Search for                 Details found: 643  Page 1 of 2     Records Per Page:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Woord Kort Beskrywing  
  View Aanslag op Huwelik

AANSLAG OP HUWELIK

Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees... Heb.13:4

AANSLAG op huwelik  ww 'n poging om die orde van die huwelik te benadeel. Die Goddelik ingestelde huwelik (verbond huwelik) se reëls te skend, 'n
offensief teen huwelike,bombardement van onkuisheid, huweliksbeleëring deur die Bose

 
  View Aantreklik

AANTREKLIK  

Aantreklik b.nw.   Bekoorlik, aantrek soos 'n magneet na 'n stuk yster. Ook  Innerlike skoonheid, onweerstaanbaar, verloklik, meesterlik aantreklik, aanvallig, bevallig, mooi

Elke mens het  skoonheid maar nie almal sien dit nie.

 En die dogter (Rebekka) was baie mooi van aansien, 'n jong meisie... Gen24:16
 
O, Mooiste onder die vroue... Hooglied 1:8

In dié tyd was Moses gebore en hy was wonderlik mooi... Hand. 7:20

Aantreklik kan ook van ander voorwerpe of entiteite gesê word soos: "Daardie nuwe rooi Ferrari het aantreklike lyne en is nogal seksie!"
 
  View Aangenaam

AANGENAAM

Aangenaam b.nw.   'n persoonlikheid wat genot en plesier verskaf, innemend, goedgeaard, hoflik, welwillend, charismaties, opgevoed, vermaaklik, prettig, amusant, gesellig

Maklik om mee oor die weg te kom en gemaklik in 'n gesprek. Is ontspanne en informeel

Die woorde uit die mond van 'n wyse is aangenaam... Pred. 10:12

Laat julle woorde altyd aangenaam wees... Kol. 4:6

Ons doen dikwels iets saam wat aangenaam en opwindend is!
 

 
  View Aanpasbaar

AANPASBAAR  

Aanpasbaar b.nw.  bereid om soos nodig te verander volgens die eise wat aan jou gestel word. Met behoud v.d. eie en selfstandige, aanpasbaar is by en ontvanklik vir die nuwe, buigsaam,

Pas maklik in en is gemaklik in enige situasie

5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Php 4:5 NV

17Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Jas 3:17 NV

Vir jou my engel, maak ek dit my lewenstyl om meer aanpasbaar te wees.

 
  View Aanvaarding

AANVAARDING 

Aanvaarding ww. Jou omstandighede soos teenslae, smart, pyn en vreugde aanvaar sonder om "jou speelgoed uit die kot te gooi". Deurstaan; skik in omstandighede, aanvaar jou oorwinning of neerlaag met opwinding.

Absolute liefde is bereid om jou maat ondanks sy/haar tekortkominge, onvoorwaardelik te aanvaar.

24 Maar dit verseker Ek julle," sê Hy verder, "geen profeet word in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar nie. Lukas 4:24
10 En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? 11Dit verseker Ek jou: Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie.Joh.3:10-11
En julle het die berowing van jou goed met blydskap aanvaar, omdat julle wis dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemele het. Heb. 10:34

 Teen 2010 het Suid Afrikaners selfs nog minder belang gestel in absolutes rakende die Christelike godsdiens en perspektiewe verkies waarin relatiewe waardes toeneem in geloofwaardigheid. Om sake in reg-verkeerd kategorieë te plaas begin baie mense afstoot, aangesien hulle aan die idee begin vasklou dat daar geen absolute waarheid, geen absolute werklikheid en geen absolute krag bestaan nie. Selfs ons Christene se begrip van God is besig om Drasties aangepas te word as gevolg van hierdie universele aanvaarding van voorwaardelike waarhede.

Oor 'n paar jaar sal al meer Afrikaners God nie as die enkele almagtige Opper Wese wat die heelal gemaak het en oor sy opper skepping heers beskou nie, maar as ’n algemene en onpersoonlike natuur krag. Dan sal die meeste Afrikaners nie meer aanneem dat jou God ook my God is, en dat die God van die Algemene Christelike Kerk die enigste ware God is wat bestaan nie. Die ou mense wat die oorname van kommunisme en sy goddeloosheid gevrees het, het te velde getrek teen die gevare daarvan dat Afrikaners ’n godlose nasie sou word. Hulle hoef nie meer bang te wees nie; ons as Afrikaners is besig om net die teenoorgestelde daarvan te word—ons word 'n sub-nasie met baie ingevoerde afgode. Ons aanvaar  deesdae elke Jan Rap en sy Maat se uitlatings as waarheid en is traag on die waarheid te soek.

Gelukkig bly God in beheer, ongeag ons sienings en aanvaardings van sekulê afwykings. Die son sal elke dag opkom - haleluja daarvoor!


 
 
  View Aarselend

AARSELEND 

Aarselend ww.   Om besluitloos, met twyfel of onseker op te tree. halfhartig,  weifelend, huiwerig, ongeneë, traag,

22 Hoe lank sal jy bly aarsel, o afkerige dogter? Want die HERE het iets nuuts op die aarde geskape: Die vrou sal die man beskerm Jer.31:22
20 Kom, gaan ondertoe en moenie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want Ek het hulle gestuur." Hand. 10:13

 Nou moet ons Christelike vryheid behandel. ’n Verduideliking hiervan behoort glad nie deur iemand wat hom ten doel stel om ’n samevatting van die leer van die evangelie te gee, agterweë gelaat te word nie. Dit is trouens ’n besonder noodsaaklike onderwerp en sonder die kennis daarvan durf mens se gewete bykans niks sonder twyfel aan nie. In baie sake is hulle aarselend en deins daarvan terug; hulle is altyd verdeeld en bevrees. Christelike vryheid is inderdaad veral ’n byvoegsel van die regverdigmaking en dra geweldig daartoe by om die krag daarvan te begryp. Calvyn, Johannes ; Simpson, H.W., vertaal deur ; Brink C.M.M., vertaal deur: Institusie van die Christelike godsdiens. Potchefstroom : Calvyn-Jubileum boekefonds, 1998, c1991, S. III, xix, 1

 
  View Aborsie

ABORSIE 

 ABORSIE of VRUGAFDRYWING  ww.  ontydige bevalling, vrugafdrywing, misgeboorte, destruksie van lewe, 'n kunsmatige miskraam,  Vrugafdrywing,

Argumente teen aborsie

Ek kies om my ontydige swangerskap in 'n geleentheid vir ons alby te verander. Ek sal 'n plan maak om hierdie kind te versorg en steeds my lewensdoel te bereik. Here Help My Asseblief!

17omdat hy my nie doodgemaak het voor ek gebore is sodat my ma my graf kon gewees het en sy nooit in kraam kon kom nie. Je 20:17 NV

6Hy het sy eie seun as offer verbrand, hom besig gehou met goëlery, waarsêery en toordery, en meegedoen aan die oproep en raadpleging van geeste. Hy het baie verkeerde dinge gedoen in die oë van die Here en Hom uitgetart. 2 Kings 21:6 NV

19... Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, Dt 30:19b OV

U het my diepste wese gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder...geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is in die geheime plek, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. U het my ongevormde liggaam gesien, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe kosbaar is U gedagtes oor my, o God, hoe ontelbaar hulle almal! Ps 139:13 - 17 MV

Verhaal 1

In 1944, a forty-one-year-old woman sought an abortion from her doctor. He firmly refused, asserting that abortion was just not right, morally, ethically, or legally. The woman later gave birth to a baby boy and named him James Robison. This unwanted child grew up to become a well-known evangelist. God has a plan for every human life, even those who are not wanted.  Green, Michael P: Illustrations for Biblical Preaching :Baker Book House, 1989

Verhaal 2

Die bekende fietsryer Lance Armstrong was 'n ontydige jeug swangerskap van sy ma wat toe 16 jaar oud was en nog op skool. Die jeugdige Linda Armstron is deur haar enkelouer moeder aangeraai om te aborteer of die huis te verlaat. Sy het die huis verlaat en haar seun Lance grootgemaak as enkelouer. Haar loopbaan en studies het nooit iets van gekom nie, maar haar wonderlike daad is beloon met Lance se menigde oorwinnings, eerstens as driekamp atleet en later as wêreldbekende fietsryer. Sy ma het elke keer die voorreg gehad om vir hom by die wenpaal te wag! Op 'n keer tydens die padwedren wêreld kampioenskap in Oslo het hy na sy oorwinning van die podium afgeklim en sy ma omhels terwyl hy aanhoudend hierdie woorde herhaal: "Ons het dit gedoen!"

In Ps 27:10 skryf David: "Want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem."

Ballad of the Aborted Unborn

My shining feet will never run on early morning lawn;
my feet were crushed before they had a chance to greet the dawn.
My fingers now will never stretch to touch the winning tape;
my race was done before I learned the smallest steps to take.
My growing height will never be recorded on the wall;
my growth was stopped when I was still unseen, and very small.
My lips and tongue will never taste the good fruits of the earth;
for I myself was judged to be a fruit of little worth.
My eyes will never scan the sky for my high-flying kite;
for when still blind, destroyed were they in the black womb of night.
I’ll never stand upon a hill, Spring’s winds in my hair;
aborted winds of thought closed in on Motherhood’s despair.
I’ll never walk the shores of life or know the tides of time;
for I was coming but unloved, and that my only crime.
Nameless am I, a grain of sand, one of the countless dead;
but the deed that made me ashen grey floats on seas of red.
 
Fay Clayton

Die huidige Landswette bepaal dat 'n dogter vanaf 14 Jaar ouderdom self mag besluit oor 'n Aborsie. Sy moet net behoorlik ingelig word oor die keuse wat sy maak deur  'n opgeleide berader in die verband. Die vraag in die mens se hart is sekerlik:

Betreffende Swangerskap en Aborsie is die vraag: Wanneer begin lewe?

Is dit met bevrugting wanneer daar slegs 2 selle is?

Begin lewe wanneer die selle reeds meervoudig verdeel het?

Begin lewe nadat die ovum of eiertjie bevrug is?

Begin lewe nadat dit deur die eier leiers beweeg het tot in die baarmoeder?

Begin lewe nadat die bevrugte eiertjie aan die baarmoederwand geheg het?

Begin lewe nadat die Embryo in 'n Fetus verander het?

Swangerskap en nuwe lewe

Ons glo dat swangerskap en dus nuwe lewe begin wanneer die bevrugte ovum aan die baarmoeder wand heg. Die baarmoeder begin dan dadelik om bloed toevoer te verseker vir die nuwe aankomeling. Hier aanvaar ons die teks hier genoem as voldoende bewys hiervoor. Lees self wat sê God se woord hieroor: " Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef."  lees verder "15...toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. 16U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is." Ps 139:13. 15b-16 OV

Swangerskap en nuwe lewe aborsie

Eerstens kyk ons na die Bybel vir 'n historiese siening van lewe en die gevolge daaraan verbonde wanneer iemand hierdie lewe sou vernietig. Daar was deurgans 'n eenduigige riglyn. Daardie persoon se lewe vir die lewe wat geneem is!

