ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 1 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Aanslag op Huwelik

AANSLAG OP HUWELIK

Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees... Heb.13:4

AANSLAG op huwelik  ww 'n poging om die orde van die huwelik te benadeel. Die Goddelik ingestelde huwelik (verbond huwelik) se reëls te skend, 'n
offensief teen huwelike,bombardement van onkuisheid, huweliksbeleëring deur die Bose

Daar is magte wat die huwelik en ook die God gegewe seksuele in die huwelik, wil ontkoppel van God, wat die gesinslewe versteur en daarmee ook die gesag struktuur wil losmaak van God en Sy opdrag aan die Man as die hoof van die huis! Die druk op ons as samelewing kom vanuit 'n mindere groep mense wat sê: Die mens se arbeidslewe, kultuurlewe, politieke lewe, ja, letterlik alles moet van die heerskappy van God ontkoppel word en 'n onder 'n selfstandige bestaan onder die beheer van Satan en sy travante geplaas word. Juis  dit, dié van die stryd terwille van die koninkryk van God kry uitvoerig aandag deur hierdie huwelik webblad. Ons plaas die huwelik terug onder God se Domain!

 

Aantreklik

AANTREKLIK  

Aantreklik b.nw.   Bekoorlik, aantrek soos 'n magneet na 'n stuk yster. Ook  Innerlike skoonheid, onweerstaanbaar, verloklik, meesterlik aantreklik, aanvallig, bevallig, mooi

Elke mens het  skoonheid maar nie almal sien dit nie.

 En die dogter (Rebekka) was baie mooi van aansien, 'n jong meisie... Gen24:16
 
O, Mooiste onder die vroue... Hooglied 1:8

In dié tyd was Moses gebore en hy was wonderlik mooi... Hand. 7:20

Aantreklik kan ook van ander voorwerpe of entiteite gesê word soos: "Daardie nuwe rooi Ferrari het aantreklike lyne en is nogal seksie!"
Aangenaam

AANGENAAM

Aangenaam b.nw.   'n persoonlikheid wat genot en plesier verskaf, innemend, goedgeaard, hoflik, welwillend, charismaties, opgevoed, vermaaklik, prettig, amusant, gesellig

Maklik om mee oor die weg te kom en gemaklik in 'n gesprek. Is ontspanne en informeel

Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam... Pred. 10:12

Laat julle woorde altyd aangenaam wees... Kol. 4:6

Ons doen dikwels iets saam wat aangenaam en opwindend is!
 

Aanpasbaar

AANPASBAAR  

Aanpasbaar b.nw.  bereid om soos nodig te verander volgens die eise wat aan jou gestel word. Met behoud v.d. eie en selfstandige, aanpasbaar is by en ontvanklik vir die nuwe, buigsaam,

Pas maklik in en is gemaklik in enige situasie

5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Php 4:5 NV

17Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Jas 3:17 NV

Vir jou my engel, maak ek dit my lewenstyl om meer aanpasbaar te wees.

Aanvaarding

AANVAARDING 

Aanvaarding ww. Jou omstandighede soos teenslae, smart, pyn en vreugde aanvaar sonder om "jou speelgoed uit die kot te gooi". Deurstaan; skik in omstandighede, aanvaar jou oorwinning of neerlaag met opwinding.

Absolute liefde is bereid om jou maat ondanks sy/haar tekortkominge, onvoorwaardelik te aanvaar.

24 Maar dit verseker Ek julle," sê Hy verder, "geen profeet word in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar nie. Lukas 4:24
10 En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? 11Dit verseker Ek jou: Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie.Joh.3:10-11
En julle het die berowing van jou goed met blydskap aanvaar, omdat julle wis dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Heb. 10:34

 Teen 2010 het Suid Afrikaners selfs nog minder belang gestel in absolutes rakende die Christelike godsdiens en perspektiewe verkies waarin relatiewe waardes toeneem in geloofwaardigheid. Om sake in reg-verkeerd kategorieë te plaas begin baie mense afstoot, aangesien hulle aan die idee begin vasklou dat daar geen absolute waarheid, geen absolute werklikheid en geen absolute krag bestaan nie. Selfs ons Christene se begrip van God is besig om Drasties aangepas te word as gevolg van hierdie universele aanvaarding van voorwaardelike waarhede.

Oor 'n paar jaar sal al meer Afrikaners God nie as die enkele almagtige Opper Wese wat die heelal gemaak het en oor sy opper skepping heers beskou nie, maar as ’n algemene en onpersoonlike natuur krag. Dan sal die meeste Afrikaners nie meer aanneem dat jou God ook my God is, en dat die God van die Algemene Christelike Kerk die enigste ware God is wat bestaan nie. Die ou mense wat die oorname van kommunisme en sy goddeloosheid gevrees het, het te velde getrek teen die gevare daarvan dat Afrikaners ’n godlose nasie sou word. Hulle hoef nie meer bang te wees nie; ons as Afrikaners is besig om net die teenoorgestelde daarvan te word—ons word 'n sub-nasie met baie ingevoerde afgode. Ons aanvaar  deesdae elke Jan Rap en sy Maat se uitlatings as waarheid en is traag on die waarheid te soek.

Gelukkig bly God in beheer, ongeag ons sienings en aanvaardings van sekulê afwykings. Die son sal elke dag opkom - haleluja daarvoor!


 
Aarselend

AARSELEND 

Aarselend ww.   Om besluitloos, met twyfel of onseker op te tree. halfhartig,  weifelend, huiwerig, ongeneë, traag,

22 Hoe lank sal jy bly aarsel, o afkerige dogter? Want die HERE het iets nuuts op die aarde geskape: Die vrou sal die man beskerm Jer.31:22
20 Kom, gaan ondertoe en moenie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want Ek het hulle gestuur." Hand. 10:13

 Nou moet ons Christelike vryheid behandel. ’n Verduideliking hiervan behoort glad nie deur iemand wat hom ten doel stel om ’n samevatting van die leer van die evangelie te gee, agterweë gelaat te word nie. Dit is trouens ’n besonder noodsaaklike onderwerp en sonder die kennis daarvan durf mens se gewete bykans niks sonder twyfel aan nie. In baie sake is hulle aarselend en deins daarvan terug; hulle is altyd verdeeld en bevrees. Christelike vryheid is inderdaad veral ’n byvoegsel van die regverdigmaking en dra geweldig daartoe by om die krag daarvan te begryp. Calvyn, Johannes ; Simpson, H.W., vertaal deur ; Brink C.M.M., vertaal deur: Institusie van die Christelike godsdiens. Potchefstroom : Calvyn-Jubileum boekefonds, 1998, c1991, S. III, xix, 1

Aborsie

ABORSIE 

 ABORSIE of VRUGAFDRYWING  ww.  ontydige bevalling, vrugafdrywing, misgeboorte, destruksie van lewe, 'n kunsmatige miskraam,  Vrugafdrywing,

Argumente teen aborsie

Ek kies om my ontydige swangerskap in 'n geleentheid vir ons alby te verander. Ek sal 'n plan maak om hierdie kind te versorg en steeds my lewensdoel te bereik. Here Help My Asseblief!

17omdat hy my nie doodgemaak het voor ek gebore is sodat my ma my graf kon gewees het en sy nooit in kraam kon kom nie. Je 20:17 NV

6Hy het sy eie seun as offer verbrand, hom besig gehou met goëlery, waarsêery en toordery, en meegedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die oë van die Here en Hom uitgetart. 2 Kings 21:6 NV

19... Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, Dt 30:19b OV

U het my diepste wese gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder...geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is in die geheime plek, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my ongevormde liggaam gesien, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe kosbaar is U gedagtes oor my, o God, hoe ontelbaar hulle almal! Ps 139:13 - 17 MV

Verhaal 1

In 1944, a forty-one-year-old woman sought an abortion from her doctor. He firmly refused, asserting that abortion was just not right, morally, ethically, or legally. The woman later gave birth to a baby boy and named him James Robison. This unwanted child grew up to become a well-known evangelist. God has a plan for every human life, even those who are not wanted.  Green, Michael P: Illustrations for Biblical Preaching :Baker Book House, 1989

Verhaal 2

Die bekende fietsryer Lance Armstrong was 'n ontydige jeug swangerskap van sy ma wat toe 16 jaar oud was en nog op skool. Die jeugdige Linda Armstron is deur haar enkelouer moeder aangeraai om te aborteer of die huis te verlaat. Sy het die huis verlaat en haar seun Lance grootgemaak as enkelouer. Haar loopbaan en studies het nooit iets van gekom nie, maar haar wonderlike daad is beloon met Lance se menigde oorwinnings, eerstens as driekamp atleet en later as wêreldbekende fietsryer. Sy ma het elke keer die voorreg gehad om vir hom by die wenpaal te wag! Op 'n keer tydens die padwedren wêreld kampioenskap in Oslo het hy na sy oorwinning van die podium afgeklim en sy ma omhels terwyl hy aanhoudend hierdie woorde herhaal: "Ons het dit gedoen!"

In Ps 27:10 skryf David: "Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem."

Ballad of the Aborted Unborn

My shining feet will never run on early morning lawn;
my feet were crushed before they had a chance to greet the dawn.
My fingers now will never stretch to touch the winning tape;
my race was done before I learned the smallest steps to take.
My growing height will never be recorded on the wall;
my growth was stopped when I was still unseen, and very small.
My lips and tongue will never taste the good fruits of the earth;
for I myself was judged to be a fruit of little worth.
My eyes will never scan the sky for my high-flying kite;
for when still blind, destroyed were they in the black womb of night.
I’ll never stand upon a hill, Spring’s winds in my hair;
aborted winds of thought closed in on Motherhood’s despair.
I’ll never walk the shores of life or know the tides of time;
for I was coming but unloved, and that my only crime.
Nameless am I, a grain of sand, one of the countless dead;
but the deed that made me ashen grey floats on seas of red.
 
Fay Clayton

Die huidige Landswette bepaal dat 'n dogter vanaf 14 Jaar ouderdom self mag besluit oor 'n Aborsie. Sy moet net behoorlik ingelig word oor die keuse wat sy maak deur  'n opgeleide berader in die verband. Die vraag in die mens se hart is sekerlik:

Betreffende Swangerskap en Aborsie is die vraag: Wanneer begin lewe?

Is dit met bevrugting wanneer daar slegs 2 selle is?

Begin lewe wanneer die selle reeds meervoudig verdeel het?

Begin lewe nadat die ovum of eiertjie bevrug is?

Begin lewe nadat dit deur die eier leiers beweeg het tot in die baarmoeder?

Begin lewe nadat die bevrugte eiertjie aan die baarmoederwand geheg het?

Begin lewe nadat die Embryo in 'n Fetus verander het?

Swangerskap en nuwe lewe

Ons glo dat swangerskap en dus nuwe lewe begin wanneer die bevrugte ovum aan die baarmoeder wand heg. Die baarmoeder begin dan dadelik om bloed toevoer te verseker vir die nuwe aankomeling. Hier aanvaar ons die teks hier genoem as voldoende bewys hiervoor. Lees self wat sê God se woord hieroor: " Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef."  lees verder "15...toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. 16U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is." Ps 139:13. 15b-16 OV

Swangerskap en nuwe lewe aborsie

Eerstens kyk ons na die Bybel vir 'n historiese siening van lewe en die gevolge daaraan verbonde wanneer iemand hierdie lewe sou vernietig. Daar was deurgans 'n eenduigige riglyn. Daardie persoon se lewe vir die lewe wat geneem is!

13 "Jy mag nie moord pleeg nie. Ex. 20:13
6 As iemand 'n mens doodmaak, moet die mense hom ook doodmaak, want Ek het die mens na my ewebeeld gemaak. 7Julle moet baie kinders hê en meer word sodat julle orals op die aarde kan woon en beheer daaroor kan hê." Gen. 9:6

 

Aborsie en die Bybel

The contemporary debate over abortion usually pits pro-life advocates against those who hold to the pro-choice position. To pro-lifers, life in the womb begins at the moment of conception. This life, like all human life, should be respected as a gift from God. They speak of the fetus as an “unborn child,” and they see abortion as the killing of that child.
Pro-choicers, on the other hand, do not recognize the fetus as a person until it becomes viable (able to live on its own) or until the moment of birth. Thus the fetus has no rights apart from the woman. Only the woman who carries the fetus has the right to decide whether it will be born or not. If carrying the fetus to full term will have a negative effect on her physical or emotional health, abortion may be medically warranted.
There are other considerations in the abortion issue that need to be taken into account along with the “when-does-life-begin” question. Many people of faith cite biblical principles that they believe speak directly to this controversial subject.
1. Human beings are made in the image of God. Genesis 1:27 declares, “So God created man in His own image.” We are more than a batch of random cells thrown together in haphazard fashion. As human beings, we reflect the eternal God, who called us into being with design and purpose. Each person, even the unborn, has the right to achieve the potential for which he was created.
2. Children are a blessing from God. The psalmist declared, “Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is His reward” (Ps. 127:3). Parents cooperate with God in bringing human life into the world. We have the right to participate in the creative process but not to take the life of the innocent unborn.
3. Life is sacred to God. Because life is sacred to God, we are commanded not to murder (Ex. 20:13). No life is to be taken without a justifiable reason. God is the Creator and giver of life. Only He has the sovereign right to take life away.
The Creator’s Craftsmanship
Psalm 139 speaks of God’s intimate knowledge of each individual. He has that knowledge because He has created each person from the womb (Ps. 139:13).
The Hebrew word translated “formed” (or “created” in some translations) is not bara, which conveys the idea of creation from nothing (compare Gen. 1:1), but qanah, which has to do with ownership. God knows us intimately because He owns us. He is like the inventor who carefully designs and builds a device and then becomes the owner of its patent.
Paired with qanah is a word translated “covered” (or “knit together”). This language communicates the idea of a person’s body and soul being intricately molded and crocheted together in the mother’s womb. It is a process that involves time, skill, and craftsmanship.
People are not thrown together haphazardly, even less do they come together through random processes. Rather, God intentionally and masterfully creates human life in the womb. He works everything together into a whole, according to His will.
The same God whose mind and power fashioned the stars, the seas, the animals, and all other human beings has carefully, intentionally, and individually crafted you. That means you are unique. No one else has been given exactly the same makeup as God has given you...Taken from:  What does the Bible say about--

Hulp vir Onbeplande Swangerskappe

Die vrae wat by jong meisies en selfs ouer dames ontstaan wanneer hulle ontdek dat hulle 'n onbeplande swangerskap beleef is legio. Die grootste vraag is seker wat doen ek nou?

Ons verwys julle graag na die volgende webblad vir praktiese hulp rakende 'n onbeplande swangerskap. http://www.pccofhope.org.za

Aborsie foto versameling

Wanneer u die koppel hieronder oopmaak en nie hartseer en ontstig is nie dan moet u ernstig bid vir God se genade en vergifnis. Hierdie koppel is bedoel vir enige persoon wat glo dat aborsie regverdigbaar is. Indien u 'n sensitiewe persoon is raai ons jou sterk aan om nie hierdie koppel oop te maak nie. Jy sal nie weer dieselfde oor aborsie dink of voel nie. Dit het my diep hartseer gemaak en ek is nou meer vasberade om aborsie teen te staan waar ookal moontlik. Aborsie is vir my soos 'n moord met voorbedagte rade. Mense het in die verlede die doodstraf vir hierdie moorde gekry, nou kry die onskuldige kinders hierdie onskuldige doodstraf vanaf hulle moeder!

Aborsie volgens my, is niks anders as moord nie. Kliek op hierdie koppel vir baie meer inligting rakende aborsie.  Foto's van God gegewe lewe deur aborsie vernietig ! Hierdie koppel neem u na 'n webblad buite hierdie webblad. Daar is geen verbintenis van ons kant met daardie webblad nie. Dit word suiwer vir u inligting deurgegee. Wees dapper, wees baie dapper! Die Skepper se skepping het jou positiewe ondersteuning nodig om onskuldige mense slagting te voorkom. Jy mag nie moord pleeg nie...

Aggressief

AGGRESSIEF 

Aggressief b.nw.  Iemand wat veglustig, bakleierig of aanvallend in die huwelik optree. Katterig, jaloers, heftig, twisgierig, twissoekerig, Op jou agterpote

3 geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie; 4 een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. 1 Tim. 3:3-4

 

Akkuraat

AKKURAAT 

Akkuraat b.nw.  'n Persoon of instrument wat met presiesheid 'n taak uitvoer. Die werker is akkuraat / noukeurig in sy taak uitvoering want hy maak nie foute nie. trefseker, eksie-perfeksie, deeglik, foutloos, suiwer, sekuur, haarfyn, noukeurig, sorgvuldig, sekuur, presies, volmaak, 
 

'n Regte weegtoestel kom van die Here... Spr. 16:11


 

Amasone Seks

AMASONE POSISIE


Hierdie posisie is die vrou bo en sy pen die man met haar hande vas. Die vrou beheer die hele situasie en die man is bloot net "daar"

Ambisieus

AMBISIEUS 

Ambisieus b.nw.  n persoon met 'n sterk begeerte om iets te wees of te bereik ter wille van die eer wat daaraan gekoppel word of aangevuur te word om sy ideale te verwesenlik. (Bruce Fordice was aangevuur om 10 agtereenvolgende Comrades wedlope te wen)  volhardend, dinamies, doelgerig, lewenskragtig, vooruitstrewend, ondernemend, hoogvlieënd, 

JAKOBUS (seun van Sebedeus. Hy en sy broer Johannes het as die "Seuns van die Donder" bekend gestaan) Mk 4:9
Eienskappe: Ambisieus, vinnige geaardheid, vinnig om te veroordeel, maar opreg in sy toewyding aan Jesus. (Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S.)

Anus

ANUS 

Anus s.nw. Uitmonding van die dermkanaal waardeur ontlasting gestoot word; aars, fondament, gat. Die laaste deel van die Dikderm. lende stert, agterent, agterwêreld, agterstel, agterstewe, ners, nersderm, hol (plat), poephol (plat),
   

 

Areola

AREOLA 

Areola s.nw. Donker gekleurde ring om die tepel of uiteinde van 'n vrou of man se bors; deel van bors waaraan die lippe raak wanneer babas aan hulle ma se bors suig.

Op die areola is daar klein knoppies wat amper soos 'n puisie wil voorkom, dit word die Montgomery klierties genoem. By die vrou se bors is dit meer opsigtelik as by 'n man. Die doel hiervan is dat wanneer 'n vrou bordvoed, skei daardie klierties 'n vloeistof af wat as smeermiddel dien sodat die tepel gesmeer word wanneer die baba daaraan suig nie. Op die onderstaande foto is hierdie knoppies duidelik sigbaar. Dames is baie kere bekommerd dat hulle borste nie mooi of normaal is nie, veral omdat die tepel en areola nie soos van haar vriendinne se tepels lyk nie. Hier wil ons julle gerusstel, daar is letterlik honderde verskillende vorms van tepel, areola en borste.Volg hierdie koppel en kyk self na fotos van 'n paar weergawes van normale borste.

Die Ronde donker deel om die tepel word die Areola genoem. Hier kan ook gesien word dat die dame 'n silikoon inplanting ontvang het.

 

Atmosfeer

ATMOSFEER 

Atmosfeer b.nw & bw.  ingesteldheid, stemming, vakansiestemming, ondertoon, gewaarwording, ervaring, Daar heers 'n kalm asmosfeer in ons huishouding

Avontuurlik

AVONTUURLIK  - AVONTURIER 

Avontuurlik b.nw. & bw.  Haar man het ridderlikke eienskappe, Sy is waagmoedig om nog kinder te wil aanneem met reeds twee op die juppe. Hulle beleef 'n opwindende en gebeurtenisvolle huwelik

Iemand wat nuwe en uitdagende onderneming sal aanpak met 'n vasberadenheid om dit te bemeester om

Analities

ANALITIES

Analities  b.nw. & bw.  Ontledend, onsydig,

Hou daarvan om dele of onderafdelings van 'n eenheid te bestudeer vir hulle behoorlike doelmatige verband met die geheel

Bv. Eerstevrug is 'n Ou Testament begrip wat in die Nuwe Testament ook voorkom maar met 'n totaal ander betekenis as in die oorspronklike toepassing. Vir meeste kerkgangers maak beide begrippe in elk geval nie saak nie! Hulle is nie analities nie.

Angs

ANGS

Angs ww. & b.nw. vrees, onbewuste stres, onrus, verskrik, verontrus, beproewing, vervaard, benoudheid, vreesgevoel, onsekerheid, verontrusting, paniek, sielskwelling, sielsfoltering, geestelike marteling,
 
10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. Is 41:10 OV
 
5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval.
6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Ps. 55:5-6 OV
 
48 Toe Maria en Josef vir Jesus daar sien, was hulle baie omgekrap. Maria het dadelik vir hom gesê: “Hoe kon jy so iets aan ons doen? Ons is al dood van bekommernis oor jou. Drie dae lank soek ons oral na jou!” Luk. 2:48 BV
Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. As julle hierdie keuse maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Rom 8:14 BV
 ’n Gelowige geniet die lewe., ongelowiges is lewendig dood. Hulle ken net angs en vrees.Spr 12:28
 
 
 Daar word probleme uit die toekoms geleen. Dit word gewaarborg om verdere probleme in die hede te skep...Harold Hill
 
 
.

Definisie vir angs:

Angs is abnormale onbewuste emosionele spanning.
 

Voorbeeld van angs:

Wanneer jy rustig in ‘n vertrek sit en skielik slaan ‘n deur hard toe neffens by jou. Jy skrik jou koud totdat jy besef dit was die wind wat die deur toegeslaan het. Daardie gevoel duur dan nog ‘n tydjie en vervaag stadig totdat jy weer kalm is en jou hart tot ruste gekom het. Angs is presies dieselfde behalwe dat jy nie daarvan bewus is nie en jy ook nie die antwoord daarop het nie. Hierdie toestand duur in jou liggaam en gees voort vir jare totdat jy dit uit die onderbewuste uithaal en hanteer. Dus jou emosionele deur wat toegeklap het word nou opgeklaar.
 
Angs is dus die grootste onbewuste vyand van die mens. Dit hou direk verband met geestelike volwassenheid. Die mens se grootste probleem waarmee hy moet deel is om die onbewuste hartseer van sy kinderjare te identifiseer en agter die rug te kry.Hy moet dus outonoom of los van sy kinderjare wees. Die hartseer van die verlede moet na die bewuste gebring word en verwerk word. Heeltemal opgelos word van ten minste daardie persoon se kant. Baie male is dit nie moontlik om die gevolge heeltemal te neutraliseer nie. Bv. ‘n Aangenome kind vind na baie jare sy eie ouers en vind dan uit dat die ouers niks met hom te doen wil hê nie. Die mens kan homself gelukkig ag as hy die hartseer van sy kinderdae kan verwerk voordat hy 40 jaar oud is. Meeste mense word daarmee oud!
 
In die huwelik is daar dan nie huweliksprobleme nie maar persoonlikheidsprobleme wat angs veroorsaak en nie opgelos is nie. Dus geestelike volwassenheid wat nog nie volkome beleef word nie. Lees Paulus se uitspraak. 28Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Kol. 1:28
 
Angs is dan ook die afwesigheid van Totale Vrede = "Shalom" in 'n persoon se lewe!
Shalom  verskyn +100 keer in die Bybel en kan vertaal word met die volgende (gesamentlik) begrippe = Heelheid, Volheid, Afgehandel, Perfek gemaak, Totale Verlossing, Totale Vrede, Restorasie, Onderwerping aan God se wil, In Vrede, Perfek, Versorgd, Goeie Gesondheid, Gekunsteld, Gesondheid, Totale Genesing (Jes. 53:5), met sagtheid en vatsoenlik. Sien ook Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words vir meer oor Shalom
 
Ek ken nie 'n enkele woord IN ENIGE ANDER TAAL met dieselfde diepte as SHALOM nie!
 
Lees hieronder meer oor angs

Angs Kenmerke

1 Onderdrukte neigings van:
            Afhanklikheid
            Aggressiwiteit
            Seksualiteit
2 Onderpresteerders
3 Stereotipe Gedragspatrone (neorotic stupidity)
4 Intense insekuriteit
            Altyd eensaam
            Altyd verontreg
            Altyd seergemaak
            Gewoonlik wanhopig, bedruk en pessimisties
5 Egosentries en hiper sensitief
6 Onbewustelike selfsug en dominerend
7 Liggaamlike siekte toestand van psigofisiologiese reaksies bv. Depressiwiteit en spanning. Volgens Dr. Hannes Jonker is dit nie 3+3+3+3+3=15 kumulatiewe gebeure in my lewe wat my angs veroorsaak nie maar 3x3x3x3x3=243 dus die probleme vermenigvuldig met mekaar en word die produk van gebeure in my lewe.
 

Angs se beste neutraliseerder

 
 Die lewe stel baie eise aan ons wat ons nie altyd kan hanteer nie, bv. Onvervulde begeertes, die oplossing hiervoor is opgesluit in ‘n paar woorde: Lewensaanvaarding en geluk

Lewensaanvaarding as neutraliseerder vir angs

1 Aanvaarding van myself
 Bv. eie vermoëns sonder trots of skuldgevoelens, eie kwalifikasies, eie unieke waardes, ens.
2 Aanvaarding van ander
 Bv. ‘n mens is ‘n mens deur ander mense
3  Aanvaarding van EEN ander in die huwelik en liefde.
 Bv. Kan nie ander aanvaar voordat jy nie jouself aanvaar nie. (Selfhaat en huweliksmaat)
4 Aanvaarding van die sin van die lewe
 Bv. Weet wat is die sin van die lewe teenoor die Tragiese Triade nl. Leiding, Mislukking & Eindigheid (dood)
 

Geluk as neutraliseerder vir angs

Geluk is die byproduk van my persoonlike waardestelsel in my lewe! Geluk kom nie na ‘n mens toe nie, JY Gee Geluk. Bv. ‘n Boemerang kom net terug as jy mis gegooi het! Dink Nuut en daardeur sal jy angs inhibeer. 10 Laat my weer blydskap en vreugde belewe. Ps 51:10 (lees die hele Ps. 51)
 
Armoede

ARMOEDE 

Armoede b.nw. & bw.  onvermoënd, behoeftige, armlastige, pouperisme, tekort aan lewensbehoeftes, in elende lewe, versukkeld, verwaarloosde gesin, swaarkry,

9Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. 2 Kor 8:9 NV

 Afskeepwerk en bedrog lei tot afdanking en armoede.Spr 14:35 BV

Astrant

ASTRANT

Astrant b.nw. & bw. onbeskaamd, verstout, vrypostig, vreesloos, uittartend, vermetel, onbeskof, sonder om te blik of bloos.

Kom vertoonagtig en luisterryk voor en is soms te luidrugtig en prominent.

13Sy gryp die jongman en soen hom, onbeskaamd sê sy vir hom: 14“Ek moes maaltydoffers bring en ek het vandag juis my geloftes betaal.  Pr 7:13 NV
 
10Hulle is heeltemal gevoelloos en praat verskriklik astrant. Ps 17:10 BV
 
10 They refuse to show mercy, and they keep bragging. Ps 17:10 CEV
Alledaags

ALLEDAAGS

Alledaags  b.nw. & bw.  gelykvloers, doodgewoon, banaal. platvloers, karakterloos, invormeel,  niks besonders nie, onglansryk, ordinêr, onromanties, plat, prosaïes, triviaal,

"n Persoon wat die middeweg kies sonder hoogtepunte en laagtepunte, wys ook nie baie of selfs enige emosie nie.

27Silwer het hy in Jerusalem so alledaags soos klippe gemaak en seders soos die wildevyebome in die Laeveld. 2 Ch 9:27 NV
21Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders én iets alledaags te maak nie? Ro 9:21 NV
Alleenloper

ALLEENLOPER

Alleenloper  S.nw. & b.nw. introvert, Enkeling, eenling, seperatis, partikularis, iemand wat hom afskei van ander, op eie houtjie tewerk gaan

Hierdie persoon benodig heelwat persoonlike of privaat tyd en is geneig om ander mense te vermy.

Elia en Ehud van die Bybel is voorbeelde van 'n alleenlopers. Lees Ehud se verhaal in Rig. 3:15-24 OV

Bedees

BEDEES

Bedees b.nw & bw.  beskroomd, bangerig, gedwee, nederig, skaam, skugter, sku,  verskimmel, selfbewus, swygsaam,  teruggetrokke,

Skram weg van aandag en kom selfbewus voor. Bangerig om iets onvanpas of ongewoonds te doen.

Ek, Paulus, doen ’n persoonlike beroep op julle—ek, wat mos “gedwee” is as ek by julle is, maar “manhaftig” teenoor julle as ek van julle af weg is. In die Naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle: 2Moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie.  2 Co 10:1-2 NV

 Die verdenking is teen die apostel gesaai dat hy uit die verte manmoedig is, maar bedeesd is as hy teenwoordig is (v.1–2).

 

Baanbrekend

BAANBREKEND 

Baanbrekend b.nw. & bw.  begonne, hernude, ondernemend, iets op tou sit, iets van staple stuur, avontuurlik

Baarmoeder (Uterus)

 BAARMOEDER  of UTERUS 

Baarmoeder s.nw. geslagsdeel, vroulike geslagsorgaan, moederskoot, baarmoeder, uterus,

5 Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; Jer 1:5 OV

14Gee aan hulle, Here, wat U wil, gee hulle kinderlose baarmoeders en borste sonder melk. Ho 9:14 NV  (Dit is Hosia se  versoek aan God omdat Israel bandeloos opgetree het!)

 

Baarmoedernek (Serviks)

BAARMOEDER NEK 

Baarmoeder nek s.nw. Serviks

Die baarmoedernek is die uitgang van die baarmoeder na die vaginale kanaal toe. Serviks is die Latynse naam vir nek. Daar is 'n gedeelte (punt) van die Serviks wat in die vaginale kanaak uitmond of uitsteek. Die opening wat hier verskaf word vanaf die Vagina na die baarmoeder is baie dun, ongeveer 1,5mm in diameter.Dit verhoed dat die baarmoeder met kieme besmet word. Die baarmoeder skei gedurig 'n ligte vloeistof af wat haarself higiënies hou.
Die manlike saadselle moet hierdeur swem om die afgeskeide vroulike eiertjie te bevrug wat in die eier leier buis afbeweeg.

Sien lang beskrywing vir meer inligting
 

SIEKTES van die Baarmoeder Nek


 Nadele en skadelike gevolge van voorhuwelikse geslagsgemeenskap
 

Nadele en skadelike gevolge vir die meisie


Die meisie loop 'n groter gevaar om later kanker in die serviks (baarmoedernek) te kry. Navorsing het getoon dat die moontlikheid om hierdie vorm van kanker op te doen die helfte groter is by die vrou wat as meisie voor die ouderdom van 17 of 18 jaar geslagsgemeenskap gehad het, as by die een wat daarmee op 'n later leeftyd begin het. En indien die meisie/vrou met verskeie mans geslagsgemeenskap gehad het, is die moontlikheid dat sy die soort kanker kan opdoen vier maal groter as by die vrou wat nie vir 'n onsedelike lewe te vinde was nie.
(Vgl. Terris & Oalman, 1960:1847–1851; Boyd & Doll, 1964:419–434; Rotkin, 1967:603–617; Feroze, 1972:618.)
De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

 Ook genoem die Serviks

 

Ballas

BALLAS

Ballas  s.nw. Onverfynde benaming van testes. Teelballe, teelsak, testes, saadballe, voortplantingsorgaan, balle, manlike geslagskliere wat die saadselle voortbring vir geslagtelike voortplanting, deel van die manlike skaamdele,

Die vroulike weergawe van die teelballe kan as die eierstokke of ovarium beskou word.

Sien Teelballe of ook genoem Testikels vir 'n vollediger beskrywing van die manlike teelballe. Sien ook die sketse van die manlike teelbal hieronder.

 

Balsak

BALSAK  

Balsak s.nw. Balsak is 'n alternatiewe benaming vir Skrotum, en is meer in gebruik in die Volksmond as Skrotum, teelsak, testikel sak,

Dit is die sak waarin die teelballe en bybal gehuisves word. Dit hang tussen 'n man se bene net onder die Penis
 

Bedaard

BEDAARD 

Bedaard b.nw. & bw. Rustig, kalm, sonder ooryling: Iets bedaard aanpak. bedaardheid.

11Maar Josafat het gevra: "Is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie?" Een van die amptenare van die koning van Israel het geantwoord: "Elisa seun van Safat is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry."Kon.3:11
 

Bedagsaam

BEDAGSAAM

Bedagsaam b.nw. Versigtig, met oorleg, nie oorhaastig nie.

Het begrip vir die nood en gevoelens van ander.

2Hulle moet van niemand kwaadpraat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Tit 3:2
17Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Jak 3:17 NV

8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Miga 6:8 NV

Bedagsaamheid verg soms kits wysheid

Verbeel jou dis Waardeer-jou-onderwyser-dag by jou kerk. Jy het ’n woelige Sondagskoolklassie gehad en die een leerling, Bennie, was besonder moeilik om te motiveer. Die Sondagoggend kom die klas bymekaar, en nadat jy reeds met die les begin het, maak Bennie sy verskyning, laat, met ’n klein vasie met ’n paar verlepte blomme en ’n klein goedkoop pakkie lekkers in sy hande.
“Kom binne, Bennie,” sê jy. “En wat dra jy daar?”
“Hm, ek het dit vir Meneer gebring,” sê hy skaapagtig.
Jy kan natuurlik nou vir Bennie betig oor hy laat is. En boonop weet jy hy het jou klas gesteur. Trouens, die blomme is nie alleen verwelk nie, maar jy hou ook glad nie van die soort lekkers wat hy gebring het nie. Maar jy besef dis ’n spesiale oomblik vir hom. Jy kan hom net ’n kompliment gee en laat sit, maar jy sien dit as ’n belangrike geleentheid. Dalk is dit die moeite werd om die klas bietjie te vertraag vir die geleentheid om iemand te laat blom.
“Bennie, het jy daardie blomme spesiaal vir my gepluk? Dis pragtig! En het jy die lekkers vir my uitgekies? Jy is so bedagsaam. Weet jy hoe dit my laat voel? Dit laat my wonderlik voel. Ek dink jy het my die gelukkigste onderwyser in die hele wye wêreld gemaak!”
Bly dan stil. Hy sal dalk straal as gevolg van jou loftuitinge, of hy sal dalk effens wegdeins omdat hy nie daaraan gewoond is om so geprys te word nie.
“Weet jy wat? Ek dink jy gaan eendag ’n baie spesiale persoon wees wat elke onderwyser graag in sy klas sal wil hê.”
Bly weer stil. Laat hom nadink oor wat dit beteken. Klop hom dan op die skouer of gee hom ’n drukkie. Dit is ’n baie spesiale oomblik vir Bennie.
Dis hoe dit lyk om mense te laat blom. Nie so vreeslik moeilik nie en tog so wonderlik. Dink net hoeveel goed jy kan doen in die lewe van so vele leerders en familielede met ’n behoefte daaraan, as jy net jou fokus verskuif van huidige probleme na toekomsdrome. Mag jy eendag bekend wees, my vriend, as ’n persoon wat oor die ware vermoë beskik om mense te laat blom.
Wilkinson, Bruce H.: Die 7 skrif-en skolingsbeginsels van die leerder. Handboek uitgawe. Juta : Kenwyn, 1997, c1992
Bedrywig

BEDRYWIG 

Bedrywig b.nw. Werksaam, druk besig, lewendig: 'n Bedrywige persoon.
 

14Die paleis lê verlate, die stad wat so bedrywig was, is leeg. Jes 32:14
40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!" Luk 10:40

 

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 2 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Beheers

BEHEERS

Beheers b.nw. Meester wees van, in jou mag hê, iemand met jou blik beheers. Wie beheers die seeroete rondom Suid-Afrika? Die hele wedstryd beheers. 'n Onderwerp of 'n taal beheers. Bedwing, Sy woede beheers.

8Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. 9Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Rom 8:8-9

 

Behoedsaam

BEHOEDSAAM

Behoedsaam b.nw. Versigtig, bedagsaam: Behoedsaam omgaan in gevaarlike omstandighede

6Ek is die Here. Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas,Ek beskerm jou en Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jes 42:6

.

Beleefd

BELEEFD

Beleefd b.nw.  Met goeie maniere, hoflik: Beleef antwoord. 'n Beleefde ondergeskikte
 

Behandel almal met wie julle te doen kry beleefd en gemanierd. 1 Pet 2:17 BV
17Julle moet almal met respek behandel en die ander Christene liefhê. 1 Pet 2:17 NLV
 

 

Belofte

BELOFTE 

Belofte ww. & b.nw. voorspel, toesê, verwagting, beloning, verseker,

21"Wanneer jy 'n gelofte aflê teenoor die Here jou God, moet jy nie traag wees om dit na te kom nie, anders sal die Here jou God jou tot verantwoording roep en sal jy skuldig wees. 22Wanneer jy nie 'n gelofte aflê nie, sal jy nie skuldig wees nie, 23maar as jy vrywillig 'n gelofte teenoor die Here jou God aflê, moet jy versigtig wees met wat jy sê en moet jy die gelofte nakom. Dt 23:21-23
5My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie! Hag 2:5

 Sien ook al die Bybel Beloftes in hierdie aanbieding

Bene

BENE 

Bene s.nw. Hier bedoel ons nie die skelet van die mens nie, maar die deel wat die teenoorgestelde geslag se aandag trek! Dit is veral die vroulike geslag se bene wat aandag trek!

15Sy bobene is soos marmerpilare wat op goue voetstukke rus. Sy voorkoms is soos dié van die Libanon, indrukwekkend soos die seders. Hooglied 5:15
13 Die bene in sy lyf is soos bronspype, soos stukke yster. Job 40:13NV 

Beskaaf

BESKAAF

Beskaaf b.nw. & bw. welopgevoed, verfynd, gemanierd, teenoorgesteld van barbaars, wagters op Sions mure, gekultureerd, verlig,

Iemand wie se belangstellings beide die intellek en kunste ondersteun, soos die ballet, opera ens.

2'n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; 1 Tim 3:2
2'n Leier in die gemeente se lewe moet onbesproke wees. Hy moet getrou wees aan sy vrou en daarby moet hy ook nie uitspattig lewe nie maar hy moet hom gedissiplineerd en ordentlik gedra. Hy moet gasvry wees en moet ander uit die woord van God kan leer. 1 Tim 3:1 LV

 

Beskeie

BESKEIE

Beskeie b.nw & bw. sonder aanmatiging, nederig, nie veeleisend, ootmoedig, sedig,

2 Selfverheffing bring vernedering; wie nederig is, het wysheid. Pr 11:2
'n Slim mens is beskeie oor al sy kennis. Pr 12:23 BV

 

Beslis

BESLIS 

Beslis bw. Vasbeslote, seker, deurslaggewend, pertinent, verseker, kategories, voldonge, deurtastend, standvastig, resoluut, onmisbaar,

51"Verstaan julle al hierdie dinge?" "Ja," antwoord hulle Hom. Mat 13:51 NV
Wie het nou vir julle kom sê om anders te lewe? Beslis nie God nie. Gal 5:8 LV

 

 

Bevrediging

BEVREDIGING

Bevrediging b.nw.  begeerte vervul, wens volbring, satisfaksie, genoeë vind, tantaliseer,

Om die Here te vereer, sal vir hom die meeste bevrediging gee. Hy sal nie volgens die uiterlike skyn of op hoor-sê oordeel nie. Jes 11:3 LV
Hoekom sou jy dan bevrediging gaan soek by 'n onsedelike vrou en dié omhels? Pr 5:20 LV

 

Bevrees

BEVREES

 Bevrees b.nw.  bang, benoud, beangs, huiwerig, kleinmoedig, vervaard, terug deins,

Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here. 8Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie: Ps 112:7-8
9Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: "Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, 10want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My." Hand 18:9-10

 

Bi-seksueel

BI-SEKSUEEL

Bi-seksueel S.nw. Dubbelslagtig, hermafrodities, wisselgeslagtig, alkant selfkant, transseksueel, androgien, tweeslagtig. Manlik en vroulik tegelyk. Janhen. Dit kan ook homoseksueel, lesbiese en poligamiese praktyke insluit

24Daar was selfs manlike tempelprostitute in die land. 1 Ki 14:23-24 NV

By die mens word gewoonlik bedoel dat die persoon anders as in die plantelewe sy geslag kunsmatig aanpas volgens sy omstandighede vir daardie tyd en weer in die toekoms anders kan besluit! Nog vis nog vlees! Hermafrodities by die mens word as 'n abnormaliteit beskou.

 

Blaas

BLAAS 

Blaas s.nw. Afskeidingsorgaan, Vliesige sak in die menslike en dierlike liggaam wat met vog gevul is: Koue op die blaas, blaasontsteking,

 

 

 
   

 

Blymoedig

BLYMOEDIG 

Blymoedig b.nw. Vrolik, opgeruimd, bly, feestelike stemming,

die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. Sp. 15:15b NV
Blydskap maak ons vrolik. Sp. 15:1 BV God het die blymoedige gewer lief. 2 Kor 9:3 NV

 

Bolyf

BOLYF 

Bolyf s.nw Gedeelte van die lyf bokant die beld

Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal en hy het in die water gespring. Joh 21:7

 

Borste

BORSTE 

Borste s.nw. tiet, bysteke, melk kanne, pram, tette, vrouebors, voorligte, tolle, spanspekke, waadlemoene, pruime, pruimedante, melkskommels, moedersbors, buuste,

 Vroulike borste

Dit is die vlesige gedeelte van die vrou se liggaam wat in 'n tepel eindig en waarin die moedermelk gedurende borsvoeding opgegaar kan word.

Daar is vier stadiums van ontwikkeling in 'n vrou se borste

 • Eerste Stadium van vroulike bors ontwikkeling -  die preadolessente bors is plat en geen sigbare verandering van die tepel het plaasgevind nie.
 • Tweede Stadium van vroulike bors ontwikkeling - die adolessente stadium. 'n Klein knoppie vorm, die areola word groter en die tepel swel.
 • Derde Stadium van vroulike bors ontwikkeling - die tiener stadium. Die areola en die tepel word groter en vorm 'n driehoekige punt, sonder dat die bors ronding duidelik onderskydbaar is.
 • Vierde Sadium van vroulike bors ontwikkeling - die ariola sak reug na die bors-kontoer wat ontwikkel. Die bors kry nou sy volwasse vorm.
Borste is vir 'n vrou baie belangrik. 'n Mens kan  eintlik sê dit is wat haar opsigtelik ander maak as 'n man. Die helfte van die samelewing dra dan ook twee van hierdie wonderlike God gegewe ronderige voorwerpe wat ons borste noem. Borste is voorwerpe wat soos super magnete op mans van alle ouderdomme, se oë inwerk. Mans kan nie uitgepraat raak en ook nie uitgekyk raak aan hierdie voorwerpe wat die vroulike borste genoem word nie. Hulle is dan tog ook reeds met geboorte aan hierdie mooi melkkanne, met ingeboude magnete vir die manlike oë, bekend gestel!

Hoe voel dames oor hulle besonderse borste? Elke vrou se liggaam is tog uniek, ook wat haar borste aanbetref! Haar rond gevormde borste vorm deel van haar visuele "vingerafdrukke". Sommige dames se borste is groot ander se borste is gemiddeld en ander se borste weer klein. Funksioneel en eroties, volgens kenners soos Dr. Jan van Elfen in sy boek "Jou Borste", is daar geen verskil nie.

"Ek is terdeë bewus van die uitwerking wat my groot borste op mans het, en ja...dit laat my goed voel" erken 'n getroude vrou in haar middel jare.

"Die Afrikaanse vrou leef nog in haar tradisionele rol.Sy is nog preuts, asof die seksuele rewolisie van die sestiger jare nie na haar toe deurgewerk het nie. So baie van ons vroue ly nog aan Victoriaanse vroomheid: dit laat hulle skuldig voel as hulle seks geniet." ... Prof. Sylvia Viljoen, sosioloog.

'n Vrou se gevoelens oor haar borste wissel gedurig vanaf haar tiener jare tot haar oudag tussen skaam met hul eerste verskyning dan ongemak en selfbewustheid. Dit verander in onsekerheid oor hulle toekoms rakende: voorkoms, borsvoeding, afkeur van ander en eindig gedurende die volwasse stadium gewoonlik met trots en genot van erotiese plesier. Die vrees vir borskanker ontstaan gedurende die middel jare en bly tot oudag. Die negatiewe emosie dat hulle onaantreklik gaan voorkom is ook 'n onbewuste stres faktor vir baie dames in hulle volwasse jare.

Borspyn gedurende menstruasie

Borspyne en klonterige knoppies net voor en gedurende menstruasie is 'n normale versynsel. Dames ondervind gewoonlik 'n paar dae voor menstruasie pynlike borste. Die effek hiervan kan verminder word met die "wonder Vitamine op soek na 'n siekte". As jy nie weet wat sal werk nie dan drink jy hom en die kans is goed dat dit sal help. Wat is dit? Vitamine "E". Neem groot hoeveelhede vitamine E, 600ie per dag in kapsule vorm. Begin 'n week voor menstruasie en vul dit aan met 300mg Vitamine B6, 350mg Magnesium, B-kompleks en mineraal kompleks. Meer as 80% van vroue wat hierdie dosering volg het volgens Dr. Jan van Elfen verligting ondervind. Verminder of vermy kafeïen inname. Kafeïen word veral verbind met pynlike borste. Benewens koffie is daar ander bronne soos tee insluitende rooibostee, chokolade, kakao, en koeldrank wat kafeïen bevat. Filter koffie is natuurlik die grootste bydraer. Verminder dierevet inname insluitende volroom melk, kaas, room, botter, margarien en olie. Indien hierdie aanbeveling  nie help nie behoort 'n dokter geraadpleeg te word. Uit verskeie oorde word deesdae berig dat vitamine B6 ook help om pre-menstruele buierigheid te voorkom. Kosse ryk aan B6 is onder andere: lewer, brouersgis, piesangs, hoender, vis, spinasie, groen ertjies, aartappels, avokado, grondbane, pruime en melk. Sien ook ons artikel getitel Voedselaanvulling

Voorkoming van Hang Borste

Dames wonder altyd of die dra van 'n bra hulle borste sal beskerm teen afsakking wanneer hulle ouer word. Die antwoord is kortweg ,nee dit gaan geen verskil maak nie. Die bors massa verander met swangerskap, borsvoeding en massa toename. Die vel rek en krimp nie na die tyd weer terug tot die oorspronklike grootte nie. Die borste krimp wel, maar die verskil is borste wat sak. Drastiese massaverlies laat ook die borsweefsel krimp, maar die vel krimp nie saam nie! Alle dames se borste verloor ook hulle vorm na menupause. Die bors kliere krimp en word vervang met vetterige weefsel wat nie dieselfde styfheid of digtheid besit nie. Die gevolg is borste wat begin sak.

Die vroulike bors word nie deur haar borsspiere regop gehou nie, maar deur bindweefsel wat soos 'n hangmat die bors ondersteun. Hierdie hangmat word aan die borsspiere en ribbes geheg. Daar is nie veel wat jy hieraan kan doen nie, behalwe vir 'n paar oefeninge wat die bloedsomloop verbeter en dus die vel se tekstuur verbeter en 'n beter liggaamshouding verseker. Die meeste dames wat hulle jeugdige rondings wil behou, ondergaan 'n mastopeksie - herstel van hang borste. Mamma-ougmentasie - vergroting van borste - is 'n alternatiewe oplossing. Dit is egter redelik aanvegbaar omdat dit nie noodsaaklik is nie. Klein of sagte borste vervul hul oorspronklike doel net so goed as die opgepompte weergawes.

Tiener meisies is gewoonlik opgewonde oor hulle eerste bra en kan nie wag vir daardie groot dag in hulle lewe nie. Dan betree hulle mos die leefstyl van die vrou en voel hulle dat die kinderdae nou vergete verby gesnel het. Dit is inderdaad wel 'n groot gebeurtenis en daar kan selfs 'n paar mooi foto's geneem word om hierdie dag te vier. Tieners wil graag meer volwasse voorkom, maar 'n bra is nie regtig nodig meer volwasse te wees nie.