13 "Jy mag nie moord pleeg nie. Ex. 20:13
6 As iemand 'n mens doodmaak, moet die mense hom ook doodmaak, want Ek het die mens na my ewebeeld gemaak. 7Julle moet baie kinders hê en meer word sodat julle orals op die aarde kan woon en beheer daaroor kan hê." Gen. 9:6

 

Aborsie en die Bybel

The contemporary debate over abortion usually pits pro-life advocates against those who hold to the pro-choice position. To pro-lifers, life in the womb begins at the moment of conception. This life, like all human life, should be respected as a gift from God. They speak of the fetus as an “unborn child,” and they see abortion as the killing of that child.
Pro-choicers, on the other hand, do not recognize the fetus as a person until it becomes viable (able to live on its own) or until the moment of birth. Thus the fetus has no rights apart from the woman. Only the woman who carries the fetus has the right to decide whether it will be born or not. If carrying the fetus to full term will have a negative effect on her physical or emotional health, abortion may be medically warranted.
There are other considerations in the abortion issue that need to be taken into account along with the “when-does-life-begin” question. Many people of faith cite biblical principles that they believe speak directly to this controversial subject.
1. Human beings are made in the image of God. Genesis 1:27 declares, “So God created man in His own image.” We are more than a batch of random cells thrown together in haphazard fashion. As human beings, we reflect the eternal God, who called us into being with design and purpose. Each person, even the unborn, has the right to achieve the potential for which he was created.
2. Children are a blessing from God. The psalmist declared, “Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb is His reward” (Ps. 127:3). Parents cooperate with God in bringing human life into the world. We have the right to participate in the creative process but not to take the life of the innocent unborn.
3. Life is sacred to God. Because life is sacred to God, we are commanded not to murder (Ex. 20:13). No life is to be taken without a justifiable reason. God is the Creator and giver of life. Only He has the sovereign right to take life away.
The Creator’s Craftsmanship
Psalm 139 speaks of God’s intimate knowledge of each individual. He has that knowledge because He has created each person from the womb (Ps. 139:13).
The Hebrew word translated “formed” (or “created” in some translations) is not bara, which conveys the idea of creation from nothing (compare Gen. 1:1), but qanah, which has to do with ownership. God knows us intimately because He owns us. He is like the inventor who carefully designs and builds a device and then becomes the owner of its patent.
Paired with qanah is a word translated “covered” (or “knit together”). This language communicates the idea of a person’s body and soul being intricately molded and crocheted together in the mother’s womb. It is a process that involves time, skill, and craftsmanship.
People are not thrown together haphazardly, even less do they come together through random processes. Rather, God intentionally and masterfully creates human life in the womb. He works everything together into a whole, according to His will.
The same God whose mind and power fashioned the stars, the seas, the animals, and all other human beings has carefully, intentionally, and individually crafted you. That means you are unique. No one else has been given exactly the same makeup as God has given you...Taken from:  What does the Bible say about--

Hulp vir Onbeplande Swangerskappe

Die vrae wat by jong meisies en selfs ouer dames ontstaan wanneer hulle ontdek dat hulle 'n onbeplande swangerskap beleef is legio. Die grootste vraag is seker wat doen ek nou?

Ons verwys julle graag na die volgende webblad vir praktiese hulp rakende 'n onbeplande swangerskap. http://www.pccofhope.org.za

 
  View Aggressief

AGGRESSIEF 

Aggressief b.nw.  Iemand wat veglustig, bakleierig of aanvallend in die huwelik optree. Katterig, jaloers, heftig, twisgierig, twissoekerig, Op jou agterpote

3 geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie; 4 een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. 1 Tim. 3:3-4

 

 
  View Akkuraat

AKKURAAT 

Akkuraat b.nw.  'n Persoon of instrument wat met presiesheid 'n taak uitvoer. Die werker is akkuraat / noukeurig in sy taak uitvoering want hy maak nie foute nie. trefseker, eksie-perfeksie, deeglik, foutloos, suiwer, sekuur, haarfyn, noukeurig, sorgvuldig, sekuur, presies, volmaak, 
 

'n Regte weegtoestel kom van die Here... Spr. 16:11


 

 
  View Amasone Seks

AMASONE POSISIE


Hierdie posisie is die vrou bo en sy pen die man met haar hande vas. Die vrou beheer die hele situasie en die man is bloot net "daar"

 
  View Ambisieus

AMBISIEUS 

Ambisieus b.nw.  n persoon met 'n sterk begeerte om iets te wees of te bereik ter wille van die eer wat daaraan gekoppel word of aangevuur te word om sy ideale te verwesenlik. (Bruce Fordice was aangevuur om 10 agtereenvolgende Comrades wedlope te wen)  volhardend, dinamies, doelgerig, lewenskragtig, vooruitstrewend, ondernemend, hoogvlieënd, 

JAKOBUS (seun van Sebedeus. Hy en sy broer Johannes het as die "Seuns van die Donder" bekend gestaan) Mk 4:9
Eienskappe: Ambisieus, vinnige geaardheid, vinnig om te veroordeel, maar opreg in sy toewyding aan Jesus. (Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S.)

 
  View Anus

ANUS 

Anus s.nw. Uitmonding van die dermkanaal waardeur ontlasting gestoot word; aars, fondament, gat. Die laaste deel van die Dikderm. lende stert, agterent, agterwêreld, agterstel, agterstewe, ners, nersderm, hol (plat), poephol (plat),
 
  View Areola

AREOLA 

Areola s.nw. Donker gekleurde ring om die tepel of uiteinde van 'n vrou of man se bors; deel van bors waaraan die lippe raak wanneer babas aan hulle ma se bors suig.

Op die areola is daar klein knoppies wat amper soos 'n puisie wil voorkom, dit word die Montgomery klierties genoem. By die vrou se bors is dit meer opsigtelik as by 'n man. Die doel hiervan is dat wanneer 'n vrou bordvoed, skei daardie klierties 'n vloeistof af wat as smeermiddel dien sodat die tepel gesmeer word wanneer die baba daaraan suig nie. Op die onderstaande foto is hierdie knoppies duidelik sigbaar. Dames is baie kere bekommerd dat hulle borste nie mooi of normaal is nie, veral omdat die tepel en areola nie soos van haar vriendinne se tepels lyk nie. Hier wil ons julle gerusstel, daar is letterlik honderde verskillende vorms van tepel, areola en borste.Volg hierdie koppel en kyk self na fotos van 'n paar weergawes van normale borste.

 
  View Atmosfeer

ATMOSFEER 

Atmosfeer b.nw & bw.  ingesteldheid, stemming, vakansiestemming, ondertoon, gewaarwording, ervaring, Daar heers 'n kalm asmosfeer in ons huishouding

 
  View Avontuurlik

AVONTUURLIK  - AVONTURIER 

Avontuurlik b.nw. & bw.  Haar man het ridderlikke eienskappe, Sy is waagmoedig om nog kinder te wil aanneem met reeds twee op die juppe. Hulle beleef 'n opwindende en gebeurtenisvolle huwelik

Iemand wat nuwe en uitdagende onderneming sal aanpak met 'n vasberadenheid om dit te bemeester om

 
  View Analities

ANALITIES

Analities  b.nw. & bw.  Ontledend, onsydig,

Hou daarvan om dele of onderafdelings van 'n eenheid te bestudeer vir hulle behoorlike doelmatige verband met die geheel

Bv. Eerstevrug is 'n Ou Testament begrip wat in die Nuwe Testament ook voorkom maar met 'n totaal ander betekenis as in die oorspronklike toepassing. Vir meeste kerkgangers maak beide begrippe in elk geval nie saak nie! Hulle is nie analities nie.

 
  View Angs

ANGS

Angs ww. & b.nw. vrees, onbewuste stres, onrus, verskrik, verontrus, beproewing, vervaard, benoudheid, vreesgevoel, onsekerheid, verontrusting, paniek, sielskwelling, sielsfoltering, geestelike marteling,
 
10 Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand. Is 41:10 OV
 
5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval.
6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Ps. 55:5-6 OV
 
48 Toe Maria en Josef vir Jesus daar sien, was hulle baie omgekrap. Maria het dadelik vir hom gesê: “Hoe kon jy so iets aan ons doen? Ons is al dood van bekommernis oor jou. Drie dae lank soek ons oral na jou!” Luk. 2:48 BV
Almal wat hulle deur die Heilige Gees laat lei, is kinders van God. As julle hierdie keuse maak, is julle nie langer slawe van dinge soos angs en vrees nie. Rom 8:14 BV
 ’n Gelowige geniet die lewe., ongelowiges is lewendig dood. Hulle ken net angs en vrees.Spr 12:28
 
 
 Daar word probleme uit die toekoms geleen. Dit word gewaarborg om verdere probleme in die hede te skep...Harold Hill
 
 
.

Definisie vir angs:

Angs is abnormale onbewuste emosionele spanning.
 

Voorbeeld van angs:

Wanneer jy rustig in ‘n vertrek sit en skielik slaan ‘n deur hard toe neffens by jou. Jy skrik jou koud totdat jy besef dit was die wind wat die deur toegeslaan het. Daardie gevoel duur dan nog ‘n tydjie en vervaag stadig totdat jy weer kalm is en jou hart tot ruste gekom het. Angs is presies dieselfde behalwe dat jy nie daarvan bewus is nie en jy ook nie die antwoord daarop het nie. Hierdie toestand duur in jou liggaam en gees voort vir jare totdat jy dit uit die onderbewuste uithaal en hanteer. Dus jou emosionele deur wat toegeklap het word nou opgeklaar.
 
Angs is dus die grootste onbewuste vyand van die mens. Dit hou direk verband met geestelike volwassenheid. Die mens se grootste probleem waarmee hy moet deel is om die onbewuste hartseer van sy kinderjare te identifiseer en agter die rug te kry.Hy moet dus outonoom of los van sy kinderjare wees. Die hartseer van die verlede moet na die bewuste gebring word en verwerk word. Heeltemal opgelos word van ten minste daardie persoon se kant. Baie male is dit nie moontlik om die gevolge heeltemal te neutraliseer nie. Bv. ‘n Aangenome kind vind na baie jare sy eie ouers en vind dan uit dat die ouers niks met hom te doen wil hê nie. Die mens kan homself gelukkig ag as hy die hartseer van sy kinderdae kan verwerk voordat hy 40 jaar oud is. Meeste mense word daarmee oud!
 
In die huwelik is daar dan nie huweliksprobleme nie maar persoonlikheidsprobleme wat angs veroorsaak en nie opgelos is nie. Dus geestelike volwassenheid wat nog nie volkome beleef word nie. Lees Paulus se uitspraak. 28Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Kol. 1:28
 
Angs is dan ook die afwesigheid van Totale Vrede = "Shalom" in 'n persoon se lewe!
Shalom  verskyn +100 keer in die Bybel en kan vertaal word met die volgende (gesamentlik) begrippe = Heelheid, Volheid, Afgehandel, Perfek gemaak, Totale Verlossing, Totale Vrede, Restorasie, Onderwerping aan God se wil, In Vrede, Perfek, Versorgd, Goeie Gesondheid, Gekunsteld, Gesondheid, Totale Genesing (Jes. 53:5), met sagtheid en vatsoenlik. Sien ook Vine's Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words vir meer oor Shalom
 
Ek ken nie 'n enkele woord IN ENIGE ANDER TAAL met dieselfde diepte as SHALOM nie!
 
Lees hieronder meer oor angs
 
  View Armoede

ARMOEDE 

Armoede b.nw. & bw.  onvermoënd, behoeftige, armlastige, pouperisme, tekort aan lewensbehoeftes, in elende lewe, versukkeld, verwaarloosde gesin, swaarkry,

9Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word. 2 Kor 8:9 NV

 Afskeepwerk en bedrog lei tot afdanking en armoede.Spr 14:35 BV

 
  View Astrant

ASTRANT

Astrant b.nw. & bw. onbeskaamd, verstout, vrypostig, vreesloos, uittartend, vermetel, onbeskof, sonder om te blik of bloos.

Kom vertoonagtig en luisterryk voor en is soms te luidrugtig en prominent.

13Sy gryp die jongman en soen hom, onbeskaamd sê sy vir hom: 14“Ek moes maaltydoffers bring en ek het vandag juis my geloftes betaal.  Pr 7:13 NV
 
10Hulle is heeltemal gevoelloos en praat verskriklik astrant. Ps 17:10 BV
 
10 They refuse to show mercy, and they keep bragging. Ps 17:10 CEV
 
  View Alledaags

ALLEDAAGS

Alledaags  b.nw. & bw.  gelykvloers, doodgewoon, banaal. platvloers, karakterloos, invormeel,  niks besonders nie, onglansryk, ordinêr, onromanties, plat, prosaïes, triviaal,

"n Persoon wat die middeweg kies sonder hoogtepunte en laagtepunte, wys ook nie baie of selfs enige emosie nie.

27Silwer het hy in Jerusalem so alledaags soos klippe gemaak en seders soos die wildevyebome in die Laeveld. 2 Ch 9:27 NV
21Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders én iets alledaags te maak nie? Ro 9:21 NV
 
  View Alleenloper

ALLEENLOPER

Alleenloper  S.nw. & b.nw. introvert, Enkeling, eenling, seperatis, partikularis, iemand wat hom afskei van ander, op eie houtjie tewerk gaan

Hierdie persoon benodig heelwat persoonlike of privaat tyd en is geneig om ander mense te vermy.

Elia en Ehud van die Bybel is voorbeelde van 'n alleenlopers. Lees Ehud se verhaal in Rig. 3:15-24 OV

 
  View Bedees

BEDEES

Bedees b.nw & bw.  beskroomd, bangerig, gedwee, nederig, skaam, skugter, sku,  verskimmel, selfbewus, swygsaam,  teruggetrokke,

Skram weg van aandag en kom selfbewus voor. Bangerig om iets onvanpas of ongewoonds te doen.

Ek, Paulus, doen ’n persoonlike beroep op julle—ek, wat mos “gedwee” is as ek by julle is, maar “manhaftig” teenoor julle as ek van julle af weg is. In die Naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle: 2Moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie.  2 Co 10:1-2 NV

 Die verdenking is teen die apostel gesaai dat hy uit die verte manmoedig is, maar bedeesd is as hy teenwoordig is (v.1–2).

 

 
  View Baanbrekend

BAANBREKEND 

Baanbrekend b.nw. & bw.  begonne, hernude, ondernemend, iets op tou sit, iets van staple stuur, avontuurlik

 
  View Baarmoeder (Uterus)

 BAARMOEDER  of UTERUS 

Baarmoeder s.nw. geslagsdeel, vroulike geslagsorgaan, moederskoot, baarmoeder, uterus,

5 Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; Jer 1:5 OV

14Gee aan hulle, Here, wat U wil, gee hulle kinderlose baarmoeders en borste sonder melk. Ho 9:14 NV  (Dit is Hosia se  versoek aan God omdat Israel bandeloos opgetree het!)

 

 
  View Baarmoedernek (Serviks)

BAARMOEDER NEK 

Baarmoeder nek s.nw. Serviks

Die baarmoedernek is die uitgang van die baarmoeder na die vaginale kanaal toe. Serviks is die Latynse naam vir nek. Daar is 'n gedeelte (punt) van die Serviks wat in die vaginale kanaak uitmond of uitsteek. Die opening wat hier verskaf word vanaf die Vagina na die baarmoeder is baie dun, ongeveer 1,5mm in diameter.Dit verhoed dat die baarmoeder met kieme besmet word. Die baarmoeder skei gedurig 'n ligte vloeistof af wat haarself higiënies hou.
Die manlike saadselle moet hierdeur swem om die afgeskeide vroulike eiertjie te bevrug wat in die eier leier buis afbeweeg.

Sien lang beskrywing vir meer inligting
 

 
  View Ballas

BALLAS

Ballas  s.nw. Onverfynde benaming van testes. Teelballe, teelsak, testes, saadballe, voortplantingsorgaan, balle, manlike geslagskliere wat die saadselle voortbring vir geslagtelike voortplanting, deel van die manlike skaamdele,

Die vroulike weergawe van die teelballe kan as die eierstokke of ovarium beskou word.

Sien Teelballe of ook genoem Testikels vir 'n vollediger beskrywing van die manlike teelballe. Sien ook die sketse van die manlike teelbal hieronder.

 
  View Balsak

BALSAK  

Balsak s.nw. Balsak is 'n alternatiewe benaming vir Skrotum, en is meer in gebruik in die Volksmond as Skrotum, teelsak, testikel sak,

Dit is die sak waarin die teelballe en bybal gehuisves word. Dit hang tussen 'n man se bene net onder die Penis
 

 
  View Bedaard

BEDAARD 

Bedaard b.nw. & bw. Rustig, kalm, sonder ooryling: Iets bedaard aanpak. bedaardheid.

11Maar Josafat het gevra: "Is hier nie 'n profeet van die Here deur wie ons die Here kan raadpleeg nie?" Een van die amptenare van die koning van Israel het geantwoord: "Elisa seun van Safat is hier. Hy het sy opleiding by Elia gekry."Kon.3:11
 

 
  View Bedagsaam

BEDAGSAAM

Bedagsaam b.nw. Versigtig, met oorleg, nie oorhaastig nie.

Het begrip vir die nood en gevoelens van ander.

2Hulle moet van niemand kwaadpraat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Tit 3:2
17Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Jak 3:17 NV

8Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Miga 6:8 NV
 
  View Bedrywig

BEDRYWIG 

Bedrywig b.nw. Werksaam, druk besig, lewendig: 'n Bedrywige persoon.
 

14Die paleis lê verlate, die stad wat so bedrywig was, is leeg. Jes 32:14
40Maar Marta was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: "Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê sy moet my kom help!" Luk 10:40

 

 
  View Beheers

BEHEERS

Beheers b.nw. Meester wees van, in jou mag hê, iemand met jou blik beheers. Wie beheers die seeroete rondom Suid-Afrika? Die hele wedstryd beheers. 'n Onderwerp of 'n taal beheers. Bedwing, Sy woede beheers.

8Dié wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. 9Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Rom 8:8-9

 

 
  View Behoedsaam

BEHOEDSAAM

Behoedsaam b.nw. Versigtig, bedagsaam: Behoedsaam omgaan in gevaarlike omstandighede

6Ek is die Here. Omdat Ek getrou is aan my verbond, het Ek jou geroep. Ek hou jou vas,Ek beskerm jou en Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jes 42:6

.

 
  View Beleefd

BELEEFD

Beleefd b.nw.  Met goeie maniere, hoflik: Beleef antwoord. 'n Beleefde ondergeskikte
 

Behandel almal met wie julle te doen kry beleefd en gemanierd. 1 Pet 2:17 BV
17Julle moet almal met respek behandel en die ander Christene liefhê. 1 Pet 2:17 NLV
 

 

 
  View Belofte

BELOFTE 

Belofte ww. & b.nw. voorspel, toesê, verwagting, beloning, verseker,

21"Wanneer jy 'n gelofte aflê teenoor die Here jou God, moet jy nie traag wees om dit na te kom nie, anders sal die Here jou God jou tot verantwoording roep en sal jy skuldig wees. 22Wanneer jy nie 'n gelofte aflê nie, sal jy nie skuldig wees nie, 23maar as jy vrywillig 'n gelofte teenoor die Here jou God aflê, moet jy versigtig wees met wat jy sê en moet jy die gelofte nakom. Dt 23:21-23
5My belofte wat Ek met die uittog uit Egipte aan julle gemaak het, sal Ek nakom: my Gees sal altyd by julle bly. Moenie bang wees nie! Hag 2:5

 Sien ook al die Bybel Beloftes in hierdie aanbieding

 
  View Bene

BENE 

Bene s.nw. Hier bedoel ons nie die skelet van die mens nie, maar die deel wat die teenoorgestelde geslag se aandag trek! Dit is veral die vroulike geslag se bene wat aandag trek!

15Sy bobene is soos marmerpilare wat op goue voetstukke rus. Sy voorkoms is soos dié van die Libanon, indrukwekkend soos die seders. Hooglied 5:15
13 Die bene in sy lyf is soos bronspype, soos stukke yster. Job 40:13NV

 
  View Beskaaf

BESKAAF

Beskaaf b.nw. & bw. welopgevoed, verfynd, gemanierd, teenoorgesteld van barbaars, wagters op Sions mure, gekultureerd, verlig,

Iemand wie se belangstellings beide die intellek en kunste ondersteun, soos die ballet, opera ens.