Sommige dames word grootgemaak dat dit 'n noodsaaklike kledingstuk vir kuisheid is. Daarsonder sal hulle dan half kaal voorkom indien hulle só in die openbaar gesien sou word. Hulle sal dan nie in die openbaar sonder 'n bra loop nie en dit sekerlik nie durf waag om in die kerk te verskyn sonder bra nie, al kook die somer son teen 35°C daar buite en jy begin sigbaar sweet. Sommige vroue dra die bra suiwer vir hulle kosmetiese voorkoms, veral wanneer die jare sy verskyning maak. Die "Wonder bra" is hiervoor te danke. Dit verskaf vir hulle 'n afgeronde belyning met opgeligte voorkoms. Die teenoorgestelde is ook waar want fisiologies is daar geen rede hoekom 'n dame in die normale daaglikse omgang 'n bra hoef te dra nie.

Sportvroue vind dit pynlik om sonder ondersteuning aktief te wees. Dit is verstaanbaar. Vir die res van die tyd behoort niemand veroordeel te voel om op 'n warm somersdag die bra te laat rus en ook gemaklik in 'n los elegante rokkie of bloesie die somer weer te geniet nie. Die winter ferm die borste weer op en dit verleen weer daardie jonger voorkoms aan die borste. Dus is die bra in die winter slegs vir die koue van waarde. Hier wil ons nie die bra verban nie, ons wil bloot dames help om ongegronde veroordeling uit die weg te ruim. Volgens Dr. Jan van Elfen: in sy boek "Jou borste" beweer hy dat dit 'n volkome misvatting is dat 'n bra die borste stewig sal hou. Indien u wil oorskakel en sonder bra loop, sal u vir die eerste paar dae 'n ligte pyn aan die onderkant van die bors voel. Sportvroue is gewoond daaraan want hulle ondervind dieselfde ongerief gedurende en na 'n strawwe sportdag indien hulle borste nie voldoende ondersteun was nie.

Jou borste se vertoning in die openbaar

Ons wil nie harde en vaste riglyne vir jou skep hoe jy jou borste se vertoning of verskansing in die openbaar behoort te doen nie. Dit is 'n persoonlike oortuiging en gemaklikheids gevoel. Jou borste het egter 'n positiewe posisie of plek in die samelewing. Geniet jou borste se voorkoms en gebruik hulle oordeelkundig tot jou voordeel. Hierdeur behoort jy ook nie ander sensetiewe kykers in 'n ongemaklike posisie te plaas omdat jy meer vertoon as wat hulle gewoond is nie.

Kuise dames is baie keer sensitief oor hulle borste wat verferm in die openbaar en hulle tepels wat dan puntjies form of effens deur die klere vertoon. Geen dame behoort haar hieroor te skaam of ongemaklik te voel nie. Dit is 'n natuurlike voorkoms en jy is met hierdie eienskappe geskape om vrou te wees. Die seks revoludie van die sestigerjare het die siening van kuisheid heeltemal herskryf en vandag se ou tannies het daardie jare die kortste mini rokkies denkbaar gedra! Daarna het die antiklimaks gekom met die lang en effens deursigtige rokke. Daarna het die borste meer prominent geword, sonder dat die ander twee modes heeltemal uitgegooi is. Vandag is dit 'n kombinasie van alles en jy dra wat vir jou gemaklik is. Dit bring ons terug by jou borste. Borste wat ferm of sag vertoon is 'n natuurlike skeppings verskynsel van die vrou se liggaam en dit behoort jou nie skaam te laat voel nie. Dit sê net dat jy nog  'n ware vrou is.

Borskanker Algemene vrae en antwoorde

Volg binnekort

Die Bybel en Vroulike Borste

 Die Bybel is vol lof vir die skoonheid wat in 'n vrou se liggaam opgesluit lê. Dames behoort hulle liggame as besonderse geskenke van God te sien en daarvolgens te lewe! Wanneer iemand 'n besonderse geskenk ontvang het is daar groot dankbaarheid en vertroeteling van die geskenk. Dus, dames, vertroetel jou borste en liggaam. Jy is uniek in die skepping. Jou rondings en kurwes is vir God mooi en aanvaarbaar, hy veroordeel niemand vir hoe hulle lyk nie. Hy verwag net dat ons die wonderlike geskenk wat Hy ons gegee het, sal oppas en versorg.

Jou slanke gestalte is soos 'n palmboom, jou borste soos druiwetrosse. Hooglied 7:7 NV

Die man wat ek liefhet, is vir my 'n sakkie mirre wat tussen my borste lê. Hooglied 1:13 NV

Jy het ’n pragtige meisie geword, jou borste het styf geword en jou hare lank. Maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. Eze 16:7 NV

 VOORBEELDE VAN DIE VROULIKE BORS

 Wanneer dit by die erotika kom is die hoof aantrekkingskrag (magnete) sekerlik 'n dame se borste. Hier behoort dames slim tewerk te gaan om nie alles in een stroop te vertoon nie. Gebruik jou bates oordeelkundig en wys net genoeg om die nodige reaksie te kry. Soos medisyne, bietjie vir bietjie. Sommige mans word aangetrek deur klein borste, ander weer deur groot borste en die meeste mans (+80%), word eenvoudig aangetrek deur die vroulike borste!

Volgens Salomo se siening van 'n vrou se borste, dink ek 'n gewone man het Goliat se hande nodig om só 'n wingerd te bewerk! - Jan

 
     

 

Bybal

BYBAL of EPIDIDIMIS

Bybal of Epididimus s.nw. Klein sakagtige kanaaltjie in die balsak, waar die saad wat in die balle vervaardig is, 'n rypwordingsproses ondergaan voordat dit na die saad stoorkamer beweeg, ook genoem die seminale vasicle
 

10 want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom tegemoetgegaan het. Heb 7:10 OV
maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, 1 Kon 8:18 OV

 

Bybel

BYBEL

Bybel s.nw. Heilige Skrif, Die Woord van God is die Heilige Skrif. HY wat in die vlees gekom het is nou ook in boekvorm, die Woord van Vader God. 'n Geskrif waaraan iemand verhewe waarde heg, soos 'n besonderse Handboek oor 'n onderwerp!

"In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God...Joh. 1:1

 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 2 Ti 3:16-17 NV

Die Bybel is ons daaglikse brood, en nie 'n stukkie koek vir 'n spesiale geleentheid nie!

Die woord van God is vandag beskikbaar in 'n aantal vertalings wat gepubliseer is in verskillende Media soos gedrukte boeke, CD, MP3, DVD ens. maak gerus gebruik van hierdie hulpmiddels. Ons moet net nie die Bybel verhef bo God en die inspraak van Heilige Gees in ons lewe nie. Paulus die apostel het nie die Bybel gehad nie. Hy het Heilige Gees se stem geken en daarvolgens opgetree en 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf.

Vandag is ons geseën met vele vertalings van die Bybel in Afrikaans. Dit is egter nie van pas vir die leser om eenvoudig meer van die een te hou of die ander te verwerp omdat dit moeilik lees of argaïes klink nie. Slegs die grondteks is geïnspireer (2 Tim 3:16), nie die vertalers nie. Almal wat die Bybel as die Woord van God verstaan, het hier 'n manier om hierdie en ander vertalings baie beter te toets, te waardeer, te vergelyk en die vertalers se werkswyse te verstaan. Hierdie projekte bou ook 'n brug oor die groot kloof tussen predikant en lidmaat.

 Daar is ook ander kosbare geskrifte wat nie in die Bybel vervat is nie, soos die boek oor Henog se lewe. Lees wat sê die Bybel oor Henog: "Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou." Heb 11:5 NV

Besoek gerus hierdie webblad en sien wat ander Christen kerke oor die verskillende Bybel vertalings te sê het. Ons verstaan hulle argumente, maar ons steun ook die maklik-lees Bybel vertalings soos die Boodskap . Daar behoort 'n balans te wees tussen maklik lees en belangrike inligting wat weggelaat word of afgewater vertaal is. Ons gebruik persoonlik 15 verskillende Bybel vertalings met die Ou Afrikaanse 1933 vertaling en die King James Bybel as ons primêre Bybels. Daarna volg die ander vertalings as hulpmiddels. http://www.jesus-is-savior.com/ 

Ou Testament versus Nuwe Testament

In die huidige lewe is 'n testament 'n lewende werkende dokument wat soms opgedateer word om veranderende omstandighede te akkomodeer. Die ou testament is presies wat die naam aandui. Dit is 'n afgehandelde of verouderde dokument wat met 'n nuwe testament vervang is. Die ou testament het waarde om soms onduidelikheid in die nuwe testament toe te lig maar oorheers nie die nuwe testament nie. By die dood van die testateur word die nuutste testament as geldig beskou. Na die dood van die testateur word hierdie dokument afgesluit en die uitvoering daarvan word in plek gestel. Die erfgename van die testateur stel dan 'n nuwe plan van aksie saam om die uitvoering van die testament in hulle lewe te akkomodeer.

Bemiddelend

BEMIDDELEND

Bemiddelend b.nw. vredestigtend, vrede versoenend, intermediêr, in res en vrede lewe,

Bevind homself voortdurend in 'n rol van rekonsiliasie om geskille op te los vir die voorkoming van konflik.

Moses tree as bemiddelaar op: 13Maar Moses het vir die Here gesê: “Die Egiptenaars sal dit hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is tog U wat hierdie volk deur u mag uit Egipte laat wegtrek het, en die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat U, Here, onder hierdie volk is, dat U duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat U bedags in ’n wolkkolom en snags in ’n vuurkolom voor hulle uit gaan. 15As U hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het, sê: 16‘Die Here was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat Hy met ’n eed aan hulle beloof het nie, daarom het Hy hulle in die woestyn omgebring.’ Num 14:13-16 NV

 

Besnydenis

BESNYDENIS

Besnydenis b.nw. besnyding, verwydering van voorhuid

Die afsny van 'n seuntjie se voorhuid vir godsdienstige Joodse gebruike. In sommige primitiewe gemeenskappe word 'n jong dogter wat geslagsryp is ook besny. Haar klitorus word afgesny in 'n seremie deur die ouer vroue in die groep. Hierdie is gewoonlik 'n pynlike verminking van haar geslagsdele en sy kan nooit weer daarna 'n orgasme bereik nie. Daar is hewige teenkanting hiervoor vanaf die VVO & WGO maar dit word nog steeds gedoen.

3Daarby sê ek ook: enigiemand wat hom laat besny, is verplig om al die Joodse wette te gehoorsaam. 4As julle dink julle kan julle saak by God regmaak deur daardie wette te gehoorsaam, dan het julle julleself klaar afgesny van Christus en is die genade van God nie vir julle bedoel nie. Gal 5:3 LB


3"Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het selfs saam met hulle geëet." Han 11:2-3 NV


15Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. Ga 6:15 NV 

Sien foto onder van 'n Joodse Besnydenis Seremonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrika Kultuur en Besnydenis

Die tweede pilaar is die stamgemeenskap waarin mense tot ’n hegte eenheid saamgebind is onder leiding van die opperhoof, stamhoofde en familiehoofde. In die gemeenskap vind die enkeling die sin en betekenis van sy bestaan en volkome sekuriteit. Deur inisiasierites (rites de passage) word die enkeling van geboorte tot dood begelei. Die geboorte is die toe trede tot die stamgemeenskap en gaan met rites en feeste gepaard. In puber teit vind die volle inlywing by die stam plaas, met afsondering, besnydenis en feeste. Deur die huwelik bereik die individu eers sy volle status en kan nou self bydra tot die voortplanting van die stam. By die dood gaan die individu oor tot die wêreld van die voorvadergeeste en ook dit gaan met voorgeskrewe rites en feeste gepaard. Meiring, Piet, and Crafford, Dionne (redakteurs): Suid-Afrika land van baie godsdienste. Pretoria : Kagiso, 1997, c1995

 

Beteuld

BETEUELD

Beteueld b.nw. & bw.  bedwing, beheers, inteuel, in toom hou, bemeester, kalm, tot bedaring bring, kalm gemoed,

Het emosionele gevoelens maar vertoon dit selde

Beteuel jou humeur en as jy dalk jou humeur verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Eph 4:31 BV

  Wie sy humeur kan beteuel, is sterker as die sterkste mens. Wie sy drange en emosies kan beheer, is magtiger as baie magtiges. Pr 16:31 BV

In baie verse in Prediker word die voordele van sekere aksies en die slegte nagevolge van ander aksies uitgewys. Alhoewel dit nie direkte bevele is nie, word opdragte tog indirek of implisiet gegee. Al die verse wat handel oor die gevolge daarvan as jy nie jou humeur beteuel nie, impliseer die opdrag, “beteuel jou humeur”. Hierdie gedeeltes lig die leser in, terwyl ander die leser rig.  Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! : 'n naslaangids vir elkeen wat begeer om te onderrig ... met die oog op lewenservaring. 1ste Afrikaanse Uitgawe. Kenwyn : Juta in samewerking met Walk Thru the Bible, 1997, c1995, S. 123

Besielend

BESIELEND

Besielend b.nw. & bw. vurig, inspirerend, lewewekkind, opbeurend

vol lewe en opwinding

Paulus se toewyding aan sy roeping en taak as getuie van Jesus Christus is aangrypend en besielend, al is hy ook dikwels deur mense, veral mede-Christene, diep teleurgestel. Die Bybellennium Eenvolumekommentaar  sien 2 Kor 1:1 

Beplanner

BEPLANNER

Beplanner s.nw. versiende, raadgewer, begrotings opsteller, proses ontwikkelaar, argitek, landskap ontwerper,

Verkies om eerder 'n detail raamwerk daar te stel met doelwitte, voordat 'n projek of taak in aanvang neem. Verkies betrokkenheid gedurende beplanning fase en weer met voltooing eerder as die tussen fase  met die uitvoering van die taak.

 

Debora het as leier opgetree sonder om self direk by die stryd betrokke te wees. Sy het ’n merkwaardige verhouding met God gehad. Die insig wat sy van Hom ontvang het, het aan haar ’n unieke posisie in Israel besorg. Sy het as profeet en as arbiter van regsake opgetree. Sy het oor die leierseienskappe beskik wat van haar ’n goeie beplanner, raadgewer en onderhandelaar gemaak het.
 
14Toe sê Debora vir Barak: “Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit.” Rig 4:14 NV
 
Sonder om haar posisie as vrou prys te gee, het sy ’n geveg teen Jabin van stapel laat loop en Israel op indirekte wyse tot oorwinning oor hulle onderdrukker gevoer.  Die Bybel in Praktyk  Lees  ook Rig 4:1-5:16 NV
Bestendig

BESTENDIG

Bestendig b.nw. & bw.  reëlmatig, konstant, langdurig, konsistent, goeie gedrag, standvastig, onveranderd,

Bly emosioneel op die plat waters en reageer soos wat verwag kan word.

 12Konings het ’n afsku van verkeerde dade, want ’n troon word deur regverdigheid bestendig. Pr 16:12 NV

 9Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.” 2 Co 9:8-9
 
Bemoedigend

BEMOEDIGEND

Bemoedigend b.nw & bw.  troosvol, moedgewend, verkwikkend, aansporend, hoopvol, besielend, opbeurend,

Spoor ander aan om te werk, aan te sluit of om betrokke te raak en maak die hele gebeure pret.

 15Die gelowiges daar het van ons gehoor, en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet en party by die Drie Herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep.  Ac 28:14-15 NV

23Maar daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. Jn 4:23 NV

Beslissend

BESLISSEND

Beslissend b.nw & bw.  deurslaggewend in 'n besluit, oortuig, ferm, deurtastend, dominerend, oorheersend,

'n persoon met gevolgtrekkins wat in 'n situasie vinnige besluite kan neem

Voorbeelde van beslissende optrede:

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom Mt 3:2 NV

33Moet julle nie langer laat mislei nie: “Slegte geselskap bederf goeie sedes.”1 Co 15:33 NV

 

Bybel Beloftes vir die Huwelik

BYBEL BELOFTES vir die HUWELIK

Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug— die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees. Spr 5:18-19 OV

 
Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son—al jou nietige dae; want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Prd 9:9 OV
 
Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. 1Ko 7:3 NV 
 
Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Efs 5:22-23 OV
 
Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het Efs 5:25 OV 
 
So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; Efs 5:28 OV
 
Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Efs 5:31 OV
 
Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here.  Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie. Kol 3:18-19 OV
 
 
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige. 1Ti 5:8 OV
 
sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Tit 2:4-5 OV
 
Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. 1Pe 3:7 OV
 
Bybel Beloftes Vir kinders in Huwelik

BYBEL BELOFTES vir KINDERS in HUWELIK

 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders,my seën op jou nakomelinge. Jes 44:3 NV

 
Al jou inwoners sal leerlinge van die Here wees, en hulle sal altyd vrede geniet. Jes 54:13 MV 
 
 
Hulle laat hulle kindertjies los rondloop soos kleinvee, hulle kleintjies baljaar vrolik rond. Job 21:11 NV
 
 
Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Psa 127:3-4 NV
 
Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het! Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Psa 127:5 NV
 
Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies! Psa 128:3 NV
 
Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Mar 10:14 NV
 
Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” Mar 10:15 NV
 
Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Mar 10:16 NV
 
Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” Hnd 2:39 NV
 
Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Hnd 16:31 NV
 
Bybel Beloftes vir Ouers

BYBEL BELOFTES vir OUERS

 Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het. Gén 18:19 NV

 Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: ‘Dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte getrek het.’ Eks 13:8 NV
 
Pas net op en wees baie versigtig om so lank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet of te verontagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. Deu 4:9 NV
 
Julle moet hulle van dié dag laat leer toe julle by Horebberg gestaan het in die teenwoordigheid van die Here julle God, van dié dag toe Hy vir my gesê het: ‘Maak die volk vir My bymekaar dat Ek hulle my gebooie wat hulle moet ken, kan meedeel sodat hulle My kan dien so lank hulle in hierdie land lewe en sodat hulle my gebooie vir hulle kinders kan leer.’ Deu 4:10 NV
 
Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Deu 11:19 NV
 
Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie. Spr 22:6 NV
 
Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf. Spr 29:17 NV
 
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Efs 6:4 NV
 
Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Kol 3:21 NV
 
Bybel Beloftes vir Gehoorsame Kinders

BYBEL BELOFTES vir GEHOORSAME KINDERS

Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabbatte hou. Ek is die HERE julle God. Lev 19:3 OV

 Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Deu 5:16 OV
 
Daar rus 'n vloek op elkeen wat sy pa of ma minag. Dan moet die hele volk antwoord: ‘Amen!’ Deu 27:16 OV
 
 My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;Spr 1:10 OV
 
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; Spr 6:20 OV
 
 
Luister dan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie. Spr 8:32-33 OV
 
 Die spreuke van Salomo. ‘n Wyse seun verbly die vader, maar ‘n dwase seun is ‘n bekommernis vir sy moeder. Spr 10:1 OV
 
‘n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar ‘n spotter hoor nie na berisping nie. Spr 13:1 OV
 
 Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. Spr 15:5 OV
 
Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy handelwyse suiwer en of dit reg is. Spr 20:11 OV
 
My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug. En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Spr 23:15-16 OV
 
Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Spr 23:22 OV
 
Die vader van ‘n regverdige juig baie; en as iemand ‘n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ‘n welgevalle hê in my weë. Spr 23:24-26 OV
 
Wie die wet bewaar, is ‘n verstandige seun; maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande. Spr 28:7 
 
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder.” Luk 18:20 NV
 
Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. “Eer jou vader en jou moeder” is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by:  “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” Efs 6:1-3 NV
 
Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in Hom glo.Kol 3:20 NV
 
Bybel Beloftes vir Seksuele Oortredings

BYBEL BELOFTES vir SEKSUELE OORTREDINGS

Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. Opn 14:4 OV

 
Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; 2Pe 2:9 OV
 
Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Jak 1:12 OV
 
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Heb 13:4 OV
 
Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Heb 4:15-16 OV
 
Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word. Heb 2:18 OV
 
Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;
1Ts 4:3 OV
 
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 1Ko 10:13 OV 
 
 
Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.
Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek; 1Ko 7:7-8 OV
 
Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het—dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie.
Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. 1Ko 7:1-2 OV
 
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. 1Ko 6:18-20 ESV
 
"Food is meant for the stomach and the stomach for food"--and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. 1Ko 6:13 ESV
 
Spr 31:10 Who can find a woman of virtue? For her value is far above jewels. LITV

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 3 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Bybel Beloftes vir Gehoorsaamheid

BYBEL BELOFTES vir GEHOORSAAMHEID

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Mat 5:19 OV

 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Mat 7:21 OV
 
Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Mat 7:24-25 OV
 
Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Joh 14:23 OV
 
 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Rom 8:28 OV
  
Nevertheless, you must never stop looking at the perfect law that sets you free. God will bless you in everything you do, if you listen and obey, and do not just hear and forget. Jak 1:25 CEV
 
En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 1Jo 2:17 OV
 
En wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. 1Jo 3:22 OV
Bybel Beloftes vir Sukses

BYBEL BELOFTES vir SUKSES

Bid hierdie belostes hardop voor Vader en herhinner Hom aan sy Woord en dat jy glo dat Hy 'n waarmaker is van Sy Woord en verpersoonlik dan hierdie Beloftes. bv. Dankie HERE dat U die goeie oorvloedig aan my gee...

En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Deu 11:15 OV

 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. Deu 28:11-14 OV
 
Oorvloed en rykdom is in sy huis; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Psa 112:3 OV
 
Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed! Psa 128:2 OV
 
Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer. Spr 8:18-19 OV
 
In die huis van die regverdige is ‘n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Spr 15:6 OV
 
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe. Spr 22:4 OV
 
Dan sal Hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees; jou vee sal in dié dag wei op ‘n uitgestrekte weiveld; Jes 30:23 OV
 
En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet: hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. Jes 65:21-23 OV
 
Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, 2Pe 1:3 OV
 
Beweger

BEWEGER

Beweger b.nw. voorsteller, aanvoerder,

Aangedryf deur 'n gevoel van produktiwiteit, vind dit moeilik om stil te sit, en is 'n leier wat maklik deur ander gevolg word

Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Ac 8:4 NV

Bevelvoerder

BEVELVOERDER

Bevelvoerder s.nw. hoof, gesagvoerder,

aanvaar leierskap en verwag dat mense hom sal volg.

 Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm.  Ac 4:1 NV
 
 
22Destyds het Abimelek en Pikol, die bevelvoerder van sy leër, na Abraham toe gegaan, en Abimelek het vir hom gesê: “God is by jou in alles wat jy aanpakGe 21:22
Bemind

BEMIND

Bemind  B.NW. & BW. populêr, dierbaar, geliefd, verstaanbaar,

Die lewe van die partytjie en populêr as 'n gas vir partytjies

Hy het geen besondere voorkoms of status gehad of die soort aantreklikheid wat hom onder ons populêr sou maak nie. Is 53:2b LB

 

 
Baasspelerig

BAASSPELERIG

Baasspelerig    b.nw & bw.  aanmatigend, hanerig, vermetel, grootmeneer, dominerend, vorstelik, oorheers,

Dominerend en baasspelend. Soms aanmatigend in 'n volwasse verhouding

 3Onthou die gemeente is onder julle sorg. Moenie probeer om hulle te oorheers nie, stel eerder vir hulle ’n goeie voorbeeld.  1 Pe 5:2 BV

 

Besluiteloos

BESLUITELOOS

Besluiteloos b.nw. & bw.   halfhartig, onseker, lamsakkig, weifelend, draadsitter, twyfelaar, wankelmoedig,

Hierdie persoon vind dit moeilik om enige besluite te neem. Spandeer nie tyd om 'n goeie besluit te neem nie.

  Die besluitelose koning!

4     Toe het die vorste aan die koning gesê: Laat hierdie man tog gedood word, want so maak hy die hande van die krygsmanne slap wat in hierdie stad nog oor is en die hande van die hele volk deur sulke woorde tot hulle te spreek; want dié man soek nie die vrede van hierdie volk nie, maar die onheil.
5     En koning Sedekía het gesê: Kyk, hy is in julle mag, want die koning kan niks teen julle doen nie.Je 38:4 OV

 12Die Here sê: “Die noordelike ryk het My omring met hulle leuens en bedrog. Juda in die suide is nog altyd besluiteloos in hulle houding teenoor My, die heilige en getroue God.” Ho 11:11 LB

17Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem “ja” en “nee” sê? 18So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk “ja” en “nee” nie, 19want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” van God, 20die “ja” op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop “Amen” sê. 2 Co 1:17 NV

Dit is duidelik dat Jesus deurgaans tydens sy verhore in beheer was van die situasie, en nie Pilatus of die Joodse Raad nie. Pilatus was besluiteloos en die Joodse leiers het bloot vanuit hulle intense haat en jaloesie opgetree, maar Jesus was deurgaans beheersd. Hy as die Waarheid het die waarheid geken, Hy het geweet wat God se plan was en waarom Hy aan die reeks verhore waarvan sommige vir die skyn en ander selfs onwettig was, onderwerp moes word. Die Bybel in Praktyk  Jn 19:10 NV

Besorgd

BESORGD

Besorgd  b.nw.  bekommerd, onrustig, swaar belas, bevreesd, senuweeagtig,

 Iemand wat konstant onseker, senuweeagtig en onrustig voel.

Daar in die hemel is die Here baie besorgd oor al die mense wat Hy gemaak het. Ps 33:13 BV

28     En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Mt 10:28 OV

Buierig

BUIERIG

BUIERIG  b.nw. vol nukke, vol grille, humeurig, presies andersom, luimig, steeks, wederstrewig, ongereeld, veranderlik

Bereik nie maklik emosionele hoogtes nie maar verval maklik in lae emosionele laagtes en voel gereeld ongewaardeerd.

8 Maar jy, mensekind, luister na wat Ek jou sê; wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie; maak jou mond wyd oop, en eet wat Ek jou gee. Eze 2:8 OV

Het ons al probeer om 'n persoon akkuraat te beskryf? Dit is makliker om die planete en hulle posisies te bepaal as 'n mens intieme denke. Daarom is buierigheid ook net só moeilik om te beskryf. Buierig is 'n kenmerkende emisionele eienskap wat baie by tieners voorkom. Die vraag aan myself is: "Is ek buierig of is ek 'n aangename persoon met wie almal maklik kan saam leef?

Bors Kanker

 Bors Kanker

Hierdie kort inligtingsblad sal later meer volledig in Afrikaans/Engels oorgedoen word. Sien ook die notas onder Prostaat Kanker omdat daar heelwat ooreenstemming is.

  Breast Cancer - General  
             
  Natural Supplements to suppress Breast Cancer and improve Immunity
             
  Supplement   Info Suggested total devided daily dose   Comments
  Essential          
1 CellNu     12-18 Caplets devided. Start with 6 daily & increase every 5 days   Glycans improve cel communication. Essential for good health. Preferably on empty tummy. Very important supplement. Do not take with milk.
2 Astaxanthin     5-10mg   Most powerfull anti-oxidant known. Very important supplement and must be taken with other fatty acids below in devided doses.
3 Essential Fatty Acids a Omega 3 5-10ml   Needed for proper cell reproduction.
b Olive oil 10-15ml   May be used over breakfast porrage.
4 Coenzyme Q10     100mg   Improves Cellular Oxygation. Reduces the risk of breast cancer.
5 Melatonin     20-50mg bedtime   Blocks Estrogen-receptor sites on breast cancer cells.
6 Shark Cartilage     1000-3000mg   Inhibits tumor growth. If you cannot tolerate orally, reduce intake or use as  an enema.
7 Tissue Salts   3+4+5+6+7, 12-in-one 6-8x daily   2 tablets each dissolved in mouth. 12-in-one may be taken 3-6x daily
  Very Important      
8 Multimineral     as per label   May be combined with multivitamin. Use naturals if possible.
9 Multivitamin     as per label   Do not use a sustained-release formula or a formula high in Iron.
10 Selenium     200-400 mcg   Protects the imune system.Preventative agains some tumors including breast tumors
11 Pycnogenol   Grapeseed as per label   Powerfull Antioxidant.
13 Vitamin B complex     100mg each of major B's 3x daily   Improve circulation, build red blood cells & aid liver function. Essential for normal cell division & function
14 Vitamin B3 - niacin   Extra 100mg   Regulate enzymes and hormone production. Do not take niacin if you have a liver problem, gout or high blood pressure.
15 Vitamin B12   Extra 2000mcg   Prevent anemia and support proper digestion of nutrients.
16 Brewer's Yeast   Extra 100mg 3x daily   Aids in reducing Estrogen production. Good natural B vitamins
17 Vitamin C     2000-4000mg   Powerfull anti-cancer agent.
18 Vitamin E     400-1000 IU   Deficiency has been linked to breast cancer. Only use d-alpha tocopheryl or Vit. E Complex also containing most other natural vit E's
19 Amino Acids     see CellNu   CellNu contain 18 important amino acids. Helpfull to detoxify harmfull substances. No milk.
20 Folic Acid   Extra 400-800mcg daily   Needed for utilising protein and blood cell formation. Critical during pregnancy. Important for proper brain and nerve function.
  Important          
18 Med Mushrooms. Maitake, Reishi, Shiitake complex     1600-3200mg   Inhibit the growth of tumor cells. Boost immune system.
19 Vitamin D     20-40 min.   Early or late sun exposure, preferebly with moderate exersice program.
             
  Breast Cancer general notes    
             
1 ladies who gained more than 10kg since their teenage years doubled their chance of getting breast cancer.
2 High-fat diet is linked to an increased risk of breast cancer.
3 When a woman eat a diet high in fat and low in fibre then her body produces more estrogen.
4 Estrogen replacement therapy (ERT) used during menapause may increase the risk of breast cancer.
5 Older breast implants may be a risk factor in breast cancer.
6 Eat a high fibre diet containing a fibre complex of Rice Bran, Oat Bran, Wheat Bran & Wheat Germ
7 Turmeric has cancer fighting properties and block the more danderous and stronger estrogen
8 Garlic is known as a cancer preventing nutrient. Eat or supplement daily.
9 Drink 100% pure fruit juices in the morning and fresh Vegetable juices in the evening.
10 Don't prepare or heat any food in a microwave oven. NEVER!
11 Eat at least 5 raw fruits and vegies daily. Include all sorts of berries on a weekly base.
12 Take extra fibre daily in prepared food. Add brans to stews, mince, cooked smooth vegies etc.
13 Do not take supplements containing iron on a regular basis.
14 Do not consume any alcohol or coffy.    
15 Eat raw crusiferous vegetables. Broccoli, Cabbage, Brussels Sprouts, Cauliflower, etc.
16 Eat Carrots, Pumpkin, Squash, Sweet Potatoes, Yams and more. Slow cook on low heat.
17 Dont eat fatty, charred or grilled foods.    
18 Include fish like Salmon and Tuna at least ones in the weekly diet.
19 Assure at least one bowel movement daily, preferrably two or three. Use Alloe Ferox if required.
20 Use 2-3 servings of proper Green tea per day in place of black tea
21 Include Soy foods your diet like Soymilk, Tufo, Soy powder  
22 Dark hair dyes have been linked to breast cancer. Don't dye your hair, be natural.
23 Low levels of Vitamin E and Selenium are linked with breast cancer.
24 Selenium kills tumors and protect healthy cells.    
25 Reduce daily intake of all dairy product.    
26 Lifestyle, attitude and diet changes are the core ingredients for recovery.
27 Start a fitness program and get involved helping other people in life.
28 Cancer cell don't florish in a alcaline environment. Avoid any foods containing vinegar, mayonaise, etc.
29 You are a winner not a loser. The only thing you may loose is a few calories!
30 Be active with spiritual things. Meditate daily over positive Bible verses. Talk to God.
31 Glycans are powerfull cell food that assist the inter-cell communication and vital functioning of the body.
32 Fucose, one of the  8 Glycans show promise to suppress breast cancer. CellNu contain Fucose.
33 Eat a rainbow of colorfull fruits and veggies every week.    
34 Relax regularly with a good comedy that make you laugh until your tummy is sore, daily if possible.
             
  Important Note and Disclaimer    
  Nutritional suppliments are not a warrenty against any desease but proofed helpfull if complimented with a proper balanced diet and lifestyle. In the adverse case of serious illness, proper medication is also important to fast track the body in the natural healing process. Always seek medical advise from a medical practisioner that understand holistic healing principals before any medication or suppliment is used. It must be understood that some natural products work very slow and can take up to six months before benefits can be visible/experianced. The above information was derived from various natural and nutritional healing resources. The auther of this article take no responsability for the effectiveness of any substance recommended above and is solely used on own risk.
 
Items 1,2, 7 & 18 can be obtained from Jan Potgieter, the writer of this short artical by sending us a requist via the Contact Us link on this website. We will gladly assist you.
Cowperklier

COWPERKLIER

Cowperklier  s.nw.  Manlike Saad beskermer, Urienbuis neutraliseerder,Saadstort voorganger, Uriene neutraliseerder

Die Cowperklier

Die Cowperklier reageer wanneer 'n man seksueel geprikkel word. Die Cowperklier skei dan 'n paar druppels gladde vloeistof af. Die taak van die vloeistof is om die urine buis te neutraliseer en voor te berei sodat die manlike saad nie deur die urine benadeel word nie.Na afskeiding verskaf dit 'n veilige deurlating vir die manlike saad.
Manne sal dit ervaar dat daar 'n nattigheid is voordat hy saad stort. Ons mensdom is maar net te wonderlik vir normale woorde, ons is wonderlik geskape!

Christelike_Nudisme

CHRISTELIKE NUDISME  

Christelike Nudisme b.nw.  sogenaamde Christene wat nagenoeg of heeltemal kaal in 'n nudistekamp loop, kaallyf,kaalbas, naakloper, natuurnavolger,

Jy moet vir hulle linnebroeke maak om hulle naaktheid te bedek. Die broeke moet van die heupe af tot by die bobene strek. Ex 28:42


Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. 2 Kor 5:3


"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV
 

'n Beweging wat gemeenskaplike naaktheid in die vrye natuur uit geloofsoorwegings voorstaan.
Daar is nie regtig Bybelse gronde vir Christelike Nudisme buite die huwelik nie. Binne die huwelik is dit aanvaarbaar binne perke, waar privaatheid verseker kan word.  Sien ook"Naak foto's" en"Sekstraag"


 

Cunnilingus

CUNNILINGUS  

Cunnilingus ww. Oraal genitale intiemheid. Die stimulasie van die vroulike geslagsdele insluitende die klitoris m.b.v. die mond en tong. Die vroulike vorm van Fellatilio
 

Vroue vind dit hoogs opwindind om gedurende die voorspel met die tong gestreel te word. Soms kan dit ook 'n opwindende eerste klimaks teweegbring. Dit moet onthou word dat die vrou veelvuldige klimakse kan beleef sonder om "koud" te word maar eerder van een hoogtepunt na 'n volgende hoogtepunt beweeg. Cunnilingus is ook baie populêr by ouer dames omdat dit nie soveel stremming en gewig op hulle plaas nie. Hulle geniet al die voordele van seksuele stimulasie sonder om deur hulle maat belas te woed.

Coitus Mamilla

COITUS MAMILLA 

Coitus Mamilla ww. buuste seks,

Hierdie is 'n opwindende afwisseling vir die man sowel as die vrou. Soms kan selfs 'n klimaks bereik word, maar meestal vorm dit vir beide 'n deel van die opwinding van voorspel. \die vrou druk haar borste teen mekaar en die man penetreer dan die buuste, ritmies, van onder af. Dit is gewoonlik opwindend vir die vrou om die man se penis van naby te bewonder gedurende hierdie speletjie.

 

   

 

Dapper

DAPPER 

Dapper b.nw & bw.  Sonder vrees, moedig: Dapper veg in die oorlog. Jou dapper hou. 'n Dapper held. sterk van liggaam, herkulies, sterk van gees, standvastig, wilskragtig, geeskragtig, kragdadig, vasberade, vasbeslote, onwrikbaar, manmoedig, vreesloos, onverskrokke, kordaat, drasties, kranig, bestand, onoorwinlik, trefseker, bedryfseker; magtig, gesaghebbend

Josua en al sy manskappe, al die dapper vegters, het toe uit Gilgal vertrek Jos. 10:7 

Dapper is nie 'n woord nie, maar 'n daad om dit te laat verwoord!

Depressief

DEPRESSIEF  

Depressief b.nw.  terneergedruktheid, neerslagtigheid, Moed verloor.

'n Persoon wat meeste van die tyd neerslagtig of geestelik af is.

Depressief is die teenoorgestelde van Ekspressief wat beteken om God se genade te bely. Depressie is dus 'n belydenis van Satan se  "Misguns"...Harold Hill

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Joh 10:10

 

Desperaat

DESPERAAT 

Desperaat b.nw. &bw.  radeloos: 'n Desperate poging aanwend, wanhopig, pessimisties, negatief, vreugdeloos, afgehaal, bedruk,  swaarmoedig, swartgallig, bitter, moedeloos, moedverlore, mismoedig, mistroostig, beswaard, miserabel, melankolies,

Diensvaardig

DIENSVAARDIG 

Diensvaardig  b.nw.  Gewillig om diens te doen; gereed om te help; behulpsaam met take by die huis, 'n Diensvaardige amptenaar, bereid, bereidwillig, bereidvaardig, gewillig, goedwillig, dienswillig, hulpvaardig, behulpsaam, diensvaardig, diensbaar, gedienstig, bedagsaam, sorgsaam, gretig, begerig, 

Dinamies

DINAMIES 

Dinamies b.nw. &bw.   Vol lewenskrag, bedrywig met momentum, hervormer, hemelbestormer, progressiwiteit,die bordjies verhang; die rolle omkeer; iets oor 'n ander boeg gooi; 'n ander toon aanslaan;

vandag is nie gister nie... De Stadler, L. G.

Diplomaties

DIPLOMATIES 

Diplomaties b.nw.&bw.   Taktvol, met oorleg, met intelligensie optree, 'n Ou teks diplomaties uitgee, wysheid, slimheid, kennis, kundigheid, beredeneerdheid, oordeelkundigheid, raadsaamheid, verstandigheid,

Hanteer mense taktvol, sensitief en geduldig.

20Ons tree dus op as gesante van Christus,  2 Kor 5:19-20 NV

19Luister nou na my raad en mag God jou bystaan! Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor Hom bring. Ex 18:19 NV (Hierdie is 'n diplomatiese wyse waarop Jetro met Moses gepraat het - Jan)

16“Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.” Luk 10:16 NV

0Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binnegekom. “Mag die koning baie lank lewe!” het sy gesê. “U moenie so bang en bleek wees nie. 11Daar is ’n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos dié van die gode. Dan 5:10-11 NV

 

Doelgerig

DOELGERIG 

Doelgerig b.nw. Vasberade, beginselvas, koersvas, met die eindpunt in die oog, volhardend, konsekwent, ambisieus, ambisieus, dinamies, beslis, ferm, onversteurbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, daadkragtig, vasbeslote, vasberade,

 Daarvoor gee ek alles. Ek werk hard en doelgerig daarvoor soos iemand wat in ’n resies alles uithaal. Die krag om dit te doen, kom van Jesus af. Kol 1:29 BV

11Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ef 6:11 NV

29Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Joh 1:29 NV

Dominerend

DOMINEREND 

Dominerend  b.nw. baasspelerig, oorheersend, onbarmhartig, sterk persoonlikheid openbaar, outokraties, beslissend,

Persoon neem kompulsief beheer oor situasies en/of mense . Vertel gewoonlik vir ander wat om te doen.

Wie sy mond en sy tong in toom hou, hou hom uit gevaar. 24 'n Ligsinnige mens is hovaardig en aanmatigend, sy hovaardige optrede het geen perke nie. Pr 21:23-24 

Draad Trek

DRAADTREK of ook genoem Coitus Interruptus

Draadtrek ww. Manlike masturbasie, ook genoem aftrekking, selfbevlekking, saadverspilling en Coitus Interruptus

Sien Masturbasie vir 'n volledige bespreking

Drang

DRANGE 

s.nw.  Handeling van dringendheid, druk: Onder die drang van omstandighede. of 'n Sterk begeerte, aandrif, dikwels spesifiek met verwysing na seksuele aandrif: 'n Drang tot avontuur. Jou drange beteuel. 'n Onbeheerbare drang na iets of iemand, neiging, kompulsie, besluit,  gelei, daadsbesluit,

Grieks: θÝλημα  (thelema)

Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer. Rom 1:24
Hulle is soos verstandlose diere: al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange, en juis dit is hulle ondergang. Jud 10
Hierdie mense bring verdeeldheid; hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Jud 19
Slegte drange en luste is soos 'n vernietigende siekte. Pr 14:29 BV
Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kol 3:2-3

 

Ons as eerlike, denkende Christene wat in die Bybel sowel as in Jesus glo, kan nie terselfdertyd die verskynsel van demonisering ontken nie. Simptome hiervan wat oorvleuel met sekere mentale, emosionele of fisieke afwykings mag wel voorkom, soos dit ook in die tyd van die evangelies die geval was. Simptome soos buitengewone krag of intelligensie, skielike emosionele veranderinge en ommeswaaie, manifestasies van 'n ander persoonlikheid, voortdurende Godslasterlike gedagtes en terugkerende drange om skade aan te rig of om selfmoord te pleeg, moet in die evaluasie van 'n persoon se toestand ook toegeskryf word aan moontlike demoniese aktiwiteit (vergelyk Markus 5:1–20) Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! : 'n naslaangids vir elkeen wat begeer om te onderrig ... met die oog op lewenservaring. Walk Thru the Bible, 1997, S. 308

"Vryetyd, ontspanning en sport het ook hul aandeel te lewer as middels ter onderwerping van die sondige menslike natuur in oorleg met 'n moreel-etiese gedragskode en as sublimeringskanale vir opgekropte emosies en biologiese drange"

R. W. J. Opperman, "Ontspanning, sport en vryetyd" in: S. C. W. Duvenhage & Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 445

DroŽ Penetrasie

DROë PENETRASIE 

Droë Penetrasie  Priem, boor, pik, prik, steek, spyker. Met betrekking tot die huweliksdaad verwys dit na 'n geslagtelike Vaginale Penetrasie poging sonder voorspel. Tipies met verkragting of teensinnigheid van die metgesel.

Dit verwys ook na anale penetrasie sonder behoorlike smeermiddels
 

Dit pas nie by liefdevolle gemeenskap nie!
 

Die Pil (Voorbehoed)

VOORBEHOEDPIL of Die Pil

Voorbehoedpil s.nw. "Die Pil" of voorbehoeding, kontrasepsie, voorbehoedmiddel, kontrasepsiemiddel, swangerskap voorkoming, losbandigheid stimulant by ongetroudes, kunsmatige kastrering, genotsbevestiger,

Die vraag ontstaan: "Is voorkoming geregverdig volgens die Bybel? Die antwoord hierop sal breedvoerig bespreek word om riglyne te voorsien, maar in kort kan ons sê: Ja, vir binne die huwelik, met sekere voorbehoude"

Bespreek die volgende stelling rakende die voorbehoedpil.

 ’n Ongetroude paartjie kan besluit om seksuele gemeenskap te hê en ’n kind te verwek om daardeur hulle selfsugtige ouers te dwing om toestemming tot hulle huwelik te gee—op één voorwaarde: die besluit moet uit Christelike liefde geneem word. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek. Transvaal : NG Kerkboekhandel, 2000, c1982, S. 266

Hierdie stelling is / is nie Bybels regverdigbaar. Hier is ons redes!

Ful  die Tekste wat u gebruik as stawing hieronder in:

1

2

3

 

Drome

DROOM 

Droom ww. Iets wat jy in jou slaap voel, sien, dink en soms ook hoor; gedagtes, voorstellings, beelde wat in die slaap voor die gees kom

2Baie doenigheid bring drome, Pred 5:1
Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Jer 29:8

Dankoffer

DANKOFFER 

Dankoffer s.nw.  ongeskonde offer, volmaak wees, vrywillige offer, ongeskondenheidsoffer, saligheidsoffer, vredeoffer, dankbaarheidsoffer, lofoffer,

Om die regte dinge te doen en te sê, is vir die Here baie belangriker as 'n groot dankoffer. Sp 21:3 LB
Maar dink asseblief goed oor die saak na en maak julle bydraes op die regte manier bymekaar. Onthou, dit moet 'n dankoffer wees, nie iets wat van julle afgepers is nie. 2 Kor 9:5 LB

Elke gesin behoort dit deel van hulle huishoudelike begroting te maak oor hoeveel hulle vir dankoffer opsy sit. Die kinders behoort van kleins af dit te verstaan

Help my dan as dankoffer hier ’n kerkie bou...D.J. Opperman

 Lees ook die gedeelte hieronder

Offergawes en liefdadigheid

 

Oor tiendes, geld en offerandes in ons tyd

 
‘n Onuitspreeklike deernis lê verskuil in die hart van die liefde…William Burler Yates
 

Ons Geld en sy toepassing in die algemeen vir vandag se kerkmense

 Daar is 'n groot aantal kerke wat 'n besonderse klem plaas op die gee van tiendes. Daar word dan 'n hele aantal Ou Testamentiese tekste aangehaal om hulle stellings te staaf. Lees hierdie kriptiese artikel wat sy ontstaan gevind het uit 'n Bybelstudie wat ons oor die onderwerp gedoen het. Die oorspronklike studiestuk is net verkort vir praktiese redes. Die hele relaas rondom die Ou Testament en tiendes is weggelaat. Ons is nou in die Nuwe Bedeling en die oue het verby gegaan!
Dit is bekend dat sommige eenman onafhanklike kerke se Pastore van die beste betaaldes is en dit uit kleiner gemeentes wat dit nie regtig kan bekostig nie. Hulle is gewoonlik sterk voorstaanders van die VOLLE tiende en OFFERGAWES. Sommiges het deesdae ook die sogenaamde Eerstevrug Offer ingebring wat direk in hulle bank rekening inbetaal moet word. Indien jy in een van daardie kerke is, is hierdie Bybelstudie beslis ook vir jou. Mag jy hierdie studiestuk met dieselfde aangryping ervaar as wat ons beleef het.
 

Nuwe Testament se siening van ons geld 

Rom 12:13 Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid.
Jak 2:15 Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly,
Jak 2:16 en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit met julle goed gaan; gaan trek julle warm aan en eet genoeg,” maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan?
1Jn 3:17 Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?
1Jn 3:18 Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.
1Ti 6:18 Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.
Heb 13:5 Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.”
Php 4:19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.
Luk 6:38 Gee, en vir julle sal gegee word: 'n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”
Ps 37:16 Die bietjie van die regverdige is beter as die rykdom van talle goddeloses,
Ecc 5:9 Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Ook hier kom dit tot niks.
Pro 17:1 Beter is ‘n stuk droë brood en rus daarby as ‘n huis vol offermaaltye met getwis.
Gal 6:9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
2Co 9:6 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 9 Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid.
 
 

God se hart was nog altyd dat ons moet omgee vir ander! Jesaja het ‘n mooi uiteensetting hiervan.

 
6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om diéwat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? 7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses ’n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? 8Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal agter jou aankom. 9Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep, en Hy sal sê: Hier is Ek! As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, 10as jy jou wy aan dié wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van dié wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is, word soos die helder middag. 11Die Here sal jou altyd deur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos ’n tuin met volop water, soos ’n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Is 58:6-11
 

Jesus se hart vir die mens

 
11Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie: diewe, bedrieërs, egbrekers, en ook nie soos hierdie tollenaar nie. 12Ek vas twee keer in die week en ek gee ’n tiende van my hele inkomste.’
13“Maar die tollenaar het daar ver bly staan en wou selfs nie na die hemel opkyk nie. Hy het bedroef op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wees my, sondaar, genadig.’
14“Ek sê vir julle: Hierdie man, en nie die ander een nie, het huis toe gegaan as iemand wie se saak met God reg is. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word; en hy wat nederig is, sal verhoog word.” Lk 18:11-14Re 22:3
 

Eerste Senode Uitspraak

 
Van die apostels en die ouderlinge, julle broers. Aan die gelowiges uit die heidendom in Antiogië, Sirië en Silisië. Groete.
24Ons het gehoor dat daar mense van ons af gekom het wat julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. 25Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, 26wat hulle lewe gewaag het vir die Naam van ons Here Jesus Christus. 27Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. 28Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê as net hierdie noodsaaklike dinge nie: 29dat julle nie vleis moet eet wat aan ’n afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwurg is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete.” Ac 15:23-29
 

Beginsels vir gee van offers

 
Vrywillige offers in die Nuwe bedeling
 
Vrywillig                                    Matt 10:8
Met vreugde                               2 Kor 9:7
Volgens inkomste                      Spr 3:9; 1 Kor 16:2
Vrygewig                                   Ps 37:26; 2 Kor 9:5–6; 1 Tim 6:18  Re 22:3
Vir die armes                             Luk 19:8; Hand 11:28–30; Rom 15:25–27
Om Bedienaars te ondersteun     2 Kor 11:8–9; Fil 4:15–18
Volgens God se wil                    Hos 10:12
 
Hos 10:12
 (ANV) Ek het gesê: “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.”
 (AOV) Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle ‘n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat reën.
 (CEV) Plow your fields, scatter seeds of justice, and harvest faithfulness. Worship me, the LORD, and I will send my saving power down like rain.
 (ESV) Sow for yourselves righteousness; reap steadfast love; break up your fallow ground, for it is the time to seek the LORD, that he may come and rain righteousness upon you.
(GNB) I said, 'Plow new ground for yourselves, plant righteousness, and reap the blessings that your devotion to me will produce. It is time for you to turn to me, your LORD, and I will come and pour out blessings upon you.'
(KJV+) SowH2232 to yourselves in righteousness,H6666 reapH7114 inH6310 mercy;H2617 break upH5214 your fallow ground:H5215 for it is timeH6256 to seekH1875 (H853) the LORD,H3068 tillH5704 he comeH935 and rainH3384 righteousnessH6664 upon you.
(LITV) Sow to yourselves in righteousness, reap as kindness. Break up your fallow ground. For it is time to seek Jehovah, until He comes and rains righteousness on you.
 

Die tempelbelasting

 

Finale afsluiting van die Ou Testamentiese Wette

 
24By hulle aankoms in Kapernaum het die amptenare wat die tempelbelasting invorder, na Petrus toe gegaan en gesê: “Wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie?”
25“Ja, natuurlik,” antwoord hy.
Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag: “Simon, hoe dink jy: Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense?”
26Toe Petrus antwoord: “Van ander mense,” sê Jesus vir hom:“Dan is die seuns mos vrygestel. 27Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy ’n silwermuntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir My en vir jou.” Mt 17:24-27
 
Almal wat Jesus aangeneem het as hulle Saligmaker en verlosser is seuns (kinders) van GOD en IS VRYGESTEL! HALELUJA dankie Jesus dat ons nou kinders van God is en nie meer slawe van die vorige dispensasie nie.
 
Wie was “hierdie mense” wat Jesus van gepraat het? Die mense van die stelsel van daardie tyd! Ons gaan nie na ‘n Joodse temple om te aanbid nie, ons is in die nuwe stelsel!
 
 23“Julle sal nog swaarkry, julle skynheilige Skrifkenners en Fariseërs! Julle gee mos ’n tiende van elke bietjie kruie wat julle afpluk, selfs van kruisement en anys en koljander, maar die belangrikste dinge in die wet verwaarloos julle—dinge soos eerlikheid en meegevoel en betroubaarheid. Dit is juis hierdie belangrike dinge wat julle moet doen, maar die ander wat minder belangrik is, moet julle ook nie verwaarloos nie. 24Julle wat self blind is en dan kans sien om ander te lei! Julle sal ’n muggie uit julle drinkwater uithaal maar ’n kameel heel insluk. Mt 23:22-24
 

Begin van die Nuwe Stelsel

 
32Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. 33Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal. 34Nie een van hulle het gebrek gely nie, want dié wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring 35en vir die apostels gegee. Dié het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte.
36Josef ’n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is—dit beteken iemand wat mense moed inpraat - 37het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.
Ananias en Saffira
5 Maar daar was ook ’n sekere man, Ananias, en sy vrou, Saffira, wat ’n eiendom verkoop het. 2Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulleself agtergehou en net ’n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. 3Petrus sê toe vir hom: “Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? 4Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie maar vir God.” Ac 4:32-5:4
 
‘n Goeie man in Heilbron (Vrystaat) se verhaal…Fanie van Loggerenberg 082 467 1699 bel hom gerus! Hierdie man onderhou baie mense in nood maar hy gee nie geld vir die kerk nie. Hy voel hulle mors dit op onbenullige dinge en befonds nie God se Koningkryk nie. Hy het as ’n arm man begin saai in ander se nood en vandag onderhou hy menigtes en het steeds genoeg.
 
2Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. 3Wanneer ek dan gekom het, sal ek die manne wat julle daarvoor goedkeur, met briewe stuur om julle liefdegawe na Jerusalem toe weg te bring. 1 Co 16:1-3
 
18Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. 19So vergader hulle vir hulle ’n skat as ’n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. 1 Ti 6:18-19
Vrygewig: εμετÜδοτος “ready to distribute” also ready or free to impart
 
5Daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle toe te gaan. Hulle moet die dankoffer wat julle vroeër beloof het, vooraf in orde bring. Dan sal dit daar gereed wees as ’n werklike offer van dankbaarheid, en nie as iets wat afgepers is nie. 2 Co 9:5
 
God is immers ‘n beloner van Sy woord en ons geloof. Onthou Jesus het gekom om ons vry te maak en nie onder ‘n veroordeling te plaas nie!
 
Jan Potgieter     31 Augustus 2009
DroŽ Humor

DROë HUMOR

Droë Humor  b.nw. & bw.  saaklik, ironies, droë grappie, droë opsomming van feite, ietwat grappig, droë ys, tikkie humor,

Toon droë humor  in 'n enkel begrip wat ook deur sommige as sarkasties vertolk kan word.

24Blinde leiers! Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Mt 23:24 NV

4Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: “Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.” Mk 12:34 NV

 Build me a son whose heart will be clear, whose goal will be high; a son who will master himself before he seeks to master other men; one who will reach into the future, yet never forget the past. And after all these things are his, add, I pray, enough of sense of humor, so that he may always be serious, yet never take himself too seriously. Give him humility, so that he may always remember the simplicity of true greatness, the open mind of true wisdom, and the meekness of true strength. Then, I, his father, will dare to whisper, “I have not lived in vain.”  General Douglas MacArthur

Federer, William J.: Great Quotations : A Collection of Passages, Phrases, and Quotations Influencing Early and Modern World History Referenced According to Their Sources in Literature, Memoirs, Letters, Governmental Documents, Speeches, Charters, Court Decisions and Constitutions. St. Louis, MO : AmeriSearch, 2001

Diepgaande

DIEPGAANDE

Diepgaande b.nw. & bw. deeglik, indringend, deeglik, nie oppervlakkig,

Intensief en soms introspektief met 'n afkeur aan oppervlakkige en sinnelose gesprekke.

 13Dwaasheid is soos ’n vrou wat luidrugtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Pr 9:13 NV

Vir intimiteit is ’n diepgaande selfkennis nodig sodat huweliksmaats spontaan in mekaar se teenwoordigheid kan ontsluit. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 4 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Doelloos

DOELLOOS

Doelloos  b.nw. & bw.  drentel, koersloos, rondhang, rondskarrel, sonder beplanning, teikenloos,

Nie 'n persoon wat doelwitte stel vir homself nie en met min begeerte om een te wees wat doelgerig lewe.

Tussen die verkeerde vriende kan hy maklik verander in 'n slampamper.

16Moenie tyd mors nie—maak die beste gebruik daarvan want ons leef in moeilike tye. 17Daarom moet julle nie doelloos lewe nie, maar julle moet verstaan wat die Here wil hê julle moet doen. Eph 5:16 LB
14Ons Christene moet leer om mekaar te help waar dit nodig is. Op die manier sal ons lewe nie doelloos wees nie. Tit 3:13 LB
9 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Tit 3:9 OV

 

Driftig

DRIFTIG

Driftig  b.nw. & bw.  opvlieënd, koleries, hartstogtelik, hitsig, onaangenaam, ontoegeeflik, oorhaastig,  voortvarend, vurig, temperamenteel,

Iemand wat gou kwaad word en homself kinderlik uitdruk deur 'n "tantrum" styl te gebruik en bykans dadelik weer kalm raak en vergeet in 'n kits daarvan.

Inteendeel, hoe meer hulle hulle inhou, hoe kragtiger word hulle inwendig aangevuur; hulle word driftig en kook, gereed om enigiets te doen of in enige rigting uit te bars as hierdie vrees vir die wet hulle nie verhinder nie. Institusie van die Christelike godsdiens. S. II, vii, 10

 

Eensaam

EENSAAM

Eensaam b.nw. Alleen, verlate, sonder geselskap, afgesonder: Eensaam woon in 'n uithoek. Jou lewe eensaam slyt. Eensaam wees na jou kinders se dood. 'n Eensame bestaan voer. Dis maar eensaam op die plaas.

Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Ps 25:16 OV


Soos 'n voëltjie van sy nes verjaag word en verlore rondvlieg, so is 'n mens wat sy familie en vriende verlaat en eensaam rondswerf. Pr 27:8 BV

 

Eensgesind

EENSGESIND 

Eensgesind s.nw. eendersdenkend, gelykgesind, dieselfde gevoel, in harmonie, ooreenstem, saamstem, eendrag, kongruensie, konkordaat, ooreenkoms

...en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik 1 Pet 3:8 OV
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie; Rom 12:16 OV
Die hele groep mense wat gelowig geword het, was met hart en siel eensgesind. Nie een van hulle het sy besittings net vir homself gebruik nie, maar hulle het alles met die ander gedeel. Han 4:32 LB

 

Eerlik

EERLIK 

Eerlik b.nw. Opreg, eerbaar, betroubaar, regverdig, billik, sonder bedrog, nie lieg nie.

Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde: Jy moet na mý kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het dié nag by haar geslaap. Gen 30:16 OV
Iemand wat eerlik antwoord, is 'n ware vriend. Sp. 24:26
Selfs 'n jongmens word geken aan wat hy doen, uit sy optrede blyk of hy eerlik en opreg is. Sp. 20:11

 

Alhoewel die Fariseërs ook eerlik na die wil van God gesoek het, was hulle verblind deur hulle eie oorleweringe. Daarom het hulle Jesus beskuldig van lasterlike optrede in die tempel (Mk 14:58par Mt 26:61), asook ten opsigte van sy aansprake om sondes te vergewe (vgl. Mk 2:5–7par), dat Hy die Seun van God is (Jh 5:18; Mk 14:61–63par) en dat Hy nie die vastye en die Sabbat nakom nie (Mk 2:18–27par).
du Toit, A.B. (redakteur), de Villiers, J.L (redakteur): Die leef wereld van die Nuwe Testament. Midrand : Orion, 1997, c1997 (Handleiding by die Nuwe Testament Band II)

'n Sedelik-goeie en selfs voorbeeldige lewe kom inderdaad nie net by Christene, wat uit die Skrif lewe, voor nie. Twee ongelowiges kan mekaar liefhê en in die huweliksituasie trou aan mekaar bly; 'n ongelowige medikus kan met groot toewyding sy werk verrig, 'n ongelowige werkgewer kan sy werknemers 'n baie goeie salaris betaal, 'n ongelowige sakeman ken eerlik handel dryf, ens. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek. Transvaal : NG Kerkboekhandel, 2000, c1982, S. 306

Eetgewoontes

EETGEWOONTES 

Eetgewoontes b.nw menier van eet, verfynde eetgewoontes, bv. Weskus eetgewoontes is verskillend

Toe begin die ander Christene wat Jode was ook saam met Petrus voorgee dat hulle nog die Joodse eetgewoontes hou, en selfs Barnabas het ook agter hulle aangegaan. Gal 2:13 LV

 

Egbreek

EGBREEK 

Egbreek ww. Owerspel begaan, ontrou aan huweliksmaat, verneuk jou metgesel, skend huwelikstrou, buite-egtelike verhouding, verbond skending
 

Jy mag nie egbreek nie. Ek. 20:14
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Mat 5:27

 Nie te lank gelede nie het ek ’n getroude persoon tereggewys, omdat hy nie ’n buite-egtelike verhouding wou verbreek nie. Ek was uiteindelik gedwing om die ernstige gevolge van God se dissipline aan die persoon uit te spel, en ek het hom vertel dat party mense al geweldig gely het omdat hulle nie wou berou hê en hulle sondes aflê nie. Nadat ek voorbeeld na voorbeeld genoem het, het die persoon ongemaklik begin raak en gesê: “Hou op, jy maak my bang!”

“Bang vir wat?” het ek gevra.
“Bang dat God my sal straf as ek nie my verhouding verbreek nie.”
“Jy behoort bang te wees,” het ek gesê. “Want as jy dink God gaan stilsit en jou toelaat om twee Christelike families te vernietig en al die kinders en hulle toekomstige lewens en huwelike te ruïneer, ken jy nie God se toegewydheid om jou teen jou sondes te beskerm nie. Om die waarheid te sê, dis omdat jy nie die ‘vrees van die Here’ verstaan nie dat jy so dwaas optree.”
As jy ’n paar duidelike voorbeelde hiervan soek, moet jy Paulus se teregwysings in 1 Korintiërs lees. Party van hulle is sagkens gestel, terwyl ander direk en kragtig gelewer is. Of lees hoe Johannes die Doper die skares teregwys. Of dink aan Jesus se kragtige teregwysings aan die destydse godsdienstige leiers. Of lees weer die boeke Numeri en Deuteronomium en let op hoe God die mense konfronteer en teregwys. Daar bestaan geen twyfel oor nie—die Here predik en praktiseer die beginsel van teregwysing. Ons moet ook!
Wat sou met my gebeur het as my ouers my nie lief genoeg gehad het om my tereg te wys nie? Ek kan my nie voorstel nie. Ek is ook dankbaar dat baie van God se mense dwarsdeur my lewe hulle opdrag uitgevoer het om my tereg te wys, party sagkens en ander ferm, oor onderwerpe soos gedrag, gesindheid, en somtyds oor sake betreffende karakter. Hoe dank ek God nie vir hulle gehoorsaamheid en liefde nie!
Op dieselfde wyse sal jou kinders, vriende, eggenote, familielede en leerders jou bedank dat jy hulle lief genoeg het om die waarheid te praat wanneer hulle afdwaal en ’n woord van teregwysing nodig het.
Ek is mal oor Paulus se woorde aan sy toekomstige mede-onderwyser Timoteus, en per implikasie aan elkeen van ons wat die Here dien:
Wilkinson, Bruce H
Ek beveel jou voor God en voor Jesus Christus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig (2 Tim. 4:1–2).
 

 

Die doel van hierdie gebod is dat ons alle onreinheid ver van ons moet afweer, omdat God kuisheid en reinheid liefhet. Samevattend kom dit dus daarop neer dat ons ons nie met morsigheid of met 'n wellustige gebrek aan selfbeheersing van ons vlees moet besmet nie. Die bevestigende inhoud van die gebod stem daarmee ooreen, naamlik dat ons ons lewe in alle opsigte rein en met selfbeheersing moet regeer. Dit verbied uitdruklik hoerery, waarop elke lus van die mens ingestel is, om ons deur die afstootlikheid daarvan, wat des te growwer en duideliker is namate dit sy skandvlek op die liggaam inbrand, so ver te bring om 'n weersin in enige vorm van wellustigheid te hê. Volgens hierdie wet is die mens geskep om nie alleen te lewe nie maar om van die hulp wat aan hom toegevoeg is, gebruik te maak.

Die vloek van die sonde het dit des te meer vir die mens noodsaaklik gemaak. Die Here het ons in hierdie opsig genoegsaam te hulp gekom toe Hy die huwelik ingestel het en die eenwording wat onder sy gesag begin is, ook met sy seën geheilig het. Dit is dus duidelik dat enige ander verbintenis buite die huwelik deur Hom vervloek is. Die huweliksverbintenis is juis as 'n noodmiddel ingestel om te verhoed dat ons in teuellose wellustigheid sou uitbars. Laat ons onsself dus nie mislei wanneer ons hoor dat 'n man nie sonder die vloek van God buitehuwelikse gemeenskap met 'n vrou mag hê nie.

Calvyn, Johannes ; Simpson, H.W., vertaal deur ; Brink C.M.M., vertaal deur: Institusie van die Christelike godsdiens. Potchefstroom : Calvyn-Jubileum boekefonds, 1998, c1991, S. II, 41
 

Egpaar

EGPAAR 

Egpaar s.nw.  & b.nw. sielsverwant, getroude paar, jukmaat, twee-eenheid, lewensmaat, verbondspaar

'n Egpaar in die gemeente, genaamd Ananias en Saffira, het ook 'n stuk grond verkoop. Han 5:1
 

Egskeiding

EGSKEIDING 

Egskeiding b.nw huweliksontbinding, skeiding, kohabitasie opsegging, verbondsvernietiging

As jy van jou vrou skei en met 'n ander een trou, dan pleeg jy egbreuk. Want jou eerste huwelik bestaan nog steeds in God se oë. Mat 19:8 BV

Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. 16 Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Mal 2:15
"Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? 5Daarby het Hy gesê: 'Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.' 6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie." Mat 19:4-6

Die Krisis van Egskeiding

Egskeiding bring meer krisisse in al die persone betrokke se lewens na vore, as wat dit op die oog af wil voorkom. Die kerk het in ons tyd soort van moed opgegee om huwelike met ernstige probleme te help. Almal begin gelate aanvaar dat egskeiding maar 'n allerdaagse gebeurtenis van ons tyd is. Hoe verkeerd kan dit nie wees nie. Word wakker oom ouderling, oom pastoor en oom dominee. Wat is jou taak? Ons vra nie waarvan hou jy nie, ons moet almal dinge doen waarvan ons nie hou nie. Tog doen ons dit sonder kla! En wat van ons ander? Wat doen ons om gebroke mense met hulle huwelike te versorg? Bid ons, praat ons, help ons?

Dan is daar die onskuldige kindertjies wat nie gevra het, nie gekies het om te lewe! Hulle wese half verwoes en half verward. Die vrees ongeken deur die harde ouer hart. Sonder omgee vir hulle smart.

Aan elke persoon wat egskeiding oorweeg. Dink aan die kindertjies en wat Jesus gesê het: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie." Jy sal hierdie geestes moord aan Hom verklaar!

Elke egskeiding is 'n moord...Ferdinand Deist

Krisis gebeure wat met 'n egskeiding geskep word

Identiteitskrisis

Sekuriteiskrisis

Sosiale krisis

Gesinskrisis

Ekonomiese krisis

Beroepskrisis

Eksistensiële krisis

Geloofskrisis

Waardekrisis

Geen krisis is sterker as die oorwinnende liefde van God nie. Die verkreukelde mens kan weer opstaan in die opstandingskrag van die oorwinde kruis. Hiervoor het Christus reeds gesorg. Vergifnis is die wegspring plek vir herstel. Sluit by 'n Christelike Kerk aan waar daar Omgee-groepe is en mense wat regtig omgee en nie net praat nie. Jy sal dalk nie met die eerste rondte reeds die regte omgee groep kry wat aan jou behoeftes voldoen nie, maar dan kan jy hulle vra of hulle spesifieke groepies het vir geskeide persone? Indien nie bel 'n ander kerk in jou omgewing en vind uit. Jy sal een kry waar jy tuis voel.

 
 
BANG
Zareth Bloem-Stroebel
 
Donker nag
Blitse rondom my,
Geen lig insig,
Waar….. is die pad 
Woestyn
Geen… einde
Seer gaan aan, aan, aan…
Die los sny….
Laat gaan...
Vergete
Vergeet op eiland, vergeet van my…
My bestaan en hart 
Die bang vir verloor
Vir wat was...
En nie sal wees
Rivier
Riviere gevul met trane van hart,
Vloei na die oseaan van smart 
Oerwoud
Oerwoud, groei die liefde deurmekaar
Gevaar skuil onder die blare van lag
Bang
Bang, vir van vergeet,
Die seer in die hart
In gebrand vir ewig 
Bang…

Dat alle Liefde

N.P. van Wyk Louw


Dat alle liefde moet verlore gaan
en wegwaai in die wye lug,
waar hierdie dooie ster sy norse vlug
neem deur die stiltes van sy baan –

dit is die vrees, dit is die eensaamheid
wat my, geboë, met die hande krom
rondom die kersie van ons liefde, stom
laat skuil in kleinlike verlatenheid.

Owerspel as rede vir Egskeiding

31“Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar ’n skeibrief gee.’ 32Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.” (sien Deut. 24:1) Mt 5:31

Voor 1 Julie 1979 het die reg slegs 4 egskeidingsgronde erken;

 1. Owerspel
 2. Kwaadwillige (of konstruktiewe) verlating
 3. gewoontemisdadiger wat minstens 5 jaar tronkstraf uitdien
 4. Ongeneeslike kranksinnige wat in 'n inrigting in aanhouding is vir minstems 7 jaar

 Hier is 'n uittreksel uit 'n kosbare boek getitel "Die Tien Gebooie" , lees gerus die hele boek. Dit is premêr vir Predikante en Pastore, maar jy sal dit insiggewend vind rakende verskeie kopkrap onderwerpe van ons tyd. Geniet dit.

Redes vir egskeiding

 Redes volgens die Skrif

Owerspel

Onder owerspel (hoerery) word verstaan geslagsgemeenskap met 'n ander persoon as met die man of vrou waarmee die betrokkene wettiglik getroud is. Op grond van Christus se duidelike uitsprake in Matteus 5:31 en 19:9 word dit onder Christene feitlik algemeen aanvaar as 'n gegronde rede vir egskeiding. Aangesien geslagsgemeenskap 'n wesenlike deel van die huwelik is, eksklusief aan die huwelik verbonde is en 'n intiem-persoonlike saak van twee getroudes is, beteken owerspel dat die huweliksband in werklikheid met dié daad verbreek is. Daarom gee dit aan die ander lid van die huwelik die reg van egskeiding. Tog beteken dit nie dat egskeiding dan moet plaasvind nie. So 'n gebeurtenis moet in die lig van die Skrif as geheel gesien word. En dit beteken dat as die skuldige opreg berou het, sy/haar skuld bely en die huweliksmaat eerlik om vergifnis vra met 'n belofte van trou in die toekoms, dan behoort die huweliksmaat—veral as die owerspel slegs insidenteel was—die skuldige te vergewe (Matt 18:21–35) en dan is 'n egskeiding nie nodig nie. Trouens, die behoud van die huwelik moet altyd voorrang kry bo 'n moontlike egskeiding. Egskeiding moet slegs oorweeg word as herstel van die huwelik werklik nie meer moontlik is nie. Die vraag kan gestel word of owerspel die enigste rede vir 'n egskeiding is. Daar is teoloë in reformatoriese kerke wat van oordeel is dat owerspel nie die enigste rede vir egskeiding is nie. Hulle grond die siening veral op die betekenis van die woord behalwe (parektos) in die uitdrukking "behalwe oor owerspel" in Matteus 5:32 wat nie noodwendig beteken dat owerspel die enigste rede vir egskeiding kan wees nie (vgl. Hand 26:29; 2 Kor 11:28), én ook op die besondere karakter (die sogenaamde masjaal-karakter) van Christus se uitsprake. Hieroor is daar verskil van opinie.
 

Kwaadwillige verlating

Die Skrifgedeelte wat hier ter sprake kom, is 1 Korintiërs 7:10–17 en veral vers 15. In vers 10–13 stel Paulus dit duidelik dat as een lid van 'n egpaar 'n ongelowige is, die gelowige moet probeer om 'n egskeiding te voorkom. As die ongelowige nie wil skei nie, mag die gelowige nie aandring op 'n egskeiding nie. As daar reeds 'n egskeiding plaasgevind het en die gelowige die inisiatief geneem het, moet hy/sy daarna ongetroud bly of poog om tot 'n versoening te kom met sy/haar voormalige vrou/man. Na 'n aanduiding in vers 14 van die betekenis van so 'n huwelik met 'n ongelowige vir die ongelowige self en vir die kinders wat uit so 'n huwelik gebore is, gaan Paulus dan verder en sê in vers 15: "As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebonde nie". Oor die verklaring van hierdie teks (1 Kor 7:15) is daar in die Christelike kerke twee uiteenlopende beskouings.
Die een groep sê dat hier wel sprake is van verlating, maar dat dit geen rede vir egskeiding is nie. Solank die verlater nie met iemand anders trou nie, mag die verlatene ook nie trou nie, want dan pleeg hy/sy egbreuk op grond van Matteus 5:32 en 19:9. Maar as die verlater trou, pleeg hy/sy egbreuk en dan het die verlatene die reg om op grond van genoemde tekste ook weer in die huwelik te tree. Die ander groep is van oordeel dat die kwaadwillige verlating waarvan Paulus hier praat, wel gesien kan word as 'n rede vir egskeiding, veral as dit 'n kwaadwillige verlating spesifiek om godsdienstige redes is. Hierdie standpunt is volgens Geesink (1931b:284–285) gehuldig deur Luther, Calvyn (1972:123), Beza en Voetius. Dit word verder gevind in die Wetminster Konfessie (Schaff, 1919:656–657). Ander voorstanders daarvan is Bouwman (1926?:12), Grosheide (1954:88; 1957:194), Boettner (1973:29), Olthuis (1975:72) en Groenewald (1982:55). As al die beskikbare gegewens, eksegeties en andersins, in ag geneem word, dan wil dit voorkom of daar tog 'n sterk saak daarvoor uitgemaak kan word dat kwaadwillige verlating op grond van godsdienstige redes wel aangedui kan word as 'n rede vir egskeiding. Dit is egter te betwyfel of dit na kwaadwillige verlating in die algemeen uitgebrei kan word, veral as 1 Korintiërs 7:15 alleen as basis geneem word. Maar dit is duidelik dat die laaste woord oor hierdie saak nog nie gespreek is nie.
 

Redes volgens huidige wetgewing

Volgens die Wet op Egskeiding van 1979 (Suid-Afrika, 1979:5) bestaan daar tans wetlik slegs twee egskeidingsgronde, naamlik
* "die onherstelbare verbrokkeling van die huwelik" en
* "die geestesongesteldheid of die voortdurende bewusteloosheid van 'n party in die huwelik."
Dit is duidelik dat die geleentheid wat die owerheid vir egskeiding bied baie ruimer is as wat in God se Woord aangedui word. Dit beteken dat al sou Christene op grond van wetgewing deur die owerheid kan skei, hulle nogtans in hulle gewetens aan God se Woord gebonde bly. (Vgl. punt 9.3.9.1.) 'n Egskeiding wat die owerheid ter wille van die handhawing van orde goedkeur, kan desondanks in die lig van die Woord as 'n oortreding van God se heilige wet en daarom as sonde beskou word. Daarom moet Christene wat wil skei hulleself afvra of hulle egskeiding ook voor die Here verantwoord kan word.
 

 Die gevolge van egskeiding

Egskeiding het verskeie nadelige gevolge waarvan Prof. de Bruin die volgende as die vernaamste uitlig in sy boek "Die Tien Gebooie":
 

 Die verlies aan gesinseenheid
 

Waar die gesin voor die egskeiding as 'n eenheid gefunksioneer het, verbrokkel die eenheid met die egskeiding. Hierdie verbrokkeling word dikwels nog vererger deur ouers wat met mekaar in botsing is oor geld, besittings, hantering van die kinders, ensovoorts. In die plek van die kragte wat die gesin voorheen saamgebind het, word deur die egskeiding dikwels kragte ontketen wat gesinslede van mekaar af wegdryf. Dit moet noodwendig 'n groot emosionele ontwrigting tot gevolg hê vir almal wat daarby betrokke is.
 

Die ontwrigting van die lewens van die ouers
 

'n Egpaar dink dikwels dat hulle die probleme wat hulle vanweë huwelikskonflikte ondervind die maklikste kan oplos deur te skei—net om later uit te vind dat die probleme daardeur slegs vererger is. Egskeiding is in baie gevalle niks anders nie as 'n uitklim uit die pan in die vuur. 'n Ondersoek het aan die lig gebring dat drie maal meer geskeide vrouens as getroude vrouens en vier maal meer geskeide mans as getroude mans selfmoord pleeg. Om dus as 'n geskeide persoon te lewe is beslis geen emosionele piekniek nie. (Vgl. Van Staden, 1991:140). 'n Mens kan die gebooie van God nie goedkoop oortree nie.
 

Die ontwrigting van die lewens van die kinders

"Die trauma van egskeiding word deur die kind in 'n sterker mate as deur die ouer ervaar" (Van Staden, 1991:170). Die kind ervaar egskeiding in die reël bewus of onbewus as 'n gebeurtenis wat die psigologiese basis van sy normale ontwikkeling in 'n beskermde atmosfeer onder hom uitruk. Dit ontwrig hom in so 'n mate dat hy verward en onseker voel, sy selfvertroue en sy vertroue in sy medemens verloor. Hy voel dikwels verwerp en verneder en ontwikkel 'n angs vir die toekoms omdat hy nie meer kan steun op die bystand van sy ouers soos in die verlede nie.
Simptome wat na 'n egskeiding by kinders waargeneem word is onder andere die volgende: agteruitgang in skoolwerk, die ontwikkeling van aggressiewe gedrag, 'n onvermoë om tydens adolesensie innerlike konflikte te hanteer en 'n vrees om self later in die huwelik te tree (Van Staden, 1991:186–187). Van Staden (1991:170–179) dui verskeie verliese aan wat die kind as gevolg van egskeiding kan ly. Afgesien van die feit dat egskeiding in stryd met God se wil is, behoort 'n mens dit ook so ver as enigsins moontlik te vermy aangesien daar soveel nadele en skadelike gevolge aan verbonde is. God eis immers van sy kind om negatief alles wat sy naaste kan benadeel sover as moontlik te voorkom en positief om die belange van sy naaste waar hy kan en mag te bevorder (Heid. Kat. antww. 107, 11; vgl. ook Rom. 13:10). Daarom moet 'n egpaar nougeset daarteen waak dat hulle nie iets doen, nalaat of toelaat wat later tot egskeiding aanleiding kan gee nie. Prof. PJ De Bruyn: Die Tien Gebooie.

 

Romeine 8:1
2631 κατÜκριμα [katakrima /kat·ak·ree·mah/] “condemnation and damnatory sentence, (doodstraf)
 
The word condemnation (katakrima) means more than just the opposite of justification; it indicates that we are not servants to the penalty for our sin, but that guilt and penalty is been removed at the cross.
 

 
1
 
There
 
is
 
therefore
 
now
 
no
 
condemnation
 
for
 
those
 
who
 
are
 
in
 
Christ
 
Jesus.
 
 
 
 
 
 
ρα2
 
νν3
 
Οδν1
 
κατÜκριμα4
 
 
τος5
 
 
 
ν6
 
Χριστ7
 
ησο8
 
 
 
 
 
 
 
 
ρα
 
νν
 
οδεßς
 
κατÜκριμα
 
 
 
 
 
 
 
 
ν
 
Χριστüς
 
ησος
 
 
 
 
 
 
 
 
T
 
D
 
JNSN
 
NNSN
 
 
 
RDPM
 
 
 
 
 
ED
 
NDSM
 
NDSM
 
 
 
 
 
 
 
 
686
 
3568
 
3762
 
2631
 
 

 

Emosionele genesing na 'n egskeiding

 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie. Rom 8:1 NV

 Nie Meer met die Wet Getroud nie

 Lees Romeine 7:1–6
Paulus verduidelik jou vryheid van die wet aan die hand van die voorbeeld van ’n huwelik. Hy gebruik hierdie voorbeeld om te wys dat die wet nie meer ’n sê oor jou redding het nie.
Paulus tref in hierdie gedeelte ’n vergelyking tussen jou verhouding met die wet en ’n slegte huwelik. In hierdie huwelik is jy die vrou, terwyl die wet die man is. Die wet domineer jou en reël jou hele lewe. Die wet erken en waardeer jou nie as ’n lewensmaat nie, maar stel net in hartstog en begeerte belang. Vir die wet is jy as ’t ware ’n blote seksobjek. Niks goeds kan uit só ’n huwelik voortkom nie.
Die groot hartseer is dat daar geen manier is waarop jy uit hierdie liefdelose huwelik kan kom nie. Skei kan jy nie, want dit is teen die wet. Die enigste manier waarop jy van hierdie wrede man kan vrykom, is deur die dood. Die dood bevry jou van die wet (7:2–3).
 
8:1–17. Lewe deur die Gees. Hierdie gedeelte beskryf die groot, alles veranderende omwenteling wat die Gees in die lewe van die mens bring. Ons hoor hier weer jubeltone soos in 5:1–11, maar hierdie keer word die nuwe bestaan van die Christen vanuit die gesigspunt van die Heilige Gees beskryf. Daarom kan 8 die hoofstuk van die Heilige Gees genoem word. Waar daar in 1 tot 7 slegs sporadies van die Heilige Gees sprake was, vind ons hier 20 verwysings! 1–11 is die heerlike keersy van 7:7–25. Waar laasgenoemde beskryf het hoe die wet vir die mens die dood (7:7–13) en gebondenheid (7:14–25) beteken het, beskryf (1–11) hoe die Gees vir gelowiges bevryding en lewe gebring het. In 12–17 word die nuwe lewe beskryf as ’n lewe in gehoorsaamheid aan die Gees en in kindskap. Bybel in Praktyk NV

Romeine 8:1

2631 κατÜκριμα [katakrima /kat·ak·ree·mah/] “condemnation and damnatory sentence,
 
The word condemnation (katakrima) means more than just the opposite of justification; it indicates that we are not servants to the penalty for our sin, but that guilt and penalty is been removed at the cross.
 

 
1
 
There
 
is
 
therefore
 
now
 
no
 
condemnation
 
for
 
those
 
who
 
are
 
in
 
Christ
 
Jesus.
 
 
 
 
 
 
ἄρα2
 
νῦν3
 
Οὐδὲν1
 
κατÜκριμα4
 
 
τοῖς5
 
 
 
ἐν6
 
Χριστῷ7
 
Ἰησοῦ8
 
 
 
 
 
 
 
 
ἄρα
 
νῦν
 
οὐδεßς
 
κατÜκριμα
 
 
 
 
 
 
 
 
ἐν
 
Χριστüς
 
Ἰησοῦς
 
 
 
 
 
 
 
 
T
 
D
 
JNSN
 
NNSN
 
 
 
RDPM
 
 
 
 
 
ED
 
NDSM
 
NDSM
 
 
 
 
 
 
 
 
686
 
3568
 
3762
 
2631
 
 
 
3588
 
 
 
 
 
1722
 
5547
 
2424
 

 
 
 
8:1 Geen veroordeling vir dié in Christus Jesus nie. Paulus se hele beredenering van 5:1 tot 7:25 trek in hierdie vers saam: “daar is dan nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie!” Die volle konsekwensie van hierdie woorde is dat jy nooit weer hoef wakker te lê en met ’n skuldige gewete hoef rond te rol oor die een of ander iets wat jy verkeerd gedoen of gesê het nie. As jy “in Christus Jesus” is, as jy jou skuld op Hom afgelaai het, dan weet jy nou met algehele sekerheid: God het jou vrygespreek, daar is geen veroordeling vir jou nie.
 
 
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus! This may be understood in two ways.
First, there is no divine condemnation as far as our sin is concerned, because we are in Christ. Second, there was condemnation as long as we were in our first federal head, Adam. But now we are in Christ and therefore are as free from condemnation as He (Christ) is.
 
Anyone who belongs to Christ is a new person. The past now forgotten, and everything is new. 2 Co 5:17
 
Romeine 8:2
1 Kor 15:45
Joh 8:32,36
 

 
2
 
For
 
the
 
law
 
of
 
the
 
Spirit
 
of
 
life
 
has
 
set
 
you
 
free
 
 
 
 
γὰρ2
 
1
 
νüμος3
 
5
 
τοῦ4
 
πνεýματος5
 
 
τῆς6 ζωῆς7
 
 
11
 
σε12
 
ἠλευθÝρωσÝν11
 
 
 
 
γÜρ
 
 
νüμος
 
 
 
 
πνεῦμα
 
 
 
ὁ ζωÞ
 
 
 
 
 
σý
 
ἐλευθερüω
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1063
 
3588
 
3551
 
 
 
3588
 
4151
 
 
 
3588, 2222
 
 
 
 
 
4771
 
1659
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in
 
Christ
 
Jesus
 
from
 
the
 
law
 
of
 
sin
 
and
 
death.
 
ἐν8
 
Χριστῷ9
 
Ἰησοῦ10
 
ἀπὸ13
 
τοῦ14
 
νüμου15
 
 
τῆς16 ἁμαρτßας17
 
καὶ18
 
τοῦ19 θανÜτου20
 
ἐν
 
Χριστüς
 
Ἰησοῦς
 
ἀπü
 
 
νüμος
 
 
 
ὁ ἁμαρτßα
 
καß
 
ὁ θÜνατος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1722
 
5547
 
2424
 
575
 
3588
 
3551
 
 
 
3588, 266
 
2532
 
3588, 2288
 

 
 
1722 ν, μμÝσ, ννüμως [en] A primary preposition denoting (fixed) position (in place, time or state), and (by implication) instrumentality (medially or constructively), i.e. a relation of rest
 
Die woortjie in het dus 'n dieper betekenis as wat dit op die oog af voorkom. Dit skep vir ons die toestand van volkome rus in Christus met die wete dat my verlede nie meer teen my tel nie. Keur God dan hiermee egskeiding goed? Nee! Hy veroordeel my nie daarvoor wanneer ek Sy kind is nie. Wanneer jou kinders stout is veroordeel jy hulle maar hulle bly jou kinders. Wat doen jy met jou kinders? Jy leer hulle wat is reg en wat is verkeerd. God se Woord doen dieselfde. Of eintlik andersom, ons doen dieselfde met ons kinders.
 
Ons beveel Dr. Myles Munroe se boek "Single, Married, Separated & life after Devorce" aan vir verdere studie en hulp.

 

 

 

Eierleiers (Fallopiusbuise)

Eierleiers of FALLOPIUSBUIS 

Eierleiers s.nw. Vroulike geslagsdeel waardeur die vroulike eier na die baarmoeder vervoer word

15 Het Hy wat my in die moederskoot gemaak het, hulle nie ook gemaak nie? Job 31:15 NV
Sou Ek die moederskoot laat oopgaan en nie 'n geboorte laat plaasvind nie? vra die Here. Of sou Ek wat geboortes laat plaasvind, die moederskoot toesluit? Jes 66:9 NV

Die eierleiers is ongeveer 110cm lank en verbind die eierstok met die baarmoeder. Dit neem die afgeskeide eier ongeveer 72 uur om die Baarmoeder (Uterus) te bereik.
Indien die vrou gedurende hierdie tydperk gemeenskap het, is dit hoogs waarskynlik dat een van die MANLIKE SPERMS vanaf die Vagina, deur die baarmoeder, in die Fallopiaanse buis op sal beweeg en met die eiertjie vereenig.Indien hierdie vereniging nie plaasvind nie, beweeg die eier tot in die baarmoeder en gaan tot niet.

Eierstokke (Ovarium)

EIERSTOKKE ook genoem Ovarium

Eierstokke s.nw. orgaan waarin die eiertjies (saad) ontwikkel, beginpunt van vroulike voortplanting stelsel, Saaddoos, vroulike geslagskliere wat saad en hormone afskei.

Eierstokke se funksies

Eierstokke se funksie by die volwasse vrou

'n Vrou het twee eierstokke wat weerskante van haar buik sit. Hulle is ongeveer so groot soos duif eiers. Die sketse is verwarrend van grootte en is suiwer vir funksionele verduideliking en nie posisie ens. nie. Die woord Ovarium is afkomstig van die Griekse woord vir eier Ova. Wanneer 'n baba dogtertjie gebore word bevat haar eierstokke reeds tussen 300 000 en 400 000 saadhuisies wat eiers genoem word. slegs 300 tot 400 sal ooit volwasswnheid bereik en uit die eierstokke losgelaat word.


Eierstokke se funksie by die ontwikkelende dogter

Namate 'n dogter ontwikkel, skei eierstokke seks hormone af wat haar laat ontwikkel as vrou. Die liggaamlike veranderings begin in werking tree.

 • Haar borste ontwikkel, die heupe word breër,
 • Die hare onder die arms en rondom die geslagsorgane begin groei.
 • Op hierdie stadium begin sy al hoe meer die kenmerkende vroulike sagtheid en rondings ontwikkel, waarvan die manlike spesie só baie hou om na te kyk.
 • Vanaf ouderdom 12 kan die eiertjie vir die eerste keer afgeskei word.

Die eiertjie is ongeveer 1.3mm in deursnee en word dan op gereelde tussenposes van ongeveer 28 dae vrygestel. Die eier beweeg met die Fallopiaanse buis na die baarmoeder of ook genoem die Uterus.
 

Eksibisionisme

EKSIBISIONISME 

Eksibisionisme  b.nw. Die lus om te vertoon, vertoon van prag, praal, luister. Vir besigtiging aanbied, uitspattige begeerte om aandag te verkry.

Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere¤ nie. 4Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. 5In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. 1 Pet 3:3-5
¤Petus sou seker vandag se dae gepraat het van die "sierlike klere of gebrek aan klere"...Jan

Belanghebbendes en belangstellendes kan die geleentheid kry om alles te besigtig.

 Sien die lang beskrywing hieronder en eksplisiet

Eksibisionisme

Klere het as primêre funksie die bedekking van die liggaam, maar, het ons gesê, nie alle bedekking is as sodanig, nét omdat dit bedekking is, kuis nie. Maar dan sal ook die omgekeerde gesê kan word: nie alle onbloting is as sodanig onkuis nie, en met name hoef nie alle ontbloting van die vroulike liggaam of die beklemtoning van die harmonie van die liggaamlike proporsies, erotiese effek te hê nie. Natuurlik hang dit af van wat met ontbloting hier bedoel word, en van die plek d.w.s. die situasie, waar die ontbloting plaasvind. Die slaapkamer—van die man en vrou—die strand en die straat, is bv. drie situasies, waar die ontbloting telkens 'n ander gestalte sal vertoon, en waar die gestaltes sekerlik nie as verwisselbaar beskou mag word nie. Wie bv. van die straat 'n strand maak, oortree, en wie in die slaapkamer nie meer wil ontbloot as wat op straat of op die strand gedoen mag word nie, oortree ook. Wie dus die eiesoortige eise t.o.v. die kleding op straat, op die strand en in die slaapkamer nie gehoorsaam nie, verstaan van die funksie van kleredrag, en van die primêre beginsels van kuisheid, nog niks nie.

Die kleding van die straat mag niemand na 'n slaapkamer laat hunker of selfs maar aan 'n slaapkamer laat dink nie. Wie op straat, of waar ook al verskyn, moet as man of as vrou aan sy kleredrag herkenbaar wees, maar die wyse van bedekking mag die ander nie besoedel nie, en die mate van ontbloting mag die ander nie uitlok nie. Wie hom só kan bedek en hom só kan ontbloot, het die heiligheid van klere verstaan. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentering

EKSPERIMENTERING 

Eksperimentering b.nw. Waarin 'n proefneming aangewend word; proefondervindelik. Met 'n nuwe metode eksperimenteer.

2:1–3 Die Prediker het sy soeke na die betekenis van die lewe soos 'n wetenskaplike eksperiment benader. Hy het begin deur plesier na te jaag. Hy het groot openbare projekte aangepak, slawe gekoop, baie vroue en byvroue gehad, oor ingewikkelde probleme nagedink, geweldig ryk geword en die kunste ondersteun. Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S. Pr. 2:4
 

In die huwelik is daar baie opwinding wanneer daar met verskillende aspekte in die huwelik ge-eksperimenteer word, veral met die Romanse, erotika en Seks.
 

Eksplisiet

 Eksplisiet

Eksplisiet b.nw. Uitdruklik vermeld, duidelik verklaar; Onomwond.ooglopend, in-die-oog-lopend, deursigtig, deurdringbaar, ondubbelsinnig, onmiskenbaar, blatant  seksueel prikkelend, uitgesproke, sonder om doekies om te draai (of is dit: "sonder om broekies te dra"?)

7“Sê my, jy wat ek liefhet, waar laat jy jou kleinvee wei, waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter ’n sluier wegsteek en by die veetroppe van jou vriende rondsoek?” So 1:7 NV
 
5Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van ’n ribbok wat tussen die lelies wei. 6Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my mirreberg, my wierookheuwel, toe gaan 7Alles aan jou is mooi, my liefling, aan jou is niks verkeerd nie. So 4:5-7 NV
 
Hooglied: Die naam van die boek is eintlik “Lied van die Liedere” of “Allermooiste Lied”. Dit is in pragtige poësie geskryf en besing die emosionele en fisiese liefde tussen ’n man en ’n vrou. Daar is sommige dinge wat ’n mens nie kan beskryf anders as in ’n gedig of ’n lied nie. Die liefde is so iets.
Die boek is soms net so eksplisiet soos die sekstonele wat ’n mens in films sien. Tog lê die verskil daarin dat Hooglied die seksuele met sensitiwiteit en respek hanteer as deel van God se skepping. Dit toon hoe mooi die seksuele kan wees en wat die plek en die doel daarvan is. Hierdie boek is ’n moet vir elke man en vrou. Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar

Sien ook Eksibisionisme

Ekstroversie

EKSTROVERT 

Ekstrovert s.nw. 'n Lewenshouding wat jou rig op die dinge buite jouself. Belangstellings is gerig op onderwerpe, mense en omgewing. Toegespits op hulle belange as prioriteit.

19 Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. 1 Kor 9:19 NV

 

Emosioneel

EMOSIONEEL

Emosioneel b.nw. Die aard van die emosie, ontroerig,vatbaar vir gemoedsaandoenings, fynbesnaard, sentimenteel, nie met die verstand nie maar met my gevoel, 'n Fantasie van die waarheid, gespanne, geklem aan die gebeure van die verlede,

33Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en beangs geword 34en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak!" Mk 14:33-34 NV
Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi. Mk 11:15NV


Is dit dan nie die werking van die siel om vinnig emosioneel te word, om met die gevoel aan te gryp en met die verstand te bedink nie?

Calvyn, Johannes ; Simpson, H.W., vertaal deur ; Brink C.M.M., vertaal deur: Institusie van die Christelike godsdiens. Potchefstroom : Calvyn-Jubileum boekefonds, 1998, c1991, S. III, iii, 11

 

Enkellopendes

ENKELLOPENDE 

Enkellopende b.nw.  Ongetroude persoon bv. jong mense, geskeides, ens.
 

18 Verder het die Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke." Gen 2:18 NV
17Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken; jou broer is daar met die oog op jou nood. Pr 17:17


Wanneer jy by 'n enkellopende vrou van vyf en vyftig is, oordoen jy nie moederskap nie.
Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! : 'n naslaangids vir elkeen wat begeer om te onderrig ... met die oog op lewenservaring. 1ste Afrikaanse Uitgawe. Kenwyn : Juta in samewerking met Walk Thru the Bible, 1997, c1995, S. 178

Enkellopendes en die huwelik

Wat die Prediker hier leer, kan baie enkellopendes ook vandag volledig beaam. Dit is onvervullend om jou arbeid en lewe net op jouself te fokus.Sien Ec 4:6

Christene se huwelik (of die manier waarop hy of sy as enkellopende leef) is ook deel van hulle godsdiens. Huweliksontrou is feitlik altyd die gevolg van ontrou teenoor God. Sien Jer 5:7
Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar Die Bybel Uitgele Vir Eietydse Toepassing. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000, c1999,

As far as getting married is concerned, do not join the army until you are prepered to die and never defect... Rd. Myles Munroe

Entoesiasties

ENTOESIASTIES  

Entoesiasme b.nw. & bw. Besield, begeesterd, besield, geesdriftig, lewendig, kragtig, op en wakker, oordrewe, opgeklop, fluks, liries raak, vurig, vuur en vlam wees, ywerig, Laat-maar-loop gesindheid,

Ereksie

EREKSIE

Ereksie s.nw.  Horing, opswelling, penregop, Styfte, verstywing, Ereksie v.d. penis, borste. klitoris.
 

New longer-lasting erection pill


Last updated: Thursday, August 07, 2003 Viagra's rival is here. Cialis, the new treatment for erection problems hit South African pharmacy shelves, bringing with it the promise of "36 hours of freedom" to achieve an erection.

The drug is virtually side effect free and can be taken without food or alcohol restraints. What's more is that it has been shown to take effect in as little as 16 minutes. Cialis provides stiff competition to other drugs in its category, that only have the capacity to act for four to six hours.
Cialis is the latest innovation by pharmaceutical company Eli Lilly in an attempt to capture South Africa's lucrative anti-impotence market that is estimated to be worth about R50 million.