2'n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; 1 Tim 3:2
2'n Leier in die gemeente se lewe moet onbesproke wees. Hy moet getrou wees aan sy vrou en daarby moet hy ook nie uitspattig lewe nie maar hy moet hom gedissiplineerd en ordentlik gedra. Hy moet gasvry wees en moet ander uit die woord van God kan leer. 1 Tim 3:1 LV

 

 
  View Beskeie

BESKEIE

Beskeie b.nw & bw. sonder aanmatiging, nederig, nie veeleisend, ootmoedig, sedig,

2 Selfverheffing bring vernedering; wie nederig is, het wysheid. Pr 11:2
'n Slim mens is beskeie oor al sy kennis. Pr 12:23 BV

 

 
  View Beslis

BESLIS 

Beslis bw. Vasbeslote, seker, deurslaggewend, pertinent, verseker, kategories, voldonge, deurtastend, standvastig, resoluut, onmisbaar,

51"Verstaan julle al hierdie dinge?" "Ja," antwoord hulle Hom. Mat 13:51 NV
Wie het nou vir julle kom sê om anders te lewe? Beslis nie God nie. Gal 5:8 LV

 

 

 
  View Bevrediging

BEVREDIGING

Bevrediging b.nw.  begeerte vervul, wens volbring, satisfaksie, genoeë vind, tantaliseer,

Om die Here te vereer, sal vir hom die meeste bevrediging gee. Hy sal nie volgens die uiterlike skyn of op hoor-sê oordeel nie. Jes 11:3 LV
Hoekom sou jy dan bevrediging gaan soek by 'n onsedelike vrou en dié omhels? Pr 5:20 LV

 

 
  View Bevrees

BEVREES

 Bevrees b.nw.  bang, benoud, beangs, huiwerig, kleinmoedig, vervaard, terug deins,

Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here. 8Hy voel hom veilig, hy is nie bevrees nie: Ps 112:7-8
9Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: "Moenie bang wees nie; hou aan met preek en moenie stilbly nie, 10want Ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan My." Hand 18:9-10

 

 
  View Bi-seksueel

BI-SEKSUEEL

Bi-seksueel S.nw. Dubbelslagtig, hermafrodities, wisselgeslagtig, alkant selfkant, transseksueel, androgien, tweeslagtig. Manlik en vroulik tegelyk. Janhen. Dit kan ook homoseksueel, lesbiese en poligamiese praktyke insluit

24Daar was selfs manlike tempelprostitute in die land. 1 Ki 14:23-24 NV

By die mens word gewoonlik bedoel dat die persoon anders as in die plantelewe sy geslag kunsmatig aanpas volgens sy omstandighede vir daardie tyd en weer in die toekoms anders kan besluit! Nog vis nog vlees! Hermafrodities by die mens word as 'n abnormaliteit beskou.

 

 
  View Blaas

BLAAS 

Blaas s.nw. Afskeidingsorgaan, Vliesige sak in die menslike en dierlike liggaam wat met vog gevul is: Koue op die blaas, blaasontsteking,

 

 

 
  View Blymoedig

BLYMOEDIG 

Blymoedig b.nw. Vrolik, opgeruimd, bly, feestelike stemming,

die blymoedige mens se hele lewe is 'n fees. Sp. 15:15b NV
Blydskap maak ons vrolik. Sp. 15:1 BV God het die blymoedige gewer lief. 2 Kor 9:3 NV

 

 
  View Bolyf

BOLYF 

Bolyf s.nw Gedeelte van die lyf bokant die beld

Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal en hy het in die water gespring. Joh 21:7

 

 
  View Borste

BORSTE 

Borste s.nw. tiet, bysteke, melk kanne, pram, tette, vrouebors, voorligte, tolle, spanspekke, waadlemoene, pruime, pruimedante, melkskommels, moedersbors, buuste,

 Vroulike borste

Dit is die vlesige gedeelte van die vrou se liggaam wat in 'n tepel eindig en waarin die moedermelk gedurende borsvoeding opgegaar kan word.

Daar is vier stadiums van ontwikkeling in 'n vrou se borste

 • Eerste Stadium van vroulike bors ontwikkeling -  die preadolessente bors is plat en geen sigbare verandering van die tepel het plaasgevind nie.
 • Tweede Stadium van vroulike bors ontwikkeling - die adolessente stadium. 'n Klein knoppie vorm, die areola word groter en die tepel swel.
 • Derde Stadium van vroulike bors ontwikkeling - die tiener stadium. Die areola en die tepel word groter en vorm 'n driehoekige punt, sonder dat die bors ronding duidelik onderskydbaar is.
 • Vierde Sadium van vroulike bors ontwikkeling - die ariola sak reug na die bors-kontoer wat ontwikkel. Die bors kry nou sy volwasse vorm.
Borste is vir 'n vrou baie belangrik. 'n Mens kan  eintlik sê dit is wat haar opsigtelik ander maak as 'n man. Die helfte van die samelewing dra dan ook twee van hierdie wonderlike God gegewe ronderige voorwerpe wat ons borste noem. Borste is voorwerpe wat soos super magnete op mans van alle ouderdomme, se oë inwerk. Mans kan nie uitgepraat raak en ook nie uitgekyk raak aan hierdie voorwerpe wat die vroulike borste genoem word nie. Hulle is dan tog ook reeds met geboorte aan hierdie mooi melkkanne, met ingeboude magnete vir die manlike oë, bekend gestel!

Hoe voel dames oor hulle besonderse borste? Elke vrou se liggaam is tog uniek, ook wat haar borste aanbetref! Haar rond gevormde borste vorm deel van haar visuele "vingerafdrukke". Sommige dames se borste is groot ander se borste is gemiddeld en ander se borste weer klein. Funksioneel en eroties, volgens kenners soos Dr. Jan van Elfen in sy boek "Jou Borste", is daar geen verskil nie.

"Ek is terdeë bewus van die uitwerking wat my groot borste op mans het, en ja...dit laat my goed voel" erken 'n getroude vrou in haar middel jare.

"Die Afrikaanse vrou leef nog in haar tradisionele rol.Sy is nog preuts, asof die seksuele rewolisie van die sestiger jare nie na haar toe deurgewerk het nie. So baie van ons vroue ly nog aan Victoriaanse vroomheid: dit laat hulle skuldig voel as hulle seks geniet." ... Prof. Sylvia Viljoen, sosioloog.

'n Vrou se gevoelens oor haar borste wissel gedurig vanaf haar tiener jare tot haar oudag tussen skaam met hul eerste verskyning dan ongemak en selfbewustheid. Dit verander in onsekerheid oor hulle toekoms rakende: voorkoms, borsvoeding, afkeur van ander en eindig gedurende die volwasse stadium gewoonlik met trots en genot van erotiese plesier. Die vrees vir borskanker ontstaan gedurende die middel jare en bly tot oudag. Die negatiewe emosie dat hulle onaantreklik gaan voorkom is ook 'n onbewuste stres faktor vir baie dames in hulle volwasse jare.

Borspyn gedurende menstruasie

Borspyne en klonterige knoppies net voor en gedurende menstruasie is 'n normale versynsel. Dames ondervind gewoonlik 'n paar dae voor menstruasie pynlike borste. Die effek hiervan kan verminder word met die "wonder Vitamine op soek na 'n siekte". As jy nie weet wat sal werk nie dan drink jy hom en die kans is goed dat dit sal help. Wat is dit? Vitamine "E". Neem groot hoeveelhede vitamine E, 600ie per dag in kapsule vorm. Begin 'n week voor menstruasie en vul dit aan met 300mg Vitamine B6, 350mg Magnesium, B-kompleks en mineraal kompleks. Meer as 80% van vroue wat hierdie dosering volg het volgens Dr. Jan van Elfen verligting ondervind. Verminder of vermy kafeïen inname. Kafeïen word veral verbind met pynlike borste. Benewens koffie is daar ander bronne soos tee insluitende rooibostee, chokolade, kakao, en koeldrank wat kafeïen bevat. Filter koffie is natuurlik die grootste bydraer. Verminder dierevet inname insluitende volroom melk, kaas, room, botter, margarien en olie. Indien hierdie aanbeveling  nie help nie behoort 'n dokter geraadpleeg te word. Uit verskeie oorde word deesdae berig dat vitamine B6 ook help om pre-menstruele buierigheid te voorkom. Kosse ryk aan B6 is onder andere: lewer, brouersgis, piesangs, hoender, vis, spinasie, groen ertjies, aartappels, avokado, grondbane, pruime en melk. Sien ook ons artikel getitel Voedselaanvulling

Voorkoming van Hang Borste

Dames wonder altyd of die dra van 'n bra hulle borste sal beskerm teen afsakking wanneer hulle ouer word. Die antwoord is kortweg ,nee dit gaan geen verskil maak nie. Die bors massa verander met swangerskap, borsvoeding en massa toename. Die vel rek en krimp nie na die tyd weer terug tot die oorspronklike grootte nie. Die borste krimp wel, maar die verskil is borste wat sak. Drastiese massaverlies laat ook die borsweefsel krimp, maar die vel krimp nie saam nie! Alle dames se borste verloor ook hulle vorm na menupause. Die bors kliere krimp en word vervang met vetterige weefsel wat nie dieselfde styfheid of digtheid besit nie. Die gevolg is borste wat begin sak.

Die vroulike bors word nie deur haar borsspiere regop gehou nie, maar deur bindweefsel wat soos 'n hangmat die bors ondersteun. Hierdie hangmat word aan die borsspiere en ribbes geheg. Daar is nie veel wat jy hieraan kan doen nie, behalwe vir 'n paar oefeninge wat die bloedsomloop verbeter en dus die vel se tekstuur verbeter en 'n beter liggaamshouding verseker. Die meeste dames wat hulle jeugdige rondings wil behou, ondergaan 'n mastopeksie - herstel van hang borste. Mamma-ougmentasie - vergroting van borste - is 'n alternatiewe oplossing. Dit is egter redelik aanvegbaar omdat dit nie noodsaaklik is nie. Klein of sagte borste vervul hul oorspronklike doel net so goed as die opgepompte weergawes.

Tiener meisies is gewoonlik opgewonde oor hulle eerste bra en kan nie wag vir daardie groot dag in hulle lewe nie. Dan betree hulle mos die leefstyl van die vrou en voel hulle dat die kinderdae nou vergete verby gesnel het. Dit is inderdaad wel 'n groot gebeurtenis en daar kan selfs 'n paar mooi foto's geneem word om hierdie dag te vier. Tieners wil graag meer volwasse voorkom, maar 'n bra is nie regtig nodig meer volwasse te wees nie.

Sommige dames word grootgemaak dat dit 'n noodsaaklike kledingstuk vir kuisheid is. Daarsonder sal hulle dan half kaal voorkom indien hulle só in die openbaar gesien sou word. Hulle sal dan nie in die openbaar sonder 'n bra loop nie en dit sekerlik nie durf waag om in die kerk te verskyn sonder bra nie, al kook die somer son teen 35°C daar buite en jy begin sigbaar sweet. Sommige vroue dra die bra suiwer vir hulle kosmetiese voorkoms, veral wanneer die jare sy verskyning maak. Die "Wonder bra" is hiervoor te danke. Dit verskaf vir hulle 'n afgeronde belyning met opgeligte voorkoms. Die teenoorgestelde is ook waar want fisiologies is daar geen rede hoekom 'n dame in die normale daaglikse omgang 'n bra hoef te dra nie.

Sportvroue vind dit pynlik om sonder ondersteuning aktief te wees. Dit is verstaanbaar. Vir die res van die tyd behoort niemand veroordeel te voel om op 'n warm somersdag die bra te laat rus en ook gemaklik in 'n los elegante rokkie of bloesie die somer weer te geniet nie. Die winter ferm die borste weer op en dit verleen weer daardie jonger voorkoms aan die borste. Dus is die bra in die winter slegs vir die koue van waarde. Hier wil ons nie die bra verban nie, ons wil bloot dames help om ongegronde veroordeling uit die weg te ruim. Volgens Dr. Jan van Elfen: in sy boek "Jou borste" beweer hy dat dit 'n volkome misvatting is dat 'n bra die borste stewig sal hou. Indien u wil oorskakel en sonder bra loop, sal u vir die eerste paar dae 'n ligte pyn aan die onderkant van die bors voel. Sportvroue is gewoond daaraan want hulle ondervind dieselfde ongerief gedurende en na 'n strawwe sportdag indien hulle borste nie voldoende ondersteun was nie.

Jou borste se vertoning in die openbaar

Ons wil nie harde en vaste riglyne vir jou skep hoe jy jou borste se vertoning of verskansing in die openbaar behoort te doen nie. Dit is 'n persoonlike oortuiging en gemaklikheids gevoel. Jou borste het egter 'n positiewe posisie of plek in die samelewing. Geniet jou borste se voorkoms en gebruik hulle oordeelkundig tot jou voordeel. Hierdeur behoort jy ook nie ander sensetiewe kykers in 'n ongemaklike posisie te plaas omdat jy meer vertoon as wat hulle gewoond is nie.

Kuise dames is baie keer sensitief oor hulle borste wat verferm in die openbaar en hulle tepels wat dan puntjies form of effens deur die klere vertoon. Geen dame behoort haar hieroor te skaam of ongemaklik te voel nie. Dit is 'n natuurlike voorkoms en jy is met hierdie eienskappe geskape om vrou te wees. Die seks revoludie van die sestigerjare het die siening van kuisheid heeltemal herskryf en vandag se ou tannies het daardie jare die kortste mini rokkies denkbaar gedra! Daarna het die antiklimaks gekom met die lang en effens deursigtige rokke. Daarna het die borste meer prominent geword, sonder dat die ander twee modes heeltemal uitgegooi is. Vandag is dit 'n kombinasie van alles en jy dra wat vir jou gemaklik is. Dit bring ons terug by jou borste. Borste wat ferm of sag vertoon is 'n natuurlike skeppings verskynsel van die vrou se liggaam en dit behoort jou nie skaam te laat voel nie. Dit sê net dat jy nog  'n ware vrou is.

Borskanker Algemene vrae en antwoorde

Volg binnekort

Die Bybel en Vroulike Borste

 Die Bybel is vol lof vir die skoonheid wat in 'n vrou se liggaam opgesluit lê. Dames behoort hulle liggame as besonderse geskenke van God te sien en daarvolgens te lewe! Wanneer iemand 'n besonderse geskenk ontvang het is daar groot dankbaarheid en vertroeteling van die geskenk. Dus, dames, vertroetel jou borste en liggaam. Jy is uniek in die skepping. Jou rondings en kurwes is vir God mooi en aanvaarbaar, hy veroordeel niemand vir hoe hulle lyk nie. Hy verwag net dat ons die wonderlike geskenk wat Hy ons gegee het, sal oppas en versorg.

Jou slanke gestalte is soos 'n palmboom, jou borste soos druiwetrosse. Hooglied 7:7 NV

Die man wat ek liefhet, is vir my 'n sakkie mirre wat tussen my borste lê. Hooglied 1:13 NV

Jy het ’n pragtige meisie geword, jou borste het styf geword en jou hare lank. Maar jy was kaal, jy het nie klere gehad nie. Eze 16:7 NV

 
  View Bybal

BYBAL of EPIDIDIMIS

Bybal of Epididimus s.nw. Klein sakagtige kanaaltjie in die balsak, waar die saad wat in die balle vervaardig is, 'n rypwordingsproses ondergaan voordat dit na die saad stoorkamer beweeg, ook genoem die seminale vasicle
 

10 want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom tegemoetgegaan het. Heb 7:10 OV
maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, 1 Kon 8:18 OV

 

 
  View Bybel

BYBEL

Bybel s.nw. Heilige Skrif, Die Woord van God is die Heilige Skrif. HY wat in die vlees gekom het is nou ook in boekvorm, die Woord van Vader God. 'n Geskrif waaraan iemand verhewe waarde heg, soos 'n besonderse Handboek oor 'n onderwerp!

"In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God...Joh. 1:1

 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. 2 Ti 3:16-17 NV

Die Bybel is ons daaglikse brood, en nie 'n stukkie koek vir 'n spesiale geleentheid nie!

Die woord van God is vandag beskikbaar in 'n aantal vertalings wat gepubliseer is in verskillende Media soos gedrukte boeke, CD, MP3, DVD ens. maak gerus gebruik van hierdie hulpmiddels. Ons moet net nie die Bybel verhef bo God en die inspraak van Heilige Gees in ons lewe nie. Paulus die apostel het nie die Bybel gehad nie. Hy het Heilige Gees se stem geken en daarvolgens opgetree en 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf.

Vandag is ons geseën met vele vertalings van die Bybel in Afrikaans. Dit is egter nie van pas vir die leser om eenvoudig meer van die een te hou of die ander te verwerp omdat dit moeilik lees of argaïes klink nie. Slegs die grondteks is geïnspireer (2 Tim 3:16), nie die vertalers nie. Almal wat die Bybel as die Woord van God verstaan, het hier 'n manier om hierdie en ander vertalings baie beter te toets, te waardeer, te vergelyk en die vertalers se werkswyse te verstaan. Hierdie projekte bou ook 'n brug oor die groot kloof tussen predikant en lidmaat.

 Daar is ook ander kosbare geskrifte wat nie in die Bybel vervat is nie, soos die boek oor Henog se lewe. Lees wat sê die Bybel oor Henog: "Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het, en hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou." Heb 11:5 NV

Besoek gerus hierdie webblad en sien wat ander Christen kerke oor die verskillende Bybel vertalings te sê het. Ons verstaan hulle argumente, maar ons steun ook die maklik-lees Bybel vertalings soos die Boodskap . Daar behoort 'n balans te wees tussen maklik lees en belangrike inligting wat weggelaat word of afgewater vertaal is. Ons gebruik persoonlik 15 verskillende Bybel vertalings met die Ou Afrikaanse 1933 vertaling en die King James Bybel as ons primêre Bybels. Daarna volg die ander vertalings as hulpmiddels. http://www.jesus-is-savior.com/ 

Ou Testament versus Nuwe Testament

In die huidige lewe is 'n testament 'n lewende werkende dokument wat soms opgedateer word om veranderende omstandighede te akkomodeer. Die ou testament is presies wat die naam aandui. Dit is 'n afgehandelde of verouderde dokument wat met 'n nuwe testament vervang is. Die ou testament het waarde om soms onduidelikheid in die nuwe testament toe te lig maar oorheers nie die nuwe testament nie. By die dood van die testateur word die nuutste testament as geldig beskou. Na die dood van die testateur word hierdie dokument afgesluit en die uitvoering daarvan word in plek gestel. Die erfgename van die testateur stel dan 'n nuwe plan van aksie saam om die uitvoering van die testament in hulle lewe te akkomodeer.

 
  View Bemiddelend

BEMIDDELEND

Bemiddelend b.nw. vredestigtend, vrede versoenend, intermediêr, in res en vrede lewe,

Bevind homself voortdurend in 'n rol van rekonsiliasie om geskille op te los vir die voorkoming van konflik.

Moses tree as bemiddelaar op: 13Maar Moses het vir die Here gesê: “Die Egiptenaars sal dit hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel. Dit is tog U wat hierdie volk deur u mag uit Egipte laat wegtrek het, en die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat U, Here, onder hierdie volk is, dat U duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat U bedags in ’n wolkkolom en snags in ’n vuurkolom voor hulle uit gaan. 15As U hierdie volk soos een man om die lewe bring, sal die nasies wat van u dade gehoor het, sê: 16‘Die Here was nie in staat om hierdie volk in te bring in die land wat Hy met ’n eed aan hulle beloof het nie, daarom het Hy hulle in die woestyn omgebring.’ Num 14:13-16 NV

 

 
  View Besnydenis

BESNYDENIS

Besnydenis b.nw. besnyding, verwydering van voorhuid

Die afsny van 'n seuntjie se voorhuid vir godsdienstige Joodse gebruike. In sommige primitiewe gemeenskappe word 'n jong dogter wat geslagsryp is ook besny. Haar klitorus word afgesny in 'n seremie deur die ouer vroue in die groep. Hierdie is gewoonlik 'n pynlike verminking van haar geslagsdele en sy kan nooit weer daarna 'n orgasme bereik nie. Daar is hewige teenkanting hiervoor vanaf die VVO & WGO maar dit word nog steeds gedoen.

3Daarby sê ek ook: enigiemand wat hom laat besny, is verplig om al die Joodse wette te gehoorsaam. 4As julle dink julle kan julle saak by God regmaak deur daardie wette te gehoorsaam, dan het julle julleself klaar afgesny van Christus en is die genade van God nie vir julle bedoel nie. Gal 5:3 LB


3"Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het selfs saam met hulle geëet." Han 11:2-3 NV


15Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is. Ga 6:15 NV 

 
  View Beteuld

BETEUELD

Beteueld b.nw. & bw.  bedwing, beheers, inteuel, in toom hou, bemeester, kalm, tot bedaring bring, kalm gemoed,

Het emosionele gevoelens maar vertoon dit selde

Beteuel jou humeur en as jy dalk jou humeur verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Eph 4:31 BV

  Wie sy humeur kan beteuel, is sterker as die sterkste mens. Wie sy drange en emosies kan beheer, is magtiger as baie magtiges. Pr 16:31 BV

In baie verse in Prediker word die voordele van sekere aksies en die slegte nagevolge van ander aksies uitgewys. Alhoewel dit nie direkte bevele is nie, word opdragte tog indirek of implisiet gegee. Al die verse wat handel oor die gevolge daarvan as jy nie jou humeur beteuel nie, impliseer die opdrag, “beteuel jou humeur”. Hierdie gedeeltes lig die leser in, terwyl ander die leser rig.  Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! : 'n naslaangids vir elkeen wat begeer om te onderrig ... met die oog op lewenservaring. 1ste Afrikaanse Uitgawe. Kenwyn : Juta in samewerking met Walk Thru the Bible, 1997, c1995, S. 123

 
  View Besielend

BESIELEND

Besielend b.nw. & bw. vurig, inspirerend, lewewekkind, opbeurend

vol lewe en opwinding

Paulus se toewyding aan sy roeping en taak as getuie van Jesus Christus is aangrypend en besielend, al is hy ook dikwels deur mense, veral mede-Christene, diep teleurgestel. Die Bybellennium Eenvolumekommentaar  sien 2 Kor 1:1 

 
  View Beplanner

BEPLANNER

Beplanner s.nw. versiende, raadgewer, begrotings opsteller, proses ontwikkelaar, argitek, landskap ontwerper,

Verkies om eerder 'n detail raamwerk daar te stel met doelwitte, voordat 'n projek of taak in aanvang neem. Verkies betrokkenheid gedurende beplanning fase en weer met voltooing eerder as die tussen fase  met die uitvoering van die taak.