Erectile dysfunction - the statistics
It is estimated that 52% of men over 40 worldwide suffer from erection problems, but less than 15% of these men seek or receive therapy for their condition.
In South Africa, a recent survey of primary health care clinics in the Western Cape, found that seven out of 10 men between the ages of 35 and 70 years had some degree of erectile dysfunction (ED). In Africa in general, 11,5 million men suffer from erection problems.


The ALL-weekender pill
Cialis, an oral PDE5 inhibitor, works by improving the response of the penis to sexual stimulation. The drug does this by relaxing the smooth muscle cells causing improved blood flow to the penis, allowing a full erection to occur long enough to enable sexual activity.
Lilly's market research showed that couples using other oral PDE5 inhibitors felt under considerable pressure to have sexual intercourse within a few hours of taking the treatment. They complained that this pressure often ruined the mood for sexual activity and destroyed intimacy and spontaneity in sexual relationships.
With the new drug, a man can take one 20mg tablet that will last for more than a day. In fact Cialis, which was launched three months ago in Europe, Australia and New Zealand, has already gained the name the "weekender pill," because it allows couples to enjoy sexual intimacy from Friday through to Sunday.


It's not all in your head?
In the past it was believed that 80% of ED cases were caused by psychological problems, today this idea has been reversed with doctors claiming that the majority of causes of ED are physiological.
According to urologist Dr David Smart, common medical problems such as diabetes, coronary artery disease, hypertension and hyperlipidaemia make up 60-70% of initiating factors of ED. In fact, Smart says that "Fifty percent of diabetic men have profound erectile problems."
Prostate surgery, multiple sclerosis, Parkinson's and spinal cord injuries have also been known to cause ED.
Even the drugs given to treat common conditions like hypertension, anxiety, depression and cardiac conditions actually cause ED as a side-effect, says Smart.
 

The downside of getting it up
Cialis boasts remarkably few side effects, in fact in clinical trials, only 4% of men reported experiencing them. The most common side effects included things like headaches, indigestion and facial flushing – all side effects common to other oral PDE5 inhibitors.
Men who are receiving treatment with nitrates or those with severe kidney, liver or heart disease should not take Cialis. Neither should men who have suffered a heart attack in the last three months, a stroke in the last six months or have low blood pressure or uncontrolled high blood pressure.
The drug is competitively priced and is only available on prescription. – (Ingrid Bosch, Health24) For general information on sexual health contact the confidential telephone help line service of The Southern African Sexual Health Association (SASHA) on 0860 100 262.

     


 

Erotiek

EROTIEK of EROTIKA

Erotiek s.nw en ww.  Al die verskynsels en gevoelens van die sinlike liefde; liefdeslewe; kuns om lief te hê. Seksuele begeerte, geslagtelike liefde.Werklike of artistiese werk met ’n erotiese tema. Om seksuele liefde of begeertes op te wek. Seksuele begeerte, erotiese kuns of literatuur, word sterk uitgedruk of aangeraak deur seksuele begeertes
Oorspronklik uit Grieks: erôtikos wat afgelei is van Eros uit die Griekse metologie is dit die god van liefde

Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. 1 kOR 7:2bv
2"Soen my, soen my weer en weer!Jou liefkosings is beter as wyn, Hoogl. 1:2

Die erotiese droomnagte van my puberteit (Etienne Leroux).

Erotika en pornografie se verskille

Pornografie is altyd seksueel ekspisiet en nie noodwendig ‘n uitbeelding van seksuele liefde nie, want die persone betrokke toon gewoonlik min of geen liefdes emosie nie en dit kom ook nie voor dat hulle die daad regtig geniet nie. Pornogrifie is ook nie besorgd oor die opregte artistiese geheel beeld wat geskep word nie, dus is daar geen kunstige meriete teenwoordig nie. Uit die aard van ‘n man se samestelling is pornografie meer op die man gerig as die vrou. Sien ons artikel oor pornografie vir mans elders op hierdie webblad

 

Erotika is gewoonlik minder eksplisiet en is altyd seksueel opwekkind vir beide geslagte maar veral vir die vrou. Uit die aard van ons mens se samestelling is vroue meer aangetrokke tot erotika as mans. Sien in hierdie vernand ons artikel pornografie vir vroue elders op hierdie webblad. Erotika is meer kunstig as pornografie en poog om die skoonheid, vorm en tekstuur van die menslike liggaam uit te druk in sy emosies van begeerte, sinlikheid en listigheid. Erotika vertoon seksualiteit in ‘n vorm van seks waar wedrsydse genot, vreugde, opwinding intimiteit en selfs uniekhede in seksuele plesier opmerklik is. Hier haal ons ‘n stukkie Shakespeare aan...

 

Graze on my lips;

and if those hills be dry,
Stray lower,

where the pleasant fountains lie.

 

Ons haal hier ‘n stukkie aan van ‘n moderne erotika skryfster.  Haar gevoel is dat erotka vir beide geslagte opwekkend moet wees om aan die definisie te voldoen: If sex and sensuality is a beautiful part of life that is enjoyed by both men and women, art that depicts the beauty of sexuality is not necessarily demeaning to women… Karene 

Erotika en die Bybel

Hierdie woord kom nie direk in die Bybel voor nie maar Salomo het erotiese taal gebruik in sy skrywe van Hooglied en ook in Spreuke. Sien bv. Spreuke 5:15-20 Drink water uit jou eie ...boesem van ‘n ontugtige omhels? OV En ook Hl 4:5 U twee borste is soos twee lammers, tweelinge van ’n gemsbok, wat onder die lelies wei. Die hele Hooglied is ‘n eroties digbundel tussen twee verliefdes en behoort ons riglyne te gee waar die limiete vir die erotika van ons tyd behoort te wees.

 

Erotika en huwelikskeuse

 

Baie jong mense het ‘n romantiese verwagting om hulle toekomstige huwelik maat te ontmoet, iemand met erotiese aantreklikheid en ’n betowering (wat soms amper hipnoties is) van die misterieuse gevoel van aanpasbaarheid. Die “falling in love” of verliefdheid neem dan oor soos ’n kragtige godsdienstige belewenis en word verkeerdelik as “Van die Here af” of “Hierdie een is gestuur, net vir jou” gesien. Baie christen jong mense sit half bevange en wag vir hierdie soort misleiding om hulle te oorval!

 

Mense het leiding nodig met die keuse van hulle toekomstige huweliksmaat. Hulle het soms bykans iets soos kragtige oortuigende of instruksie nodig om hulle te lei in hulle keuses van christen liefde as meer ‘n dienende liefde wat onttrek is uit die emosie maar nie gebaseer is op emosie nie. Hulle het ook ’n gesonde maatstaf nodig om ’n toekomstige huweliks keuse aan te meet. Ons hier net ’n paar vrae wat kan help.

 

Watter soort lewe en lewenstyl wil Jesus hê moet ek volg? Watter soort lewensmaat sal dit ondersteun?

Hoe verskil ons godsdiens sienings en is dit moontlik om hierdie sienings te egaliseer?

Watter soort beroep beoefen ek? Is dit in lyn met my persoonlikheid? Sal my maat se persoonlikheid inpas hierby?

Watter soort persoon sal ’n goeie ouer uitmaak?

Watter persoonlikheid sal onnodige spanning (stres) op my persoonlike swakhede plaas? Sien ons persoonlikheids tipe vraelys

Wat is die belangrike kwaliteite, op die lang duur, in ’n metgesel?

Hoe vergelyk ‘n aantreklike uiterlike voorkoms of sin vir humor oor tyd gemeet aan vrae soos huwelikstrou of ondersteunende liefde?

 

Hierdie vrae kan die perspektief van lewensmaat keuse dalk drasties impak maar is nodig om te vra veral in ’n tyd waar egskeiding so algemeen as “dating” is. Ons besef dit hierdie paar vrae radikaal anders is as wat die kultuur van ons tyd is, maar behooert nie net vir die jong mense noie maar ook vir die ouers as riglyn te dien om hulle kinders te ondersteun in hulle huwelikskeuse.

Die uitdaging is dat erotika nie die enigste oorweegrede moet wees in ’n keuse van huweliksmetgesel nie.

 

Erotika binne die huwelik

 

Soos reeds op verskeie kere in hierdie webblad genoem is daar binne die huwelik nie perke wanneer huweliksmaats mekaar eroties opwek nie. dit kan met klere, foto's, sensuele betasting ens. wees, jou denke is die enigste beperking. Dit is een van die primêre doelwitte van die huwelik. Seks binne die huwelik is verteenwoordigend van ons eenwording met ons hemelse Vader en sy liefde vir ons. Dit is aanvaarbaar om eriese foto’s van mekaar te neem en ander vorme van die erotiek te gebruik om mekaar in die privaarheid van die huwelik, seksueel op te wek.

 

Wanneer hierdie werke buite die huwelik geneem word verander die prentjie dadelik en drasties. Dit is eties onaanvaarbaar vir die christelike leefstyl. Hoekom? Lees gerus in hierdie verband dan ook Gal 5:19-21 vir ‘n gesonde riglyn rakende veral emosies na buite die persoon se self en huwelik. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe; 5julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. 1 Thes 4:4-5 NV

 

 

Die Begrip Seksualiteit en erotiek

Waar die mens van die geslagtelike andersheid van homself en van die ander bewus word en daar 'n liefdesbegeerte na die ander in hom gebore word, begin hy—aanvanklik heel versigtig en skoorvoetend—liggaamlike kontak soek. Met hierdie liggaamlike liefdesspel het die erotiek te doen. Van die ander en met name van die skoonheid van die liggaamlike bestaan, gaan daar 'n bekoring en 'n betowering uit wat só op ons appelleer, dat ons nie anders kan as om mekaar raak te sien, aan mekaar te vat, mekaar te streel en mekaar te vertroetel nie. Hierdie erotiese spel is noodsaaklik in die wedersydse liggaamlike ontdekking van mekaar en oopgaan vir mekaar. Gelei deur die liefde, gee die erotiek op sy beurt aan die liefde sy sprankelende genot en vonkeling van lewe. Gerig op die uiterlike gestalte en betowerende gehalte van die ander, word die erotiese gevoelens gevoed deur die skoonheid van die liggaam, en die suggestie van kleure en geure, klanke en klere. Op grondslag van en geïntegreer met die seksualiteit neem die erotiese spel in erns en intensiteit toe, totdat sy finale gestalte en hoogtepunt, naamlik die seksuele gemeenskap, in die institutêre huwelik bereik word.

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 153

Voorbereiding vir die Huwelik
Bepaalde liggaamlike intimiteite en met name kontak met en streling van sekere sg. erogene liggaamsdele wat só nóu verbonde is met seksuele drange dat dit min of meer regstreeks tot seksuele omgang lei, of in elk geval intense seksuele prikkeling veroorsaak, sal eweneens as grense gerespekteer moet word. Presies wáár hierdie grens lê, sal elke verantwoordelike paartjie vir hulleself moet vasstel. Hierdie opmerking impliseer—maar moet hier tog ook eksplisiet gestel word—dat die proses van wedersydse ontdekking van mekaar, nie alleen binne die kaders van emosionaliteit en erotiek sal afloop nie, maar doelbewus ook in die baan van rasionaliteit gestuur moet word.

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 142

 

Eiewillig

EIEWILLIG

Eiewillig b.nw & bw.  koppig, halstarrig, styfhoofdig, stroomop, obstinaat,

Nie bereid om toe te gee nie. Iemand wat vasberade is om sy sin te kry

13Daarom het Ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle het hulle eie sin en wil gevolg.Ps 81:13 NV

1:10 Petrus beklemtoon dat gelowiges nie maar kan leef soos hulle wil nie. Dit is wel so dat mens nie gered word omdat jy reg lewe nie maar omdat God jou roep en verkies. As jy egter sê dat God jou geroep en verkies het, en jy steeds maar roekeloos en eiewillig leef, plaas jy ’n groot vraagteken oor jou belydenis dat jy ’n kind van God is. Jy moet jou dus beywer om met jou lewe jou belydenis te bevestig. Dan sal jy jou ook nie laat mislei om aan jou luste toe te gee nie. Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S. 2 Pe 1:10

Eerbiedig

EERBIEDIG

Eerbiedig b.nw. & bw. respekteer, met agting bejeën, gevoelens respekteer, verdraagsaam, ootmoedig, nederig, opmerksaam

Behandel ander met respek, eervol en menswaardigheid

 Die mense van Levi is gehoorsaam aan u bevele, hulle eerbiedig u verbond. Dt 33:9 NV

7Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie Heb 11:7 NV

 

 

Eervol

EERVOL

Eervol  b.nw. & bw. eer soeker, verdienstelik, krediet, agtengswaardig, fatsoenlik, geëerd,

As die lewe van die geselligheid voed hy op die applous en aanvaarding van die groep. Hy doen dinge om hoofsaaklik die krediet en goedkeuring van ander te kry.

10Maar vir elkeen wat reg gedoen het, sal God heerlikheid en eer en vrede gee, in die eerste plek vir Jode maar ook vir die wat nie Jode is nie, 11want God oordeel alle mense op dieselfde manier. Ro 2:10 LB

Familie

FAMILIE 

Familie s.nw. Gesin, huisgesin; ouers en kinders. Groep bloedverwante wat nou skakel; ook, geheel van bloedverwante met dieselfde van.

Soos 'n voëltjie van sy nes verjaag word en verlore rondvlieg, so is 'n mens wat sy familie en vriende verlaat en eensaam rondswerf. Sp. 27:8
'n Mooi lewe maak jou gesin, jou familie en jou volk gelukkig. Sp 14:33
Om vir jou eie familie te sorg en op dié manier dankie te sê vir wat jou pa en ma of ouma en oupa alles vir jou gedoen het, is godsdiens in aksie. Daarvan hou God baie. 1 Tim 5:4 BV
Tydens ons lewe is daar baie gebeure, maar dit begin en eindig met familie!

Sien hieronder 'n foto van my Oupa, Oupagrootjie en Groot Oupagrootjie. Die foto was in 1898 geneem. Daar is ook 'n trou foto van my oupa en ouma wat 'n paar jaar voor dit geneem is. Verder is daar ons familie saamtrek gedurende 2008 wat hulle nasate is!

     

 

 

 

Fellatio

FELLATILIO  ook Fellatio

Fellatio ww. Manlike orale seks, "Blow job", tongkafoefel, afgelei van 'n Latynse woord, fellatus, wat suig beteken, die manlike vorm van Cunnilingus

Flirtasie

FLIRTASIE 

Flirtasie  b.nw. Geneig tot vryery; verliefderig; vatterig. Hofmakery, minnekosery, vryasie, geknuffel, gekafoefel, flerrie, vryerige meisie, behaagsieke vrou, flirt, flirtery, skerts; flankeer (met meisies/mans), koketteer,

Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Mal 2:16
jy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer owerspel pleeg nie, 2anders trek Ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Hos 2:1-2
"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV

 

Is Christus in julle huwelik of verlowing of verhouding teenwoordig of nie?
In die huwelik waarin Christus teenwoordig is, is die band tussen man en vrou 'n afbeelding van die band tussen Christus en sy kerk. Maar dit beteken verder dat 'n huwelik slegs kuis en ingetoë sal wees as Christus werklik daarin teenwoordig is. En onkuisheid word dan aangetref in alle verhoudings tussen die twee geslagte waar Christus nie teenwoordig is nie.
So gesien word met onkuisheid baie meer bedoel as wat gewoonlik—ook volgens woordeboeke—daaronder verstaan word. As van onkuisheid gepraat word, dink ons gewoonlik aan die ontrou of van die man of die vrou, aan gedwonge huwelike, driehoeksverhoudings, verdierlikte huwelike, prostitusie, ensovoorts. En natuurlik is dit ook onkuisheid. Maar as die hele saak van kuisheid of onkuisheid beoordeel word in die lig van die vraag of Christus in 'n verhouding binne of buite die huwelik teenwoordig is, moet ons baie verder gaan as al die genoemde oortredings op seksuele gebied. Dan word as onkuis gebrandmerk nie net die huwelike wat vanweë owerspel, ontrou en liefdeloosheid op die rotse beland nie, maar alle huwelike, ook die van kerkmense, wat nie opgehef word om 'n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk te wees nie.
So staan—nie voor mense nie, maar wel voor God—in die teken van deurlopende owerspel alle huwelike waar net twee liggame bymekaargevoeg is sonder dat die twee siele mekaar in Christus gevind het.
As Christus die heerskappy voer in die huwelik, sal man en vrou mekaar—volgens die huweliksformulier—help en bystaan in alle sake wat tot die tydelike EN ewige lewe behoort. Hulle sal mekaar help om op die smal pad voort te gaan. Maar as Christus nie 'n plek in hulle huwelik het nie, staan hulle in mekaar se pad op die smal pad en by die nou poort. Dit is vreeslik as man en vrou mekaar aanmoedig om sonde te doen—soos Ananias en Saffira (Hand. 5:1–11).

de Bruyn, P.J.: Jou enigste troos. Potchefstroom : PU vir CHO, 1997, S. Question 108
 

Formeel

FORMEEL 

Formeel b.nw. Ooreenkomstig gereelde, erkende en vasgestelde vorme en metodes; bepaald, uitdruklik, duidelik, waardig, ongenaakbaar
Met nougesette inagneming van die sosiale gebruike.

Wie is so indrukwekkend met daardie rooi klere aan, so vol krag? Dit is Ek, die Here, Jes. 63:1

 

Fotograaf

FOTOGRAAF

Fotograaf s.nw. die man agter die kamera, kunstig met fotografiese komposiesie

Ons benodig Fotograwe en Modelle wat bereid is om deel te word van hierdie projek.
Ons wil graag minstens drie goeie foto's by elke onderwerp kan plaas wat die onderwerp kan toelig. Stuur julle werk aan ons vir plasing en ons verleen krediet aan die outeur en model.
 

Franse_Soen

FRANSE SOEN 

Franse Soen ww. Tongsoen, erotiese soen, oopmond soen, lekker soen

 

 

Gesin_Foto's

GESINSFOTO 

Gesinsfoto  s.nw. Foto van groep mense wat geneties aan mekaar verbind is.


Dit is 'n belangrike komponent van die gesin se identiteit. Die spreekwoord is: Die lewe begin en eindig met familie! Vir pragtige gesinsfotos wil ons julle graag verwys na Gerjanda Fotografie se webblad verwys. Indien julle in die Gauteng noord area woon kan julle selfs van julle gesin 'n aantal mooi foto's laat neem teen bekostigbare prys. Volg gerus hierdie koppel.
 

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 5 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Gedwee

GEDWEE 

Gedwee b.nw. Volgsaam, meegaande, onderworpe; inskiklik, gehoorsaam, onderhorig, gelate, berustend,

Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle-ek, wat mos "gedwee" is as ek by julle is, maar "manhaftig" teenoor julle as ek van julle af weg is. 2 Kor 10:1
13Kyk na die werk van God: wie kan reguit maak wat Hy krom gemaak het? 14Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Pr.7:13-14
3Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, Rom 5:3

 

Geestelik

GEESTELIK 

Geestelik b.nw. Godsdienstig, gewyd, vanuit die gees van die mens, ontasbaar, onstoflik. Nie vir menslike sintuie waarneembaar nie, kropmens,

22 Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Hand. 14:22
7 Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met Hom 1 Kor 6:17
God hou julle juis nou styf vas sodat niks met julle gebeur wat julle geestelik kan seermaak nie. 1 Pet 1:4
 

Geheime

GEHEIM 

Geheim s.nw. kennis wat nie openbaar gemaak mag word nie, verborge, moeilik gesiend, misterie, kajuitraad, dighou, voetjie-voetjie, kabbala

Josua seun van Nun het van Sittim af in die geheim twee verkenners uitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan kyk die land deur, veral Jerigo." Jos 2:1
13 Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit; 'n betroubare mens bewaar 'n geheim. Pr 11:13
God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Pr.12:14

 Binne die huwelik  is daar nie geheime!

Gehoorsaam

GEHOORSAAM 

Gehoorsaam ww. volgsaam, geseglik, volg raad, inskiklik, stroopsoet, luister, maklik om te lei, afgeslote

Omdat Christus Homself altyd aan God oorgegee het en gehoorsaam was, het God sy gebed verhoor. 8Al is Jesus die Seun van God, het Hy ook gely en daardeur het Hy geleer wat dit beteken om God in alles te gehoorsaam. 9Nadat Hy op 'n volmaakte manier aan God gehoorsaam was, het Hy 'n ewige verlossing uitgewerk en Hy gee dit nou vir almal wat aan Hom gehoorsaam is Heb 5:7 LB
maar mense wat aan God gehoorsaam is, het 'n fondament wat vas staan. Pr 12:3 LB

Geldgierig

GELDGIERIG 

Geldgierig b.nw. Sterk begeerte na geld, geldbehep, 'n geldgogga, Mammon aanhanger, geldwolf, suinig

Die werklike  maatstaf vir 'n man se rykdom is wat hy belê het in die lewe  hierna.

1Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. 1 Kor 5:11 NV
...maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. 1 Tim 3:3 NV
...sal nie in God se nuwe ryk inkom nie, ook nie mense wat steel of geldgierig is of dronk word of van ander kwaadpraat of ander berowe nie. 1 Kor 6:9 LB
 

Miga stel dus ook die leiers, priesters en profete aan die kaak: hul geldgierige uitbuiting van die hulpeloses; hul oneerlikheid in saketransaksies; die huigelagtigheid van hul godsdiens. Alexander, David, and Alexander, Pat: Handboek by Die Bybel. Kaapstad : Lux Verbi, 1998, c1986, S. 449

Geloof

GELOOF

Geloof s.nw. 'n vaste vertroue, vaste oortuiging van die waarheid, godsdienstige oortuiging, vertroue op God se vermoë tot die uitvoering van 'n daad, vertroue in die waarheid van iemand se bewerings, geloof in die wetenskap, geloof in die toekoms

Ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Mat 8:10NV
Sy het vir haarself gesê: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." 22 Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: "Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered. Mat 9:21 NV
28 "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. M t 15:28NV
Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Han 3:16 NV
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Heb 12:2NV
So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Jak 2:26 NV

 Die woord Geloof kom 245 keer voor in die Bybel. Wat vir ons hier belangrik is, is die geloof wat twee mense in die huwelik met betrekking tot mekaar het! Wanneer ons die skrifgedeeltes hierbo lees besef ons dat geloof 'n dinamika besit wat kragtige uitwerkings of resultate tot gevolg het.
 


 

Gematig

GEMATIG 

Gematig b.nw. wat nie tot uiterstes oorgaan nie, beheersd, gebalanseerd, kalm, gemiddelde temperament,hou matigheid voor oë, taamlik langsaam, teen 'n rustige pas,nie uitspattig nie,

Festus was 'n meer gematigde goewerneur as Feliks maar het steeds met 'n harde hand regeer. Sien Han 24:27 - 26:32

In die huwelik is gematigheid een van die sleutels tot geluk!


 

 

GenitalieŽ

GENITALIEë 

Genitalieë b.nw  & bw. Geslagsorgane, veral die uitwendiges, sigbare geslagsdele.

Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. Gen 35:11 OV

Dit is die "speelgoed vir getroudes" binne die huwelik en die koppeling vir eenwording volgens God se plan vir die huwelik.

In sommige kulture is dit nie belangrik dat die Genitalieë vatsoenlik voorkom nie.
Ander kulture beskou dit as totaal minderwaardig.
Vir die gesonde huwelik is dit egter belangrik dat hierdie deel van ons wonderlike liggaam ook versorgd sal voorkom, en dit is dan net vir my metgesel! Ek gaan nie my "Short and Cutlies" doenlik skeer en dan vir ander vertoon nie, nee, nooit! Dit is net vir my metgesel se oë!
Ek vra die vraag: Hoekom sal dames dan grimering gebruik? Om eerstens vir manlif aantreklik voor te kom, of vir die klomp by die werk?
Ek antwoord: Eerstens vir manlief, die ander maak nie saak nie!
Dit geld ook vir die minder vatsoenlike gedeeltes. Ons geslagsdele behoort ook versorgd te weed soos die res van ons liggaam!

Genotvol

GENOTVOL

Genotvol ww. plesierig, epikuristies(genotsugtig), gelukkige besit, hedonistiese genot of toegewyde genot, plesierig, sterk begeerte,

Iemand wat opspraakwekkend van geaartheid is en genotvol is om mee saam te wees

12 en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is? Gen 18:12NV
9 Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry.Pr 27:9
Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God 2 Tim 3:4
3Jou liggaam is 'n lushof,granaatbome met keurige vrugte,hennastruike saam met nardus, Hoogl 4:13

 In die huwelik is daar baie vorms van genot. Die erotika is net een van die opwindende metodes wat God ons bied om volkome ekstase te ervaar.
 

Gerespekteerd

GERESPEKTEERD

Gerespekteerd b.nw. & bw. eerbiedig, met agting, eervol, geëer word, waardig,

Plase se grense is deur die voorgeslagte bepaal. Ander se eiendom moet gerespekteer word. Pr 22:28 BV
Jesus het goed geweet en het ook vir die mense gesê dat 'n profeet nie gerespekteer word deur die mense onder wie hy grootgeword het nie. Joh 4:44 BV
Wie die moed het om mense mooi op hulle foute te wys, word meer gerespekteer as iemand wat hulle net heeltyd vlei. Pr 28:23 BV

Die dae wat deur die swakkes as besondere geleenthede gerespekteer is, was waarskynlik die sabatte en Joodse feesdae, en moontlik ook die Joodse vasdae. Die sterkes weer het alle dae as ewe belangrik beskou.
Paulus wil in hierdie nie-essensiële saak nie die groepe tot 'n eenvormige standpunt dwing nie. Belangriker is dat elkeen vir homself goeie rekenskap van sy opvattinge gee. van Zyl, A.H.: Die Bybel verklaar : 1983-vertaling. Kaapstad : Lux Verbi, 1997, c1993, S. Ro 14:4-5
 


 

Gesamentlike Masturbasie

GESAMENTLIKE MASTURBASIE

Gesamentlike Masturbasie: Die Bybel sê niks direk oor Masturbasie nie.
,
Gesamentlike Masturbasie is nie dieselfde as solo masturbasie nie en moet nie onder die selfde kam geskeer word nie!

Hoofsaaklik word dit toegepas deur paartjies wat nie normale seks kan geniet nie. Dit vind gewoonlik in mekaar se teenwoordigheid plaas, maar kan ook met moderne tegnologie d.m.v. afstand beelde plaasvind. Daar is deesdae al hoe meer getroudes wat vir lang tye van die huis afwesig moet wees en dit plaas 'n stremming op albei persone in daardie huwelik rondom die seksuele. Gesamentlike afstand masturbasie bied 'n oplossing vir daardie probleem en albei bly steeds kuis!

Dit is deel van die pret in die huwelik!

Kom ons kyk eers wat is die Ou Kerkvaders se etiek rondom die masturbasie saak

2 Kom ons illustreer dit aan die hand van 'n paar voorbeelde. Die huwelik wat so 'n vertroulike kern nie het nie, kan nie 'n gesonde, normale en voorbeeldafdwingende huwelik wees nie. Intieme sake wat die aanpassing van man en vrou raak, word nie in die openbaar nie, maar onder vier oë bespreek. Tot hierdie kategorie van handelinge behoort o.a. die seksuele aktiwiteite. Juis daarom mag die daad van geslagsgemeenskap bv. nie ten aanskoue van ander deel van 'n drama op die toneel of in 'n film opgevoer word nie. As dit met die oog op die tema onontbeerlik is, word dit bloot gesuggereer, maar die daad self mag nie uit die intimiteit van twee getroudes se lewe uitgeruk en in die openbaar vir vermaak, vir kommersiële doeleindes of ter wille van kunsoorweginge aan nuuskierige of betaalde toeskouers ten toon gestel word nie. Baie ander aspekte in die huwelikslewe is egter wel vir die openbare lewe bedoel en dit sou inderdaad vreemd wees indien daaroor nie spontaan en vryelik gepraat word nie. Eweneens is daar in die gesinslewe vertroulike sake. Nêrens anders het kinders die vrymoedigheid om oor hulle intiemste gewaarwordinge en ervaringe op die gebied van hulle liefdes- en seksuele lewe (soos bv. masturbasie) op die gebied van hulle godsdienstige lewe, te praat nie, as juis in die gesinsverband. Hierdie oop en vertroulike gesprekke moet dan ook deur ouers aangemoedig word, met die versekering aan die kinders dat niemand anders ooit daarvan sal weet nie.

Uitpraat na buite—deur kinders of deur ouers—moet dan ook as troubreuk beskou word. Op die gebied van die sakeonderneming bespreek die bestuur strategie en finansiële aangeleenthede wat selfs nie aan die werknemers bekend gemaak word nie.

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 27

Gesellig

GESELLIG 

Gesellig b.nw  vriendelik, minsaam, gemoedelik, opgewek, opgeruimd, joviaal, keuwel, vrolik, na die wens van ander

22Terwyl hulle nog so gesellig saam aan tafel was, Rig 19:22 LB
2Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue septer wat in sy hand was, na haar toe uitgesteek het. Es 5:2 NV

 

Gesinshoof

GESINSHOOF 

Gesinshoof s.nw. gesaghebber, gesagvoerder, outoriteit, huisvader, huismoeder, ouerskap, PRIESTER

Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers." Ge 3:16 NV
By die maaltyd is die betekenis daarvan deur die gesinshoof verduidelik - Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: Ek 13:8 NV
Toe hulle vind dat die nageslag van Eleasar meer manlike hoofde het as die nageslag van Itamar. 1 kron 24:4

 Word deur ons Hemelse VADER  as gesaghebbende, aanspreeklike en verantwoordelike oor die gesin geplaas

Geslagsorgane

GESLAGSORGANE

Geslagsorgane b.nw Gedeelte van die mens se liggaam wat, eerstens voortplanting van die mens verseker en verder groot genot verskaf in die huwelik

19Bewonder haar liggaam en laat dit vir jou 'n genot wees; geniet die liefde wat sy vir jou gee. Sp 5:19 LB

11 Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring, 12 en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is? Gen 18:11 NV

 

 

Manlike Geslagsorgane Vroulike Geslagsorgane
   

 

Geslagsverskille

GESLAGSVERSKILLE

Geslagsverskille  b.nw.  eienskappe tipies gekenmerk deur die persoon se biologiese beslag bv. manlik of vroulik, optredes volgens geslagsverskille,

10Daarom behoort die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê ter wille van die engele. 1 Kor 11:10 NV
23Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Ef 5:23 NV

Verskeidenheid t.o.v. Geslag - geslagsverskille by die mens

Die verskeidenheid bestaan ook in die erkenning van geslagsverskille. Die feit dat die eenheid alle verskeidenheid transendeer, verander nie die feit dat daar in die een kerk mans en vroue is nie. Mans bly mans en vroue bly vroue. Die Bybel erken nie alleen hierdie onderskeid nie, maar beskerm dit ook as iets heiligs wat God ingestel het. Verder gee die heilige Skrif ook verskillende voorskrifte vir mans en vir vroue. 1 Kor. 11:1–16; 14:34; Ef. 5:22–29.
Moller, F.P.: Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. electronic ed. Westhoven : Evengelie Uitgewers, 1999, c1991
 

Sien ook Geslagsorgane

Gesondheid

GESONDHEID

Gesondheid b.nw. & s.nw.   'n toestand van liggaamlike en geestelike welsyn, wat straal, blymoedigheid uitstraal, goeie welstand, geen rede vir liggaamlike klagtes nie, medies gesproke perdfris en gesond

6 En sê vir hom: Gesondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit! 1 Sam 25:6 NV

16 En deur die geloof in sy Naam het sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Hand. 3:15
 

Genoeg lewenskrag bring geluk, gesondheid en voorspoed, maar gebrek daaraan veroorsaak ongeluk, siekte en teenspoed. Meiring, Piet, and Crafford, Dionne  

Wat is Gesondheid? 

Sommige mense sien gesondheid as die afwesigheid van siekte en pyn. Hierdie siening word deur die voorstanders van alternatiewe terapie as te eng beskou. Die Wêreld Gesondheid Organisasie WGO se definisie vir gesondheid is dan ook in kontras hiermee en stel gesondheid as: “Gesondheid is ‘n toestand van volkome fisiese, geestelike en sosiale gesondheid en nie blote afwesigheid van siekte en swakheid nie.”

 

Alhoewel sommiges hierdie siening van gesondheid afskiet as onhaalbaar stem dit tog ooreen met Bybelse sienings rakende gesondheid. Die Bybel se siening oor gesondheid sluit fisiese, geestelike en sosiale welstand in maar voeg ook die siels dimensie by. God se wil is dat ons dit met ons goed sal gaan soos dit ook met ons siel goed gaan. 3 Johannes 2

 

Die welstand van die siel word deur die Bybel as die essensiële gedeelte vir ‘n oorvloedige lewe beskou. Hierdie totale gesondheid is dan net moontlik indien ons ‘n persoonlike verhouding met Jesus het. 

Die Ou Testament in die Bybel gebruik die woord rapa vir genesing. Die woord beteken om ’n gebreekte fles te herstel na sy normale toestand. Fundamenteel beteken dit om iets terug te plaas in sy oorspronklike vorm of om dit weer heel te maak. Die Nuwe Testament in die Bybel praat van sozo wat vertaal kan word as: volkomendheid, gesondheid, restorasie, verlossing, bevryding, redding.

 

Daar is baie dinge wat bydra tot goeie gesondheid: behoorlike dieet, slaap, oefening, stres verligting, voedsel aanvullers, gesonde verstand, goeie verhoudinge met mense en God. Baie van hierdie gesondheids programme trek dan ook aandag omdat hulle juis op sommige van hierdie aspekte fokus. Hierdie programme behoort nie in kompetisie te staan met konvensionele medikasie nie. In teendeel is elke goeie praktisyn altyd ingestel daarop om vir die pasient ’n gesonde leefstyl voor te hou as deel van genesing.

 

Deurgans in die Bybel word sonde en siekte met mekaar verbind (Ps. 32:3-4 & 1 Kor 11:29-30), terwyl goeie gesondheid voortvloei uit God se genade en liefde vir die mens. (Gen 20:17). Jesus maak dit duidelik dat siekte nie altyd die resultate van sonde is nie. (Joh. 9:1-3)

 

Jesus is die fundamentele bron van gesondheid en genesing. Ons behoort die beste en intiemste verhouding met Hom te koester. Goeie verhoudinge met ander mense is ook noodsaaklik vir gesondheid. Diensbaarheid en deelgenootskap met ander is goeie terapie vir ons totale menswees. (Hand. 20:35)

Gesond Lewe

GESONDE LEWE

Gesonde Lewe:  Ek is die Here wat julle gesond maak." Eks 15:25 LB
"My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Mark 5:23
Daarom vra Hy toe vir hom: "Wil jy graag weer gesond word?" Joh 5:6 LB
2My liewe vriend, ek bid dat dit met jou in alle opsigte goed mag gaan en dat jy gesond is. Met jou siel gaan dit goed, dit weet ek.3 Joh v2 LB 
 

Volkome Gesondheid kom van God.

 6 Die volk sal sê: "Kom laat ons teruggaan na die Here toe, want dit is Hy wat ons gewond en verskeur het, maar Hy sal die wonde weer verbind en ons gesond maak.
 2Hy sal ons nie lank laat ly nie. Net 'n kort rukkie, dan sal Hy ons weer herstel en ons nuwe lewe gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. Ho 6:1 LB
Volgens hierdie teks is dit wanneer ons by God is dat ons volkome Genesing ontvang en regtig kan LEWE! Lees gerus die teks verder en verneem wat God vir hulle sê.
In vers 6 kom die antwoord: "wat Ek wil hê, is opregte liefde...dat julle My werklik sal ken eerder as om brandoffers vir My te offer. Hos 6:6 LB

Gesond lewe is dus nie net 'n paar pilletjies sluk en nou en dan 'n gebedjie opsê nie. Dit is 'n totale leefwyse!


 

Gesondheidsprodukte

GESONDHEIDSPRODUKTE

Gesondheidsprodukte b.nw. Produkte wat algemene siektes weer en die liggaamlike welsyn bevorder, normaalweg vitamiene en mineraal aanvullings, anti-oksidante en glukonutriënte

2Maar Hy sê vir hulle: "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie." Joh 4:32NV
2Toe ek na die vye kyk, sien ek dat daar in die een mandjie pragtige gesonde vrugte was, maar die vye in die tweede mandjie was so sleg dat 'n mens hulle nie sou kon eet nie. 3Die Here vra toe vir my; "Wat sien jy daar, Jeremia?" "Ek sien vye," antwoord ek. "Daar is goeie vye wat pragtig gesond is, maar dan is daar ook vye wat so sleg is dat 'n mens hulle nie kan eet nie." Jer 24:1 LB

Gesondheidsprodukte wat werklik saak maak

Wanneer daar na voedsel aanvullers en gesondheidsprodukte in die algemeen gekyk word moet daar eerstens gevra word hoe effektief die spesifieke produk is en gaan dit werklik 'n verskil maak aan my moontlike voeding tekort. 

Eerstens moet verstaan word dat voedsel aanvullers van plant oorsprong baie duurder is om te vervaardig maar dit word direk deur die liggaam opgeneem.

Tweedens moet verstaan word dat kunsmatige aanvullers eers deur die liggaam verwerk moet word na 'n bruikbare voedsel en dan kan dit moontlik waarde toevoeg. Wat word hiermee bedoel. Dit neem 1000mg Askorbiensuur vir die liggaam om 1mg vitamine C aan die liggaam se selle te lewer. Daarom is dit beter om liewer minder van die regte aanvullers in te neem as groot hoeveelhede kunsmatig vervaardigde aanvullers.

Derdens moet verstaan word dat meeste kunsmatige voedsel aanvullers of gesondheidsprodukte word van fossiel brandstof of rou minerale vervaardig. Die plante is geskape om die rou minerale soos kalsium uit die grond te onttrek en te verwerk sodat dit vir die mens bruikbaar is. Die plant eet die grond, ons eet die plant. Dit maak mos sin! Voorbeeld: Sintetiese Vitamine E  word beskryf as dl-alpha tocopherol en word ook in kar olie gebruik as 'n bymiddel en kan van groot olie verspreiders gekoop word! Natuurlike vitamine E word beskryf as d-alpha tocopherol sonder die "l" na die "d" en kan nie van mineraal olie verspreiders se rafinering aanleg gekoop word nie.

Sonder goeie inter sel kommunikasie kan die liggaam nie effektief funksioneer nie en gee dit aanleiding tot 'n swak immuun stelsel wat weer aanleiding gee tot siektes. Lees gerus die artikel oor Glukonutriënte wat meer oor die liggaam se sel kommunikasie vertel. Die woord glukonutriënt is 'n nuwe woord wat nie in Afrikaans bestaan het nie. Ons het dit geskep vanaf die Engelse woord Glyconutrient
 

Gewaagde optrede In die huwelik moet ons altyd ons optrede meet aan die resultaat wat 'n gewaagde insident vanaf my kant, vir die gesin as geheel kan inhou. Ons openbare optrede kan onbewustelike spanning en hartseer vir ons gesinslede tot gevolg hÍ.
Gewaagde kleding

GEWAAGDE KLEDING

GEWAAGDEKLEDING b.nw. wat met seksuele of erotiese risiko van oormatige blootstelling gepaard gaan, onbetaamlik, gedurfdheid, waaghalsige, stout, stuitig, skurwe jakkie, skraps gekle

Sien ook Seksgodin

Binne die huwelik is daar min dinge wat nie toelaatbaar is nie.

Gewaagde klere is 100% in orde en dien meestal as stimulant om 'n lui metgesel wakker te maak. sien ook "Lui in die Bed".
Daar is egter 'n perk aan wanneer ons in die openbaar gaan versyn. Paulus noem dat hy nie iets sal doen as dit 'n swakker Broer in versoeking sal bring nie. Ons behoort dieselfde Bybelse stelling as riglyn te volg!
 

Gewaagde Foto's

GEWAAGDE FOTO'S

Gewaagde Foto's kan onder die vaandel van gewaagd geklassifiseer word, afhangende van wie dit besigtig. Binne die huwelik kan huwelikseie foto's hoogs onwaarskynlik as gewaagd beskou word indien dit slegs vir eie sig behou word. Hierdie is dan vir foto's van mekaar of gesamentlik wat aan persone buite die huwelik vertoon word met die doel om seksuele opwekking by die kyker te bewerkstellig. Selfs foto's wat as pornofoto's in die openbaar beskou sal word is binne die huwelik steeds aanvaarbaar. Sien die artikel rakende "Seksgodin" vir my man

12Daar is mense wat sê: "Alles is my geoorloof." Ja, maar nie alles is heilsaam nie. "Alles is my geoorloof," sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. 1 Kor 6:12

Binne die huwelik is daar min dinge wat nie toelaatbaar is tussen die paartjie nie. Hierdie skrif is dan vir uitspattigheid wat uitvloei na "Buite" die huwelik en op gereelde basis beoefen word (verslaaf)


Gewaagde foto's van jou vrou of man is 100% in orde en dien meestal as stimulant vir 'n gesonde seks lewe. Dit kan ook na 40/60 jaar dien om te sien hoe mooi was ons toe ons jonger was!


Die Digitale Kamera is wonderlik hiervoor! Dit maak nie saak hoe oud, jonk, skrander of vol jou figuur is nie. Dit is die emosie wat binne julle twee omgaan en waaroor julle vrolik gesels wat saakmaak! Die neem van erotiese foto's is hoogs stimulerend, maar die nabetragting daarvan is nog lekkerder! Ons moet tog nog steeds Paulus se vermaning in gedagte hou en hierdie foto's sal nie in die sitkamer rondlê vir vreemdes om te sien nie.
 

     

 

Gewaagde Uitsprake

GEWAAGDE UITSPRAKE

sien gewaagde optrede

Gewild

GEWILD

GEWILD b.nw> Iemand wat graag gesien wil word, gesog, populêr, almal praat goed van hulle,

Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Ester 10:3 NV
Jy loop God se pad reguit en leer die mense om dit ook te doen. Ons sien jy probeer nie gewild wees nie. Lk 20:21 LB 

 

Glans Penis Peniskop

GLANS PENIS of PENISKOP

PENISKOP s.nw. Peesterkop, voorpunt van die manlike geslagsorgaan, sy piepie se punt, pielkop

Die peniskop is vir die grootste deel van 'n man se ekstase gedurende die huweliksdaad verantwoordelik. Die rif aan die agterkant is die meeste gevoelig vir stimulasie en mans reageer dan ook positief wanneer dit gestreel word. Hier kan die vrou dit met die tong aanraak.

 

Goedgeaard

GOEDGEAARD

GOEDGEAARD  b.nw.  beskaafd, vredeliewend, nederig, welopgevoed

11As 'n kind nog jonk is, kan 'n mens al aan sy gedrag sien of hy goedgeaard en eerlik is. Sp 20:11 LB

Goedgelowig

GOEDGELOWIG

GOEDGELOWIG b.nw. Hy wat goedgelowig is, word maklik gekul. liggelowig, vertrou ander geredelik, word maklik met mooi praatjies om die bos gelei, niksvermoedend, betroubaar, kretiekloos,

12Ek het toe geweet dat God hom nie gestuur het nie, maar dat hy dié voorspelling teen my gemaak het omdat Tobija en Sanballat hom omgekoop het. 13Hy is omgekoop om my bang te maak sodat ek 'n misstap sou begaan en hulle die geleentheid gee om my te beskinder en my naam sleg te maak. Neh 6:12-13 NV

 

Semaja het gehoop Nehemia sou liggelowig genoeg wees om homself te laat vang en so die hele bouery ruïneer
Wilkinson, Bruce H. ; Willie Botha, eindredakteur van vertaling ; Bruce H. Wilkinson, uitvoerende redakteur ; John W. Hoover, redakteur ; Paula A. Kirk, algemene redakteur: Bybelkrag vir elke dag : lees die Bybel in een jaar deur; 365 dagstukkies. Wellington : Protea-uitgewers, 1997, c1995

 

Goedhartig

GOEDHARTIG

GOEDHARTIG b.nw. Mensliewend, sagte hart, vriendelik, goedig

8 Ten slotte: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. 9 Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie.1 Pet 3:8 NV
5Dit sal goed gaan met iemand wat goedhartig is en uitleen en eerlik is in sy transaksies. Ps 112:4 LB

 

Goedig

GOEDIG

GOEDIG b.nw. beminlik, goedgeaard, reggeaard, toegeeflik, welwillend, goedgunstig, inskiklik, oordrewe sentimenteel, lieftallig, soetsappig, welkomend, warm,

21'n Mens wat met wysheid en kennis gewerk en sukses behaal het, laat sy besittings na aan een wat glad nie daarvoor gewerk het nie. Pred 2:21 NV

 

Iemand wat dit glad nie verdien nie, kom geniet die resultate van jou harde en wyse lewenswerk, kom skep gewoon na jou dood die room af.
Huwelikspare spot soms goedig met mekaar dat die tweede man of vrou beslis nie die "room" van die huidige huwelik sal kom afskep nie. Maar vir die Prediker is dit 'n ernstige en ontstellende moontlikheid. Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar Die Bybel Uitgele Vir Eietydse Toepassing. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000, c1999, S. Sien Pred 2:20

Gretig

GRETIG

GRETIG  b.nw.  eiwerig, hulpvaardig, leergierig, begerig, met lus en ywer, vlytig, skarrelaar, besige bytjie, lus om te help,

Die soldate het die omkoopgeld gretig gevat. Mat 28:13 LB
Eintlik was hy so gretig omdat hy alreeds op sy eie besluit het dat hy wil gaan. 2 Kor 8:17 LB
2Ek is gretig om u gebooie te gehoorsaam, want u verryk my lewe. Ps 119:32 NV

Groephuwelik

GROEPHUWELIK

s.nw.  Onderling gemeenskaplike uitruilbare vrou vir enige man in die groep,

2Daar is mense wat sê:"Alles is my geoorloof." Ja, maar nie alles is heilsaam nie."Alles is my geoorloof," sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. 1 Kor 6:12 NV
Jy mag nie egbreek nie. Ek. 20:14
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Mat 5:27

 

"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV

9.4.4 Die komune

9.4.4.1 Wat is dit

Onder die kommune word verstaan dat 'n aantal mans en vrouens as groep saamwoon sonder om te trou. Enige vrou in die groep kan op 'n bepaalde stadium die "vrou" van enige man in die groep wees. Die volgende dag kan die groeperinge weer anders wees—solank hulle net binne die groep bly. Geslagsgemeenskap van enige man en enige vrou binne die groep kan te eniger tyd plaasvind. Dit is ten volle geoorloof en mag nie as inbreuk op die regte van ander beskou word nie. Die kinders wat gebore word, moet beskou en opgevoed word as kinders van die groep en nie as die kinders van bepaalde ouers nie. Dit staan elke vrou ook vry om self te kies wie die biologiese vader(s) van haar kind(ers) moet wees. (Vgl. Rinzema, 1971:23,24; 1972:16–8; Van Gennep, 1973:105–8; Van Ussel, 1970:140–2; Bennett, 1973:16–23.)

Dergelike kommunes, al is almal nie presies so ingerig nie, word in Amerika en veral in die groot stede van verskeie Europese lande aangetref (Van Ussel, 1970:139,140; Toffler, 1979:225–7). In Duitsland is so 'n kommune onder 'n groep studente gestig, en reeds in 1969 het 'n verslag daaroor verskyn. En Toffler (1979:226) sê dat in Denemarke reeds 'n wet by die parlement ingedien is om die groephuwelik te wettig. Ook in Suid-Afrika, en spesifiek in Johannesburg, Durban en Kaapstad, word kommunes aangetref. De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

 

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 6 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Groepseks

GROEPSEKS

"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV

13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. 14Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie Rom 13:13-14 NV

GROEPSEKS ww. Wilde partytjies, orgie, losbandige drinkparty,

10Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig. Sp 9:10 NV

Die Christen sal altyd met agterdog bejeën word omdat hy 'n "vreemdeling" in die wêreld is—maar hy moet daarvoor sorg dat daar geen grond vir die aanklagte teen hom sal wees nie. Siviele owerhede moet gehoorsaam word, selfs al is Nero die keiser! (Kyk ook Mark 12:17; Rom 13:1–7.) Christene in Petrus se tyd moes gerugte dat hulle bloedskande pleeg, seksuele orgies hou en selfs kannibalisme beoefen, die nekslag gee.