 

Debora het as leier opgetree sonder om self direk by die stryd betrokke te wees. Sy het ’n merkwaardige verhouding met God gehad. Die insig wat sy van Hom ontvang het, het aan haar ’n unieke posisie in Israel besorg. Sy het as profeet en as arbiter van regsake opgetree. Sy het oor die leierseienskappe beskik wat van haar ’n goeie beplanner, raadgewer en onderhandelaar gemaak het.
 
14Toe sê Debora vir Barak: “Trek op, want vandag gee die Here vir Sisera in jou mag oor. Die Here gaan voor jou uit.” Rig 4:14 NV
 
Sonder om haar posisie as vrou prys te gee, het sy ’n geveg teen Jabin van stapel laat loop en Israel op indirekte wyse tot oorwinning oor hulle onderdrukker gevoer.  Die Bybel in Praktyk  Lees  ook Rig 4:1-5:16 NV
 
  View Bestendig

BESTENDIG

Bestendig b.nw. & bw.  reëlmatig, konstant, langdurig, konsistent, goeie gedrag, standvastig, onveranderd,

Bly emosioneel op die plat waters en reageer soos wat verwag kan word.

 12Konings het ’n afsku van verkeerde dade, want ’n troon word deur regverdigheid bestendig. Pr 16:12 NV

 9Daar staan ook geskrywe: “Hy deel uit en gee aan die armes; hy bly altyd vrygewig.” 2 Co 9:8-9
 
 
  View Bemoedigend

BEMOEDIGEND

Bemoedigend b.nw & bw.  troosvol, moedgewend, verkwikkend, aansporend, hoopvol, besielend, opbeurend,

Spoor ander aan om te werk, aan te sluit of om betrokke te raak en maak die hele gebeure pret.

 15Die gelowiges daar het van ons gehoor, en party van hulle het ons by die Appiusmark kom ontmoet en party by die Drie Herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep.  Ac 28:14-15 NV

23Maar daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. Jn 4:23 NV

 
  View Beslissend

BESLISSEND

Beslissend b.nw & bw.  deurslaggewend in 'n besluit, oortuig, ferm, deurtastend, dominerend, oorheersend,

'n persoon met gevolgtrekkins wat in 'n situasie vinnige besluite kan neem

Voorbeelde van beslissende optrede:

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom Mt 3:2 NV

33Moet julle nie langer laat mislei nie: “Slegte geselskap bederf goeie sedes.”1 Co 15:33 NV

 

 
  View Bybel Beloftes vir die Huwelik

BYBEL BELOFTES vir die HUWELIK

Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug— die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie; laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurigdeur bedwelmd wees. Spr 5:18-19 OV

 
Geniet die lewe met die vrou wat jy liefhet, al die dae van jou nietige lewe wat Hy jou gegee het onder die son—al jou nietige dae; want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid wat jy met moeite verrig onder die son. Prd 9:9 OV
 
Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so ook die vrou teenoor haar man. 1Ko 7:3 NV 
 
Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam. Efs 5:22-23 OV
 
Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het Efs 5:25 OV 
 
So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; Efs 5:28 OV
 
Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Efs 5:31 OV
 
Vroue, wees julle mans onderdanig soos dit betaamlik is in die Here.  Manne, julle moet jul vroue liefhê en nie teen hulle verbitter word nie. Kol 3:18-19 OV
 
 
Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige. 1Ti 5:8 OV
 
sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Tit 2:4-5 OV
 
Net so moet julle, manne, verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag, as die swakkere, eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is—sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. 1Pe 3:7 OV
 
 
  View Bybel Beloftes Vir kinders in Huwelik

BYBEL BELOFTES vir KINDERS in HUWELIK

 Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders,my seën op jou nakomelinge. Jes 44:3 NV

 
Al jou inwoners sal leerlinge van die Here wees, en hulle sal altyd vrede geniet. Jes 54:13 MV 
 
 
Hulle laat hulle kindertjies los rondloop soos kleinvee, hulle kleintjies baljaar vrolik rond. Job 21:11 NV
 
 
Seuns is geskenke van die Here, kinders word deur Hom gegee. Soos pyle in die hand van 'n krygsman, so is seuns wat gebore is toe hulle vader nog jonk was. Psa 127:3-4 NV
 
Dit gaan goed met die man wat sy pylkoker so gevul het! Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vyand in die stadspoort onderhandel nie. Psa 127:5 NV
 
Jou vrou is in jou huis soos 'n vrugbare wingerdstok, jou seuns is rondom jou tafel soos jong olyfboompies! Psa 128:3 NV
 
Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Mar 10:14 NV
 
Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” Mar 10:15 NV
 
Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Mar 10:16 NV
 
Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” Hnd 2:39 NV
 
Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Hnd 16:31 NV
 
 
  View Bybel Beloftes vir Ouers

BYBEL BELOFTES vir OUERS

 Ek het hom gekies dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat Ek vir Abraham kan doen wat Ek hom beloof het. Gén 18:19 NV

 Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: ‘Dit is oor wat die Here vir my gedoen het toe ek uit Egipte getrek het.’ Eks 13:8 NV
 
Pas net op en wees baie versigtig om so lank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet of te verontagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. Deu 4:9 NV
 
Julle moet hulle van dié dag laat leer toe julle by Horebberg gestaan het in die teenwoordigheid van die Here julle God, van dié dag toe Hy vir my gesê het: ‘Maak die volk vir My bymekaar dat Ek hulle my gebooie wat hulle moet ken, kan meedeel sodat hulle My kan dien so lank hulle in hierdie land lewe en sodat hulle my gebooie vir hulle kinders kan leer.’ Deu 4:10 NV
 
Leer dit vir jou kinders deur met hulle daaroor te praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Deu 11:19 NV
 
Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie. Spr 22:6 NV
 
Gee jou seun 'n goeie opvoeding en jy sal gerus wees oor hom; hy sal jou baie vreugde verskaf. Spr 29:17 NV
 
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Efs 6:4 NV
 
Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Kol 3:21 NV
 
 
  View Bybel Beloftes vir Gehoorsame Kinders

BYBEL BELOFTES vir GEHOORSAME KINDERS

Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my sabbatte hou. Ek is die HERE julle God. Lev 19:3 OV

 Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Deu 5:16 OV
 
Daar rus 'n vloek op elkeen wat sy pa of ma minag. Dan moet die hele volk antwoord: ‘Amen!’ Deu 27:16 OV
 
 My seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie;Spr 1:10 OV
 
Bewaar, my seun, die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie; Spr 6:20 OV
 
 
Luister dan nou na my, seuns; want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys, en verwerp dit nie. Spr 8:32-33 OV
 
 Die spreuke van Salomo. ‘n Wyse seun verbly die vader, maar ‘n dwase seun is ‘n bekommernis vir sy moeder. Spr 10:1 OV
 
‘n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar ‘n spotter hoor nie na berisping nie. Spr 13:1 OV
 
 Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. Spr 15:5 OV
 
Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy handelwyse suiwer en of dit reg is. Spr 20:11 OV
 
My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug. En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is. Spr 23:15-16 OV
 
Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie. Spr 23:22 OV
 
Die vader van ‘n regverdige juig baie; en as iemand ‘n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom. Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het. My seun, gee my jou hart, en laat jou oë ‘n welgevalle hê in my weë. Spr 23:24-26 OV
 
Wie die wet bewaar, is ‘n verstandige seun; maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande. Spr 28:7 
 
Jy ken die gebooie: Jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder.” Luk 18:20 NV
 
Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. “Eer jou vader en jou moeder” is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by:  “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” Efs 6:1-3 NV
 
Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in Hom glo.Kol 3:20 NV
 
 
  View Bybel Beloftes vir Seksuele Oortredings

BYBEL BELOFTES vir SEKSUELE OORTREDINGS

Dit is hulle wat hulself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein; dit is hulle wat die Lam volg waar Hy ook heengaan; dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die Lam. Opn 14:4 OV

 
Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; 2Pe 2:9 OV
 
Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet. Jak 1:12 OV
 
Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Heb 13:4 OV
 
Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Heb 4:15-16 OV
 
Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word. Heb 2:18 OV
 
Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;
1Ts 4:3 OV
 
Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 1Ko 10:13 OV 
 
 
Want ek wens dat alle mense soos ek was; maar elkeen het sy eie genadegawe van God, die een so en die ander weer anders.
Maar vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed as hulle bly soos ek; 1Ko 7:7-8 OV
 
Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het—dit is goed vir ‘n man om ‘n vrou nie aan te raak nie.
Maar vanweë die hoererye moet elke man sy eie vrou hê, en elke vrou moet haar eie man hê. 1Ko 7:1-2 OV
 
Flee from sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the sexually immoral person sins against his own body. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. 1Ko 6:18-20 ESV
 
"Food is meant for the stomach and the stomach for food"--and God will destroy both one and the other. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. 1Ko 6:13 ESV
 
Spr 31:10 Who can find a woman of virtue? For her value is far above jewels. LITV
 
  View Bybel Beloftes vir Gehoorsaamheid

BYBEL BELOFTES vir GEHOORSAAMHEID

Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele; maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Mat 5:19 OV

 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Mat 7:21 OV
 
Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.
En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Mat 7:24-25 OV
 
Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Joh 14:23 OV
 
 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Rom 8:28 OV
  
Nevertheless, you must never stop looking at the perfect law that sets you free. God will bless you in everything you do, if you listen and obey, and do not just hear and forget. Jak 1:25 CEV
 
En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. 1Jo 2:17 OV
 
En wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. 1Jo 3:22 OV
 
  View Bybel Beloftes vir Sukses

BYBEL BELOFTES vir SUKSES

Bid hierdie belostes hardop voor Vader en herhinner Hom aan sy Woord en dat jy glo dat Hy 'n waarmaker is van Sy Woord en verpersoonlik dan hierdie Beloftes. bv. Dankie HERE dat U die goeie oorvloedig aan my gee...

En Ek sal plante gee op jou veld vir jou vee, en jy sal eet en versadig word. Deu 11:15 OV

 En die HERE sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die HERE aan jou vaders met ‘n eed beloof het om aan jou te gee. Die HERE sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die HERE sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die HERE jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie. Deu 28:11-14 OV
 
Oorvloed en rykdom is in sy huis; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Psa 112:3 OV
 
Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed! Psa 128:2 OV
 
Rykdom en eer is by my, duursame goed en geregtigheid. My vrug is beter as goud en as fyn goud, en my opbrings as uitgesoekte silwer. Spr 8:18-19 OV
 
In die huis van die regverdige is ‘n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring. Spr 15:6 OV
 
Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe. Spr 22:4 OV
 
Dan sal Hy reën gee vir die saad waarmee jy die grond besaai, en broodkoring wat die grond voortbring, en dit sal smaaklik en voedsaam wees; jou vee sal in dié dag wei op ‘n uitgestrekte weiveld; Jes 30:23 OV
 
En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet: hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. Jes 65:21-23 OV
 
Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, 2Pe 1:3 OV
 
 
  View Beweger

BEWEGER

Beweger b.nw. voorsteller, aanvoerder,

Aangedryf deur 'n gevoel van produktiwiteit, vind dit moeilik om stil te sit, en is 'n leier wat maklik deur ander gevolg word

Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. Ac 8:4 NV

 
  View Bevelvoerder

BEVELVOERDER

Bevelvoerder s.nw. hoof, gesagvoerder,

aanvaar leierskap en verwag dat mense hom sal volg.

 Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm.  Ac 4:1 NV
 
 
22Destyds het Abimelek en Pikol, die bevelvoerder van sy leër, na Abraham toe gegaan, en Abimelek het vir hom gesê: “God is by jou in alles wat jy aanpakGe 21:22
 
  View Bemind

BEMIND

Bemind  B.NW. & BW. populêr, dierbaar, geliefd, verstaanbaar,

Die lewe van die partytjie en populêr as 'n gas vir partytjies

Hy het geen besondere voorkoms of status gehad of die soort aantreklikheid wat hom onder ons populêr sou maak nie. Is 53:2b LB

 

 
 
  View Baasspelerig

BAASSPELERIG

Baasspelerig    b.nw & bw.  aanmatigend, hanerig, vermetel, grootmeneer, dominerend, vorstelik, oorheers,

Dominerend en baasspelend. Soms aanmatigend in 'n volwasse verhouding

 3Onthou die gemeente is onder julle sorg. Moenie probeer om hulle te oorheers nie, stel eerder vir hulle ’n goeie voorbeeld.  1 Pe 5:2 BV

 

 
  View Besluiteloos

BESLUITELOOS

Besluiteloos b.nw. & bw.   halfhartig, onseker, lamsakkig, weifelend, draadsitter, twyfelaar, wankelmoedig,

Hierdie persoon vind dit moeilik om enige besluite te neem. Spandeer nie tyd om 'n goeie besluit te neem nie.

  Die besluitelose koning!

4     Toe het die vorste aan die koning gesê: Laat hierdie man tog gedood word, want so maak hy die hande van die krygsmanne slap wat in hierdie stad nog oor is en die hande van die hele volk deur sulke woorde tot hulle te spreek; want dié man soek nie die vrede van hierdie volk nie, maar die onheil.
5     En koning Sedekía het gesê: Kyk, hy is in julle mag, want die koning kan niks teen julle doen nie.Je 38:4 OV

 12Die Here sê: “Die noordelike ryk het My omring met hulle leuens en bedrog. Juda in die suide is nog altyd besluiteloos in hulle houding teenoor My, die heilige en getroue God.” Ho 11:11 LB

17Was ek miskien oorhaastig toe ek hierdie plan gemaak het? Of word ek deur menslike oorwegings gelei as ek planne maak, sodat ek in een asem “ja” en “nee” sê? 18So seker as God getrou is, ons woord aan julle was nie tegelyk “ja” en “nee” nie, 19want Jesus Christus, die Seun van God, wat ons, dit is ek en Silvanus en Timoteus, aan julle verkondig het, is nie “ja” en “nee” tegelyk nie. Hy is die “ja” van God, 20die “ja” op al die beloftes van God. Daarom is dit ook deur Christus dat ons tot eer van God daarop “Amen” sê. 2 Co 1:17 NV

Dit is duidelik dat Jesus deurgaans tydens sy verhore in beheer was van die situasie, en nie Pilatus of die Joodse Raad nie. Pilatus was besluiteloos en die Joodse leiers het bloot vanuit hulle intense haat en jaloesie opgetree, maar Jesus was deurgaans beheersd. Hy as die Waarheid het die waarheid geken, Hy het geweet wat God se plan was en waarom Hy aan die reeks verhore waarvan sommige vir die skyn en ander selfs onwettig was, onderwerp moes word. Die Bybel in Praktyk  Jn 19:10 NV

 
  View Besorgd

BESORGD

Besorgd  b.nw.  bekommerd, onrustig, swaar belas, bevreesd, senuweeagtig,

 Iemand wat konstant onseker, senuweeagtig en onrustig voel.

Daar in die hemel is die Here baie besorgd oor al die mense wat Hy gemaak het. Ps 33:13 BV

28     En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Mt 10:28 OV

 
  View Buierig

BUIERIG

BUIERIG  b.nw. vol nukke, vol grille, humeurig, presies andersom, luimig, steeks, wederstrewig, ongereeld, veranderlik

Bereik nie maklik emosionele hoogtes nie maar verval maklik in lae emosionele laagtes en voel gereeld ongewaardeerd.

8 Maar jy, mensekind, luister na wat Ek jou sê; wees nie wederstrewig soos die wederstrewige huis nie; maak jou mond wyd oop, en eet wat Ek jou gee. Eze 2:8 OV

Het ons al probeer om 'n persoon akkuraat te beskryf? Dit is makliker om die planete en hulle posisies te bepaal as 'n mens intieme denke. Daarom is buierigheid ook net só moeilik om te beskryf. Buierig is 'n kenmerkende emisionele eienskap wat baie by tieners voorkom. Die vraag aan myself is: "Is ek buierig of is ek 'n aangename persoon met wie almal maklik kan saam leef?

 
  View Cowperklier

COWPERKLIER

Cowperklier  s.nw.  Manlike Saad beskermer, Urienbuis neutraliseerder,Saadstort voorganger, Uriene neutraliseerder

Die Cowperklier

Die Cowperklier reageer wanneer 'n man seksueel geprikkel word. Die Cowperklier skei dan 'n paar druppels gladde vloeistof af. Die taak van die vloeistof is om die urine buis te neutraliseer en voor te berei sodat die manlike saad nie deur die urine benadeel word nie.Na afskeiding verskaf dit 'n veilige deurlating vir die manlike saad.
Manne sal dit ervaar dat daar 'n nattigheid is voordat hy saad stort. Ons mensdom is maar net te wonderlik vir normale woorde, ons is wonderlik geskape!

 
  View Christelike_Nudisme

CHRISTELIKE NUDISME  

Christelike Nudisme b.nw.  sogenaamde Christene wat nagenoeg of heeltemal kaal in 'n nudistekamp loop, kaallyf,kaalbas, naakloper, natuurnavolger,

Jy moet vir hulle linnebroeke maak om hulle naaktheid te bedek. Die broeke moet van die heupe af tot by die bobene strek. Ex 28:42


Ons wil nie ontklee wees en naak voor God staan nie. 2 Kor 5:3


"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV
 

'n Beweging wat gemeenskaplike naaktheid in die vrye natuur uit geloofsoorwegings voorstaan.
Daar is nie regtig Bybelse gronde vir Christelike Nudisme buite die huwelik nie. Binne die huwelik is dit aanvaarbaar binne perke, waar privaatheid verseker kan word.  Sien ook"Naak foto's" en"Sekstraag"


 

 
  View Cunnilingus

CUNNILINGUS  

Cunnilingus ww. Oraal genitale intiemheid. Die stimulasie van die vroulike geslagsdele insluitende die klitoris m.b.v. die mond en tong. Die vroulike vorm van Fellatilio
 

Vroue vind dit hoogs opwindind om gedurende die voorspel met die tong gestreel te word. Soms kan dit ook 'n opwindende eerste klimaks teweegbring. Dit moet onthou word dat die vrou veelvuldige klimakse kan beleef sonder om "koud" te word maar eerder van een hoogtepunt na 'n volgende hoogtepunt beweeg. Cunnilingus is ook baie populêr by ouer dames omdat dit nie soveel stremming en gewig op hulle plaas nie. Hulle geniet al die voordele van seksuele stimulasie sonder om deur hulle maat belas te woed.

 
  View Coitus Mamilla

COITUS MAMILLA 

Coitus Mamilla ww. buuste seks,

Hierdie is 'n opwindende afwisseling vir die man sowel as die vrou. Soms kan selfs 'n klimaks bereik word, maar meestal vorm dit vir beide 'n deel van die opwinding van voorspel. \die vrou druk haar borste teen mekaar en die man penetreer dan die buuste, ritmies, van onder af. Dit is gewoonlik opwindend vir die vrou om die man se penis van naby te bewonder gedurende hierdie speletjie.

 
  View Dapper

DAPPER 

Dapper b.nw & bw.  Sonder vrees, moedig: Dapper veg in die oorlog. Jou dapper hou. 'n Dapper held. sterk van liggaam, herkulies, sterk van gees, standvastig, wilskragtig, geeskragtig, kragdadig, vasberade, vasbeslote, onwrikbaar, manmoedig, vreesloos, onverskrokke, kordaat, drasties, kranig, bestand, onoorwinlik, trefseker, bedryfseker; magtig, gesaghebbend

Josua en al sy manskappe, al die dapper vegters, het toe uit Gilgal vertrek Jos. 10:7 

Dapper is nie 'n woord nie, maar 'n daad om dit te laat verwoord!

 
  View Depressief

DEPRESSIEF  

Depressief b.nw.  terneergedruktheid, neerslagtigheid, Moed verloor.

'n Persoon wat meeste van die tyd neerslagtig of geestelik af is.