Alexander, David, and Alexander, Pat: Handboek by Die Bybel. electronic edition. Kaapstad : Lux Verbi, 1998, c1986, S. 636

Groot Skaamlippe - Labia Majora

LABIA MAJORA Groot Skaamlippe

LABIA MAJORA s.nw. lipvormige huidplooie van 'n vrou se skaamspleet gedeelte.

   
Grootmoedig

GROOTMOEDIG

GROOTMOEDIG b.nw. edel gesindheid, edelmoedig, ruimhartig, grootgeestig, ignoreer belangrike aantygings, goeie sedelike peil, voortreflik, meesterlik, uitmuntend,

17     Kyk, wat ek as ’n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel.  Ec 5:17 OV

 Die woord beteken in ’n ander konteks: om geduldig, groothartig, lankmoedig of grootmoedig met mense te wees, byvoorbeeld as eienskap van die liefde in (1 Korintiërs 13:4)  Jak 5:7 LV

11Dis verstandig om jou humeur in toom te hou en dis grootmoedig om kwaad te vergewe. Spr 19:11 LV

 

G Kol

"G" KOL

G - Kol Dr. Ernest Grafenberg ontdek die G Kol (G-spot) gedurende 1950 en publiseer 'n paar artikels daaroor in daardie jaar.
Dames vind dit hoogs stimulerend wanneer hulle G-Kol gemasseer word

Die woord G Kol mag ook vir sommige persone die betekenis aan 'n ander beterkenis koppel wat met die Okkultiese Erotika verband hou. Ons distansieër ons daarvan en bepaal ons slegs by die gevoelige gedeelte binne die vagina wat G Kol genoem word volgens Dr, G!

 

 

Gesinsbegroting

GESINSBEGROTING

GESINSBEGROTING ww. opsomming van verwagte inkomste en uitgawes vir die gesin, skatting, beraming, vooruitskatting, prysopgawe uitwerk,

35Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang." Han 20:34-35 NV
16 Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit, sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Pr 31:16 NV

Balans in die gesin se begroting

Daar behoort op gelet te word dat daar balans in die begroting moet wees. 

Voorbeeld: Ons kan nie met 'n mooi kar ry en nie bekostig om vir ouma daar anderkant te gaan kuier nie. Dan was die kar te duur vir ons inkomste! Pa of ma se sport kan ook nie die gesin tekort doen nie, dan ontbreek die goeie balans ook weer. Julle kan aan nog baie goeie voorbeelde dink om hierdie begrip aan te vul. 
 

Tekorte in die gesinsbegroting

In 'n groot persentasie huishoudings werk albei ouers om hulle begroting te laat klop. Op baie plekke bly salarisse dieselfde terwyl pryse buite bereik styg, en mediese onkoste en skoolfondse die hoogte ingeskiet het. Die droom waarna baie jong volwassenes uitgesien het, het in 'n ligte nagmerrie begin ontaard. Die gesin se begroting behoort heelbo aan die lys, die gesin se kerkbydrae te bevat as eerste prioriteit. Volgens Mal 3 is dit nie 'n onderhandelbare saak nie!

Daar moet net onthou word dat ons nou in die Nuwe Testament leef en die rigiede tiende is nie meer van toepassing nie. Daar sal baie kerkmanne (Pastore veral) wees wat nou met my verskil, maar HULLE MOET ONTHOU: nou gee ons omdat ons wil gee vir die werk van die Here en nie omdat ons MOET gee nie. Baie gesinne se begroting klop nie omdat hierdie belangrike beginsel oor die hoof gesien word. Hierdie is eerstens 'n geloofsoortuiging en tweedens 'n gehoorsaamheidsdaad.

Gesinsbegroting en liefdadigheid

 Lees wat sê die Bybel in die Nuwe Testament oor geld vir die kerk gee! Lees hierdie verse as 'n geheel en verbandhoudend tot die totale artikel.

Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Rom 10:4 OV
Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.
 
 
As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. Rom 12:8b
6Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. 2 Co 9:6
16Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is Heb 13:16
17Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het  nie—hoe kan die liefde van God in hom wees?1 John 3:17

 Hieruit sien ons dat om mense in nood te help groter waarde het as om 'n kerk wat reeds oorloop van aardse welvaart, nog verder in te stop. Gee die kerk wat hom toekom. Nie wat hy noodwendig vra nie. Gee meer vir die armes wat hulle regtig nodig het en jy sal verbaas wees hou goedheid jou oorval.

In die mate waarin die Here jou God jou met voorspoed geseën het, moet jy ’n vrywillige offer vir Hom bring Deut 16:10 NV

Geboorte Volgorde

GEBOORTE VOLGORDE

Die geboorte volgorde soos die oudste, middel of jongste kind in die huishouding verklaar 'n aantal geheime wat u direk raak. Dit sal U insig verskaf oor persoonlikheids eienskappe van uself, U metgesel, kinders, vriende en sommer almal wat U mee tedoen kry.


Hierdie studiestuk behoort as aanvulling vir die vier persoonlikheids kategorië te dien en moet ook vergelyk word met die tipiese optrede van persone in die vier bloedgroepe!


Ons dien 'n groot God! Elke sielkundige se verhandeling oor die mens se persoonlikheid wat ek gelees het, het my opnuut met groot respek en bewondering vir ons Skepper en ewige God se almag vervul!

Gemengde huwelike

GEMENGDE HUWELIKE

14maar die vrouens en klein kindertjies, die vee en alles wat in die stad is, alles wat gebuit kan word, moet jy buitmaak sodat jy kan geniet wat jy by jou vyand buitgemaak het, wat die Here jou God vir jou gegee het. 15Dit moet jy doen met al die stede wat baie ver van jou af is, met die stede wat nie aan hierdie nasies hier by jou behoort nie. Deut 20:14-15 NV
(Hier word verstaan dat die vrouens dan getrou kan word of as slawe gegruik kan word)

Die Bybel spreek hom dus nie uit teen kleur gebaseerde huwelike nie. Onthou! Terwyl ons op die aarde is, is ons verbind aan die huwelik, maar na die opstanding is daar nie meer huwelike nie! Sien Mat 22:30
"In die huwelik bestaan daar nie meer twee mense in God se oë nie, maar net een. Mat 19:6 BV

Moses was met 'n "Anderskleurige" vrou getroud!
21Moses het ingewillig om by Reüel te kom woon, en is later met sy dogter Sippora getroud. 22Toe sy 'n seuntjie kry, het Moses hom Gersom genoem, "want," het hy gesê, "ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land." Ex 2:21-22 NV

Simson het oor die grense beweeg.
Daar is net 'n ernstige waarskuwing om nie met hulle Heidense kultuur en gewoontes, veral afgodery, verstrik te raak nie!
 

Sien Foto Onder

Vir die ouers is dit gewoonlik nie 'n probleem nie, maar vir die kinders skep dit soms 'n identifikasie probleem. Die lewe vra soms om jouself te identifiseer as mens en soms het jy inspirasie nodig uit die verlede, dan moet jy al die detail ken.

Voorbeeld

My stamvader was Harmen Jansen Potgieter wat in 1635 gebore is in Nordhorn Wesfale Duitsland! Ek stam daaruit direk af van Voortrekker Hendrik Potgieter se seun Piet wat die dorp Potgietersrus begin het. My kinders weet ons is nie sommer, "Diengeliengs" nie, ons kan! Hieronder volg riglyne en vermanings wanneer met buitestaanders getrou word volgens die Ou Testament.

Kry Stephen Smith se CD reeks oor uitnemendheid en gebruik dit as riglyn vir huwelikskeuses!

Gordelroos

GORDELROOS of Gorrelroos - Shingles

GORDELROOS  s.nw.  herpes zoster, zona. 'n Vel toestand wat aan die Herpes Zoster familie behoort.

27Die Here sal jou tref met die swere van Egipte, met bloedvinte, uitslag en jeuksiektes, waarvan jy nie genees sal kan word nie. Dt 28:27

Gordelroos Oorsaak

Gordelroos of gorrel roos soos dit ook bekend is, word onder neurologiese versteurings geklassifiseer volgens die mediese woordeboek van Dorland

Gordelroos, net soos bloedvinte is 'n moeilike toestand om van te herstel en mense sukkel gewoonlik vir lank daarmee. Slaan dus ag op dit wat hieronder aanbeveel word. Neem veral kennis van die stres faktor in die persoon se lewe omdat gordelroos ook 'n groot stres komponent veroorsaak in die pasiënt se lewe. Omdat gordelroos se oorsaak nie eenduidig bepaal kan word nie moet dan ook aandag geskenk word aan onbewuste stres in die persoon se lewe. Help die persoon om stres faktore te identifiseer en te verwerk.

Dit word veroorsaak deur dieselfde varicilla-zoster virus wat waterpokkies by kinders, genitale herpes by volwassenes en algemene koorsblare veroorsaak. Wanneer iemand waterpokkies as kind gehad het bly die virus permanent  in sy rugmurg en kan baie jare dormand vertoef. Dit word gewoonlik geaktiveer wanneer die persoon se gestel tydelik of permanent af is. Die virus beweeg na die senupunte en stuur impulse na die brein wat aanduidings gee dat die vel jeuk, brand en seer is. 90% van mense wat waterpokkies gehad het as kind is op risiko om gordelroos te kry op 'n latere ouderdom. Gordelroos is aansteeklik en iemand wat nog nie gordelroos of waterpokkies gehad het nie kan aansteek. Dit is ook moontlik om 'n herhaling van die toestand te beleef. Wees dus versigtig wanneer u met gordelroos en waterpokkies in aanraking kom om nie self aan te steek nie of dit aan ander oor te dra nie. Kinders wat aansteek kan waterpokkies kry. Dit is dus raadsaam om kinders weg te hou van iemand met gordelroos. Volgens Dr Hannes Jonker word Stress ook as 'n sterk (+80%) bydraende faktor beskou vir gorrelroos se stadige genesing.

 Hieruit kan afgelei word dat van die oorsake of sneller meganismes vir die toestand as onder-voeding of wan voeding en stres beskou kan word want dan is die liggaam se umienstelsel ook swakker en meer vatbaar vir siektes. Raadpleeg altyd 'n dokter om enige vel ongemak te ondersoek.

Gordelroos Feite

 • Gordelroos kom veral by ouer persone bo 60 voor wat alleen woon of wat nie voldoende toegang het tot behoorlike gebalanseerde voeding nie.
 • Persone met 'n swak gestel is ook meer op risiko om gordelroos te kry.
 • Gordelroos kom meer dikwels in die somer voor.
 • Die vog van die gordelroos blasies is aansteeklik.
 • Persone wat waterpokkies as kind gehad het, het 'n groter risiko om gordelroos te kry op 'n latere ouderdom.
 • Ongeveer 20% van persone bo 60 kan gordelroos kry.
 • Mense kry gewoonlik net een aandoening van gordelroos.
 • Ouer persone wat waterpokkies as kind gehad het en met kinders in aanraken kom wat waterpokkies het kan makliker gordelroos kry omdat die virus steeds in 'n rustende toestand in die liggaam is, en dan net weer aktief word.
 • Volwassenes kry gordelroos  en kinders kry waterpokkies van dieselfde virus.
 • Gordelroos kan in verskillende intensiteite voorkom en kan soms verwar word met iets wat soos masels lyk, veral as die intensiteit van die siekte nie hoog is nie.

Probeer dus verhoed dat jou kinders waterpokkies kry deur hulle te laat inent teen waterpokkies, om hulle weer die moontlike ongerief te spaar op 'n latere leeftyd van 'n leefstyl terugslag met gordelroos!

Gevolge van onbehandelde gordelroos

 • kan interne organe aantas soos die niere, longe en lewer
 • kan blindheid of doofheid veroorsaak wanneer dit in die gesig onbehandel bly
 • kan verlamming veroorsaak
 • sekondêre bakteriese infeksies kan hieruit voortvloei soos virale longontsteking

Behandeling van Gordelroos

Medies kan dit met spesifieke anti-virale middels behandel word. Hierdie medikasie genees nie die herpes siektes nie maar verlig grotendeels die  simptome wat by koorsblare, gordelroos en genitale herpes voorkom. Dit help om die sere vinniger te genees en verlig die ongemak en pyn wat deur die siekte verooraak word. Acyclover of Varasiklovir 500 behandeling vir sewe dae word meestal suksesvol gebruik terwyl die natuurlike produkte langer neem om in te skop.  Varasiklovirtrisulfaat inhibeer die virus DNA wat veroorsaak dat die virus voortplanting uiteindelik verbrokkel word.  Hierdie proses veroorsaak dat daar 'n kettingverbreking en staking van virus DNA sintese en dus 'n blokkering van virusreplikasie plaasvind. Die opbou van die persoon se gestel is natuurlik ook nodig. 'n Dosering van Pynstillers wat kodeïen bevat is ook meer effektief vir ongemak verligting. Kontak u mediese dokter sodra ongemak op die vel voorkom. Hierdie inligting is nie bedoel om as gesaghebbende navorsingmateriaal te dien nie. Dit bied oppervlakkige inligting rakende die siekte soos deur menige kenners as die basis van die gordelroos siekte bestempel word.

Voorsien voldoende vrugte en rou groente met vis en hoender as stapel voedsel. Veral piesangs, neute, aartappels en soet patats wat hoog is in Vitamine B6.

 Die maklikste metode om die persoon te behandel, is om eerstens sy gestel op te kry met 'n baie hoë dosis Multi-vitamine en Minerale Aanvulling doseering. Minstens 2500% van wateroplosbare vitamines en 1000% van vetoplosbare vitamines per dag. Verhoog geleidelik ook die Vitamien C aanvulling tot 8000mg per dag. Dien ook tot 800ie Vitamine E toe. Die toediening kan na ±5 dae geleidelik verminder word indien die persoon aandui dat hy begin beter voel. B-Kompleks behoort steeds minstens 2500% van ADI te wees. Zinc, Calcium en Magnesium kan ruim toegedien word. Knoffel @15ml per dag, 3x Druiwepit kapsules & 5ml Omega 3,6 &9 vetsure (5 groot kapsules per dag) Sien volledige tabel hieronder. Swanger vroue behoort toediening met omsigtigheid te benader, Veral Vitamine A

Gebruik Rooipeper oor die kos, dit het 'n natuurlike pynstiller vir die vel in. Drink net Groentee, dit het antivirus, anti-inflamatoriese en antioksidante in. Raadpleeg 'n Geneesheer, Homopaat of ander mediese praktisyn indien daar enige vermoede is dat dit gordelroos kan wees. Hierdie siekte toestand is nie jou maat nie en moet so spoedig moontlik behandel word met Acyclover of soortgelyke middels soos Zelivire 500 tablette!

Bid vir genesing en kundigheid met jou verantwoordelikheid teenoor die toestand. Onthou ons Hemelse Vader en die dokter het jou hulp nodig om te kan herstel! Onthou: "Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom."  Lees Jes 53:5

Sien Lang Beskrywing hieronder vir meer inligting.

 

Die aangetasde vel kan ook met Calamine Lotion behandel word om topikale verligting te gee.

Die mediese navorsing oor gordelroos en  die hele Varicella-zoster virus ketting insluitende Postherpedic neuralgia word bemoeilik omdat dit net 'n siekte is wat by die moderne mens voorkom en proefdiere kan dus nie gebruik word vir navorsing nie omdat hulle nie vatbaar is vir die virus nie. Die virus is ook nie maklik om in die laboratorium te kweek nie.

Voorkoming van Gordelroos

Daar is nie 'n 100% waarborg teen enige siekte nie. Ons kan bloot voorsorg tref binne ons vermoë. Sommige persone glo nie aan voedsel aanvullers nie en dit skep die eerste struikelblok. Vir ander persone is die koste implikasie van voedsel aanvullers die grootste rede dat hulle dit nie neem nie en ander is onkundig oor die redes vir voedsel aanvullers en ook gordelroos infeksie. Verder kan voedsel aanvullers alleen nie ons 100% vrywaar nie, want daar is nog die stres kant van die siekte wat voorkom moet word. Vroë diagnose en behandeling met 'n anti-virale middel voordat die blasies begin verkort gewoonlik die intensiteit en duur van gordelroos.

 • Eerstens behoort alle kinders ingeënt te word teen Waterpokkies
 • Volwassenes bo 60 jaar kan ook ingeënt word teen Gordelroos
 • Hou die liggaam se immune stelsel in stand deur gesonde eet, ontspan, oefen en leef gewoontes.
 • Gebruik die noodsaaklike 8 Glukonutriente wat die liggaam se sel kommunikasie en werking verhoog.
 • Voorkom stres
 • Gebruik basiese natuurlike  voedsel aanvullers van plant oorsprong en nie sintetiese oorsprong nie. Gewoonlik baie duurder as sintetiese vitamines.

 Daar is huidiglik nog nie 'n bekende of eenvoudige medikament vir gordelroos nie! Navorsing word gewoonlik op laboratorium diere gedoen maar hierdie siekte kom nie in diere voor nie. Dus behoort u te reageer op die eerste simptome van 'n gevoelige vel irritasie (maks. 1 dag) en 'n toets te laat doen vir waterpokkies of gordelroos. Die anti-virale middels hierbo genoem, is meer effektief indien dit op hierdie stadium reeds geneem word.

Nutriente vir aanvulling

Noodsaaklik vir gordelroos behandeling

L-Lysine

500mg 2x per dag op leë maag Belangrik om virus te beveg en help met herstel
Vitamien C 2000mg 4x per dag tussen maaltye Help die virus beveg en versterk immune stelsel
Vitamien B kompleks 100mg elk 3x per dag met ete Noodsaaklik vir gesonde senuwee stelsel
Vitamien B12 1000µg 2x per dag met ete Vul tekorte aan
Zinc 100mg maks. per dag

Versterk immune stelsel en beveg infeksies. Los pil in mond op indien moontlik. Dit smaak effens frank maar werk ordes meer effektief

 

 

 

 

 
 
Belangrik vir gordelroos behandeling

Calcium & Magnesium 750mg Daagliks met ete Vir senu punte herstel en verligting van Stres
Knoffel (rou en gekap) 5g (teelepel hoog vol) 3x per dag met ete Uitmuntend om immune stelsel te verbeter. (En help ook om ander persone op 'n afstand te hou sodat hulle nie dalk maklik kan aansteek nie! )

Vitamine A (emulsie)

50000 IU eerste 2 weke dan 25000 IU Indien swanger dan net 10000 IU maks per dag Verbeter immune stelsel en beskerm teen infeksie - verkieslik in emulsie  dit is veiliger met groot dosisse)
Vitamine D3 1000 IU 2x per dag Help weefsel herstel en is nodig vir Calcium opname
Vitamine E 400-800 IU daagliks, kan ook direk op aangetasde vel aangewend word Help om merke te voorkom en help ongerief verligter

 

 

 

 

 

 

Kan help met gordelroos behandeling
 Coenzime Q10  60mg daagliks  Versterk immune stelsel, hart spiere en help gifstowwe uit die liggaam verwyder
 Colloidal Silver  Sien etiket. Wend ook 4-6x per dag op aangetasde vel aan.  Natuurlike antibiotika kan help met gordelroos behandeling
 Flaxseed of Primrose olie  10ml per dag. Verkieslik die vloeistof vorm in 'n bottel. Hou in yskas.  Help vel senupunte herstel
 Grape Seed Extract  Soos aanbeveel op etiket  Kragtige anti-oksidant wat help om vel te beskerm en verminder blasies
 Multi-vitamine & Mineraal Aanvulling  Soos aanbeveel op etiket. Dosis kan verdubbel word vir eerste vyf dae indien die gestel baie af is. Swanger vroue moet net let op die inhoud van die dosis en ook let op die maksimum inname van veral vitamien A. Bespreek liewer met  'n mediese praktisyn vir sekerheid indien nie seker is.  Neutraliseer effek van voeding tekorte. Gebruik 'n goeie produk soos Centrum multivitamien en Mineraal aanvuller. Ook beskikbaar vir swanger vroue.

 

 

 

 

 

 

 

Vir meer inligting oor Gordelroos verwys ons U na "Prescription for Nutritional Healing" deur DRR James & Phyllis Balch MD

Geslagsiektes

GESLAGSIEKTES

GESLAGSIEKTES b.nw.  Veneriese siektes, vuilsiekte, herpes, sifilis, gonorree, vigs,

Latyn: Venereus Die woord Veneries is afgelei van die Romainse godin van erotiese liefde en skoonheid - Venus.

 13Hulle sê ook: “Kos is vir die maag, en die maag vir kos.”Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. ’n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. 1 Co 6:13 NV

Geslagsiektes

Die gevolge van morele verval het ook  'n groot aandeel in hierdie siektes. lees wat skryf PJ de Bruyn hieroor: "Voorhuwelikse of buite huwelikse geslagsgemeenskap, veral met verskillende persone, lei tot ’n toename in geslagsiektes. In die jongste tyd is daar wêreldwyd en ook in Suid-Afrika ’n groot toename in geslagsiektes soos vigs, sifilis, gonorree, ensovoorts. En ’n groot probleem daarmee is dat ’n mens dit kan opdoen en dat sommige daarvan tot so lank as 40 jaar sluimerend kan bly voor dit tot openbaring kom." Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

Ons noem hier die mees algemene geslagsiektes. U kan die woord gebruik en op die internet meer daaroor lees.

AIDS/HIV

 

Chlamydia 

Van die Grieks χλαμýδα betekende "cloak" 'n Bakteriese infeksie (kiem) wat gekenmerk word deur inflammatoriese granulasie op die konjunktiewe oppervlaktes en by beide dames en mans voorkom, veral by jong dames wat begin om seksueel aktief te raak  in die ouderdom15-24 jaar. By dames is die gevolge groter as vir mans en sommige van die gevolge is: Risiko vir 'n buis swangerskap is ±8 keer groter, onvrugbaarheid as gevolg van 'n dame se voor huwelikse of buite huwelikse seks gewoontes wat hierdeur permanente buis skade opdoen wat dan onvrugbaarheid veroorsaak.

Simptome

 • kroniese buik pyn
 • tussen menstruasie bloeding
 • ongereëlde menstruasie
 • vaginale afskeiding
 • onvrugbaarheid
 • buis swangerskap
 • oog aandoenings
 • permanente blindheid
 • pyn gedurende seks
 • pyn in testikels
 • witterige afskeiding uit die penis 
 • melkerigheid in die uriene
 • branderigheid gedurende urinering

Behandeling

 Doseer Terramycin, Vibramycin of Erythromycin. Almal 'n tetracycline basis antibiotika. Raadpleeg u huis dokter vir behandeling of die plaaslike kliniek.

Gonorrhea 

 Herpes Simpleks Virus

Van die Grieks herpein wat letterlik beteken om te kruip. Herpes begin met iets wat lyk na 'n oppervlakkige opswelling van die vel en verander in 'n blasie vormende waterige inflammatoriese siekte wat in groepies vermeerder en op die geslagsorgane of binnekant van die mond vorm.

Herpes Simplex Virus tipe 1

Die mees bekende virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV1= Koorsblare. Gewoonlik bokant die gordel.

Herpes Simplex Virus tipe 2

Die meer gedugte virus is die  HSV2= seksueel oordraagbare siekte. Gewoonlik onderkant die gordel

HSV2 is 'n hoogs aansteeklike virus en wat meestal op die geslagsdele voorkom maar kan deur fisiese aanraking ook versprei word na ander mukus membrane of sagte weefsel in die liggaam. Dit vorm gewoonlik blasies op die penis, vagina en klitoris en soms in die uriene kanaal se uitmonding. Hierdie virus kan suksesvol behandel word met antivirale middels soos Valasiklovir of Asiklovir wat op voorskrif van 'n dokter by apteke te kry is. Dit is nie 'n goedkoop middel nie maar die resultate is hier moontlik al wat tel. Die onbehandelde virus kan newe effekte veroorsaak wat selfs tot die persoon se dood kan aanleiding gee. Lees meer oor hierdie siekte onder die titel Herpes.

Human Papilloma virus and Genital Warts

Pelvic Inflammatory Disease

 

Syphilis

 

Trichomoniasis

 

Vaginitis 

 

Geduldig

GEDULDIG

Geduldig b.nw & bw. verdraagsaam, lankmoedig, lydsaam, wie wag kry als, Job se geduld, gelate, stil,

Word nie veronrus deur vertragings nie, bly kalm en verdraagsaam

 11“Het ek nog die krag om dit uit te hou? Kan ek nog geduldig op my einde wag?Job 6:11 NV

9Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. 2 Pet 3:9 NV

Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Hab 2:3

“Eerwaarde here, van my kant af is ek u groot dank verskuldig omdat u my so hoog vereer het sonder dat ek dit verdien het, en omdat u dikwels al my swakhede so geduldig gedra het.  Johannes Calvyn  geneem uit: Institusie van die Christelike godsdiens. boekefonds, 1998

 

 

 

 

 

 

Geskeduleerd

GESKEDULEREERD

Geskeduleerd b.nw.  rooster, wat in 'n skedule vervat is, tabel van voorgenome planne, riglyn, uitleg, inventaris,

Maak en lewe daagliks volgens volgens 'n dagplan, hou nie daarvan om uit sy beplanning versteur te word nie.

5Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad. 6Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter nog twee dae op die plek gebly waar Hy was. 7Eers daarna het Hy vir sy dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” Jn 11:5-7 NV

33Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.  Mt 6:33 NV

13Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot ’n val kan bring nie. Ro 14:13 NV

Gemeenskap

GEMEENSKAP

Gemeenskap ww. seks, intimiteit, eenwording, gesamentlike erotiese ondervinding,

4 Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. 2 Sa 11:4 OV

 4 Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Ge 4:1 NV

 Lees ook die artikels onder Seksgodin en Seks

Sien  Lang Beskrywing hieronder vir meer inligting

 Erotiese liefde (eros)

 In die erotiese liefde val die nadruk baie sterk op die sensuele en die seksuele. (Vgl. Gen 3:16; Spr 5:18–19; Pred 9:9; Hoogl 7:7–8; 1 Kor 7:2–5,9).

Op grond van die Skrif en veral op grond van die boek Hooglied en 1 Korintiërs 7, kan oor die funksionering van die erotiese liefde in die huwelik die volgende gesê word: Binne die huwelik as liefdesgemeenskap het geslagsgemeenskap nie net ’n plek en ’n funksie met die oog op voortplanting nie, maar het dit ook ’n eie onmiskenbare plek en betekenis. Geslagsgemeenskap word trouens deur man en vrou aangevoel en ervaar as een van die belangrikste maniere waarop hulle uiting gee aan hulle besondere liefde vir en trou aan mekaar én aan die innige wedersydse begeerte om in hulle liefde so na as moontlik aan mekaar te kom en met mekaar één te word. As geslagsgemeenskap onder normale omstandighede in ’n huwelik onmoontlik gemaak word, beteken dit noodwendig ’n verminking van die huwelik. Man en vrou beroof mekaar dan van een van die belangrikste vorms van huweliksbelewing.
De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

 

Getrou

GETROU

Getrou b.nw. & bw.  geloofwaardig, standvastig, toegewyd, volkome, beginsel vas, bestendig, jou woord hou, noukeurig,

Volgehoue betroubaarheid, standvastig, lojaal, en só toegewy dat dit soms selfs redenasie oorskry.

 “Kyk hoe getrou hou ons en die ander godsdienstige Jode die vastye. Vir lang tye sonder ons ons vir God af en eet niks nie. Waarom steur jou dissipels hulle glad nie daaraan nie?” Mt 9:14 BV

13 As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie. 2 Ti 2:13 OV

4Maar julle wat getrou gebly het aan die Here julle God, lewe vandag nog almal. Dt 4:4 NV

 

Grappig

GRAPPIG

Grappig b.nw & bw. komieklik, humoristies, skreeusnaaks, amusant, geestig, lagwekker, hilaries

Sprankelende sin vir humor wat feitlik enige storie in 'n lagwekkende gebeurtenis verander

12Hy het vir hulle gesê: “Laat ek julle ’n raaisel vra. As julle my die raaisel se antwoord binne die sewe feesdae kan gee, sal ek vir julle dertig linnehemde en dertig stelle klere gee, Jdg 14:12 NV

Hulle het allerhande grappies oor my gemaak. Ps. 35:15b NV

16Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ’n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels?  Mt 7:16 NV

Gedetailleerd

GEDETAILLEERD

Gedetailleerd b.nw. & bw.  uitvoerig, gespesifiseerd, in besonderhede ingaan,

Doen enigiets in 'n behoorlike orde met 'n duidelike bewustheid van wat gebeur.

 9Sê vir die nasies: “Maak julle klaar vir ’n oorlog, roep julle dapper manne op! Al julle soldate moet opruk en nader storm. 10Maak swaarde van julle ploegskare, en spiese van julle snoeiskêre. Selfs die swakke moet sê: ‘Ek is ’n dapper soldaat!’ Joe 3:9-10 NV (Dit is 'n detail spesifikasie van wat moet gebeur - Jan)

4Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Is 2:4 NV (Hier volg die uiteindelike teenoorgestelde wat in 'n beeld voor die VVO opgerig is - Jan)

Getabuleerd

GETABULEER

Getabuleer  ww.  in tabelvorm rangskik, tabelleer, planmatig, agtermekaar, geskeduleerd, standhoudend,

Organiseer sy lewe, take probleemoplossing deur tabelle, vorms of grafieke.

Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig ’n belofte aan God maak nie, want Hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees.Ec 5:1
Getabuleerd

GETABULEERD

Getabuleerd b.nw. & bw. in tabelvorm rangskik, planmatig, konstant, geskeduleerd

Organiseer die lewe, take en probleemoplossings deur lyste of grafieke en vorms te maak

 17Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos ’n dwaas dit sou doen. ’n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Ec 4:17 NV

Gebalanseerd

GEBALANSEERD

Gebalanseerd b.nw & bw.  gelykmatig, ewewigtig, middeweg, egalig,

Stabiel en volg die middeweg sonder hoogtepunte of laagtepunte in sy persoonlikheid.

5Maar jy moet in alle opsigte gebalanseerd en nugter bly. 2 Ti 4:4 LB

 8’n Ouderling moet iemand wees wat graag mense in sy huis ontvang en hy moet ’n liefde hê vir alles wat goed is. Hy moet gebalanseerd en eerlik wees, aan God toegewy en gedissiplineerd. Tit 1:7 LB

GlukonutriŽnte

GLUKONUTRIëNTE - Glyconutrients

GLUKONUTRIëNT   s.nw effens bitter suiker ketting wat aan die koolhidraat groep verbonde is.
 
Gluko - is afgelei van die Griekse woord glyk  wat  soet beteken en vandaar die afgeleide Engelse woorde Glyco. Dit is 'n voorvoegsel wanneer 'n molekule wat suiker of koolhidrate bevat, beskryf word. Die oorspronklike Griekse woord  gleukos wat ook vars soet wyn beteken,  word verwerk na glukose en gebruik om iets soet te beskryf. Die Latynse woord saccharum beteken soet en vandaar die afgeleide woord saggariede en suiker.
Nutriënt - Voeding of voedsaam
 
“We are not sensible of the most perfect health, as we are of the least sickness.” —Montaigne, French essayist, 1533– 1592 
 

Wat is glukonutriënte?

Glukonutriënte verwys na die basiese 8 monosaggariedes wat algemeen in die glukolipiedes van die liggaam se sel oppervlakte gevind word. Dit is voeding stowwe wat deur toediening of diëet ingeneem kan word. Hulle word baie effektief deur die liggaam geabsorbeer en vervul 'n baie belangrike rol in ons gesondheid en immuniteit.

Glukonutriënte is die gesondheid oplossing vir die 21st eeu...Dr. Allan C Somersall

Glukonutriënt kompleks is nie soet suikers soos ons gewoond is nie, maar is lewens belangrike voeding wat ons op 'n daaglikse basis moet inkry...Dr. George V Dubouch

Waaruit bestaan hierdie 8 Glukonutriënte?

Eerstens behoort ons erkenning te gee aan die persoon wat hierdie ontdekking gemaak het Dr. McAnelley. Dit het moonlik geword deur die koms van die elektron mikroskoop en sy strewe om 'n verskil te maak in die lewe. Daar bestaan 16 verskillend molekulêre Aldohexose verbindings maar net agt daarvan word die Glukonutriënte genoem.

Die 8 bekende natuurlike monosaggariedes wat die glukonutriënte genoem word is:
 
D-Glucose  C6H12O6
D-Galactose  C6H12O6
D-Mannose  C6H12O6
 
Fucose C6H12O5
Xylose  C5H10O5
N-acetylglucosamine  C8H15NO6
N-acetylgalactosamine  C6H13O5N
N-acetylneuraminic acid C11H19NO
 
Wat word uit die samestellings hierbo opgemerk? Daar is drie suikers met dieselfde chemiese samestelling maar in praktyk verskil hulle aanmerklik van mekaar. Hoe werk dit, is die eerste vraag? Kom ons delf dieper in die chemie in, maar nie meer as wat hier nodig is vir hierdie verduideliking nie! Kyk na die Aldohexose verbinding hieronder en dit sal vir ons meer lig op die saak werp.
 
Glucose Galactose Mannose
     
 

Hoe bekom die liggaam Glukonutriënte?

Hierdie wonderlike voedingstowwe is ongelukkig nie meer in dieselfde of nodige hoeveelhede beskikbaar in die daaglikse voedsel inname van meeste persone nie. Die redes is meervoudig en sommiges is as volg, meeste vorme van kitskos, veranderde boerdery tegnieke, grond uitputting, kunsmatige bemesting met hormoon aanvullers, voedsel voorbereiding metodes en baie meer redes veroorsaak tekorte.

Wat veroorsaak die liggaam se Glukonutriënte tekorte?

Te min rou vars groente en vrugte inname wat stam ryp geword het. Dit beteken hulle is nie groen gepluk vir die mark en net reg wanneer dit later verkoop word nie, winkel groente is gewoonlik nie soos vars eie tuin groente nie. Glukonutriënte ontwikkel in die groente en vrugte op die latere stadium aan die stam net voor dit ryp is. Die moderne lewensstyl noodsaak meeste mense om hierdie minder gesonde eet gewoontes soos geriefskos en kitskos te volg. Kragvoeding of meer algemeen bekend as voedsel aanvullers is in hierdie geval dan die enigste oplossing. (Hier kan mens amper die teks uit Haggai 1:10b aanhaal en sou amper van pas wees... en die aarde het sy opbrings teruggehou. Die Bybel Ou Vertaling)

Wat is die gevolge van Glukonutriënt tekorte?

Verswakte kommunikasie tussen liggaam selle wat op sy beurt die immuunstelsel direk benadeel. Voorbeeld: Jy bel iemand maar laat drie van die nommers weg en druk die bel knoppie! Wat gebeur? NIKS! Presies ook so met jou liggaam. Daar is nie voldoende kommunukasie tussen die vriende nie, jou liggaam se selle in hierdie geval en hulle vervreem van mekaar. Waaraan dink jy nou dadelik? Indien hierdie proses lank genoeg voortduur kan die immuniteit stelsel nie korrek funksioneer nie  en siektes kan nou moontlik ontstaan. Hoekom? Want die liggaam se kommunikasie netwerk werk nie meer reg nie. (Kabel diefstal!) Meer hieroor later.

Beginnende met die  gesonde liggaam waarvan die 8 suikers beskikbaar is vir elke sel in die liggaam.
Goeie sellulêre kommunikasie in die liggaam.

Gesonde selle = gesonde weefsel = gesonde organe = gesonde liggame = gesonde immune stelsel = moontlik siektevry.

Nou draai ons die liggaam se voeding sinario om en kyk na die liggaam met 'n paar belangrike voeding tekorte.

Swak sellulêre kommunikasie

Verswakte selle = verswakte weefsel = verswakte organe = verswakte liggaam = verswakte immune stelsel = Moontlike siektes!

Watter tipe siektes kan uit 'n liggaam se verswakte immune stelsel ontstaan?

Onthou eerstens dat alle siekte toestande begin op sel vlak. Die liggaam is bloot 'n versameling van ±75 biljoen selle wat in harmonie saamwerk. Elke sel het sy eie struktuur, taak en funksie wat dit in die liggaam verrig. Ons noem hier net 'n paar voorbeelde, raadpleeg gerus die ondergenoemde literatuur of soek op die internet vir meer volledige lyste.

 Ooraktiewe immune versteurings

Asma Rhinitus Ekseem
voedsel allergie Gras en Stuifmeel Allergie  Juk uislag, netelroos of Urtikaria

 Outo-immune siektes

Gewrigsrumatiek - rumatoide artritis veltering  psoriase, skilfers, velsiekses
Verspreide Sklerose  Skleroderma of swamme  Diabetes tipe 1

 Inflammatoriese versteurings

Fibrositis - Fibromyalgia  Kolitis Crohn se siekte 
 Kroniese kolon inflammasie    

 Onderaktiewe Immune Stelel

Hepatitis B & C HIV Virus en Bakteriese Infeksie
Herpes Simpleks 1 & 2 Sinusitis Tuberkulose
Gordelroos Verkoue & Griep Kroniese Moegheid Sindroom

 Ander Versteurings

Spanning - Stress Diabetes tipe 2
Kanker Prostaat Vergroting - oumansklier probleme

 Bogenoemde inligting is verkry uit die volgende bronne:

Miracle Sugars the new missing Nutriens...Rita Elkins, M.H.  ISBN 1-58054-354-5
The Healing Powers of 8 SugerS... Allan C Somersall, Ph.D, M.d.  ISBN 0-9737317-0-2
The missing Nutrients..Dr Steve Nugent
Sugars that Heal...Dr. Emil Mondoa  eISBN: 978-0-307-49146-6
 
Dit moet verstaan word dat die 8 Glukonutriënte nie siektes genees nie. Dit stel die liggaam instaat om optimaal te kommunikeer en sodoende die kommunikasie na die immuun stelsel te verbeter. Daar is steeds behoorlike voedingstowwe nodig om die selle te voed. Lees veral Dr. Emil Monoa se boek om in diepte te verstaan hoe Glukonutriënte in die liggaam funksioneer en help met sel herstel.

 Hierdie artikel sal met verloop van tyd uitgebrei word om meer inligting oor hierdie wonderlike ontdekking en kragvoeding te gee. Besoek hierdie webblad gerus weer of vul die Kontak Ons vormpie in wat  onder die hoofbladsy sorteer en ons sal graag meer inligting oor hierdie onderwerp aan U verskaf. Ons glo dat volgens Suid Afrika se Grondwet elke persoon geregtig is tot goeie voeding.

Hier volg 'n uittreksel uit Suid Afrika se grondwet:

 Gesondheidsorg, voedsel, water en maatskaplike sekerheid. 

27.     (1)     Elkeen het die reg op toegang tot—
(a)     gesondheidsorgdienste, met inbegrip van reproduktiewe gesondheidsorg;
(b)     voldoende voedsel en water; en
(c)     maatskaplike sekerheid, met inbegrip van gepaste maatskaplike bystand indien hulle nie in staat is om hulself en hul afhanklikes te onderhou nie.
(2)     Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls tref om binne sy beskikbare middele elk van hierdie regte in toenemende mate te verwesenlik.
(3)     Niemand mag mediese noodbehandeling geweier word nie.
 

Kinders

 
28.     (1)     Elke kind het die reg—
(c)     op basiese voeding, skuiling, basiese gesondheidsorgdienste en maatskaplike dienste;
 
Suid-Afrika-Parlement-Grondwetlike vergadering. (1997, c1996). Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 : Soos op 8 Mei 1996 aangeneem en op 11 Oktober 1996 gewysig deur die Grondwetlike Vergadering. Ook in Engels beskikbaar. Kaapstad: Grondwetlike Vergadering

 Hierdie uittreksel wat ek uit die grongwet geneem het, het my laat besef dat daar inligting tot my beskikking is, wat beskikbaar gestel moet word wat die hele volk kan bevoordeel en op grond van hierdie wet wil ek jou graag help met die voorsiening van basiese inligting om besluite te neem wat jou persoonlik en jou afhanklikes se gesondheid direk kan bevoordeel. Dit is elke mens se reg om te weet.

Meer oor die skrywer:
Ek is nie 'n mediese beampte nie, maar het oor baie jare waardevolle inligting versamel rakende 'n gesonde leefstyl. Ek het wel 'n aantal noodhulp, tuisverpleging en ook 'n moederkunde kursus wat handel oor swangerskap, geboorte en moederskap bygewoon as deel van gevorderde noodhulp. Het ook waardevolle lesings oor voedsel aanvullers om gesondheid te bevorder en voedsel tekorte wat tot siektetoestande aanleiding kan gee by Dr. Till Haneman gekry terwyl ons Karemore se Sproei Vitamines bemark het. Hier het ons geleer om die liggaam met natuurlike produkte te versterk terwyk die Chemiese medikasie verligting van simptome gee.
Ek maak persoonlik ook baie gebruik van die volgende boeke: The Healing power of 8 SugarS, Nutritional Healing & Herbal Healing. Vir 'n meer volledige lys van boeke wat ek raadpleeg kan die Literatuur Lys elders op hierdie webblad geraadpleeg word.
Vanaf 1985 moes ek my verswakte liggaam met oefening, veranderde eetgewoontes, medikasie en fisioterapie help om te herstel van ernstige skelet probleme, kon beswaarlik loop op daardie stadium. Op daardie stadium het ek ophou draf en begin fietsry. Op 9 Aug 2011 was ek in 'n ernstige fiets ongeluk met 'n motor wat op die verkeerde kant van die pad begin ry het en het skelet en weefsel probleme oorgehou wat nie 100% wou regkom nie. 'n Vriendin, Marion Moss het my van die 8 Glukonutriënte vertel en deur die byvoeging van hierdie belangrike 8 Glukonutriënte het my skelet en weefsel begin herstel tot so 'n mate dat ek nou normaal kan loop en my arms en bene soos voor die groot fiets ongeluk kan beweeg. Daar is meer getuienis wat ek op 'n persoonlike basis sal deurgee. Hierdie unieke tegnologies gevorderde produk is deur ons beskikbaar, dit werk regtig...Jan Potgieter

 

Wat die kundiges sê oor Glukonutriënte

This radical compartmentalizing of medicine is strictly a Western phenomenon, as is the concept of “rescue medicine”— attending to medical concerns after there’s a problem, rather than preventing it from occurring in the first place. While I believe that most us of would be grateful to be rescued should an emergency occur, what we really want in terms of everyday living is to be as healthy as possible for as long as possible. Oriental, Ayurvedic (Indian), and traditional African doctors view the body in its entirety. There is elegance and simplicity in the communication and interreliance of all the cells in the body. Saccharides— the cells’ communicators— help us work with our body as a whole.

Supplementing with glyconutrients can help in the body’s natural drive toward homeostasis and health. As we’ve seen in controlled studies in humans and animals, the saccharides in glyconutrients accelerate healing, improve immune functioning, help the body to fight cancer and pathogens, slow down aging, improve memory, lower anxiety, and quell autoimmune phenomena without toxic side effects. When health is improved or restored, mind and body shift over to what the Chinese call “the right side,” embracing harmony, healing, and gong.

Mondoa, Emil I.; Kitei, Mindy (2008-12-30). Sugars That Heal: The New Healing Science of Glyconutrients (Kindle Locations 3277-3286). Random House Publishing Group. Kindle Edition.

HIV

HIV 

HIV   MIV human immunodeficiency virus - menslike immuniteitsgebrekvirus

Besmette persone wat waarlik tot bekering kom het God se genade aan hulle kant. Profeet Kobus van Rensburg bedien weekliks baie van hierdie mense en daar is 'n magdom getuienisse van 100% genesing daarna!

Op hierdie stadium is dit een van Afrika se mees gevreesde siektes. ±25 % van die bevolking word hierdeur geraak!

Daar is ook baie ander Afrikaniete wat weens hulle lewensstyl, hierdie siekte aangetrek het. Jong seuns en mans het gemeenskap met besmette persone op skool en ander "Uithang Plekke".

Kuisheid bly nog steeds die maatstaf. Dr. MMyles Munroe sê dit pragtig: "No ring, no Thing"
 

Haat

HAAT

Haat  s.nw. afkeurig, sterk vyandige gesindheid, wrok, onvergewensgesind, odium, skandelike daad,

16Die Here, die God van Israel sê: "Ek haat egskeiding, want 'n man wat dit doen, is wreed teenoor sy vrou. Daarom moet julle versigtig wees dat nie een van julle aan sy vrou ontrou word nie." Dit is wat die almagtige Here self sê. Mal 2:16 LB
5As 'n mens sy broer haat, is hy 'n moordenaar. En julle weet tog dat die ewige lewe wat God gee, nie iets is wat in die hart van 'n moordenaar kan woon nie. 1 Jon 3:15 LB
9Maar as iemand sê dat hy in die lig lewe en tog sy mede-Christen haat, is hy nog altyd in die donker. 1 Jon 2:9 LB

 

Paulus wil egter nie die letterlike gebaar voorskryf nie maar praat in simboliese taal soos blyk uit die uitdrukking: "heilige hande". Dit gaan nie om 'n uiterlike rituele heiliging van die hande nie, maar om die innerlike reinheid van hart. Daar mag geen kwaaivriendskap of onenigheid of gedagtes van haat en wraak teen die medemens in die hart wees nie.
In die figuurlike sin mag die hande wat in gebed uitgestrek word, nie bevlek wees met gemene dade teen die naaste nie (vgl. Jes. 1:15–18). Eers moet die saak met die medemens in die reine gebring word, soos die Here Jesus geleer het (Matt. 5:23–24; 6:12; Mark. 11:25).

Die pastorale briewe. Kaapstad : NG Kerk, 1998, c1977, S. 1 Ti 2:8

Hartlik

HARTLIK 

Hartlik b.nw. opreg, gul, innig, uit my hart, ongedwonge, amikaal, vriendelik,

10 wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; Rom 12:10 OV


20 En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Luk 15:20


8 Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. 1 Pet 4:8 NV

 

In 1 Pet 4:8 is die opdrag: Julle moet mekaar hartlik liefhê. Hierdie hartlik is misleidend. Die oorspronklike wil nie sê dat die liefde uit die hart moet kom nie, maar dat dit met volgehoue inspanning moet gebeur. 'n Beter vertaling is daarom: "julle moet mekaar aanhou liefhê".

Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar Die Bybel Uitgele Vir Eietydse Toepassing. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000, c1999, S. 1 Pet 4:7

Hartstogtelik

HARTSTOGTELIK

Hartstogtelik  b.nw. passievol, driftig, vurige liefde, heftig, met 'n sterk gevoel,

So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Sion, Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is Ek oor hom. Sag 8:2 NV
Hulle het skande hartstogtelik lief. Hos 4:18
 

Presies hoe vurig, hoe hartstogtelik, hoe innig was Jesus in Sy kommunikasie met die wêreld as Sy klas? Jesus het die hemelse heerlikheid verlaat om Homself te offer ter wille van Sy "klas". Hy het die waarheid met Sy hele hart, Sy hele siel en Sy hele verstand, en uiteindelik met Sy lewe verkondig. Christus het gesterf om die waarheid aan ons te verkondig! Dit is hierdie passie en liefde wat Christus vir Sy leerders het.
Aan die einde van die dag is die woorde "kyk hoe lief was hy vir sy leerders!" die grootste kompliment wat ek of jy as onderwysers ooit kan ontvang.

Wilkinson, Bruce H.: Die 7 skrif-en skolingsbeginsels van die leerder. Handboek uitgawe. Juta : Kenwyn, 1997, c1992

Hemels

HEMELS 

Hemels  b.nw. verruklik, asemrowend wonderlik, salig, dit is hemels om met daardie persoon te praat, ontasbaar wonderlik, eteries, onmoontlik aards, 'n ondervinding wat te wonderlik is om te beskryf,

Die prinses lyk asemrowend. Sy wag daarbinne in die mooiste klere. Sy word na die koning toe gevat. Haar vriendinne loop saam met haar. Hulle is uitbundig van vreugde. So stap hulle die paleis in. Ps 45:14 BV

 

Hepatitis_B

HEPATITIS B

lewerontsteking,

Sommige lewer siektes word veroorsaak deur ernstige wanvoeding. Te veel styselkos en heeltemal te min proteïnes.

Herpes

HERPES 

Herpes s.nw.'  n virus, herpes simpleks virus tipe 2, HSV2, Vuilsiekte, aansteeklike siekte wat opgedoen word gedurende geslagsomgang met 'n besmette persoon,

2"Wanneer iemand êrens aan sy lyf 'n swelsel of 'n uitslag of 'n seer het wat dalk kan ontwikkel in 'n velsiekte wat hom onrein kan maak, moet hy na Aäron of een van die Aäronitiese priesters toe gebring word Lev 13:2 NV
2 "Beveel die Israeliete om elkeen uit die kamp uit te stuur wat 'n ernstige velsiekte het of aan 'n geslagsiekte ly,... Num 5:2 NV
 

Herpes Simplex Virus tipe 1

Die meer bekende herpes virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV1= herpes simpleks virus tipe 1: gesig koorsblare. Gewoonlik bokant die gordel.

Herpes Simplex Virus tipe 2

Die meer gedugte herpes virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV2= herpes simpleks virus tipe 2: genitale koorsblare. Gewoonlik onderkant die gordel. 

Van die meer as 400 bekende siektes en simptome wat 'n mens kan opdoen, is geslagsiektes sekerlik die mees skandelike wat jou kan oorkom!

Sien ook geslagsiektes vir ander tipes geslags oordraagbare siektes.

Herpes Simpleks Virus Tipe 2 - in kort HSV2

Van die Grieks herpein wat letterlik beteken om te kruip. Herpes begin met iets wat lyk na 'n oppervlakkige opswelling van die vel en verander in 'n blasie vormende waterige inflammatoriese siekte wat in groepies vermeerder en op die geslagsorgane of binnekant van die mond vorm.
 

Oorsig oor Herpes Simpleks Virus

Genitale herpes is ‘n herhalende lewenslange vel infeksie wat deur die Herpes Simpleks Virus veroorsaak word. Daar is twee tipes HSV
 
Beide tipes HSV veroorsaak twee tipes infeksie. Primêr of ook genoem eerste infeksie en herhalings. HSV is hoogs aansteeklik en veroorsaak ‘n infeksie by meeste van die persone wat met die HSV in aanraking kom. Alhoewel iemand infeksie opgedoen het, is die kans net 20% dat sigbare blasies of sere kan vorm. Blasies verskyn 5-6 dae na eerste besmetting met HSV en die blasies klaar op na 2-6 weke. opvolgende herpes simpleks infeksies se blasies klaar gewoonlik binne 6 dae op na ‘n her verskyning.Hierdie seertjies genees gewoonlik volledig en laat selde enige letsels op die vel. Na genesing bly die virus in die liggaam en verskans hom in die senuwee stelsel waar dit hiberneer. Soortgelyk aan die Gordelroos virus wat ook van die herpes familie is.
 
Daar is sekere oorsake wat ‘n herhaling kan voortbring. Die hibernerende virus ontwaak en beweeg weer na die senu punte om die vel weer te infekteer. Hierdie infeksie is gewoonlik nie so intens as die eerste HSV uitbarsting nie. Die herhalende infeksie vind meestal in dieselfde omgewing plaas as die vorige HSV blasies. Herhalende HSV infeksies is gewoonlik afnemend minder intensief as vorige infeksies. Later van jare verdwyn die infeksie heeltemal. Dit beteken nie dat die persoon nou “skoon” is van die HSV nie.
 

Wie is op risiko om Herpes Simpleks Virus Infeksie op te doen

 
Genitale herpes kan enige persoon wat seksueel aktief is, besmet.Die algemene statistiek is dat genitale herpes infeksie by 10-60% van die algemene gemeenskap voorkom. Julle kan self raai wie is die 10% en wie is die 60%.
 
Herpes word versprei deur direkte vel kontak met ‘n besmette persoon. Die herpes virus is
op sy aansteeklikste wanneer daar oop seertjies op die genitalieë is. Onthou dat die virus ook kan versprei al is daar nie seertjies nie. Dit word genoem nie simptomatiese verspreiding.
 
Slegs 20% van persone met HSV infeksie sal ooit seertjies ontwikkel. Dus loop 80% van hulle met ‘n salige gedagte dat ek “skoon” is terwyl hulle die herpes virus steeds rond saai. Hierdie 80% is meestal onbewus van hulle HSV besmette toestand. Dit is raadsaam om jouself en jou toekomstige metgesel te laat toets vir herpes. Dit is jou reg om te weet.
 

Simptome van Herpes Simpleks Virus tipe 2

Na ‘n paar dae van besmetting kan ‘n groepie pynlike blasies of natterige puisies op die genitalieë opgemerk word. Die vel is net voor die blasie stadium seer en gevoelig. Persone kan ook hoofpyn, koors, spier ongemak en moegheid ondervind met ‘n eerste infeksie.
 
By dames is die sigbare HSV2 infeksie waarneembaar op die genitalieë soos die vagina, serviks (baarmoeder nek) en anus.  Onlangse studies toon aan dat servikale kanker ook meer voorkom by vroue met HSV2 besmetting. Swanger vroue met herpes moet liewer 'n normale gegoorte vermy ter wille van die kind. Kinders wat besmet word met geboorte kan ernstge nagevolge ervaar insluitende infeksie van die sentrale senuwestelsel. Dit veroorsaak meestal dat daardie suigelinge sterftes van so hoog as 60% kan ondervind. By 20% van die oorlewendes kan verstandelike vertraagtheid voorkom.  By mans is die virus gewoonlik op die penis, skrotum, lieste, binne boude en anus. HSV2 kan erg wees met hewige pyn en brandende urinering. Soms is daar ook ‘n afskeiding merksaam.
 
Meeste persone kry ‘n herhalende HSV2 infeksie binne die eerste jaar na die eerste infeksie. Gemiddeld kry die meeste mense vier herhalende HSV2 infeksies per jaar en dit neem geleidelik af met die jare. Herhalende aanvalle is gewoonlik spontaan en onverwags.
 

Die volgende gebeure kan ook ‘n herhalende HSV2 aanval aanhelp

Hoe koors of siekte
Sonsteek
Stres
Operasie
Swak immuun stelsel
Wrywing op genitalieë soos seks of stywe klere
Traumatiese gebeure
 

Self sorg riglyne na HSV2 infeksie

 
Acetaminophen (Tylenol®) of ibuprofen (Advil®, Motrin®) kan help om die ongemak, koors en spier krampies te verlig wat net die HSV2 infeksie gepaard gaan. Dra los passende klere en katoen onderklere. Hou die aangetaste dele droog en skoon. Ys en bakpoeier kompressie kan dalk swelsel help verlig.
Moenie handdoeke of ander persoonlike sorg items deel nie
Was jou hande met seep en water na aanraking net besmette dele
Vermy seks tot na volkome genesing
Gebruik kondome na genesing om verspreiding en her infeksie te voorkom
 

Mediese Advies vir Herpes Simpleks Virus Tipe 2

 
Kry mediese advies sodra jy die geringste vermoede het van moontlike infeksie. Anti-virale medikasie sal die infeksie periode drasties verkort en die risiko van verspreiding inkort. Wanneer ‘n ernsige brand of jeuk onderving word, besoek dadelik ‘n dokter en kry dadelik medikasie. Ongelukkig sal die medikasie nie die virus vernietig nie. Dit verlig bloot die simptome.
 
Vra u geneesheer vir een van die volgende indien infeksie vermoed word: acyclovir (Zovirax®), valacyclovir (Valtrex®), of famciclovir (Famvir®) Hierdie medikasie neem gewoonlik 8 dae vir ’n eerste infeksie en 4 dae vir ’n her uitbarsting om te genees. Dit is beter as die 5 weke natuurlike genesing met al die pyn en lyding.
Na die eerste aanval kan die dokter versoek word vir ’n opvolg behandeling. Hierdie medikasie is bloot noodhulp vir ’n heraanval, indien die persoon nie spoedig by ’n behandeling sentrum kan uitkom nie. Die dokter sal besluit of dit geregverdig is of nie.
 
Ernsige HSV2 infeksie sal dalk ook verdere medikasie benodig
Orale antibiotika indien die mond ook besmet is
Orale fungus behandeling indien wit neerslag op tong ook voorkom
Orale pynstillers soos Lidocaine
Oog druppels indien daar risiko is vir oog infeksie
 

Verwysings Bronne vir Herpes Simpleks Virus

 
Bolognia, Jean L., ed. Dermatology, pp.1099, 2062-2063, 2167. New York: Mosby, 2003.

Freedberg, Irwin M., ed. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 6th ed, pp.1236-1239. New York: McGraw-Hill, 2003.
 
Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet. 2007 Dec 22; 370(9605):2127-37
 
"herpes simplex." Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: 2010.
 
 

 

Hindernisse

HINDERNIS 

Hindernis  b.nw.belemmering, steuring, struikelblok, lastig, beletsel, moeilikheid, obstruksie, kinkel,

maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. 1 Kor 9:12 OV
 

Hindernisse in die huwelik word breedvoerig bespreek gedurende die Huwelikskursus.

Eersten kan ons die vraag vra: "As daar 'n hindernis in die huiwelik is, mag ek deel in die Heilige Sakramente?"

Die antwoord vind ons in die Skrif rondom die nagmaal volgens 1Kor

Lees gerus wat die "Soekers na Waarheid" hieroor skryf!

Die sakramente het objektiewe krag waardeur die siel van die mens deel kry aan die goddelike lewe van Jesus Christus. Is hierdie aard van die sakramente verantwoordelik daarvoor dat die werking van die sakramente as magies aangedui moet word? Hoegenaam ie. Want daar is wél 'n relasie tussen die sakramente en die ontvanger. Hierdie subjektiewe ingesteldheid van geen hindemis in die weg te plaas nie (non obicem ponere—Trente) dra nie 'n verdienstelike of kousale karakter nie, dit wil sê, dit veroorsaak nie die werking van die sakrament nie want dan sou dit ex opere operantis wees. As daar egter wél 'n hindernis in die weg geplaas word, tree daar geen sakramentele heiliging in nie, en is die sakrament onvrugbaar. Positief gestel: by die deelnemer moet daar 'n intensie, 'n begeerte wees om wel die sakrament te ontvang. Die werking van die sakrament is dus nie 'n onweerstaanbare oormag wat dwars teen die afwysende gesteldheid van die siel, tog genade instort nie. Daar is 'n voorwaarde vir die ontvangs van die bonatuurlike genade.

Heyns, J.A.: Dogmatiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1999, c1978, S. 337
 

Hipertensie

HIPERTENSIE 

Hipertensie  b.nw.verhoogde bloeddruk, oormatige gestrektheid,

Ja, met groot bekommernis en beklemming van hart, en onder baie trane, het ek aan julle geskrywe. 2 Kor 2:4 NV


7 Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 1 Pet 5:6 OV

 

Hoerery

HOERERY 

Hoerery  b.nw. ontug, owerspel, afgodery, ongeoorloofde seks met iemand anders beoefen, sedes en gewoontes van losbandige sondaars beoeven,
 

8 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. 1 Kor 6:18OVbr> 3 En Ek sal My oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Hos 2:3 OV
11 Hoerery en wyn en mos neem die hart weg. Hos. 4:11 OV
19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; Mat 15:19-20 OV
3Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Pr 4:23 NV 

Volgens die Bybel, wat ons riglyne vir hierdie webblad is, is hoerey 'b baie ernstige oortreding in GOD se oë.

Lees saam met my wat staan in Gen 38:24
24Drie maande later is aan Juda vertel: "Jou skoondogter Tamar het haar soos 'n prostituut gedra en is swanger."
Toe sê hy: "Bring haar uit dat sy kan verbrand word."

Hieruit is dit duidelik dat die Bybel streng is oor die saak en Jy sal 'n baie goeie verskoning moet gebruik om nie volgens bie Bybel se voorskrifte aangevat te word nie.

Kom ons lees verder

25Maar toe hulle haar wou gaan haal, stuur sy 'n boodskap na haar skoonpa toe: "Die man aan wie hierdie goed behoort—ek het by hom swanger geword. Stel vas aan wie hierdie seëlring met die ketting en die kierie behoort." 26Juda het dit herken en gesê: "Sy is onskuldig, ek nie! Ek moes my seun Sela aan haar as man gegee het." Juda het nooit weer met haar gemeenskap gehad nie.
27Toe die tyd van haar bevalling aanbreek, het dit geblyk dat sy 'n tweeling verwag. 28Toe die geboorte begin, het een van die twee sy hand uitgesteek en die vroedvrou het dit gegryp en 'n stukkie rooi garing daarom gebind. Sy het gesê : "Hierdie een is eerste."
Die Bybel Nuwe Vertaling. Cape Town, South Africa : Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 1998, c1983, S. Ge 38:24-28

Die Tien Gebooie bespreek die onderwerp!
In die Nuwe Testament word hoerery (hoereerders) skerp veroordeel (Matt 15:19; Mark 7:21; 1 Kor 6:9,10; Gal 5:19). Die woord wat in die oorspronklike Grieks vir hoerery gebruik word, naamlik porneia dui alle geslagsgemeenskap buite die huwelik aan, dit wil sê alle geslagsgemeenskap voor die huweliksluiting of geslagsgemeenskap na die huwelik met 'n ander man of vrou as die een met wie 'n persoon getroud is. As Paulus dus sê dat geen hoereerders deel sal kry aan die koninkryk van God nie (1 Kor 6:9, 10; Gal 5:9–21; Ef 5:5), geld dit gevolglik ook vir die wat hulle skuldig maak aan voorhuwelikse geslagsgemeenskap en daarin volhard.
9.2.1.1.2.2 In 1 Korintiërs 7:2 en 1 Tessalonisense 4:3–4 het die word hoerery spesifiek betrekking op voorhuwelikse geslagsgemeenskap. Volgens Paulus moet die gelowige dit voorkom deur in die huwelik te tree.
9.2.1.1.2.3 In Matteus 19:10–12 toon Christus duidelik aan dat daar vir die Christen net een van twee moontlikhede is: óf hy trou sodat geslagsgemeenskap in die huwelik kan plaasvind, óf as hy nie trou nie, het hy nooit geslagsgemeenskap nie maar lewe dan soos iemand wat nie tot geslagsgemeenskap in staat is nie.
9.2.1.1.2.4 Uit die geskiedenis van Josef en Maria is dit duidelik dat daar ook tydens verlowing geen geslagsgemeenskap moes plaasgevind het nie (Matt 1:18–25). Josef het hom doelbewus daarvan weerhou omdat hy gehoorsaam was aan die wet van God (Deut 22:20–21, 23–24). Hy het egter gedink dat Maria NIE aan die wet van God gehoorsaam was nie en wel voor die huwelik geslagsgemeenskap gehad het—boonop met 'n ander man. Daarom wou hy van haar skei, en hy het eers van die voorneme afgesien toe die Here self hom oor die werklike toedrag van sake ingelig het. Hierdie geskiedenis toon duidelik aan dat daar geen geslagsgemeenskap voor die huwelik mag wees nie—nie met die verloofde nie en ook nie met iemand anders nie. (Vgl. 2 Kor 11:2.)
9.2.1.1.2.5 In 1 Korintiërs 7:7–9 praat Paulus van die gawe van onthouding van geslagsgemeenskap. Van van diegene wat die gawe nie ontvang het nie, sê hy (1953-vertaling): "Maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand." Hier word voorhuwelikse geslagsgemeenskap duidelik afgewys en die huwelik aangedui as die enigste plek waar geslagsgemeenskap mag plaasvind.
9.2.1.1.2.6 Paulus skryf in 1 Korintiërs 7:36 volgens die 1983-vertaling: "As iemand meen dat hy tenoor sy verloofde onbehoorlik handel deur nie te trou nie, en sy begeertes te sterk word en hy voel dat hulle behoort te trou, laat hom doen wat hy graag wil: laat hulle gerus trou. Dit is nie verkeerd nie." Hierdie woorde het betrekking op 'n verloofde paartjie waar veral die man voel dat die drang tot geslagsgemeenskap in hom te sterk word en dat hy gevaar loop om dit op die lang duur nie meer met sy selfbeheersing te kan onderdruk nie. In so 'n situasie is daar volgens Paulus net een korrekte weg: hulle moet trou. Ook hierdie uitspraak beteken dus: geen geslagsgemeenskap voor die huwelik nie, maar slegs in die huwelik.

De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

Hofmaking

HOFMAKING 

Hofmaking  b.nw. Minnekosery, vryery, liefdebetoning. Instinktiewe vertonerige soms skouspelagtige, patroonmatige gedragshandeling.

Wat privaat is, moet privaat gehou word. Vertroulike informasie word nie ten aanhore van ander bespreek nie en hofmaking bv. vind nie in die openbaar plaas nie.

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 382

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 7 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Homoseksueel

HOMOSEKSUEEL

Homoseksueel  b.nw homofiel, manlike eie geslag seks, geslagsverkeer tussen persone van dieselfde geslag, moffie, moffierig, gay, homo, janhen

22"Jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Lev 18:22 NV


13"Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Lev 20:13 NV

In die enkelouergesin moet die betrokke ouer daarop ingestel wees om toe te sien dat die godgegewe eie aard van die seun en die dogter tot hulle reg kom. Daarom moet hy/sy baie versigtig wees dat die kinders nie so opgevoed word dat die seun van sy manlikheid en die dogter van haar vroulikheid beroof word nie. Dit kan aanleiding gee tot homoseksualisme en lesbianisme (Van Staden, 1991:153). De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie

 

Deliverance From Homosexual Bondage

The apostle begins 1 Corinthians 6:11 with the words “and such were some of you.” Findlay says that “kai tauta tines, etc., means ‘and these things you were, some (of you).’ The neuter tauta is contemptuous, ‘such abomination’ were some of you.” Ellicott translates them “of such a description were some of you.”
Paul follows the bad news with the good by revealing God’s fivefold transforming power which set them free from bondage to the terrible sins of verses 9–10.
First, he says, “you were washed.” Matthew Henry explains this washing as referring to “the blood of Christ and the washing of regeneration, (which) can purge away all guilt and defilement.” Leon Morris concurs by saying that while many commentators see here a reference to baptism, there is nothing in the context to indicate it. He writes:
The verb apelousasthe . . . is in the middle voice, with a force something like, “you got yourself washed” (as in Acts 22:16). . . . The word may signify the kind of washing we see in Revelation 1:5: “Unto Him that loved us and washed us from our sins in His blood.” The prefix apo points to the complete washing “away” of sins. The tense is past, the aorist referring to a decise action.
Second, and third Paul says “you were sanctified, . . . justified.”
Matthew Henry calls this “a rhetorical change of the natural order,” between sanctification and justification. I will return to this point in a moment.
 
Fourth and fifth, the apostle says their sanctification and justification came “in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.”
The use of “the name” in biblical times was much more complex than its similar use in the Western world. At times it can be a difficult concept to grasp. It takes W. C. Kaiser, Jr. seven double-columned pages in the Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible to explain its use in Scripture and the culture of the biblical world.
Perhaps Morris’ short comment will suffice in reference to the name of Jesus and the Holy Spirit for now. We will examine the biblical concept of the name of our study of Acts.
The name brings before us all that is implied in the character of the Lord, while the full title “The Lord Jesus Christ” brings out the dignity of Him whom we serve. To this is joined the Spirit of our God. There is a power manifest in Christian living, and that power is not human. It is a divine power, given by the very Spirit of God Himself.
It is curious that this reference follows that of sanctification. It may be that Paul felt that sanctification required special stress. . . . The God who has justified them will surely provide them with the power needed to carry through their sanctification.
Matthew Henry’s comment is inspiring.
Sanctification is mentioned before justification and yet the name of Christ, by which we are justified, is placed before the Spirit of God by whom we are sanctified. Our justification is owing to the merit of Christ; our sanctification to the operation of the Spirit; but both go together. Note, none are cleansed from the guilt of sin but those who are also sanctified by His Spirit. All who are made righteous in the sight of God are made holy by the grace of God.
Thus there is hope for the homosexual. While homosexuality exerts an awful, disabling power over the lives of countless men and women, the justifying, sanctifying, transforming power “of the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God” is greater. I close this point with a beautiful extended quote from William Barclay:
The proof of Christianity lay in its power. It could take the dregs of humanity and make men out of them. It could take men lost to shame and make them sons of God.
There is the most amazing contrast between the pagan and the Christian literature of the day. Seneca, a contemporary of Paul, cries out that what men want is “a hand let down to lift them up.” “Men,” he declared, “are overwhelmingly conscious of their weakness in necessary things.” “Men love their vices,” he said with a kind of despair, “and hate them at one and the same time.” He looked at himself and called himself a homo non tolerabilis, a man not to be tolerated. Into this world, conscious of a tide of decadence that nothing could stop, there came the sheer radiant power of Christianity, which was indeed triumphantly able to make all things new.
While not minimizing the incredible binding power of homosexuality and homosexual fantasizing, I want to declare emphatically that God’s power is available to all practicing homosexuals and to all those who are plagued by homosexual lusts. The God who made new creations out of homosexuals in Paul’s day is in the same regenerating business today (2 Cor. 5:17).
 
This is a good reminder in our day when a new focus on God’s miraculous power has arisen among evangelicals. While extremes do exist, some of the evangelical opposition to this power emphasis is totally unfounded both from the perspective of Scripture and contemporary Christian experience (see Murphy, Spiritual Gifts and the Great Commission, 1975, 100–129; Wm. Carey).
Murphy, Edward F.: Handbook for Spiritual WarfareS. 139

  

Hoofspel

HOOFSPEL

Die hoofspel wat hier van gepraat word, is die toppunt van die seksuele liefdesspel tussen man en vrou.
Dit behoort die doelwit van albei te wees dat dit op 'n gesamentlike klimaks of hoogtepunt sal eindig.

Hoop

HOOP 

Hoop  s.nw.verwagting, positiewe vooruitsig, iets goeds verwag, met sekerheid, hoopvolle boodskap van die Bybel, ligkant, voordelig, gunstig

11 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jes 29:11 OV

 

Hormone

HORMOON

Hormoon   s.nw. Chemiese prikkelstof wat afgeskei word, deur die buislose kliere wat dan deur die bloedstroom vervoer word en die werking van sekere verwyderde organe beïnvloed.
 

2Toe Sigem seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag. Gen 34:2 NV Lees die hele verhaal om die konteks te verstaan


Uit die mond van die Digter:
Hoe tintel die bloed as die hormone ontwaak en 'n vreemde gloed die liggaam ontdooi...M.M. Walters

God het nooit bedoel dat jy deur jou ouderdom of hormaanvlak beperk moet word nie. Jy is geskape om 'n vol lewe te geniet op alle vlakke van die lewe. Dit sluit in om seks te geniet, sukkelvry te lewe, vir God diensbaar te wees en alles positief waaraan jy kan dink.
God wil dat ons ook sal heers oor ons liggaam!

The release of endorphins by the brain—hormones that affect the emotions—may explain such sudden bursts of incredible energy, strength, or bravery in the face of danger or crisis. If short-term eruptions of energy or skill can be ascribed to endorphins, to what can we ascribe Christ's expression of sovereign powers over all the crises he confronted: demon possession, leprosy, blindness, paralysis, death? Even the fringe of his cloak possessed life-giving energy. To what shall we ascribe the continued sovereign power of Jesus if not to that mysterious unity of flesh and deity in the God who became man?

Hurley, Virgil: Speaker's Sourcebook of New Illustrations. electronic ed. Dallas : Word Publishers, 2000, c1995, S. 45

HuisreŽls (Dissipline)

HUISREëLS 

Huisreëls  b.nw.eerste riglyne vir gehoorsaamheid aan gesag, orde skepping, harmonie verseker, verseker ordelike gedrag,

 Jy moet diep in jou hart weet: soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Deut 8:5 NV


15 'n Pak slae en 'n teregwysing bring wysheid; 'n kind wat sonder dissipline grootword, steek sy moeder in die skande. Sp 29:15 NV
 

Ouers se liefdevolle dissipline maak van ons mooi mense. Dit is soos klere wat ons lewe versier. Sp 1:8 LB


Dissipline is die deur tot 'n beter en gelukkiger lewe. Sp 6:23 BV

  

'n Kind het dissipline nodig. 'n Pak slae op die regte tyd sal hom goed doen. Wie dit nalaat, stuur sy kind die verderf in. Sp 23:13

Die Boodskap : Die Nuwe Testament in Hedendaagse Afrikaans. electronic ed. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1996 (Logos Library Systems), S.

Hier word nie net kinders bedoel nie , maar reëls wat op die hele gesin van toepassing is!
VOORBEELD:
Pa sal nie laat by die huis aankom met 'n flou verskoning dat die "boys" hom genooi het vir 'n "drink" na werk en toe is dit 23:20 toe hy weer sien nie. Nee! Jy het verantwoordelikheid. Jy is die hoof van die gesin. Jy stel positiewe voorbeelde. Geen Bollie verskonings nie. JY H E T integriteit.
 

Huisversorging

HUISVERSORGING 

Huisversorging  ww. versorg, omgee, bewaar, onderhoud, bedien, tuisteskepping,  alimentasie, voorsiening, Die voegende bors van 'n Moeder! 

 

Huisversorging is nie net die taak van die moeder nie! Daar behoort saam besluit te word oor die verskillende take in die gesin en aan wie word dit toevertrou. verder behooert daar 'n premêre besluitnemer te wees oor sekere aspekte. bv. Binne en buite die huis het die vrou primêre aanspreeklikheid vir versiering en binne en buite het die man primêre aanspreeklikheid oor die gebou instandhouding

Huiswerk

HUISWERK 

Huiswerk  ww Die hele gesin behoort ingespan te word om roetine take in en om die huis op 'n daaglikse basis af te handel. Ter afwisseling kan daar uitsonderings op die reël wees. Bv. wanneer iemand verjaar of eksamin skryf, word hy/sy vrygespreek vir die tydperk geldig en die ander verdeel sulke take onderling

Humoristies

HUMORISTIES

Humoristies  b.nw. & bw. Grappig, geestig, luimig, snaakserig, komies, vermaaklik, kostelik, gevat, pittig, jolig, bekkig, lakonies

 Humor is genesing vir die gemoed! Lees verder en besluit self.

 

Huwelike is al op baie maniere omskryf—soms humoristies, soms tragies. Wat, sou jy sê, beskryf jou huwelik die beste?

Die huwelik is

     … die vreedsame saambestaan van twee senuweestelsels.

     … ’n skool van ondervinding waar man en vrou vegmaats is.

     … ’n vereniging wat sy bestuur misken.

     … die wêreld se duurste manier om jou foute te ontdek.

     En voeg nou dié een by die lys:

Die suksesvolle huwelik sluit altyd ’n driehoek-verhouding in: tussen ’n man, ’n vrou, en God.

Die profeet Amos het meer as 2 700 jaar gelede die regte vraag gevra:

“Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie?” (Amos 3:3.

 
Wilkinson, Bruce H. ; Willie Botha, eindredakteur van vertaling ; Bruce H. Wilkinson, uitvoerende redakteur ; John W. Hoover, redakteur ; Paula A. Kirk, algemene redakteur: Bybelkrag vir elke dag : lees die Bybel in een jaar deur; 365 dagstukkies. Wellington : Protea-uitgewers, 1997, c1995
HuweliksbeŽindiging

HUWELIKSBEëINDIGING

Dit is 'n baie hartseer en emosionele saak wat nie ligtelik opgeneem mag word nie. My vraag is altyd:
Wat het verkeerd geloop?

Daar is altyd hoop vir versoening. Ons beleef dikwels paartjies wat na hulle egskyding eers hulle werklike probleme uitsorteer en weer trou!

Sien Egskeiding
 

Huweliksberading

HUWELIKSBERADING 

Huweliksberading  ww. huweliksversoening, huweliksvoorligting, probleemoplossing, paartjie bystaan om struikelblokke self te oorkom. Huwelikspastoraat.

Huweliksberading en huwelikskonflik hantering

Mense verstaan huweliksliefde dikwels verkeerd omdat hulle dink liefde moet ’n reserwelose ja vir mekaar wees, met die ontkenning van enige vorm van nee. Hulle is onder die indruk dat liefde net met ja-faktore werk, dit wil sê net met die aangename en aantreklike aspekte van ’n verhouding. Hulle dink dat ’n huwelik ’n goeie slaagkans het in soverre huweliksmaats met mekaar saamstem en ingestel is op ooreenstemmende faktore en dié dinge waarvan hulle in mekaar hou. Vir hulle is ’n geslaagde huwelik ’n konflikvrye verhouding waarin albei dieselfde belangstellings en waardes deel. Liefde beteken dus vir hulle dat man en vrou ’n kopie is van mekaar se ideale, drome en wense en dat enige vorm van verskil ’n aantasting is van die egte bedoeling van die liefde.


Almal wat getroud is, weet natuurlik dat dít nie juis met die werklikheid klop nie. So ’n onrealistiese opvatting van liefde laat nie ruimte vir botsings en verskille nie omdat konflik beskou word as ’n bedreiging vir die verhouding. ’n Romantiese beskouing van die liefde onderdruk en ontken die nee-faktore (dit waarin my maat anders as ek is en dink). Elke nee (ek stem nie met jou opinie of optrede saam nie) in die verhouding word dan ervaar as ’n bron van onsekerheid en teleurstelling. Op die ou end skep wrywing afstand in plaas daarvan dat dit huweliksmaats help om al meer aspekte van mekaar te ontdek en nader aan mekaar te beweeg...Liefde is vir altyd

Huweliksberading as eietydse vraagstuk

'n Moderne woord wat nie in die Bybel voorkom nie. Huweliksberading is 'n kragtige stuk gereedskap in die kerk se hande wat op hierdie stadium totaal verwaarloos word. Dit is soos Anti-biotika wat deur die dokter van sy pasiënt weerhou word. Daar is genesing vir alle christen huwelike met probleme, indien die kerk net wil wakker word en op die nood van ons tyd fokus. Jesus het bv. baie genesings gedoen omdat dit 'n krisis van sy tyd was. Die apostels het voortgegaan en ALMAL wat na hulle toe gebring is genees. (en hulle is almal genees...Hand 5:16 OV) Genesing van die innerlike mens is vandag die krisis van ons tyd! Jesus is steeds die groot geneesheer en vandag doen Hy dit deur die ware kerk van ons tyd. Volgens Mat 19:26 is alle dinge by God moontlik. Die opdrag aan die kerk was om hierdie "moonlik van God" voort te sit. Nie noodwendig altyd deur dieselfde persoon of denominasie nie, maar altyd deur dieselfde Heilige Gees wat inwonend is in daardie persoon wat homself / haarself aanbied as instrument van genesing!

Huweliksberading as Huweliksversoening

Pastors wil soms te graag self die versoening behartig en ontneem Heilige Gees die kans om die situasie te hanteer. Die kerk moet dus net 'n katalisator vir die herstel proses wees en die die Hersteller self nie. Dit is dan mos makliker as om "God" te wil speel en diep teleurgestel te wees wanneer die menslike pogings misluk het. Uit die wetenstkap leer ons die volgende les. Die katalisator bevorder die proses sonder om self daarby betrokke te raak. By huweliksberading werk dit presies dieselfde. Die persoon wat optree as  berader vir daardie huwelik is bloot instrumenteel volgens die voorskrifte van Heilige Gees aan daardie berader op daardie tydstip vir die spesifieke omstandighede van die huwelikspaar met huweliksprobleme.  Die Psalm skrywer sê dit baie akkuraat... want ek hoor ’n woord wat my wysheid gee en terwyl ek op die lier speel, wil ek ’n geheimenis verklaar.Ps 49:5 NV Hierdeur sê ons nie dat professionele berading nie plek het nie. In teendeel, daar is 'n behoefte aan meer professionele beraders met praktiese vaardighede wat juis hierdie geheimenisse kan hoor en vanuit die kerk optree.

Huweliksberading se weerstandsfaktore

Baie male is daar by een van die huwelikspare 'n weerstand teen huweliksberading omdat hulle voel en beweer dat daar geen fout met hulle huwelik is nie. Mans se ego-gesentreerde benadering vrees 'n openhartige konfrontasie. Die man is bang om verneder te word. Daar is ook vroue wat hierdie geleentheid as 'n lang verwagte verhoog sien en dit gebruik om hulle man intiemste foute uit te basuin. Hierdeur voel hulle verskans dat hulle net hulle hart uitgepraat het. Die man voel dan dat hy is in die rug gesteek. Die intieme man-vrouverhouding het ook in homself 'n gevoel van bedreiging wanneer daar ekstern na die kwaliteit van die huwelik gekyk word. Sommige van hierdie faktore kan volgens "Versoening in die huwelik" deur Prof. Dr. Danieël Louw die volgende insluit:

 • Vrees vir verandering
 • Skaam vir foute
 • Onsekerheidsgevoel
 • Mite van optrede volgens instink
 • Voel bedreig
 • Laat slapende honde met rus
 • Privaatheidsvoorreg
 • Onkunde
 • Wat sal die mense sê
 • Mag van gewoonte

Huweliksberading strategie

Inleidingsvrae

 • Hoekom wil ek huweliksberading verkry
 • Wat verwag ek van hierdie huweliksberading
 • Wat se veranderinge verwag ek na hierdie sessies

Fokus op die probleem

Fokus op die liefde

Fokus op persoonlikheidsverskille

Fokus op huwelikskommunikasie

Fokus op huweliksintimiteit

Fokus op seksualiteit

Fokus op voortgesette huweliksverryking

Fokus op gesamentlike huweliksgebede

Fokus op huweliksbeloftes

As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. C.J. Langenhoven

Huweliksbevestiging

HUWELIKSBEVESTIGING 

Huweliksbevestiging  b.nw. wettige verbintenis tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag wat lewenslank saam sal wees,

2     En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi. Joh 2:2 OV


die bruid is net bedoel vir die bruidegom en oor húlle gaan die troue. Joh 3:29 BV


 'n Koning het vir sy seun 'n groot troue gereël. Mat 22:1 BV 

Saam met elke troue gaan daar 'n paar dinge gepaard. Een hiervan is gewoonlik Troufotos. Kliek op hierdie koppel om meer oor troufots te leer en sien.

 

Dit is hierdie religieus-etiese grondslag wat van die huwelik in beginsel 'n onontbindbare verhouding van mense maak, en tewens ook die eis stel dat alles gedoen sal moet word om dié besondere karakter van die huwelik onder alle omstandighede te beskerm. En tog weet ons uit die harde praktyk van die lewe dat dit nie altyd moontlik is nie. Daarom sal ons—helaas—ook moet sê dat die huwelik, vanweë hierdie sondige bedeling waarin ons lewe, tog wel ontbindbaar is, maar dat alles in die werk gestel sal moet word om dit te voorkom.

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek. Transvaal : NG Kerkboekhandel, 2000, c1982, S. 333

Huweliksbou

HUWELIKSBOU  

Huweliksbou  ww. is 'n nuwe Afrikaanse terme, en elkeen wat dit lees weet presies waaroor dit gaan!

Huweliksbou is 'n volgehoue deurlopende proses van positiewe aksies om jou huwelik  en gesin se waarde in alle opsigte te verbeter.

Ons bied gereeld kursusse aan wat jou huwelik in 'n wonderlike belewenis sal verander.
1 Die Huweliksverryking kursus is 'n moet vir elke getroude paartjie vanaf 20 tot 80 jaar

 Kry die volgende huweliksverryking kursus se datums onder die "NUUS" gedeelte van hierdie webblad. Dit is noodsaaklik om te regestreer vir die kursus.

 'n Gelukkige huwelik is die beste wat die lewe kan bied. Dit word baksteen vir baksteen opgebou deur die jare en word net soveel gesement deur die oomblike van teerheid as dié van irritasie... Jill Cooper

 

 

 

 

 

 

Huweliksdaad

HUWELIKSDAAD (SEKS) 

Huweliksdaad s.nw.  gemeenskap beoefen, raps, kafoefel, spyker, teel, steek, naai,

23maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring, en hy het met haar gemeenskap gehad. Gen 29:23 NV


Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. 1 Kot 7:3 BV 

Sien ook Bybel se beloftes vir seks oortreding

 

Debateerbare gevalle van voorhuwelikse Seks

’n Ongetroude paartjie kan besluit om seksuele gemeenskap te hê en ’n kind te verwek om daardeur hulle selfsugtige ouers te dwing om toestemming tot hulle huwelik te gee—op één voorwaarde: die besluit moet uit Christelike liefde geneem word. Teologiese etiek.  S. 266

Ons keur dit nog steeds af! Maak nie saak wat wyle Prof Heyns te sê het nie!!! Die gesagstruktuur van die ouers is in God se resep meer werd as die kind s'n!

Huwelikseremonie

HUWELIKSEREMONIE

Sien ook Huweliksbevestiging

Ons weet dat hulle destyds die gebruik gehad het om die bruidspaar tydens die huwelikseremonie as 'n koning en koningin te behandel.


Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar Die Bybel Uitgele Vir Eietydse Toepassing. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000, c1999, S. Hoogl 1:1

Huweliksfinansies

HUWELIKSFINANSIES

 Die groot geheim van Huweliksfinansies is: Beplan en begroot 

en leef binne daardie begroting, kom wat wil!

Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Gen 11:6 NV

Ek beplan voorspoed vir julle en nie teenspoed nie. Daarom is daar vir julle 'n goeie vooruitsig en 'n toekoms. Jer 29:11 LB

Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? — Luk 14:28 OV
 
"Moenie vir My sê wat Ek moet doen nie!" sê Jesus toe. "Ek weet wanneer Ek wat moet doen. Los My uit en beplan julle eie lewe. Jn 7:9 Die Nuwe Testament vir kinders in 'n taal wat hulle verstaan. Carpe Diem

 Wat ons beplande finansiële bydraes aan die kerk en die gee van offergawes vir liefdadigheid betref, wil ons U graag vriendelik versoek om die artikel onder die opskrif Offergawas te lees. Dit behoort vir U riglyne te bied waarvolgens die familie begroting voorsiening sal maak vir die werk van ons Hemelse Vader hier op aarde. Dit bied 'n vars benadering wat sommige kerk mites sal verkrummel en U in 'n dimensie plaas van vrede rakende U kerk verpligtinge. Indien daar meer vrae is rakende hierdie saak kan julle die "Kontak Ons" gedeelte voltooi vir meer inligting.

Baie kerke versoek hulle lidmate om al hulle kerkgeld aan die kerk oor te betaal. Die kerk sal dan volgens hulle, onder die leiding van Heilige Gees die geld verdeel. Hierdie is 'n Mite. Hulle sorg eerstens net vir hulleself en die nood wat Heilige Gees op JOU hart geplaas het is vergete. Gee soos jy van Heilige Gees hoor en Sy opdrag verstaan! Dit verkry mens deur gebed en rustigheid in jou gees. Die artikel oor offergawes hanteer hierdie saak breedvoerig.

 

Huweliksfokus

HUWELIKSFOKUS 

Huweliksfokus  s.nw. doelwitte en energie in die huwelik konsentreer op wat belangrik is vir daardie besonderse gesin,

Gee jou oë vir God sodat Hy dit op dié dinge kan fokus wat Hy wil hê jy moet sien. Luk 11:35 BV


Laat my hart nie neig na verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, Ps 141:4 MV
 

Laat Jesus daarom die fokus van julle lewe wees. Heb 3:1 BV

 

Wanneer ons Jesus eerste plaas in ons verhoudings dan sal ons huweliksfokus ook 'n enkel visie wees!

Huweliksformulier

HUWELIKSFORMULIER 

Huweliksformulier s.nw Die formulier wat by 'n kerklike huwelik aan die bruidspaar en gaste voorgelees word as 'n formule of resep vir volkome huweliksgeluk volgens daardie Denominasie se siening

Sien Huweliksbelofte vir die Pro-forma Huweliksformulier soos in baie Christelike Kerke gebruik word

 

Huweliksformulier Bybelstudie Opdrag

Druk die Huweliksformulier uit. Soek al die EK gedeeltes in die Huweliksformulier wat op jou betrekking het en onderstreep dit.

Lees Ef. 5:21-33

Julle moet dit onafhanklik op jul eie doen

Skryf in kort neer: Ek besef dat dat die HERE deur my optrede die volgende in ons huwelik wil bereik ............

Skryf in kort neer: Ek onderneem om van nou af ..................

Soek al die ONS gedeeltes en voltooi die sin met alles wat die ons-komponent omskryf.

Ons is ............

Ja, sukkel julle met die EK en ONS. Dit is haas onmoontlik om die Ek gedeelte te doen voordat die ONS gedeelte gedoen is!

In die huwelik werk dit presies dieselfde! EERS ONS, dan ek!

Lees nou die volgende tekste in volgorde aangedui. Mt. 19:6 Gal 3:28 Fil 2:2-4

Huweliksvreugde begin by dankbaarheid

 

Huweliksvoorligting

HUWELIKSVOORLIGTING

Huweliksvoorligting b.nw. Vooraf kennis van wat verwag word deur beide partye na die huwelik, vooraf inligting bekom aangaande die huwelik, Voorligting omtrent sake in verband met die huwelik,

bv. Hierdie webblad se Huwelikskursus is 'n idiale voorligtings forum

Huweliksgemeenskap

HUWELIKSGEMEENSKAP

Huweliksgemeenskap  ww. Twee persone binne die huwelik met dieselfde belange en doelwitte vir hulle huwelik wat deel in mekaar se liefde, besittings, denke, geslagtelike omgang en ondersteuning en dan groei om werklik 'n eenheid te word. Sien ook huweliksintimiteit

Dit is meer as bloot Erotieka binne die huwelik!

Huweliksgroei

HUWELIKSGROEI

Huweliksgroei b.nw. & bw. uitbou van huweliksbande, verstewiging van die huwelik tussen man en vrou soos tyd verloop

Jesus Sê: "Hulle sal dan liggaamlik en geestelik een word. "In die huwelik bestaan daar nie meer twee mense in God se oë nie, maar net een. Hierdie band tussen man en vrou is onbreekbaar. As God dan twee mense op hierdie manier in die huwelik aan mekaar verbind, mag niemand op aarde dit verbreek nie." Mat 19:6 BV
 

Die slim mense sê: "Dit neem 'n paar sekondes om 'n besonderse persoon te identifiseer. "n Uur of meer om hom te waardeer. 'n Dag of wat om hom lief te kry. "n Hele lewe om hom te vergeet."

Huweliksgroei gaan juis hieroor, om mekaar vir altyd op te bou en dit onmoontlik te maak om mekaar te vergeet. Baie mense verstaan die eenwording proses, hulle weet net nie wie en waar die EEN is wat hulle moet wees nie. Christus is die weg en die waarheid en die Lewe!

 

Huweliksharmonie

HUWELIKSHARMONIE  

Huweliksharmonie  b.nw & bw.  My konsonant d.w.s. soos die musikale klank wat met 'n ander saamklink. Twee persone wat saam soos een mens optree, praat, dink en doen. Volkome ooreenstemming, sienswyse, balans en integrasie.

31 Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Efe 5:31 OV

 

Huweliksinstelling

HUWELIKSINSTELLING 

Huweliksinstelling  b.nw eenwording van man en vrou. Huweliksverbond, veel inniger verbing as bloed verwante. Geestelike eenwording, huweliksintimiteit

Die huwelik word gewoonlik ingestel deur die lees van die Huweliksformulier waarop die paartjie bevestigend antwoord. Dit is hoogs aanbevelend dat hierdie huweliksinstelling herbevestig word na 'n paar jaar se getroude lewe. Dit word dan gedoen tydens 'n feestelike byeenkoms waar daar op 'n informele wyse weer die huweliksbeloftes hardop aan mekaar herbevestig word. Kliek hier vir 'n pro-forma huwelik herbevestiging.

Huweliksintimiteit

HUWELIKSINTIMITEIT 

Huweliksintimiteit  b.nw & bw. huweliksvertroue, onderlinge innigheid, huweliksgemeensaamheid, kameraadskap, my metgesel se nabyheid

God het die huwelik ingestel ook as 'n refleksie van die liefde wat Hy vir ons koester. Huweliksintimiteit wys ons na die intieme verhouding wat ons Hemelse Vader met ons wil koester. Huweliksintimiteit is dan in wese die liefdeskommunikasie tussen man en vrou en dit sluit die totale verantwoordelikheid vir mekaar se wedersydse intimiteit in. Intimiteit is nie net erotika soos die glanstydskrif bedryf dit vir ons aanbied nie. Dit omvat die hele menswees met verskillende fasette. Hieronder volg tien besprekingspunte wat as inset vir huweliksintimiteit oefeninge kan dien.

Basis vir huwelikskreatiwiteit

 • Emosionele intimiteit
 • Godsdiensintimiteit
 • Intelektuele intimiteit
 • Seksuele intimiteit
 • Estetiese intimiteit
 • Konflikintimiteit
 • Kreatiewe intimiteit
 • Krisisintimiteit
 • Beroepsintimiteit
 • Rekriatiewe intimiteit

 Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig. CJ Langenhoven

Huwelikskommunikasie

HUWELIKSKOMMUNIKASIE

Huwelikskommunikasie is veral vir die vrou baie belangrik omdat dit een van haar 5 benodighede is om haar "Tenk" vol te hou en help om persoonlikheidsbalans te verskaf. (1 toegeneentheid, 2 kommunikasie, 3 eerlik en openlikheid, 4 finansiële versorgdheid, 5 familie verpligtings) Hierdie beginsels moet egter nie verwar word met die 5 tale van die liefde nie. Volgens Dr. Hannes Jonker is ons  hoofsaaklik 'n kommunikasie wese wat leef uit kommunikasie gebeure! Die vrou is dikwels meer ingestel op intimiteit-georiënteerde en "belewenis van emosie" gesprekke as die man. Sy is ook meer ingestel op diepsinnige waardering en persoonlike kommunikasie tydens haar seksuele belewenis.

Jare gelede het ek 'n bestuurskursus bygewoon en die aanbieder wou oor kommunikasie sy punt deeglik laat insink. Hy het toe 'n baie treffende stelling gebruik wat ek nou nog onthou. Sy  stelling was: "Kommunikeer-of-kom-in-die-Moeilikheid"

Huwelikskommunikasie word meer beïnvloed deur karakter en toewyding as net blote verbale gesprek. Wie ek is, sê meer as wat ek sê!

kommunikasie in die Huwelik

Huweliksprobleme is meestal 'n kommunikasie probleem! Die probleem is nie dat daar nie gekommunikeer word nie, maar dat daar te veel negatiewe kommunikasie of gebrekkige kommunikasie is. Vrustrasie en teleurstellings veroorsaak 'n gesindheid van weerstand of vyandigheid en dit laat die paartjie op mekaar se tekorte konsentreer. Hierdie soort afbrekende kritiek gee aanleiding tot kretiek of verkleinering en dit bevorder spanning en botsings of selfs "ontploffings" tussen mekaar.

Dit is baie belangrik dat egpare dikwels oor hulle kommunikasie styl ten opsigte van mekaar sal gesels. Kommunikasie sal ook verseker dat sterkpunte en swakpunte aandag geniet. Hier volg 'n paar wegspring wenke waaroor gesels kan word om huwelikskommunikasie te bevorder:

 • Ons gesels om te verstaan en om misverstande uit die weg te ruim
 • Ons gesels oor ons verhouding, al die lekker dinge wat ons al beleef het en die effek daarvan op ons verhouding
 • Ons aanvaar mekaar onvoorwaardelik en gesels daaroor
 • Ons huwelikskommunikasie bevorder nabyheid en intimiteit
 • Ons voorkom vyandigheid en verwydering deur kommunikasie
 • Wanneer ek seergemaak voel praat ek rustig daaroor
 • Ek ken my maat in sake wat ons huwelik raak
 • Ons huwelikskommunikasie streef nagesamentlike prioriteite
 • Ons verhouding met God is deel van ons kommunikasie
 • Ons doen dinge saam waarvan ons alby hou en praat graag daaroor
 • Ond beoefen 'n gemeenskaplike tydverdryf. bv. stap, fietsry, sport byeenkoms bywoon, kamp, piekniek, legkaart bou, intieme geselsies, Bybel studie, kerkbesoek, selgroep, ens.
 • Bid gereeld saam vir 'n saak wat naby julle hart is
 • Ons besluit saam oor ons finansies
 • Ons volg 'n ONS benadering en nie 'n EK nie
 • Ek gesels oor hoe ek wil verander om ons huwelik te bou
 • Ek bid daagliks vir my maat en stuur soms 'n mooi SMS boodskappie
 • ek toon begrip vir my maat se siening
 • Ons het 'n openhartigheid in ons gesprekke en steek niks vir mekaar weg nie
 • Ons gesprekke verhelder ons verhouding, dit bedek, mislei of verskuil niks nie
 • Ons huwelik het geen geheime of 'n verskansde agenda nie
 • Ons gesels openlik oor ons seksuele belewenis, voorkeure, vrese en uitdagings
 • Ons gesels oor ons seksualiteit, geslagsgemeenskap, liggaams kontak en hoe seks vir my plesier is en nie werk nie
 • Ons het gee mekaar komplimente in die openbaar
 • As ek nie weet hoe om dit te sê nie, vertel ek dit in 'n storie soos Jesus gedoen het
 • Ons luister graag na mekaar se gesprekke sodat ons aangename gewaarwordinge kan deel
 • Wanneer een van ons die "toets dop" dan word 'n "her" toegestaan sonder verwyte
 • Ons strewe daarna sodat ons Cum Laude en  ook "Hard Kom"

 

 

 

 

 

Huweliksbedeling

HUWELIKSBEDELING  

Huweliksbedeling is  'n ooreenkoms waarvolgens besittings onderling in die huwelik gereël word, ook genoem huweliksvoorwaardes, Enigeen van die bepalings van 'n huweliksooreenkoms volgens die Huwelikswet, Wet 25 van 1961, soos gewysig

Die huwelik was van die begin af 'n verbond. Vir die moderne mens is 'n "verbond" slegs 'n saak van wetlike dokumente en 'n amptelike seël. Met die oorspronklike instelling van die huwelik, het dit egter alle verhoudings gedek waarin mense in gesamentlike verpligtinge verbind was, dit het ingesluit alles waarby die paartjie betrokke was, en het ingesluit  'n huwelikskontrak, handelsonderneming of mondelinge ooreenkoms.

 Sien die opsies vir die huweliksbedeling onder "Lees Meer"

 

HUWELIKSBEDELING 

Opsies is soos volg: 

 1. Binne gemeenskap:

Binne gemeenskap Indien geen kontrak gesluit is voor huweliksluiting nie, is die effek daarvan BINNE gemeenskap van goedere. Elke party se boedel voor huweliksluiting, word dan saamgesmelt tot een gemeenskaplike boedel. Effek hiervan alles is albei s’n. Die ou gesegde van: “wat joune is, is myne en wat myne is, is joune”, is hier van toepassing. By afsterwe geniet die hele boedel ‘n vrystelling van R3,5 miljoen.

 
 1. Buite gemeenskap SONDER aanwas:
 
Die effek hiervan, is soos Ongetroud, partye sal NOOIT in mekaar se bates kan deel nie. Dis is nie 'n goeie opsie vir jong paartjies nie, aangesien vroulief moontlik vir ‘n wyle na die huishouding moet omsien, met versorging van babas en klein kindertjies, en sy geen inkomste hiervoor sal ontvang nie. Hierdie opsie word gewoonlik geneem deur mense in hul 50’s + waar albei partye reeds eie bates besit.
 
 1. Buite gemeenskap MET aanwas:
 
Dit is 'n goeie opsie vir die mense wat nog met 'n gesin wil begin, miskien is die vrou vir 'n paar jaar by die huis om na die kinders om te sien, en haar bates sal dan nie groei nie. Die man gaan waarskynlik haar nie betaal om na die kinders om te sien nie, hy kry nog steeds 'n salaris / inkomste en kan dan sy bates so aanvul. Vrou het geen inkomste, en geen groeiende bates nie. Om die kinders te versorg is in almal se belang (MAAR die vrou kan nie haar boedel laat groei sonder 'n inkomste nie).
 
Elkeen behou egter steeds sy eie bates, voor en na huweliksluiting. Die aanwas bedeling tree eers in werking by beëindiging van die huwelik.
 
Die praktiese uitvoering is soos volg:
Neem die begin waarde van elkeen se boedel;
Neem die eindwaarde
Bereken hoeveel het elkeen se boedel gegroei
Die verskil in groei word dan in twee gedeel
Gade met die meeste groei, sal die ander een vergoed
 
 
In geval van BUITE gemeenskap van goedere:
 
By afsterwe is daar ‘n R3,5 miljoen vrystelling vir ELKEEN – bv. wanneer beide in ‘n motorongeluk sterf, erf die kinders effektief R7 mil “meer” – sou die boedel so groot wees. Indien die huwelik BINNE gvg was, sou daar net ‘n R3,5 miljoen vrystelling wees (gesamentlike boedel).
 
 
Enigiets wat jy erf, val buite aanwas. Elkeen is nog steeds verantwoordelik vir sy/haar laste. 
In die geval van insolvensie - aanwas het geen effek daarop nie. Daar sal beslag gelê / verwyder word – alle bates wat op die persoon (insolvent) se naam is. Boedel word NET verdeel in die geval van dood of egskeiding (beëindiging van die huwelik).
 
Die kontrak moet geteken wees voor sluiting van die huwelik. Anders sal dit ‘n Hooggeregshof aansoek word, net omtrent 12 keer duurder. Alle skuldeisers moet in kennis getel word, advertensies in koerante ens. – ‘n lang prosedure!

Sterkte met die besluitneming – dis die belangrikste een vir die toekoms!

Elna Oosthuysen
Oosthuysen Prokureurs

Tel: 012 347 3762

 

Vir die wetlike aspekte van die tradisionele Afrika huwelik kliek die koppel hier langsaan →

 

Huwelikslewe

HUWELIKSLEWE 

Die huwelikslewe vir ons wat gelukkig getroud is, is dit met een woord: Feestelik!

 4Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom.  Heb 13:4

Huweliksmaat

HUWELIKSMAAT 

Huweliksmaat s.nw. Huweliksmaat, huweliksgenoot. 2. Lewenslange maat, egverbintenis, ander helfte, (boesem)vriend.
'n goeie huweliksmaat; make a good catch, 'n goeie vangs doen/maak; 'n groot vis aan wal bring; 'n goeie huwelik doen.
 

Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee; Luk 20:34 OV

Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. Ek bedoel dat hulle werklik seksuele maats vir mekaar moet wees en dit vir mekaar aangenaam moet maak. In die huwelik kan die vrou nie maak asof die man geen sê oor haar liggaam het nie. Dieselfde geld vir die man. Die vrou kan ook aanspraak maak op sy liggaam. Hulle moet vir mekaar beskikbaar wees, veral op seksuele gebied. Hou mekaar op seksuele gebied gelukkig, behalwe as julle saam besluit om vir 'n rukkie nie saam te verkeer nie. 1 Kor 7:2 BV

Kies jou liefde en bemin jou keuse.

Werk deur die Huwelik Kursus om die regte en verkeerde redes vir Trou te bepaal!

Jou keuse vir 'n huweliksmaat is een van die belangrikste keuses wat jy maak. Dit moet nie oorhaastig geneem word nie. Kry goeie raad van mense met wysheid!

'n Vriend van my wat een van ons land se grootste kerke bedien, het 'n tema opgemerk wat al meer gereeld tydens sy beradingsessies opgeduik het. Mense wou weet of hulle met die regte persoon getrou het. Hy besluit toe om oor hierdie onderwerp te preek. "Volgende week," het hy aangekondig, "preek ek die antwoord op die vraag wat gebeur as jy dink jy het met die verkeerde persoon getrou." Dit het in die omgewing versprei, en die volgende Sondag was daar tweeduisend besoekers in die kerk. (Dis reg, twee-duisend!)
Wilkinson, Bruce H.: Die 7 skrif-en skolingsbeginsels van die leerder. Handboek uitgawe. Juta : Kenwyn, 1997, c1992
 

Huweliksmoraal

HUWELIKSMORAAL

Huweliksmoraal  b.nw. huweliksgewete, gedrag in die huwelik, huwelikseerbaarheid, sedelike stand van die huwelik,

 1 Gesamentlike begrip oor die sedelike beginsels wat in die huwelik gehandhaaf sal word.
2 Die mate van paraatheid, veggees, vasberadenheid, doelgerigtheid, lojaliteit en moedigheid wat deur die egpaar ingeneem word om hulle huwelik te beskerm

Huweliksmotief

HUWELIKSMOTIEF

Huweliksmotief  b.nw.  beweegrede vir trou, dryfveer agter troue, Liefde was ons grootste motief vir trou,

Hebsug was nooit ons verborge motief nie; 1 Thes. 2:4  NV

9Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Pred 5:9 NV

Huweliksonkunde

HUWELIKSONKUNDE 

Huweliksonkunde b.nw.  onwetend wat verwag word binne die huwelik, gebrek aan huwelikskennis en ervaring,

 14God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Pr 12:14 NV

 Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: Job 42:3 NV

 

50% van sogenaamde gelukkige huwelikke het probleme as gevolg van Huweliksonkunde. Ons praat van voorbeeldige KERK mense! Nou kan u ekstrapoleer hoe erg gaan dit buite die kerk!

Werk deur ons huwelikskursus en sorteer 80% van jou onkunde uit

Soteria Woordbediening bied ook gereeld die "Family Foundations International" se gesinskursusse aan. In daardie kursusse word onderliggende kern probleme uitgewis!
Bv. "Why does my Husband Remind me of My Dad?" en "Why does my wife remind me of my Mom?"

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 8 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Huweliksoorlewing

HUWELIKSOORLEWING 

Huweliksoorlewind b.nw As ek kon, sou ek my huwelik net so wou oorlewe! ervaring, probleme te bowe kom, triomnanklik, seëvierend, 'n moeilike huwelik saak oplos, huweliksterapie, immuun word teen die versoekings, sak sout saam opeet,

  6Aan die Here kom die lof toe:Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ps 124:6 NV

 

 

 

Huweliksopwinding

HUWELIKSOPWINDING 

Huweliksopwinding  b.nw "met 'n tikkie senuweeagtigheid", Fees en lekkerte, vreugde,  opwinding soos met 'n toetswedstryd, hartstogtelik, met buitengewone emosie, ekstase

’n Gelowige se lewe is vol opwinding. Sp 12:26 BV

Huweliksorg

 HUWELIKSORG

Huweliksorg  ww. 'n huwelik sonder bekommernis, voorsien in die gesin se behoefte

Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is, selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Jes 49:9 NV

 

 

  

Huwelikspastoraat

HUWELIKSPASTORAAT 

Huwelikspastoraat s.nw. herderlike versorging van die huwelikspaartjie, hulpverlening aan persone om huweliksprobleme te identifiseer en self op te los, huwelikspastoraat kan ook 'n huweliksverryking kursus of boek behels

Huwelikspraktyk

HUWELIKSPRAKTYK 

Huwelikspraktyk  b.nw wat vir die daaglikse huwelikslewe van belang is, doelmatige beginsels, riglyne, "Huweliks Konstitusie"

10Esra het hom gewy aan die wet van die Here. Hy wou dit in die praktyk toepas en Israel elke voorskrif en bepaling leer. Esra 7:10

 

 

Huweliksriglyne

HUWELIKSRIGLYNE 

Bestudeer die Huwelikskursus op hierdie webblad vir Bybelsgerigte riglyne

Huweliksrolverdeling

HUWELIKSROLVERDELING 

Huweliksrolverdeling: Pligstaat, is ook die toewysing van verskillende pligte binne die huwelik aan die persoon wat meer bevoeg is vir die taak, sonder om die gesagstruktuur binne die huwelik te versteur. 

21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.  Eph 5:21 NV

hupotasso (ὑποτÜσσω, 5293), primarily a military term, “to rank under” Vine's Dictionary of Old and New Testament Words.

 • Die positiewe van die woord "onderdanig" in hierdie konteks kan dan beteken om met "jeugdelike inskiklikheid" teenoor mekaar op te tree.
 • Die negatiewe of omgekeerde van die woord "onderdanig" in hierdie konteks beteken om "jou humeur te verloor" 
 • Die gesamentlike betekenis is dan "word volledig" deur mekaar se onderdanige eenwording. Sien volledige Strong's 5293

 Huweliksrolverdeling volgens Genesis 2:18-24

God maak die vrou uit ’n deel van die man om daarmee aan te dui dat sy nie anders as die man is nie, maar van dieselfde bloed is. Wanneer die mens die vrou sien, erken hy hierdie eenheid deur haar ’n naam te gee wat van die Hebreeus vir “man” afgelei word en dalk vertaal kan word met “mannin”. Die keuse van die ribbebeen hou waarskynlik verband met die feit dat die Hebreeus vir “ribbebeen” sekere klankooreenkomste het met die Hebreeuse woord vir “beeld”. Daarmee word beklemtoon dat die vrou die man se beeld, sy gelyke is. Die uitdrukking “gelyke” of “wat by hom pas” beteken niks anders nie as dat die vrou die eweknie van die man is. Die vrou is dus nie minderwaardig teenoor die man nie. Volkome huweliksgeluk kan alleen bereik word wanneer sy die man se eweknie word. Solank die een ondergeskik is aan die ander, sal daar altyd iets haper. Die verskil lê dus nie in status nie, maar in rolverdeling. Daarom beklemtoon Paulus dit in Efesiërs 5:21–32 dat die man net die hoof van die vrou kan wees soos Christus hoof van die gemeente is. Dit is deur te dien, te ly en te sterwe. Huweliksmaats moenie net na vriendskap streef nie, maar na gelykheid wat mekaar aanvul en tot eenheid lei. Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling).  Ge 2:18-24

  Sien ook  ROLVERDELING vir verdere kommentaar

Huweliksselfbeeld

HUWELIKSELFBEELD 

Huwelikselfbeeld is die gesamentlike begrip of beeld wat die egpaar van hulle huwelik het. Dit kan ook die voorstelling of uitbeelding van die huwelik se innerlike toestand wees soos deur ander waargeneem word.

Huweliksstyl

HUWELIKSSTYL 

Die huwelikstyl (b.nw.) is 'n leefwyse binne die huwelik, en is 'n eenheid van vorm of optrede binne die huwelik, Bv.elegant, gevoelvol, plat of afterlik,  

 3Die man moet sy plig teenoor die vrou doen soos dit in die huwelik hoort, en die vrou ook teenoor die man. 4Want as ’n vrou getroud is, is dit nie meer sy alleen wat seggenskap oor haar liggaam het nie. Haar liggaam behoort dan ook aan die man. Net so het ’n getroude man nie meer alleen die seggenskap oor sy liggaam nie, dit behoort ook aan die vrou. 5Julle moet dan nie vir mekaar hierdie omgang in die huwelik weier nie, behalwe as julle saam besluit om dit vir ’n tyd lank te doen sodat julle net op die gebed kan konsentreer. Daarna moet julle weer soos gewoonlik bymekaar kom sodat die Satan julle nie verlei om sonde te doen as julle julle drange nie meer kan beheer nie 1 Kor 7:3-5 LB

 

 

Sien ons Literatuur lys en vind bie boek: Grense in die Huwelik

Huweliksteleurstelling

HUWELIKSTELEURSTELLING 

Huweliksteleurstelling b.nw.  liefdesteleurstelling, huweliksmisrekening, huweliksdroewigheid, huweliksontnugtering,

'n Huweliksteleurstelling het gewoonlik 'n tydperk van ontnugtering en teleurstelling oor werklikhede wat bekend word en vir daardie persoon nie sigbaar of selfs denkbaar was voor dit aan die lig gekom het nie. Die werklike oplossing is om 'n kursus soos die "Family Foundation" van Soteria Woordbediening by te woon en die effek van die hele gebeure te neutraliseer 

 

31Ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe ’n teleurstelling word nie.  Ps 119:31 NV
 
-maar by ons hoogste prestasies is daar tog ook frustrasie en teleurstelling en dan het ons lewe verbygevlieg. Ps 90:10 LB
Huweliksterapie

HUWELIKSTERAPIE  

Huwelik Terapie b.nw.  huweliksgenesing, behandeling van huweliksprobleme - gewoonlik op Bybelse beginsels, probleemoplossing deur sekere soort vrae aan mekaar te vra en dan iets werklik konstruktief daaraan te doen, pad na huweliksversoening en oplossings, ook pad na verlossing, Om huwelike gesond te hou = voorkomende huweliksterapie

 Grieks:  κηρýσ‌σ‌ω gesond maak {terapie} 

Ek voel soos ’n pragtige ou motor wat reggemaak moes word.’n Bedrewe motorwerktuigkundige het lank gewerk aan my om die foute reg te stel. Alhoewel baie daarvan pynlik was, kan ek reeds die verskil voel, die motor ry al klaar beter! Verandering is nooit maklik nie, maar ek voel dat die tyd wat ek in terapie deurgebring het, my enjin herbou en my weer padwaardig gemaak het. Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! 

Wetenskaplike toetse uitgevoer op beide babas en klein diertjies, het aan die lig gebring watter stremmende uitwerking die afwesigheid van aanraking op die ontwikkeling van mens en dier het. Is daar iemand naby jou wie se selfwaarde wag op die prikkeling van ’n liefdevolle omhelsing?...Wilkinson, Bruce. H.

“Echte heling van binnenuit is ALTIJD een effectieve en heel belangrijke hulp!”...Mommaerts
 

sien ook huweliksprobleme vir meer oor hierdie onderwerp

Huweliksverbond

HUWELIKSVERBOND 

Die huweliksverbond (s.nw.) huweliksband, egverbintenis. Dit is 'n permanente bindende en duursame ooreenkoms wat tot die dood gestand bly, maar kan ook verder voortbestaan deur die nageslag wat die beginsel eerbiedig en daarby hou!

4     En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,
5     en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;
6     sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Mt 19:4 NV (sien ook Mark 10:2-12 & 1 Kor 7:15)

2Die getroude vrou, byvoorbeeld, is deur die wet aan haar man gebind so lank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het.  Rom 7:2 NV

6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie." Mat 19:4-6

3Jonatan en Dawid het ’n verbond gesluit omdat Jonatan hom liefgekry het soos homself.  1 Sam 18:3 NV

15Onthou, sy verbond is vir altyd,  1 Kron 16:15 NV

 Sien ook Verbond

 

The concept of covenant then, is a unilateral, irrevocable, indessolvable commitment valid at least until death. Covenant does not depend on the performance of either party...Craig Hill

As die huweliksverbond verbreek word—selfs deur daadwerklike owerspel—of die huweliksgeluk ernstig bedreig word—om watter rede ookal—mag die eerste vraag nie wees die na egskeiding as dié oplossing nie. Die eerste vraag wat by man en vrou moet opkom, is die vraag na die herstel van ’n verbroke verhouding en die bewaring van ’n bedreigde verhouding. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek. Transvaal : NG Kerkboekhandel, 2000, c1982, S. 336

As beseëling en viering van die huweliksverbond gaan seksuele gemeenskap nie daaraan vóóraf nie en vind ook nie daarbuite plaas nie. Niks minder nie as die heiligheid van die huwelik en die eer van die Skepper van die huwelik, word aangetas wanneer seksuele gemeenskap ook buite die huwelik plaasvind. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 2000, 1986, S. 164

 

 

Huweliksverryking kursus

HUWELIKSVERRYKING  KURSUS

Die huweliksverryking kursus wat deur hierdie webblad aanbeveel word, fokus op hegte en intieme verhoudings tot mekaar, groter betrokkenheid by mekaar, beter begrip vir mekaar en kommunikasie verdieping asook konflikhantering en bestemmingsrealisme en verbond herbevestiging, is waarlik die antwoord vir elke getroude en verloofde paartjie wat erns maak met hulle huwelik. André en Heléne Britz se kursus is absoluut finominaal. Dit word toegelig met praktiese voorbeelde uit hulle eie huwelik. (Soos die dag toe sy hom met die sambok gejaag het. Kom hoor wat gebeur het!!!... en dit  vir 'n gesiene kerkmens soos Heléne. Shoe! Nou verklap ek teveel wat julle op die kursus gaan beleef.) Ons lewer by sommige sessies ook kommentaar. Ons raad is ook soms van waarde want ons is darem reeds  sedert 1970 gelukkig getroud.

Ons weet dat alle paartjies op 'n periodike basis skours skuur en is meestel onseker hoe om die konflik te hanteer. Dit is absoluut gewoon en menslik en totdat iemand jou kundige raad gee, sal jy steeds wonder of jy die argument reg benader het. Konflik hantering is slegs een van die aspekte wat gedurende die naweek seminaar hanteer word. Persone wat reeds die kursus bygewoon het, het dit baie insiggewend gevind. U kan moontlik ook hierby baat. Ons kan die seminaar aanbeveel vir oud en jonk. Lank getroud, pas getroud, verloof of net saam, almal behoort baat te vind by een van die onderwerpe wat behandel word. Mense reageer gewoonlik na 'n aanbieding met 'n tipiese: "Hierdie lesing was net vir my!" of "Hierdie gedeelte is perfek vir my eggenoot se ore!" Die ander onderwerp wat baie waardeer word is die gesprekke oor die seks beoefening in die verhouding.

Om die datum vir die volgende huweliksverryking kursus of ook soos ons dit kortweg die naweek seminaar noem, kliek gerus op hierdie "nuus" koppel en die webblad sal u na die "Nuus" opskrif hierbo neem.

Huweliksversoening

HUWELIKSVERSOENING 

Huweliksversoening b.nw.  herstel van huweliksvrede, vrede maak,  weer toenadering bewerkstellig,

Lees gerus Prof. Dr. Daniël Louw se boek: "Liefde is vir altyd" Hieronder is 'n uittreksel uit sy boek om jou lus te maak vir die hele boek. Dit is 'n kosbare bron van inligting vir die huwelik.

Bereidheid tot ’n versoeningsbenadering

Die wil tot versoening ontdek ’n mens wanneer jy agterkom dat emosies wisselvallig is en nie ’n sterk genoeg basis bied vir ’n duursame verbintenis nie. Vir duursaamheid benodig ’n huwelik geloof en genade. As jy hiermee saamstem, kan jy jul verhouding aan God oorhandig en ’n nuwe kontrak sluit. Ten einde jou te help om dit reg te doen, kyk nou eerlik na die volgende stellings:
 

Huweliksversoening stellings

Die feit dat julle ’n verbintenis (“commitment”) tot huweliksgroei aangegaan het, beteken ongelukkig nie dat julle in die toekoms daarin gaan slaag om alles te doen waartoe julle jul verbind het nie. Huweliksgroei beteken onder meer ook dat julle vir teleurstellings moet voorsiening maak. Eintlik is ’n mens ’n onvoorspelbare en wisselvallige wese. Juis omdat julle pynlik hiervan bewus is, moet julle nie sukses nastreef nie maar versoening. Teleurstelling oor foute en probleme wat ondanks al die insig herhaal word, moet nie ’n rede wees om moedeloos te raak nie. Met die deurlees van al die hoofstukke in dié boek het julle bewus geraak van die teerheid en die fynheid van huweliksliefde. Moenie toelaat dat ontnugtering weer julle oë daarvoor sluit nie.

Die huwelik is inderdaad ’n guns en ’n kuns—’n guns van Gods genade en ’n kuns van die liefde.


Ten einde hierdie guns en kuns in jul verhouding lewend te hou, is dit belangrik om ook eerlik en realisties te bly. Dit is goed dat julle van die gevaartekens bewus raak. Wanneer julle gevaartekens in jul verhouding ontdek, is dit belangrik om dadelik daaroor met mekaar te praat en iets daaraan te doen. 

Huweliksvoorbereiding

HUWELIKSVOORBEREIDING

Huweliksvoorbereiding b.nw.& ww.  Proses wat gevolg word om alles in orde te kry vir die troudag en die wittebrood wat daarop volg

Die belangrikste word gewoonlik oor die hoof gesien. "Wat nou, ons is terug van wttebrood af. Wat doen ons nou?"

Huweliksvrede

HUWELIKSVREDE

Huweliksvrede b.nw & bw. smeltlose huwelik, versoenende huwelik, vredeliewende paartjie,

“Julle is gelukkig as julle vrede maak tussen mense wat aan die baklei is. God sal eendag voor almal sê dat julle sy kinders is. Mt 5:9 BV

Weet julle, die Vader van ons Here Jesus se Naam word regtig grootgemaak wanneer julle almal in liefde en vrede met mekaar leef. Ro 15:6 BV

Faktore wat huweliksvrede kan benadeel

 1. Vrees vir vernuwing of verandering
 2. Mag van die gewoonte
 3. Skaam om foute te herken
 4. "Let sleeping dogs lie"
 5. Onsekerheid
 6. Dit is te persoonlik en privaat
 7. Onkunde
 8. Ongemotiveerd a.g.v. huweliksdroefheid
 9. Dit was instinktief
 10. Wat sal die mense sê

   sivis pacem parabellum - as jy die vrede begeer berei jou voor vir oorlog

Huweliksvrees

HUWELIKSVREES

Huweliksvrees b.nw. is 'n tronk wat jy self bou en jouself daarin toesluit totdat jy bereid is om jouself daar uit te laat. Mense het jou in hierdie tronk laat beland! Dit vat egter ook mense om jou daar uit te laat! Gevangenisskap in hierdie vrees sal sorg dat jy nie God se volkome wil vir jou lewe bereik nie. Gebruik die wapens van Geloof en Liefde om dit te oorkom en die deur vir jou te ontsluit. Gal 5:21-23

Vrees is 'n siekte wat in die lewe invreet... J van Melle

Soteria Woordbediening se FFI 1 Kursus is 'n perfekte sleutel vir hierdie soort vrees!

Bekommernis is soos 'n skommelstoel, dit hou jou besig maar bring jou nêrens nie.

Die rede hoekom bekommernis meer mense doodmaak as werk, is omdat helle meer kommer as werk...Robert Frost

 

Huweliksvreugde

HUWELIKSVREUGDE 

Huweliksvreugde b.nw.& ww.  hartlike gehegtheid, warm diepgaande opgewektheid wanneer bymekaar, 'n ongekende lekkerte,

Hierdie webblad bied uitkoms aan menige egpare in huwelike wat voel dat hulle vasgepen is in 'n toestand van "net tevrede" en daar is nie volkome Huweliksvreugde en Huweliksgroei nie. Ons weet dat hierdie webblad verandering teweegbring want  dit funksioneer in 'n baie sterk driehoek wat saam die vierde dimensie se antwoord is:

 1. Christus in sy genade
 2. Man se behoeftes
 3. Vrou se behoeftes
 4. Huweliksverbond

Kyk weer na jou huwelik en impregneer dit elke dag met Huweliksvreugde, sodat jy 'n ongekende huweliksverrying kan beleef! Die christen se huwelik is nie bedoel om net iets allerdaags te wees nie. Jou huwelik is bedoel om die diepste vreugde wat God verskaf te reflekteer. Hier gaan ons leer hoe huweliksmaats in God se verhouding met ons, kan sien hoe om teenoor mekaar op te tree. Die kerk is veronderstel om 'n voorbeeld en rolmodel te wees vir die liefde tussen man en vrou net soos die liefde tussen Christus en sy Kerk. Ongelukkig het die kerk deur die jare hierin misluk en is daar net voorbeelde hoe een kerk teen die ander uitskree. Ons doelwit is nie om kerke teen mekaar af te speel nie. Hier gaan dit suiwer om die huwelik tussen man en vrou. Die Bybel gebruik dikwels die huwelik om ook andersom die verhouding tussen God en sy Kerk te beskryf.

Hierdie webblad gaan jou help om God se plan vir jou huwelik te ondek.

Jy sal die uniekheid van die Christen Huwelik ontdek

Hier word aandag geskenk aan onderwerpe soos vergifnis, liefde, verbond, temperamente en nog baie meer. Daar is reeds meer as 675 onderwerpe wat behandel word! Hierdie is seer sekerlik die mees volledige webblad rakende die huwelik. Daar word gepoog om elke faset van die huwelik aan te spreek. Geniet dit!

Huwelikswet

Vir 'n meer volledige artikel oor hierdie aspek sien Huweliksbedeling

Huweliksgeluk

HUWELIKSGELUK  

Huweliksgeluk  b.nw. Egtelike liefde, verknog wees aan mekaar,

24 Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.Gen2:24

7 Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van die man. 1 Co 11:7

elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie Mt 12:25 OV

'n Gelukkige man trou met die vrou wat hy liefhet, maar die gelukkigste man het die vrou lief met wie hy getrou het...Samuel T Coleridge
 

 Doelwit stelling vir huweliksgeluk

Alles in die lewe het 'n doel. Verstaan die inherente GOD gegewe doel vir die man en vrou in die skepping en jou denke sal verlig word en insien wat jou doel is, dan sal jy jou metgesel verstaan!
 

Doen gerus die studiestuk hieronder

BYBELSTUDIE-OPDRAG

 
Gebruik Efesiërs 5:21–33 as Bybelstudie om God se fyn beplande huweliksmodel te ontdek. Lees die gedeelte noukeurig deur. Kry jou notaboek byderhand en gaan nou as volg te werk:
 
 
1. Soek die ek-gedeeltes in hierdie perikoop wat óf op die man óf op die vrou betrekking het en onderstreep dit (vv. 22–24 is bv. ’n ek-gedeelte vir die vrou, en v. 25 vir die man). Voltooi nou die volgende sinne na aanleiding van die opdragte wat in dié gedeelte voorkom.
 
Man:
Ek besef dat die Here deur my optrede die volgende in ons huwelik wil bereik …
 
Ek gaan van nou af probeer om ..............................................................................................…
 
 
Vrou:
Ek besef dat die Here deur my optrede die volgende in ons huwelik wil bereik …
 
Ek gaan in die toekoms probeer om ..............................................................................................…
 
2. Kyk nou na die ons-gedeeltes in hierdie perikoop. Dit is gedeeltes wat iets te sê het oor die ons-komponent van jul verhouding. Voltooi nou die volgende sin en dui die verse aan wat daarop van toepassing is.
 
Altwee:
Ons is nou gerat om ..............................................................................................……
 
 
Datum:............................................
 
Huwelikstoewyding

HUWELIKSTOEWYDING

Huwelikstoewyding b.nw & bw. hernieude huwelik verbintenis, huweliksgroei ooreenkoms

Huwelikstoewyding  is nie dieselfde as die huweliksformulier nie. Die huwelikstoewyding plegtigheid kan gesien word as die verpersoonlikde herbevestiging van die oorspronklike huweliksformulier en kan selfs 5 jaarliks op die huweliksherdenking herhaal word tydens 'n plegtige byeenkoms. Dit kan ook in 'n groep gedoen word waar 'n kerk/ instansie al die getroudes na 'n huwelikskursus opnuut toewy. Die huwelikstoewyding is een van die belangrikste gebeure vir positiewe huweliksgroei en geskied met erns in God en ander gelowiges se teenwoordigheid.

Hierdie huwelikstoewyding word deur die egpaar hardop voor die gaste vir die Here gelees en nie soos met die huweliksformulier deur die huweliksbevestiger vir die paartjie nie!

Hieronder volg 'n goeie voorbeeld vir juis só 'n huwelikstoewyding geleëntheid!

Sien ook Huweliksgebede

 Ons Huwelikstoewyding

                                                                                

·         Ons is bewus van die genade van ons hemelse Vader in ons gesin se lewe, daarom wil ons  vandag Vader in die teenwoordigheid van, Jesus Christus, Heilige Gees en almal hier teenwoordig, dank vir die gawe van ons huwelik.

 

·        Ons besef daagliks dat die huwelik ’n liefdevolle genadegawe van Vader se guns is en ’n wonderwerk van Sy liefde in ons lewe is.         

 

·         Dankie, Here vir al die positiewe gebeure in ons huwelik.

 

·         Dankie, Here, dat U ons twee saamgevoeg het om ‘n eenheid te vorm.

 

·         Ons eenheid  in U is onafskeidbaar.

 

·         Ons wy ons huwelik opnuut as ’n verbond aan U, ons hemelse Vader toe.

 

·        Dankie aan jou my huweliksmaat waarsonder hierdie gebeure onmoontlik sou wees.

 

·        Dankie aan ons gesin, ouers en vriende dat julle ons huwelik help bou

 

·         Ons besef Vader dat U ons huwelik gebruik om ander huwelike op te bou.

 

·        Opregte diensbaarheid vir ons gesin en die gemeente van Christus is ons huweliksleuse.       

 

·        Vergeef ons, Here, dat ons soms ongeduldig met mekaar is, ons humeur nie beteuel nie, mekaar verwaarloos, afskeep en mekaar nie altyd opreg waardeer nie.       

 

·        Help ons, Heilige Gees, om eensgesind teenoor mekaar te wees, hartlik teenoor mekaar op te tree en mekaar voortdurend in Christus te vergewe.

 

·        Ons bid, Heilige Gees dat U ons sal help om nederig, sagmoedig en verdraagsaam op te tree.

 

·        Ons onderneem plegtig dat ons in die toekoms meer op mekaar se moontlikhede en positiewe punte sal konsentreer as op die foute en tekortkominge.         

 

·         Ons beloof om mekaar onvoorwaardelik lief te hê soos Christus ons ook onvoorwaardelik lief het.

 

·         Ons onderneem dat wat ons ook al sê of doen, ons alles in die Naam van ons Here Jesus sal doen en God ons Vader sal dank deur Hom.

 

·        Ons seën ons huwelik in Jesus se naam.  

Huweliksprobleme Oplos

HUWELIKSPROBLEME OPLOS

26Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Esg 36:26 NV

Om uit 'n huwelik se probleme te kom, moet mens gewoonlik daardeur. 

1 Werk deur die Huwelik Kursus van André en Heléne Britz.
2 Gee veral aandag aan die rolverdeling in die Huwelik
3 Woon die Kursus as egpaar self by indien enigsins moontlik. Sien moontlike datums onder "Nuus"

Huweliksverryking

HUWELIKSVERRYKING

Huweliksverryking b.nw. & bw.   huweliksontwikkeling, huweliksvernuwing, huwelikspotensiaal vervulling, versoenende liefdeskommunikasie binne die huwelik, huweliksgroeiberaad, huweliksprobleem voorkoming, huweliksverdieping,

Be gentle with one another, sensitive. Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you. Eph 4:32 The Message

Met “verryking” word hier bedoel die groei van julle verhouding, die optimale ontwikkeling van jul huwelikspotensiaal en die tydige raaksien en uitskakeling van probleme...Huweliksverryking is gebaseer op ’n etiek van toewyding, diens en onselfsugtige liefde. As julle net op julle emosies staatmaak, lewer julle jul verhouding uit aan die willekeur van menslike behoeftes en die pyn van teleurstelling. Vir duursame liefde – wat inderdaad vir altyd kan wees – is ’n “ekstra” faktor nodig. Om dié “Derde Faktor” te ontdek, kyk ons vervolgens na God se plan met die huwelik. Prof. Daniel Louw: Liefde is vir altyd

Sien ook ons Huweliksverryking Kursus onder "Kursusse" vir meer oor hierdie onderwerp. Die huweliksverryking kursus is die kern van hierdie webblad. 

Huweliksverryking volgens God se plan vir jou Huwelik 

’n Gelowige se huwelik is nie sommer iets doodgewoons nie. Dit het ’n heel unieke karakter. Ten diepste wys die huwelik heen na God se liefde vir die mens. Die Bybel gebruik dan ook dikwels die verhouding tussen man en vrou om iets te verduidelik van die verhouding tussen Christus en die gemeente. Omgekeerd is die verhouding tussen Christus en die gemeente ’n rolmodel vir die huweliksverhouding. Die liefde van God vir die sondige mens word maatstaf vir die liefde tussen man en vrou in ’n huwelik. In God se verhouding met die mens kan huweliksmaats sien hoe hulle teenoor mekaar behoort op te tree.
Om beter te verstaan wat die betekenis van huweliksliefde is, is dit nodig om ’n slag deur die oë van God na die huwelik te kyk. Mense wat na mekaar kyk deur die bril van daaglikse frustrasies en onopgeloste konflikte kan later net die negatiewe raaksien. Om uit die sirkel van beskuldigings en sieldodende roetine te kan wegbreek, is dit nodig om ’n keer ’n nuwe perspektief op die huwelik te kry.Prof. Daniel Louw: Liefde is vir altyd
 

Weerstandsfaktore by Huweliksverryking

In die algemaan het mans 'n weerstand teen 'n huweliksverryking seminaar omdat sy ego-gesentreerde benadering'n vrees vir openbaarmaking van sensitiewe sake en 'n openhartige konfrontasie. Hy is bang vir vernedering of as minderwaardig deur die vrou ontmasker te word. Baie vroue is juis ingestel op hierdie uitbuit geleentheid. Vir hulle is dit 'n lank gekoesterde platform om hulle hart uit te praat met die "skuldige" in teenwoordigheid. Dit bied hulle die kans om die man so 'n slaggie by te kom!

Die volgende is faktore wat volgens kenners weerstandsfaktore vir huweliksverryking seminare kan wees.

 1. Vrees vir verandering
 2. Mag van gewoonte
 3. onsekerheidsgevoel
 4. Instink mites
 5. Bedreigdheid veroorsaak ongemotiveerde optrede
 6. Onkunde waaroor huweliksverryking gaan
 7. Die sindroom van: "Laat slapende honde met rus"
 8. Skaam om foute te erken
 9. Wat sal die mense sê?
 10. Daar skort niks met ons nie

Bondige riglyne vir voordurende Huweliksverryking

 1. Doen gereeld dinge saam
 2. Gee tyd net vir mekaar
 3. Raak gereeld aan mekaar
 4. Moenie mekaar beperk nie. Skep ruimte vir selfstandige optrede.
 5. Gun mekaar daagliks 'n bietjie privaatheid
 6. Lewer diens in julle gemeenskap
 7. Lees goeie boeke en doen Bybelstudie saam
 8. Vergewe mekaar.
 9. Leer die volgende begrippe aan: ekskuus - ek is jammer - ek was verkeerd - jy is reg - wat dink jy moet ons doen? - ens.
 10. Doen iets wat jou maat goed sal laat voel

 

 

 

 
 
 
Huweliksprobleme

HUWELIKSPROBLEME 

Huweliksprobleme b.nw.Wat is die Redes vir Probleme? Struwelings, misverstande, ego state,
By 85% van alle egskeidingsprosedure word genoem dat drank as die hoofoorsaak van huweliksprobleme genoem is (Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek)

Huweliksberaders noem dat selfs so hoog as 50% van alle sogenaamde "Gelukkige Huwelike", ernstige wrywing in hulle huwelik ondervind.
'n Wanbegrip van Persoonlikheid tipe of ook genoem Temperamente, is 'n groot faktor by huweliksprobleme. Ons verstaan nie onsself nie en ook nie ons lewensmaat nie! Doen gerus gesamentlik die Persoonlikheid Analise en begin mekaar verstaan!

Die kerk wat hierdie probleem raaksien en die mense help om volkome geluk in die huwelik te ondervind, sal as die "Derdedag Kerk" uitgelig word! DWS "Die Kerk van ons tyd". Vir ons is dit dan ook juis belangrik dat elke paartjie die uitmuntende Huwelikskursus van André & Heléne Britz sal deurwerk. Daar is nie DENOMINASIE oortuigings of ander "SIDESHOWS" betrokke NIE! Net julle huwelik.
 
Mees algemene redes vir konflik in die huwelik kan in kort saamgevat word as die uitvloeisel van die sondige aard van die mens. Hierdie toestand behoort dan elke keer na die Bybel toe geneem te word om die kern van die probleem te verstaan.Die oplossing sal dan ook gewoonlik voor die hand liggend wees.
 
Dit is duidelik dat meeste mense vir die verkeerde redes trou en dan na die “wittebrood” fase totaal ontnugter word. Om huweliksprobleme uit te sorteer moet daar eers na die kern van die probleem gekyk te word. Hier verwys ons julle ook na die Huwelikverryking kursus se lesing wat handel oor hierdie onderwerp.

 

Die laaste aantal jare word daar al hoe meer gepraat van die reg op geslagsgemeenskap van ongetroudes en in die besonder van die ongetroude vrou. (Vgl. Rinzema, 1972:15; Narramore, 1971:21; De Vries, 1970:196.) De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

Daar word dan gesê dat die ongetroude vrou 'n baie nuttige funksie in die samelewing kan vervul. As 'n getroude man byvoorbeeld huweliksprobleme ondervind, maar tog nie wil skei nie, dan kan so 'n ongetroude vrou hom ontvang en met hom geslagsgemeenskap hê. Op die wyse bied sy hom 'n uitlaatklep vir die spanning wat daar in sy huwelik heers (Rinzema, 1972:15). De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993
Hierdie siening behoort nie huweliksprobleme op te los nie maar eerder te vererger en dit is in stryd met die doel van die huwelik. Dit is suiwer 'n tydelike verskuiwing en vergroting van die werklike probleem. Mans is rasionele wesens en hierdie tipe uitlaatklep pas hulle soos 'n handskoen. Daar word nie in berekening gebring wat die emosionele effek op die vroe wat sulke oplossings aanbied, doen nie. Vrouens is emosionele wesens en hier word hulle emosies en diepste wese letterlik verkrag, net vir 'n paar minute se plesier. Dit werk nie so nie.

 SOMMIGE REDES VIR HUWELIKSPROBLEME 

Huweliksprobleme word grotendeels veroorsaak deur die verkeerde redes vir trou

 • Al my vriende het begin trou, toe trou ons ook maar
 • Ek was baie alleen en het behoefte gehad aan ‘n maat
 • Ek en my ouers het mekaar frustreer en ek wou net wegkom
 • Ons het ‘n seksuele verhouding begin ontwikkel toe trou ons eerder
 • Ons het solank uitgegaan dat ons maar besluit het om te trou
 • Ek was bang ek beland op die rak toe trou ek maar met hom/haar
 • Ons ouers het ons ge-match en gevoel ons pas bymekaar
 • My maat kom uit ‘n ryk huishouding en ek het altyd gesê ek gaan nie arm trou nie

Huweliksprobleme en 'n wanbegrip van liefde

 • Net behoeftebevrediging
 • Voorwaardelik: Myne i.p.v. Ons... of Ek sal mits jy...
 • Onsimpatiek
 • Weerhou behoeftebevrediging

Huweliksprobleme veroorsaak deur negatiewe kommunikasie

 • Hamer op foute en tekortkominge
 • Ignoreer positiewe eienskappe
 • Verkleineer
 • Afbrekend
 • Frustrasie en teleurstellings uitspreek (uitskree)

Huweliksprobleme voortvloeiend uit lewenswaardes wat drasties verskil en bots

 • Godsdienstige sienings
 • Moraliteit
 • Kuisheid
 • Prioriteite
 • Oortuigings
 • Lewensbeskouing
 • Behoeftebevrediging

Huweliksprobleme veroorsaak deur onvolwassenheid van een of beide partye

 • Selfsugtig
 • Oorafhanklik
 • Onverantwoordelik
 • Onbuigsaam
 • Harde koejawel
 • Rigiede optrede

Huweliksprobleme veroorsaak deur verwronge persepsies van die huwelik

 • Teleurgestelde ideale
 • Rolverwagting
 • Eensydige veralgemenings; Jy is altyd....
 • Verwronge persepsies
 • Negatiewe gedragsmaneuvers
 • Kom by...word wakker...ens.
 

Die kerk se aandeel in huwelik probleemoplossing

Fokus op die Gesin

Dr. Bruce Wilkinson skryf die volgende in een van sy baie boeke oor die huwelik. Dit was 'n gesprek tussen hom en 'n ander bekende Leraar in Amerika. Die persoon kon nie sy gemeente ophef nie, selfs met die beste reekse nie, toe gee Buce hom die raad om oor huweliksprobleme te preek!

"Bruce, in al die jare wat ek al in die bediening staan, het ek nog nooit so 'n reaksie op 'n preek gehad nie. Terwyl die gemeente uitgestap het, het sommiges wat selde in die verlede my hand geskud het, my behoorlik omhels. Daar was trane in hulle oë en hulle het gesê: 'Dankie, Dominee. Dit was presies wat ek nodig gehad het.'"
"Gaan jy terug na Galasiërs toe?" was Buce se vraag
"Nie dadelik nie!"

Dr. Brce gaan voort om met ons te praat.

Vriend, waaroor gaan jy hierdie Sondag preek? Wat onderrig jy? Watter persentasie van die paartjies in jou gemeente ervaar huweliksprobleme? Watter persentasie van die ouers is oorweldig en weet nie hoe om hulle kinders groot te maak sodat hulle Christelike waardes sal hê nie? Dis veel meer as die helfte.

Wilkinson, Bruce H.: Die 7 skrif-en skolingsbeginsels van die leerder. Handboek uitgawe. Juta : Kenwyn, 1997, c1992


Fokus op die individu

Wanneer die enkeling in die huwelik uitgesonder word en die groter groep wat die gesin insluit weggelaat word in huwelik probleemoplossing dan steek wanbegrippe soos hieronder sy kop uit. Hier volg 'n paar sienings wat nie hierdie webblad se siening is nie. Tog word dit deur sogenaamde kundiges as 'n alternatiewe oplossing opgedis. Wees versigtig. Dit pas nie in by God se plan vir kuisheid nie.
 
Die laaste aantal jare word daar al hoe meer gepraat van die reg op geslagsgemeenskap van ongetroudes en in die besonder van die ongetroude vrou. Daar word dan gesê dat die ongetroude vrou 'n baie nuttige funksie in die samelewing kan vervul. As 'n getroude man byvoorbeeld huweliksprobleme ondervind, maar tog nie wil skei nie, dan kan so 'n ongetroude vrou hom ontvang en met hom geslagsgemeenskap hê. Op die wyse bied sy hom 'n uitlaatklep vir die spanning wat daar in sy huwelik heers (Rinzema, 1972:15). De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

 

Huweliksprobleme word dus grotendeels veroorsaak deur die verkeerde redes vir trou

Huweliksgrappe

HUWELIKSGRAPPE - HUMOR - TROU GRAPPE

Huweliksgrappe vir die seremonie meester by 'n troue

Ons het hier 'n paar grappe geplaas vir die algemene huwelikseremonie. Onthou die huwelikseremonie en die gebeure daarna  is 'n feestelike gebeure. Lag, vrolikheid, harde musiek op tye, dans, lawwigheid, ontspanning en genietinge van die hele proses is waaroor dit gaan. Kies die gepasde huweliksgrappe wat by julle omstandighede pas en geniet dit. Hier is nie blatente of negatiewe grappe geplaas nie. Ons sal met tyd nog giggels vir die huwelik bysit! Indien julle ook 'n paar goeies het "wat ons kan bywerk, kan julle die "Kontak" vormpie invul en dit vir ons deurstuur.

1 Ek is baie lief vir skoonfamilie. Ek hou baie meer van my vrou se skoonfamilie as van my eie skoonfamilie!

2 Die huwelik is soos 'n vuurtjie, dit doof geleidelik sonder aandag.

3 Getroude paartjie gesels oor hulle finansies. Man:"As dit nie vir my geld was nie, het ons nie hierdie huis gehad nie" Vrou Antwoord: "My skattie, as dit nie vir jou geld was nie, dan het jy my ook nie gehad nie"

4 Daar is 'n dwase stelling wat beweer: "Dit is beter om lief te kry en dit later te verloor as die eensaamheid om nooit lief te kry nie."

5 'n Arogante jong man aan sy bruid: "Net 'n paar huisreëls. Ek sal huis toe kom wanneer ek wil. Ek sal saam met my vriende gaan wanneer ek wil. Ek verwag 'n behoorlike ete wanneer ek tuis kom en jy gaan my nie 'n harde tyd gee hieroor nie. Enige opmerkings van jou kant?" Sy bruid antwoord kalm: "Dit is 100% in orde met my. Weet net een ding, daar sal seks wees hier in die huis om 7:00 elke aand. Met of sonder jou!"

6 Jong getroudes gaan vroeg bed toe. Ou getroudes gaan vroeg slaap.

7 'n Vrou trou 'n man met die hoop dat hy gaan verander en hy verander nie. 'n Man trou 'n vrou met die hoop dat sy nie gaan verander nie en sy verander.

8 Verloofdes praat van om eendag kinders om hulle te hê. Getroudes praat van om eendag van die kinders weg te kom.

9 Jong man aan meisie: "Ek weet hoe om dames gelukkig te maak!" Dame antwoord terug: "Los my dan uit."

10 Vrouens maak nie gekke van mans nie. Meeste mans is die DIY tipes.

11 Dame aan haar vriendin: "Ek is 'n goeie huishoudster. Na elke egskeiding kry ek die huis!"

12 Seremomiemeester aan Paartjie: 'Ek hoop dat die enigste op en af in julle huwelik tussen die lakens sal wees!"

13 Die wat nie gelukkig getroud is nie, beweer dat die geheim van 'n gelukkige huwelik 'n geheim bly.

14 Die geheim van 'n gelukkige huwelik is om een te word. Die grootste probleem ontstaan oor watter een!

15 Die beste menier om 'n man te kry om iets te doen is om vir hom te sê hy is te oud om dit te doen!

16 Dame aan vriendin: "Ek was al baie gevra om te trou!" Vriendin: "Deur wie?" Dame: "My ouers."

17 Liefde is nie om die perfekte lewensmaat te kry nie. Dit is om die onperfekte, perfek te sien.

18 'n Man behoort nooit sy vrou se oordeelsvermoë te bevraagteken nie. Kyk net met wie het sy getrou!!!

19 'n Goeie vrou vergewe altyd haar man as sy verkeerd was.

20 If you get them by the short and curlies, their hearts, mind and purse normally follows.

21 Man aan sy vrou na 'n argument: "Ek was 'n aap toe ek met jou getrou het." Sy vrou antwood skerp. "En ek was te verlief om dit te sien."

22 Seuntjie vra sy pa: "Pa , hoeveel kos dit om te trou?" Pa antwoord: "Ek weet nie, ek betaal nog steeds!"

23 Kosmetika is iets wat vroue gebruik wat mans te verhoed om tussen die lyne te lees.

24 Dames, voordat jy jou aantreklike droom Prins ontmoet sal jy 'n magdom paddas moet soen!

25 As dit waar is dat meisies mans trou wat soos hulle pa is, dan verstaan ek hoekom so baie mammas huil op hul dogter se troue!

26 People say there is no difference between COMPLETE & FINISHED....

But sometime there is.

When you marry the right one, you are COMPLETE....

And when you marry the wrong one, you are FINISHED.....

And when the right one catches you with the wrong one, you are...COMPLETELY FINISHED 

27 Sannie se pa was maar onrustig met Jannie wat kom kuier en tree hom aan. "Kyk" sê hy vir Jannie, öm 10 uur sit ek die ligte af" Jann merk ewe verwaand op. "Nee, dis reg oom, ek het nie kom boek lees nie!

"28 Een sekretaresse aan die ander een. "Jou baas trek darem mooi aan."Die ander een beaam dadelik met, "Ja en so vinnig"

29 Blykbaar is seks oorerflik. As jou pa en jou dit nie gehad het nie, was die kans 100% dat jy nie sou bestaan het nie!

30 In Bybelse tye kon 'n man soveel vroue aanhou as wat hy voor kon sorg. Blykbaar is dit nog in gebruik by sommige mans.

31 Wat is die definisie van vroulike intuïsie? Die vermoë van 'n vrou om haar man te weerspreek nog voordat hy iets gesê het.

32 Klein jannie vra sy pa: "Waar kom ek vandaan? "Sy pa antwoord hom skertsend. "Jy was 'n klein apie toe jou ma jou gevang het." Jannie vra weer: ën waar kom pa vandaan? Sy pa vluister saggies. "Ek was al 'n groot aap toe jou ma my gevang het!

 

 

 

Huweliksbelofte

HUWELIKSBELOFTE

Huweliksbelofte b.nw.  die belofte deur die bruidspaar aan mekaar wat gedurende die huweliksbevestiging gedoen word. Word ook die huweliksformulier genoem of te wel huweliksresep

 Man en Vrou (Vgl Kol 3:18–19; 1 Pet 3:1–7)

21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

22Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. 23Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. 24Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.
25Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. 26Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, 27sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. 28Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, 29want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen 30omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.
31Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” 32Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. 33Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Vgl. Gen. 2:24 & Eph 5:21-33 NV

Hier volg 'n voorbeeld wat André Britz vir ons voorsien het vir die seremonie van 'n Huweliksbelofte wat by hernuwing geneem word. Gewoonlik met die herdenking van een van die groter jaargetalle al om die 5 jaar Bv. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ens. Gewoonlik word dit deur 'n Predikant of Pastoor behartig, maar kan deur enige ander persoon behartig word omdat dit nie 'n wettige "Trou Sertifikaat" is nie.

Herbevestiging van hierdie Huwelik Beloftes soos deur André Britz saamgestel is vir algemene gebruik. Hy is ook beskikbaar om hierdie seremonie vir U te uit te voer. Kontak hom deur hierdie webblad.

 

HERBEVESTIGING VAN ONS HUWELIK BELOFTES

Man:
·          Ek het ____ jaar gelede jou GEKIES en geneem as my vrou
·          Ek bevestig vandag dat ek steeds glo en bely dat jy deur die Here aan my gegee is
·          Ek wil vir jou BAIE dankie sê vir 40 jaar – jy was en is ‘n ster, wat onmisbaar in my lewe geword het!
·          By hernuwing vandag, kies en neem ek jou weer as my vrou en lewensmaat, want jy is die beste!
·          Ek vra jou nederig om verskoning waar ek jou baie keer in die steek gelaat en baie seer gemaak het – weet net dit was nooit my doelbewuste intensie  
·          Ek belowe egter opnuut dat ek jou baie liefhet, jou altyd sal beskerm, jou altyd sal versorg, jou altyd sal koester en primêr op jou behoeftes sal fokus
·          Ek kies opnuut om jou belange en begeertes, BO myne te plaas
·          Verder onderneem ek opnuut om jou nooit te verlaat of by enige ander vrou ooit toenadering te soek nie – jy is die ENIGSTE fokus van my liefde
·          My onderneming is ook dat ek as hoof van ons huis, ons as gesin, DOELBEWUS na die beste van my vermoëns sal lei en bestuur
·          Ek kies en verklaar vandag, dat ek saam met jou wil oud word en die mooiste en die beste van die lewe saam met jou wil geniet
·          Ek het jou BAIE lief en sal hierdie verbond gestand bly nakom – tot die dood ons skei!
 
Vrou:
·          Ek het ____ jaar gelede JA gesê om jou vrou te wees
·          Ek bevestig vandag dat ek steeds glo en bely ek deur die Here aan jou gegee is
·          Ek wil ook vir jou BAIE dankie sê vir al jou liefde en omgee – ek is trots op jou en waardeer jou oneindig baie!
·          By hernuwing vandag, aanvaar en neem ek jou weer as my man en lewensmaat
·          Ek vra jou nederig om verskoning waar ek jou baie keer in die steek gelaat en baie seer gemaak het – weet net dit was nooit my doelbewuste intensie  
·          Ek belowe egter opnuut dat ek jou opreg sal respekteer, jou altyd sal help, jou altyd sal bystaan, jou altyd sal aanmoedig en primêr op jou behoeftes sal fokus
·          Ek kies opnuut om jou belange en begeertes, BO myne te plaas
·          Verder onderneem ek opnuut om jou nooit te verlaat of by enige ander man ooit toenadering te soek nie – jy is die ENIGSTE fokus van my liefde
·          My onderneming is ook dat ek as jou hulpmaat, DOELBEWUS, na die beste van my vermoëns sal dien en aan jou sal onderwerp
·          Ek kies en verklaar vandag, dat ek saam met jou wil oud word en die mooiste en die beste van die lewe saam met jou wil geniet
·          Ek waardeer jou en gee myself opnuut aan jou in hierdie verbond – tot die dood ons skei!
 
Ons herbevestig ons TROUPAND wat ons op __ / __ / ____ geneem is
 
Man:                     Elke keer as jy na hierdie ring aan jou vinger kyk, onthou dan:
·          Ek het beloftes aan jou gemaak wat ek gestand sal doen
·          Ek behoort slegs aan jou en is vir niemand anders beskikbaar nie
·          Ek het gekies om my lewe vir jou af te lê en jou eerste te stel in my lewe
·          Ek kies om jou altyd lief te hê en dit tasbaar aan jou te demonstreer
 
Vrou:                    Elke keer as jy na hierdie ring aan jou vinger kyk, onthou dan:
·          Ek gaan my beywer om elke belofte wat ek aan jou gemaak het na te kom
·          Ek is vir jou afgesonder en behoort slegs aan jou en aan niemand anders nie
·          Ek gaan sover dit moontlik is as jou vrou, in al jou huweliksbehoeftes voorsien
·          Ek kies om jou leierskap volkome te aanvaar en dit tasbaar aan jou te demonstreer
 
Datum: ­­__________                                                                      Plek: __________________-
 
 
 
 
Man se Naam                                                                                                Vrou se Naam
 
 
 
Getuie: ____________________                                                 Getuie: ____________________
Met erkenning aan André Britz

 

Huweliksformulier

PREDIKER:
Die huwelik is deur God ingestel toe Hy aan die begin gesê het: “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke” (Gen. 2:18). So het Hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is ’n voorreg en ’n verantwoordelikheid.
Die huwelik is ’n hegte eenheid waarin daar geen plek vir ’n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van ’n gelukkige lewe en die hoeksteen vir ’n stabiele samelewing. Egpare wat in God hul eenheid, geluk en toekoms vind, en wat hul lewe inrig onder heerskappy van sy Woord en Gees, is vir mekaar, vir hul familie, die kerk en die samelewing ’n vreugde, krag en inspirasie. Dit gee aan ’n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hul huwelik te bid.
Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Respekteer mekaar.
 
HY: …………………………………(voeg jou eie naam hier in),
as man moet jy jou vrou liefhê soos Christus die gemeente liefgehad het. Soos Christus die Hoof van die gemeente is en Homself daarvoor oorgegee het, is jy hoof van jou vrou, en moet jy haar in liefde dien, lei en beskerm.
 
SY: …………………………………(voeg jou eie naam hier in),
as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind het, net soos die gemeente aan Christus verbind is. Soos die gemeente die Here liefhet en in gehoorsaamheid volg, so moet jy jou man liefhê en hom volg in alles wat reg en billik is.
Daarom moet julle albei opkyk na die Here en vir Hom sê: Aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal u Woord lees, dit oordink, ons lewe daarvolgens inrig, saam bid en U saam dien.
Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het. Bou met liefde en in vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het.
Vermy selfsug en eiesinnigheid – dit verbreek die gemeenskap tussen mense. Gee julleself aan mekaar op allerlei maniere, met erns en met humor, in gelukkige oomblikke en in moeilike omstandighede. Moenie toelaat dat iets of iemand ooit tussen julle kom nie. Wees daarop voorberei dat Satan nooit genoeë neem met wat mooi en goed is nie. Soos wat hy die ongeluk en die dood aan die begin in die wêreld ingebring het, so probeer hy deur die eeue om ’n wig in te dryf tussen man en vrou, en tussen egpare en hulle God. Soek altyd julle krag in Christus wat die Bose oorwin het. Deur sy Woord en Gees heilig Hy die gesin as sy kerk in die kleine ...
………………………………… (vul julle eie name hier in),
aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy Woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig? En begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word?
 
(Op al hierdie dinge het julle JA geantwoord of gaan julle JA antwoord. Hierna is/word die volgende belofte afgelê:)
 
HY: Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan my bruid …
 
SY: Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom …
 
HY: Ek beloof dat ek haar nooit sal verlaat nie, dat ek haar in liefde sal lei en beskerm soos ’n godvresende man aan sy vrou verskuldig is.
 
SY: Ek beloof dat ek hom nooit sal verlaat nie, dat ek hom in liefde sal eerbiedig en help, soos ’n godvresende vrou aan haar man verskuldig is.
 
PREDIKANT: Gee aan mekaar die regterhand.
Hiermee verklaar ek dat …………………………………(jou naam)
en …………………………………(jou maat se naam) wettig getroud is.
 
Gee aan mekaar die ring as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou.

 

 

Huweliksprioriteite

HUWELIKSPRIORITEITE

Huweliksprioriteite b.nw bw.  Dinge wat meeste saakmaak in die huwelik, waardesisteme, huweliksoortuigings, voorkeure in die huwelik, huwelikssake wat eerste opsie is en voorrang geniet. Oortuigings, lewenswaardes, etiese norme, lewenskoers, doelwitte, ideale  en standaarde wat vir die huwelik van kern belang is vir gelukkige voortbestaan.

9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Php 1:9-10 NV 

6b Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Ga 5:6b NV

2Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word, 3julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos ’n vuur. Julle maak skatte bymekaar, en dit terwyl dit die laaste dae is. Jak 5:2-3 NV

6 In all your ways know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths.The Amplified Bible, Pr 3:6

Life is too short, and the Christian life too exciting, for us to waste our time on trivialities. Wiersbe, Warren W.: Prayer : Basic Training. Wheaton, IL : Tyndale, 1988

 

 Die trekkrag van norme en waardes

Die waardes waarin ’n mens glo, oefen ’n trekkrag of stukrag uit op jou lewenskoers en -prioriteite. Die betekenis en kwaliteit van ’n mens se lewe hang grootliks af van die lewenswaardes wat jy gekies het en die norme wat jy nastreef.
Waardes en norme help ’n mens om tussen goed en kwaad te kan onderskei. Hieronder volg ’n lys van die belangrikste lewenswaardes. Bepaal nou op ’n skaal van 1–5 hoe dikwels hierdie waardes by jou voorkom. Vir die doel van die oefening gaan ons nie tussen die terme “norme” en “waardes” onderskei nie en word die twee as wisselterme gebruik. Prof. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 Priorities

One day each of us will have to give an account of his life to God. Jesus, when He gave His account, said: "I glorified Thee on the earth, having accomplished the work which Thou hast given Me to do" (John 17:4). I trust that I will be able to give that kind of a report, and that you will, too.
One of the first steps toward making our lives "accountable" is to major on the priorities, the things that matter most. If we are going to overcome the world, we must abandon the world’s standards for success. We must measure our lives by the things that God holds dear. We must ruthlessly cut away all that is excessive and that holds us back from doing God’s will. "Let us also lay aside every encumbrance, and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us" (Hebrews 12:1).
We may not like to admit it, but too many believers (and Christian ministries) live by the code of the world. Instead of overcoming the world, they have been overcome by the world. Some of them have imitated the world in hope that they can attract the world, but their very success is failure. They have forgotten the priorities that make the Christian life distinctively Christian. Jesus reminds us of these priorities in this prayer that we have been studying.Wiersbe, Warren W.: Prayer : Basic Training. Wheaton, IL : Tyndale, 1988
Huweliksgebede

 

Huweliksgebede b.nw & bw. seënwense,

22Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van ’n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. 1 Ti 5:22 NV

Nothing is so sacred that Satan will not invade it. In fact, the more sacred something is, the more he desires to profane it. Surely few things please him more than to come between believers and their Lord during the sacred intimacy of prayer. Sin will follow us into the very presence of God; and no sin is more powerful or destructive than pride. In those moments when we would come before the Lord in worship and purity of heart, we may be tempted to worship ourselves. John MacArthur: Alone with God

 • Gebed vir 'n huwelik is nie die laaste uitweg nie,dis die begin van 'n huwelik!
 • Gebed in die huwelik is die stuurwiel en nie die spaarwiel.
 • Die kortste pad na jou metgesel, is deur gebed.
 • Meeste mense bid nie vir hulle huwelike nie, hulle bedel namens die huwelik.

Sien ookHuwelikstegniek

HUWELIKSVERKLARING

  Ons verklaar hardop teenoor mekaar dat; In die naam van Jesus neem ons ‘n besluit, en maak ons volgens Job 22:28 die volgende VERKLARING. Dood en lewe is in die mag van die tong. Ons verklaar in die Naam van Jesus dat ons huwelik gaan positief verander omdat wat ons sê en spreek in ons huwelik gaan verander en oplyn met God se Woord.

 Huweliksgebed

 • Vader, ons dank U dat ons huwelik en gesin geseënd is met alle geestelike seëninge in die hemel en op aarde deur Christus Jesus on Heer en Meester.
 • Deur verstand word ons huwelik gebou en deur insig word sy fondamente gelê. Deur kennis word sy kamers gevul met allerhande kosbare en mooi goed. U Woord bevestig dat “In die huis van die regverdige is daar groot rykdom.” Goddeloses val en dit is klaar met hulle; maar die nageslag van die regverdige bestaan voort. Daarom is daar oorvloed vreugde, liefde en rykdom in ons huwelik, in Jesus naam. Ons aanvaar dat ons hierdie oorvloed sal aanwend volgens Heilige Gees se aanbeveling aan ons.
 • Omdat ons na U toe kom en U Woord in ons harte bewaar en daarop mediteer, daarom sal ons huwelik stewig op die rots gebou word. Jesus is die hoeksteen van ons huwelik. Jesus is die Heer van ons huishouding. Jesus is ons Heer, in ons gees, siel en liggaam.
 •  In alles wat ons doen, sal ons van harte doen soos vir U Here en nie vir die mense nie. Ons het mekaar lief, want ons weet dit is die band wat ons tot volmaakte eenheid saambind. Daarom sal die vrede van Christus in ons huwelik die deurslag gee. Ons vertrou hierdie huwelik aan God toe en aan die woord van U genade. U Woord is magtig om ons op te bou en ons te laat deel hê in die seën wat U aan ons as koningskinders belowe het as erfdeel.
 •  Here, ons erken en verwelkom die teenwoordigheid van Heilige Gees in ons huwelik. U Goddelike krag het ons huwelik alles geskenk wat ons nodig het om te lewe. Dit kom deurdat ons U ken. U wat ons geroep het deur U heerlikheid en mag. 
 •  Vader, in die naam van Jesus verklaar ons hierdie gebed na aanleiding van Jesaja 32:20: “Ons sal in rustige plekke woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is en geen sorge nie.”
 •  Wat ons familie betref, ons sal die Here dien – hallelujah!
 •  

'n Gebed van Jan & Gerda Potgieter

Bid hierdie huweliksgebed op 'n daaglikse basis en doen hierdie huweliksverkaring daagliks. Dit sal julle huwelik in 'n ander dimensie plaas!

 

Daar is ‘n geweldige aanslag op die gesinslewe. Daar was waarskynlik nog nooit ‘n tyd in die geskiedenis waar die huwelik en die gesinslewe aan soveel druk onderhewig was nie. Doelgerigte, sistematiese, intelligente en volhardende gebed is op hierdie terrein nodig.

 

A. Gebed by huisgodsdiens

1. Dit is belangrik dat elke gesin sal saambid. Man en vrou moet gereeld saambid, maar daar moet daagliks ook ‘n tyd wees wanneer die hele gesin saam bid en die Bybel bestudeer.

2. Skep in klimaat vir Bybelstudie en gebed in die huis. Daar moet heel natuurlik oor enige saak in die huis gebid kan word, of dit nou in krisis is, en of dit is om die Here te dank vir ‘n antwoord op ’n gebed, of iets wat Hy gedoen het.

3. Daar moet ‘n plek en ‘n tyd wees waar en wanneer daar gebid word. Daar moet ‘n plek wees waar die gesin bymekaarkom om met God gemeenskap te hou. Daar moet ook ‘n vasgestelde tyd wees wat almal pas en almal moet daarvan bewus wees dat dit die tyd is wanneer die gesin saam voor God verskyn.

4. Skaf ’n boek aan waarin die gesin saam hulle spesifieke gebede kan neerskryf en vul die antwoorde op gebed gereeld in. Dit bou geloof en leer ons om God te dank vir die antwoorde.

5. Dit is ook sinvol om, afgesien van elke dag se gebede, ook in gebedsprogram te hê waarvolgens daar gebid kan word. Daar kan byvoorbeeld Maandae vir die owerheid gebid word, Dinsdae vir die predikant/pastoor en in sendeling (wat die gesin "aangeneem" het), Woensdae vir ongeredde mense, ens. Elke gesin kan sy eie program opstel.

6. Al die lede van die gesin moet deelneem aan die gebed. Pasop om niemand te dwing nie, elke lid van die familie moet graag wil deelneem.

7. Maak gebruik van gespreksgebed of kettinggebed. Elke persoon bid net vir een saak op ‘n slag en die ander sluit by hom/ haar aan in die gebed. Andersins kan elke familielid in spesifieke saak kies waarvoor hy/sy die spesifieke oggend/aand wil bid.

Die boekie van Rosalind Rinker, Gebed: in gesprek met God, word sterk aanbeveel.

8. Deel met mekaar spesifieke antwoorde op gebed deur die dag - dit maak dat die ander se geloof gebou word en dit gee hulle meer vrymoedigheid om ook spesifieke dinge van God in gebed te vra.

9. Leer die gesinslede om spesifieke dinge van die Here te vra. Wanneer ons spesifiek bid, verwag ons spesifieke antwoorde.

10. Huisgodsdiens mag nooit jou persoonlike stiltetyd vervang nie.

11. Die volgende elemente is ‘n noodsaaklike deel van gesinsgebed:

• aanbidding en lofprysing;

• danksegging;

• persoonlike versoeke deur verskillende gesinslede;

• die bid van Skrifgedeeltes;

• voorbidding vir die wêreld daar buite - vir ongeredde en behoeftige mense.

2

B. Waarvoor om te bid vir gesinne

I. Bid vir die man.

1. Bid dat hy sy vrou sal liefhê soos wat Christus die gemeente liefgehad het.

"Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos wat Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het... Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame... hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen... (Ef.5:25-32).

"Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie "

(Kol.3:19).

"Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder" (1 Pet.3:7).

2. Bid dat die man sy priesterlike taak in die huis sal uitvoer deur geestelik leiding in die huis te neem en vir sy gesin te bid.

3. Bid dat die man die gesag wat die Here aan hom gegee het, reg sal gebruik en dit ook nie aan die vrou sal afstaan nie.

4. Bid dat die man verstandig met sy vrou sal werk. Bid vir die man; vir geduld met sy vrou en vir selfbeheersing t.o.v. sy gesin.

5. Bid dat hy sy vrou se behoefte aan liefde, geborgenheid en sekuriteit sal raaksien, saam met al haar ander behoeftes en daaraan aandag sal gee.

6. Bid dat die man die leiding sal neem (geestelik sowel as op sosiale vlak) in die huis en dat hy sy gesin goed sal versorg.

II. Bid vir die vrou.

1. Bid dat die vrou in alles aan haar man onderdanig sal wees soos wat die gemeente in alles aan Christus onderdanig is (Ef.5:22-24).

Net so moet julle, vrouens, aan julle eie mans onderdanig wees, sodat, as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word as hulle jul reine, godvresende wandel aanskou. Julle versiering moet nie uiterlik wees nie: haarvlegtery en omhang van goud en aantrek van klere nie, maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van ‘n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God(1 Pet.3:1-3, OV).

"’n Vrou moet aan haar man eerbied betoon" (Ef 5:33).

2. Bid vir ‘n stil en sagmoedige gees en dat die vrou sal weet wanneer om stil te bly. Bid vir die vrou vir geduld met haar man.

3. Bid dat die vrou haar man sal respekteer en nie sal probeer om hom te oorheers en om aan hom voor te skryf nie.

4. Bid dat sy nie oor haar man sal kla nie, maar hom sal respekteer en sal soek om in haar man se behoeftes te vervul.

5. Bid dat die vrou haar man se leiding sal aanvaar.

6. Bid dat die vrou ook sal weet dat haar man in mede-sondaar is, dat sy geduld sal hê met sy foute en dat sy hom die vryheid sal gun om homself te wees.

7. Bid veral teen ‘n dominerende houding by die vrou (veral in gevalle waar die vrou in baie opsigte geestelik sterker as die man is) wat oneindige skade aan die kinders kan aanrig. Bid ook teen enige vorm van manipulasie deur die vrou. Manipulasie is altyd negatief.

3

III. Bid vir die kinders

1. Bid vir gehoorsaamheid aan en respek vir hulle ouers.

2. Bid vir hulle redding en vir die wat reeds gered is, se geestelike groei.

3. Bid vir hulle fisiese groei, gesondheid en goeie eetgewoontes.

4. Bid vir hulle opvoeding en sportaktiwiteite.

5. Bid vir hulle verstandelike ontwikkeling en vir groei in wysheid en kennis.

6. Bid vir die gesagsfigure wat daagliks met hulle te doen het: onderwysers,

sportafrigters, ouers, oupas, oumas, ens.

7. Bid vir hulle sosiale ontwikkeling en vir ‘n rein lewenswandel, sodat hulle tussen reg en verkeerd sal kan onderskei; dat hulle versoekimgs sal kan weerstaan en die regte vriende en vriendinne sal kies.

8. Weerstaan die Bose wat sal probeer om hulle lewens te verwoes.

9. Bid reeds van vroeg af vir hulle vir die regte beroepskeuses.

10. Bid dat hulle God en sy Woord sal liefhê en bid vir hulle vir lewensvreugde.

11. Bid vir die kinders vir die regte en goeie vriende

IV. Bid in die Algemeen

1. Bid teen die gees van egskeiding, wellus en onreinheid.

2. Bid veral ook teen die volgende dinge en dat die Heilige Gees mense sal oortuig van hierdie sondes en dat hulle hul daarvan bekeer: homoseksualisme, saamwonery, huweliksontrou, kindermolestering, selfmoord, alkohol- en dwelmmisbruik.

3. Bid teen die betrokkenheid van enige derde party in die huwelik.

4. Bid vir ‘n oop verhouding en goeie kommunikasie in die huwelik.

5. Bid vir diepe sonde-oortuiging en dat man en vrou saam in die lig sal wandel.

6. Bid vir begrip vir mekaar se behoeftes en die vermoë en gewilligheid om in daardie behoeftes te vervul.

7. Bid teen elke vorm van selfsug, gemaksug en eiesinnigheid in die huwelik.

8. Bid dat daar nie misverstande sal wees nie. Die grootste enkele probleem in alle huwelike is misverstande.

9. Wanneer daar spesifieke probleme in ‘n huwelik is, soos bv. jaloesie, drankmisbruik en buite-egtelike verhoudings, moet daar vir daardie sake spesifiek gebid word.

10. Bid vir die ouers; vir die opvoeding en hantering van hulle kinders.

11. Bid vir vergewensgesindheid, dat huweliksmaats die verlede sal vergeet en mekaar sal kan vergewe vir dinge wat in die verlede gebeur het.

12. Bid vir wewenaars, weduwees en paartjies wat nie kinders kan hê nie. Ook vir kinders sonder ouers en kinders in weeshuise. Bid vir die alleenlopers en eensame mense wat verlang na die geborgenheid van ‘n gesin.

13. Bid vir kinders wat van hulle ouerhuise weggeloop het en vir kinders met vriende wat ‘n slegte invloed op hulle het.

 Vir meer inligting oor hoe om vir gesinne/families te bid, kan jy gerus die boek What happens when we pray for our families van Evelyn Christenson lees.

 

 
Hulpvaardig

HULPVAARDIG

Hulpvaardig b.nw. & bw.  geredelik, dienswillig, behulpsaam, sorgsaam, tegemoedkomend

Akkomoderend, gou om dit volgens 'n ander se smaak te doen

3     En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie... Php 4:3 OV

 

Huweliksliefde

HUWELIKSLIEFDE

Huweliksliefde b.nw. & bw.  Hooglied van die liefde, huwelikstrou, egtelike staat, Agape

 18Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. 19Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie.Col 3:18-19 NV

26ἀγÜπη [agape /ag·ah·pay/] 116 occurrences translates as “love” 86 times, “charity” 27 times, “dear” once, “charitably + 2596” once, and “feast of charity” once. 1 brotherly love, affection, good will, love, benevolence. 2 love feasts. Strong, James: G26

Die uniekheid van die huweliksliefde is ware liefde wat in die monogame huwelik gekonkretiseer word, veronderstel dat dit ’n unieke verbintenis moet wees waarin die twee betrokke persone wedersyds ’n heel besondere plek in mekaar se lewe inneem. De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie.
Almal verdien  om bemin te word.... Veral hulle wat dit nie verdien nie.

 Volgens Prof. Louw kan ’n mens sê dat liefde wel geëvalueer kan word. Dit kan beslis ook ontwikkel word wanneer ons die bravo van liefde verstaan.

Die huweliksliefde bestaan uit wedersydse:
Begrip vir mekaar;
Respek vir mekaar;
Aanvaarding van mekaar;
Vertroue in mekaar;
Openhatigheid teenoor mekaar.
= b-r-a-v-o!
Prof. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 Die huweliksliefde herhinner ons aan die verhouding tussen Christus en sy bruidskerk se liefde vir mekaar. Die uniekheid van die huweliksliefde veronderstel dat daar 'n konkrete verbintenis moet wees waarin die man en vrou wedersyds 'n heel besondere plek in mekaar se lewe inneem. Paulus skryf in Ef. 5:21-25 en ons haal aan uit die OU Lewende Bybel, 'n mooi uiteensetteing van wat wedersyds van mekaar verwag word in die huwelik en let veral op vers 21 wat 'n wedersydse verantwoordelikheid vra... "21Omdat ons vir Christus soveel eerbied het, moet julle julle ook onderwerp aan mekaar. 22Vir die vroue wil ek sê: elke vrou moet haar stel onder haar man soos ons ons onder die Here stel. 23Want Christus is die Verlosser van sy kerk, wat ook sy liggaam is. En net soos Hy die Hoof van die kerk is wat beheer daaroor het, so is ’n man ook die hoof van sy vrou. 24Daarom moet ’n vrou in alle opsigte gehoorsaam wees aan haar man soos die gemeente aan Christus gehoorsaam is. 25Nou wil ek vir die mans ook sê: ’n man moet sy vrou liefhê net soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe gegee het om die kerk te red."

Wese van die huwelik

Die diepste wortel van die huweliksliefde begin by en word teruggevind in die verklaring of die belydenis van die een teenoor die ander: Ek het jou lief omdat jy jý is. Daarmee word eintlik twee dinge bedoel; allereers: ek het jou lief omdat jy bestaan, omdat jy daar is, omdat jy is. Dit sou ons die aspek van die synsliefde kon noem. Maar vervolgens beteken dit ook: ek het jou lief omdat jy is soos jy is. Dit is die aspek van die sosynsliefde. In die gewone naasteliefde sou die synsliefde en die sosynsliefde nog van mekaar losgemaak kon word. Daar sou immers ook gesê kon word: ek het jou lief (móét jou trouens liefhê) ten spyte van wat jy is. Maar in die huweliksliefde mag dit juis nie van mekaar losgemaak word nie. Die soos jy is van die sosynsliefde, omsluit uiteraard ’n hele reeks van aspekte: die besondere geslagtelikheid van die ander, die persoonlikheid van die ander, die fisiese skoonheid en aantreklikheid van die ander, talente, belangstellinge, ens. Juis vanuit hierdie sosynsliefde gaan daar nou ’n bepaalde werking uit: dit maak die begeerte om die ander te besit, en jouself aan die ander te gee, wakker. En so tree daar ’n nuwe dimensie van die huweliksliefde na vore, nl. dié van partisipasie

Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. S. 136

 

ONS HUWELIK

GEEN GEBREKE EN GEEN TEKORTE

Woordeboek

Page 9 of 22
Woord Kort Beskrywing Lang Beskrywing
Huwelikstegniek

HUWELIKSTEGNIEK

Huwelikstegniek ww. vaardighede vir 'n suksesvolle huwelik, bewerkingsmetodes om huwelik te laat slaag, vakkundigevermoë,

16     Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag. Jak 5:16 OV

Dit neem 'n paar sekondes om 'n besonderse persoon te identifiseer. "n Uur om hom te waardeer. 'n Dag om hom lief te kry. "n Hele lewe om hom te vergeet.

 Hiervan is die deur die Gees geïnspireerde kultuur in die vorme van wetenskap en tegniek, die floue en gebroke, maar tog die legitieme voortsetting en afbeelding. Dit is juis die koninkryksperspektief wat die ware sin van die natuurwette in die ruimte van ’n versoende natuur laat sien, wanneer die ban van die sonde, van angs en leed deurbreek is. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek

Sien Lang Beskrywing

Sien ook Huweliksgebede

Beste Huwelikstegnieke

Ons is konstant op ‘n strek as dit nie verrekking is nie, op soek na nuwe metodes, nuwe planne, nuwe meganismes om die huwelikstegniek te verbeter binne die gemeenskap en werk opset. Hierdie soeke na verbeterde huwelikstegnieke is ‘n poging om ons huwelike meer effektief te maak. Hierdie trant van ons tyd het baie keer die vermoë om die mens in die plan mis te kyk of om die mens te verwaarloos vir blote resultate. God se plan is om meer van die mens binne die huwelik te maak as van die huwelik binne die mens!Dan word albei meer. Die mens is God se metode. Die kerk kyk na verbeterde metodes; God kyk na verbeterde mense. Die Bybel praat van ”daar was ‘n man wat van God gestuur is...” Hier word nie van Sinagoge gepraat nie, maar van die mens. Die sleutel vir die verlossing van die mens was dus opgesluit in die mens Jesus en nie in die kerk nie. Dit was mense wat die Nuwe Testament geproklameer het. Dit was die amptelike kerk wat dit teengestaan het! Dit is dus mense wat huwelike laat slaag, nie die kerk nie.
 
Wat verwag ons van 'n goeie huwelikstegniek? Dit sal nie hierdie webblad wees wat jou huwelik laat slaag nie, dit sal JY wees wat die inhoud hiervan proklameer, uitvoer en implimenteer in jou huwelik! Die glorie en effektiwiteit van die sukses vir elke huwelik kom vanuit die mens binne die huwelik wat bereid is om die geheime vir ‘n suksesvolle huwelik op te los.
 
Wat huwelike vandag nodig het is nie verbeterde super huwelikskursusse, of 'n huwelikstegniek uit ‘n ander super land nie. Ons het weer ‘n huwelikspaar nodig wat weer deur die Heilige Gees gebruik kan word – mense van gebed, gesinne wat kragtig in hulle gebedslewe is. Heilige Gees beweeg nie in huwelike deur strukture en metodes nie maar deur mense. Heilige Gees vul nie huwelik strukture en tegnieke nie, maar mense. Heilige Gees inspireer nie die huwelik se planne nie, maar die mense binne die planne – Heilige Gees gebruik mense van gebed.Is al hierdie huwelik aktiwiteite of dinge dan nog nodig, die antwoord is onomwonde, ja. Ons het God se aanwysings nodig om ons huwelik te rig. Dit kom met ‘n Gees sensitiewe lewe.
 
Die karakter asook die volheid van die huwelik behoort vanuit die kerk se vertroue en dryfkrag aangevuur te wees. Dit is waar God se boodskap gelanseer word. Die Pastor is dan ook die goue kanaal waardeur die riglyne vir die heiligheid van die huwelik behoort te vloei. Die kerk moet nie net toeganklik wees vir die huwelik in nood nie maar ook vlekkeloos as voorbeeld. Hierdie belangrike aspek het in die verlede reeds in sommige kerke vervaag, en die fokus het by baie kerke geskuif na professionalisme. Alles moet 100% verloop met die kerk masjien. Die mens het ongelukkig in hierdie proses minder belangrik geraak. Die primêre doel van die kerk behoort dus ‘n kommunikasie gebeure tussen mens, medemens en Skepper te wees.
 
Die kerk kan net soveel lewe en vernuwing in jou huwelik plaas as wat daar lewe en vernuwing in jou kerk is. Die leiers gee die pas aan vir lewe en vernuwing. Die boodskap vir die huwelik kan dan ook nie bo die vlak van die leier gaan nie. Dooie leier – dooie boodskap en dooie boodskappe maak huwelike “dood”.
 
Die boodskap vir huweliksvreugde beweeg teen die tempo van die leier. Ons beweeg vinnig. Ons poog om die vreugdevolle boodskap van die huwelik eerste op onsself van toepassing te maak en dan soos nagmaalsbrood uit te deel aan ander. Dit is ons passie om te sien dat julle huwelike suksesvol sal groei. Ons poog om die soete genade sonder perversie van bitterheid oor te dra. Die son gee lewe, maar sonsteek is dodelik! Hierdie huweliksvreugde webblad se doel is om lewe in huwelike te plaas en nie om huwelike ‘n doodskoot toe te dien nie. Paulus het tereg opgemerk “Wie is dan bevoeg vir hierdie dinge?” dan gaan hy verder en verklaar nederig “Ons bevoegdheid is van God...”
 
Die huwelik wenke wat dalk vir julle skadelik kan wees is menigmale die ortodokse, dogmatiese en onbuigsame uitlatings van huurlinge en nie opregte pastors nie. Ortodokse huwelik sienings is reg, ek is lief daarvoor en haal dit baie aan in hierdie huweliksvreugde webblad, dit is sonder fieterjasies en suiwer leerstellings. Hierdie skoon kristal helder goed gedefinieerde letter kan ook die doodsteek wees vir ‘n huwelik wat nie op vaste rots gebou is nie. Niks is so gevaarlik vir die huwelik as dooie dogmatiek of ortodokse sistematiese teologie wat roekeloos afgevuur word. Lees wat sê Prof Johan Heyns in Teologiese Etiek 2 oor die saak: "Voorwaar: wie nee sê aan die tegniek sê nee aan die mens, maar wie ja sê vir die tegniek, sê nie noodwendig ja vir die mens nie, want die tegniek, verkeerd gebruik en onverantwoordelik toegepas, kan die einde van die mens- en selfs van die mensheid beteken.
 
Dit bring ons terug by die begin. God wil graag die mens in die huwelik uitlig en direk deur Heilige Gees met hom ‘n gesprek voer. Oor homself en sy huwelik. Jesus het nooit verdoemend opgetree nie. Vir die een vrou het hy bloot gesê: “Ek veroordeel jou ook nie gaan en sondig nie meer nie”. Dit is liefde. Gebed bring ware liefde na vore in die huwelik. Bid hardop vir mekaar, afsonderlik en gesamentlik. Gebed is die eerste, tweede, die derde noodsaaklikheid vir die huwelik. Bid dan, bid. Gesamentlike gebed vir die huwelik impregneer en inhibeer die huwelik teen allerlei liefdelose aanslae.
 
Doelgerigte gebed het groot krag. Kursusse en literatuur kom eers deur gebed tot hulle volle reg, dit is wanneer Heilige Gees die geleentheid kry om terug te gesels en die mens se hart aan te spreek. Ten slotte kan ons die volgende stelling maak: “In ‘n werklike suksesvolle huwelik, is gebed deurentyd teenwoordig en die beherende huwelikstegniek in die huwelik.” Jan Potgieter
Haatdraend

HAATDRAEND

Haatdraend b.nw. & bw.  agterdogtig, bitsig, brutaal, gemeen, hardekwas, hardegat (plat), jaloers, kwaadwillig, onbillik, nagaande, venydig,  wrokkig,

Hou kwade gevoelens teen 'n persoon as gevolg van 'n werklike of veronderstelde misstap van daardie persoon.

18     Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here. Lev 19:18 OV

Haman het al die eienskappe vertoon wat die Bybel afkeur. Hy was behep met mag. Hy was haatdraend en moordlustig. Hy was oormoedig en vol van homself. Hy was hooghartig en arrogant. Hy het sy bose planne agtermekaar gekry en die koning en sy posisie aan die hof misbruik om dit uit te voer. Toe Mordegai weier om voor hom te buig, het hy besluit om hom te vernietig. Mordegai se toewyding aan God en sy weiering om ’n mens te vereer, was ’n struikelblok vir Haman se selfgesentreerde lewensiening. Hy was vol haat en bitterheid en hy het die Jode begin sien as ’n bedreiging vir sy mag en besluit om hulle almal dood te maak. Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling)  Es 8:3 NV

Medikasie vir Haat

Volgens die bekende sekulêre sielkundige Dr. Mommaerts is daar 10 tegnieke waarmee ons baie van ons eie en die lewe se hartseer kan verlig. Ek noem hulle hieronder sommer die 10 liefdes tegnieke.

10 redenen om LIEFDE te gebruiken

 1. Het is aangenaam in gebruik.
 2. Je verkrijgt zélf opnieuw meer kracht tot welzijn en genezing.
 3. Er zijn geen negatieve bijwerkingen.
 4. Het is voor iedereen toepasbaar.
 5. Het kan gebruikt worden samen met gelijk welke vorm van therapie.
 6. Het voorkomt in veel gevallen de nood aan (al te veel) medicatie.
 7. Het is een 100% natuurlijke methode.
 8. Het ‘diepere zelf’ heeft op veel domeinen een bewezen grote invloed.
 9. LIEFDE is een heel gedegen en onderbouwde methode.
 10. Reeds velen hebben de positieve invloed ervan ondervonden
   

   

Harteloos

HARTELOOS

Harteloos  b.nw. & bw.  onbarmhartig, ongevoelig, gevoelloos, arrogant, liefdeloos, wreed,

Vind dit moeilik om in 'n gesprek en selfs fisies sag teenoor ander op te tree.

Hartelose optrede versus sagmoedigheid

Jesus se eerste woorde aan die kruis is om te bid dat die mense wat Hom teregstel, vergewe word. Jesus is die onskuldige martelaar. Terwyl Jesus hulle vergewe en vol deernis teenoor hulle is, tree hulle harteloos teenoor Hom op deur sy klere onder mekaar te verdeel. Die laaste teken van menswaardigheid (sy klere) word van Hom weggevat. Die Bybellennium Lees Lk 23:33 NV

Hardekop

HARDEKOP

Hardekop  (s.nw) b.nw. & bw.  hardekoejawel, hardekwas, koppig, hardgebak, hardegat (plat), onversetlik, brutaal, styfhoofdig, 'n jong Turk,

Dring daarop aan om dinge sy eie menier te doen. Word nie maklik oorreed nie.

Hierdie mense is hardekop. Hulle hou hulle doof en blind. Daarom dring niks tot hulle deur nie. Van wat besig is om te gebeur, verstaan hulle net mooi niks. Mt 13:15 BV

 

Huweliksherdenking

HUWELIKSHERDENKING

Huweliksherdenking  s.nw.  jaarlikse dag waarop die oorspronklike troudag herdenk word, gewoonlik met 'n fees. (soos met 'n verjaarsdag) Tweede Wittebrood, roep die oorspronklike troudag in herinnering. Dit sluit ook die intieme spel gebeure op daardie dag tussen man en vrou in,

12 Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. 1 Jn 4:12 OV

Die Bybel praat nie van 'n huweliksherdenking nie. Dit word eenmalig as 'n permanente instelling gesien. Daar is nie kordaatskap vir lank uithou nie, omdat daar nie egskeiding betrokke is nie.  

A man standing in the greeting card section of a store was having trouble picking out a card. The clerk asked if she could help, and he said:
“Well, it’s our fortieth wedding anniversary, but I can’t find a card that says what I want to say. You know, forty years ago it wouldn’t have been any problem picking out a card, because back then I thought I knew what love was. But we love each other so much more today, I just can’t find a card that says it!” The Bible exposition commentary. "

 For their tenth wedding anniversary, Danielle LeFeuvre of Toulouse, France, brought her husband a throne, a crown, and a sceptre. “All of this talk about women’s liberation and domination got him down,” she explained. “He’s a new man now that he knows the children and I consider him king and master in his own home.” Encyclopedia of 7700 illustrations. Garland TX: Bible Communications.

Too many people marry for better or for worse, but not for good.
The most impressive example of tolerance is a golden wedding anniversary…Grit
 
The highest happiness on earth is in marriage. Every man who is happily married is a successful man even if he has failed in everything else…William Lyon Phelps
 
Socrates the philosopher said: “By all means marry. If you get a good wife, you will become very happy; if you get a bad one, you will become a philosopher—and that is also good.”
 
“The increasing divorce rate is rapidly making Soth Africa the land of the free,” a visiting Englishman acidly observed. “Yes,” admitted his South African companion, “but remembers the marriage rate is increasing too. That shows South Africa is still the home of the brave.”
 

Huweliksherdenking Geskenke

Sien die lys hieronder die lang beskrywing om 'n objektiewe voorstel vir jou volgende huweliksherdenking geskenke, benamings en temas te verkry. Daar is drie aanbevelings en almal is aanvaarbaar. Dit hang van julle af watter een sal meer van pas sal wees vir julle op daardie tydstip. Daar is heelwat herhalings en 'n persoon kan kies of die spesifieke tema nou gevolg gaan word of by 'n later herdenking. Dit bly tog belangrik om hierdie herdenkings te beklemtoon.

Huweliksherdenking Geskenke, benamings en Temas

Hier volg 'n riglyn wat gevolg kan word vir die standaard huweliksherdenking geskenke,  benamings en temas soos wat algemeen aanvaar word. Indien daar 'n geselligheid gaan wees, hoef dit nie formeel te wees nie. Die gaste kan ontspanne aantrek en almal verkeer in 'n opgewekte luim met musiek en drankies wat beskikbaar is. Dit sal van pas wees om elke 5 jaar 'n huwelikstrou bekentenis weer aan bekaar voor te lees. Elders in hierdie webblad is daar 'n puik voorbeeld van 'n huweliksbelofte wat die paartjie weer kan maak voor al die gaste. Dit dien ook as 'n affermatief vir die jonger getroudes wat daar teenwoordig is.

Sien die paar foto's van Jan en Gerda se 40ste Huweliksherdenking as voorbeelk. Hulle het so na as moontlik Robyn Rooi aangetrek om die Robyn herdenking te beklemtoon.

Jaar
Tradisioneel
Modern
Alternatief
Blom
Alternatiewe Steen
1
 Papier
Plastiek 
Horlosie 
 Gesiggie
Goud of Peridoot (Chrisoliet)
2
 Katoen
Gedrukte katoen 
 Porselein
Kosmos 
Granaat steen 
3
 Leer
 Leer
 Kristal en Glas
Fuchsia
Pêrels
4
 Vrugte en Blomme
Linne, Satyn, Nylon
Toebehore 
 Malva
Blou Topaas of Groenkwarts 
5
 Hout
 Hout
 Silwerware
 Madeliefie
 Saffier of Toermalyn
6
 Snoepgoed
 Yster
 Hout
 Varklelie
 Ametis
7
 Koper of Wol
 Geelkoper
 Lessenaar Stel
 
 Oniks of Geel Saffier
8
 Brons
 Erdewerk (pottery)
 Linnegoed
 Klematis (lemoenklimop)
 Toermalyn of Tanzaniet
9
 Erdeware
 Wilgerboom
 Leer
 Poppie
 Lasuriet of Ametis
10
 Tin (sink)
 Aluminium
 Diamant
 Affodille
 Diamant of Blou Saffier
11
 Staal
 Staal
 Juweliersware
 Doukelkie (trompettertjie)
 Turkoois of Sitrien
12
 Systof
 Linne
 Pêrels
 Pioenroos (pinksterroos)
 Groenkwarts of Opaal
13
 Kant goed ens. (lace)
 Kant
 Tekstiel, Kunspels
 Stokroos
 Sitrien of Maansteen, Valkoog
14
 Ivoor
 Ivoor
 Goud
 Dahlia
 Opaal of Agaat, Bloedsteen
15
 Kristal
 Glas
 Horlosies
 Roos
 Robyn of Alexandriet, Rodoliet
20
 Porselein
 Porselein
 Platinum
 Daglelie
 Emerald of Geel Diamant
25
 Silwer
 Silwer
 Silwer
 Iris
 Silwer Herdenkingsjaar
30
 Pêrels
  Pêrels
  Pêrels
 Pronkertjie
 Pêrel Herdenkingsjaar
35
 Koraal
 Koraal of Groenkwarts
 Groenkwarts
 
 Smarag
40
 Robyn
 Granaatsteen
 Robyn
 Kappertjie
 Robyn Herdenkingsjaar
45
 Saffier
 Saffier
 Saffier
 
 Katoogsteen
50
 Goud
 Goud
 Goud
 Violette
 Goue Herdenkingsjaar
55
 Smarag
 Turkoois steen
 Smarag
 
 Alexandriet
60
 Diamant
 Goud
 Diamant
 
 Diamant Herdenkingsjaar
65
 Diamant
 Goud
 Diamant
 
 Blou Spinel
70
 Diamant
 Goud
 Diamant
 
 Saffier Herdenkingsjaar
75
 Diamant
 Goud
 Diamant
 
 Tweede Diamant Herdenkingsjaar
80
 
 Diamant
 
 
 Tweede Robyn Herdenkingsjaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan en Gerda se Robyn Huweliksherdenking. Foto's is geneem deur Eugene Naude van Wedding Moments.