Depressief is die teenoorgestelde van Ekspressief wat beteken om God se genade te bely. Depressie is dus 'n belydenis van Satan se  "Misguns"...Harold Hill

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Joh 10:10

 

 
  View Desperaat

DESPERAAT 

Desperaat b.nw. &bw.  radeloos: 'n Desperate poging aanwend, wanhopig, pessimisties, negatief, vreugdeloos, afgehaal, bedruk,  swaarmoedig, swartgallig, bitter, moedeloos, moedverlore, mismoedig, mistroostig, beswaard, miserabel, melankolies,

 
  View Diensvaardig

DIENSVAARDIG 

Diensvaardig  b.nw.  Gewillig om diens te doen; gereed om te help; behulpsaam met take by die huis, 'n Diensvaardige amptenaar, bereid, bereidwillig, bereidvaardig, gewillig, goedwillig, dienswillig, hulpvaardig, behulpsaam, diensvaardig, diensbaar, gedienstig, bedagsaam, sorgsaam, gretig, begerig, 

 
  View Dinamies

DINAMIES 

Dinamies b.nw. &bw.   Vol lewenskrag, bedrywig met momentum, hervormer, hemelbestormer, progressiwiteit,die bordjies verhang; die rolle omkeer; iets oor 'n ander boeg gooi; 'n ander toon aanslaan;

vandag is nie gister nie... De Stadler, L. G.

 
  View Diplomaties

DIPLOMATIES 

Diplomaties b.nw.&bw.   Taktvol, met oorleg, met intelligensie optree, 'n Ou teks diplomaties uitgee, wysheid, slimheid, kennis, kundigheid, beredeneerdheid, oordeelkundigheid, raadsaamheid, verstandigheid,

Hanteer mense taktvol, sensitief en geduldig.

20Ons tree dus op as gesante van Christus,  2 Kor 5:19-20 NV

19Luister nou na my raad en mag God jou bystaan! Jy moet die volk se verteenwoordiger by God wees en alle sake voor Hom bring. Ex 18:19 NV (Hierdie is 'n diplomatiese wyse waarop Jetro met Moses gepraat het - Jan)

16“Wie na julle luister, luister na My; wie vir julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat My gestuur het.” Luk 10:16 NV

0Onderwyl die koning en sy hoofamptenare aan die praat was, het die koningin die eetsaal binnegekom. “Mag die koning baie lank lewe!” het sy gesê. “U moenie so bang en bleek wees nie. 11Daar is ’n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u voorganger is daar gevind dat hy skranderheid, insig en wysheid het soos dié van die gode. Dan 5:10-11 NV

 

 
  View Doelgerig

DOELGERIG 

Doelgerig b.nw. Vasberade, beginselvas, koersvas, met die eindpunt in die oog, volhardend, konsekwent, ambisieus, ambisieus, dinamies, beslis, ferm, onversteurbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, daadkragtig, vasbeslote, vasberade,

 Daarvoor gee ek alles. Ek werk hard en doelgerig daarvoor soos iemand wat in ’n resies alles uithaal. Die krag om dit te doen, kom van Jesus af. Kol 1:29 BV

11Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.  Ef 6:11 NV

29Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe: “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! Joh 1:29 NV

 
  View Dominerend

DOMINEREND 

Dominerend  b.nw. baasspelerig, oorheersend, onbarmhartig, sterk persoonlikheid openbaar, outokraties, beslissend,

Persoon neem kompulsief beheer oor situasies en/of mense . Vertel gewoonlik vir ander wat om te doen.

Wie sy mond en sy tong in toom hou, hou hom uit gevaar. 24 'n Ligsinnige mens is hovaardig en aanmatigend, sy hovaardige optrede het geen perke nie. Pr 21:23-24 

 
  View Draad Trek

DRAADTREK of ook genoem Coitus Interruptus

Draadtrek ww. Manlike masturbasie, ook genoem aftrekking, selfbevlekking, saadverspilling en Coitus Interruptus

Sien Masturbasie vir 'n volledige bespreking

 
  View Drang

DRANGE 

s.nw.  Handeling van dringendheid, druk: Onder die drang van omstandighede. of 'n Sterk begeerte, aandrif, dikwels spesifiek met verwysing na seksuele aandrif: 'n Drang tot avontuur. Jou drange beteuel. 'n Onbeheerbare drang na iets of iemand, neiging, kompulsie, besluit,  gelei, daadsbesluit,

Grieks: θÝλημα  (thelema)

Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer. Rom 1:24
Hulle is soos verstandlose diere: al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange, en juis dit is hulle ondergang. Jud 10
Hierdie mense bring verdeeldheid; hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die Gees van God nie. Jud 19
Slegte drange en luste is soos 'n vernietigende siekte. Pr 14:29 BV
Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, 3want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Kol 3:2-3

 

 
  View DroŽ Penetrasie

DROë PENETRASIE 

Droë Penetrasie  Priem, boor, pik, prik, steek, spyker. Met betrekking tot die huweliksdaad verwys dit na 'n geslagtelike Vaginale Penetrasie poging sonder voorspel. Tipies met verkragting of teensinnigheid van die metgesel.

Dit verwys ook na anale penetrasie sonder behoorlike smeermiddels
 

Dit pas nie by liefdevolle gemeenskap nie!
 

 
  View Die Pil (Voorbehoed)

VOORBEHOEDPIL of Die Pil

Voorbehoedpil s.nw. "Die Pil" of voorbehoeding, kontrasepsie, voorbehoedmiddel, kontrasepsiemiddel, swangerskap voorkoming, losbandigheid stimulant by ongetroudes, kunsmatige kastrering, genotsbevestiger,

Die vraag ontstaan: "Is voorkoming geregverdig volgens die Bybel? Die antwoord hierop sal breedvoerig bespreek word om riglyne te voorsien, maar in kort kan ons sê: Ja, vir binne die huwelik, met sekere voorbehoude"

 
  View Drome

DROOM 

Droom ww. Iets wat jy in jou slaap voel, sien, dink en soms ook hoor; gedagtes, voorstellings, beelde wat in die slaap voor die gees kom

2Baie doenigheid bring drome, Pred 5:1
Moenie ag slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Jer 29:8

 
  View Dankoffer

DANKOFFER 

Dankoffer s.nw.  ongeskonde offer, volmaak wees, vrywillige offer, ongeskondenheidsoffer, saligheidsoffer, vredeoffer, dankbaarheidsoffer, lofoffer,

Om die regte dinge te doen en te sê, is vir die Here baie belangriker as 'n groot dankoffer. Sp 21:3 LB
Maar dink asseblief goed oor die saak na en maak julle bydraes op die regte manier bymekaar. Onthou, dit moet 'n dankoffer wees, nie iets wat van julle afgepers is nie. 2 Kor 9:5 LB

Elke gesin behoort dit deel van hulle huishoudelike begroting te maak oor hoeveel hulle vir dankoffer opsy sit. Die kinders behoort van kleins af dit te verstaan

Help my dan as dankoffer hier ’n kerkie bou...D.J. Opperman

 Lees ook die gedeelte hieronder
 
  View DroŽ Humor

DROë HUMOR

Droë Humor  b.nw. & bw.  saaklik, ironies, droë grappie, droë opsomming van feite, ietwat grappig, droë ys, tikkie humor,

Toon droë humor  in 'n enkel begrip wat ook deur sommige as sarkasties vertolk kan word.

24Blinde leiers! Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Mt 23:24 NV

4Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê Hy vir hom: “Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie.” Mk 12:34 NV

 
  View Diepgaande

DIEPGAANDE

Diepgaande b.nw. & bw. deeglik, indringend, deeglik, nie oppervlakkig,

Intensief en soms introspektief met 'n afkeur aan oppervlakkige en sinnelose gesprekke.

 13Dwaasheid is soos ’n vrou wat luidrugtig bly klets, stadig van begrip en sonder kennis van sake. Pr 9:13 NV

Vir intimiteit is ’n diepgaande selfkennis nodig sodat huweliksmaats spontaan in mekaar se teenwoordigheid kan ontsluit. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 
  View Doelloos

DOELLOOS

Doelloos  b.nw. & bw.  drentel, koersloos, rondhang, rondskarrel, sonder beplanning, teikenloos,

Nie 'n persoon wat doelwitte stel vir homself nie en met min begeerte om een te wees wat doelgerig lewe.

Tussen die verkeerde vriende kan hy maklik verander in 'n slampamper.

16Moenie tyd mors nie—maak die beste gebruik daarvan want ons leef in moeilike tye. 17Daarom moet julle nie doelloos lewe nie, maar julle moet verstaan wat die Here wil hê julle moet doen. Eph 5:16 LB
14Ons Christene moet leer om mekaar te help waar dit nodig is. Op die manier sal ons lewe nie doelloos wees nie. Tit 3:13 LB
9 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Tit 3:9 OV

 

 
  View Driftig

DRIFTIG

Driftig  b.nw. & bw.  opvlieënd, koleries, hartstogtelik, hitsig, onaangenaam, ontoegeeflik, oorhaastig,  voortvarend, vurig, temperamenteel,

Iemand wat gou kwaad word en homself kinderlik uitdruk deur 'n "tantrum" styl te gebruik en bykans dadelik weer kalm raak en vergeet in 'n kits daarvan.

Inteendeel, hoe meer hulle hulle inhou, hoe kragtiger word hulle inwendig aangevuur; hulle word driftig en kook, gereed om enigiets te doen of in enige rigting uit te bars as hierdie vrees vir die wet hulle nie verhinder nie. Institusie van die Christelike godsdiens. S. II, vii, 10

 

 
  View Eensaam

EENSAAM

Eensaam b.nw. Alleen, verlate, sonder geselskap, afgesonder: Eensaam woon in 'n uithoek. Jou lewe eensaam slyt. Eensaam wees na jou kinders se dood. 'n Eensame bestaan voer. Dis maar eensaam op die plaas.

Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig. Ps 25:16 OV


Soos 'n voëltjie van sy nes verjaag word en verlore rondvlieg, so is 'n mens wat sy familie en vriende verlaat en eensaam rondswerf. Pr 27:8 BV

 

 
  View Eensgesind

EENSGESIND 

Eensgesind s.nw. eendersdenkend, gelykgesind, dieselfde gevoel, in harmonie, ooreenstem, saamstem, eendrag, kongruensie, konkordaat, ooreenkoms

...en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik 1 Pet 3:8 OV
wees eensgesind onder mekaar; moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; moenie eiewys wees nie; Rom 12:16 OV
Die hele groep mense wat gelowig geword het, was met hart en siel eensgesind. Nie een van hulle het sy besittings net vir homself gebruik nie, maar hulle het alles met die ander gedeel. Han 4:32 LB

 

 
  View Eerlik

EERLIK 

Eerlik b.nw. Opreg, eerbaar, betroubaar, regverdig, billik, sonder bedrog, nie lieg nie.

Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde: Jy moet na mý kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het dié nag by haar geslaap. Gen 30:16 OV
Iemand wat eerlik antwoord, is 'n ware vriend. Sp. 24:26
Selfs 'n jongmens word geken aan wat hy doen, uit sy optrede blyk of hy eerlik en opreg is. Sp. 20:11

 

 
  View Eetgewoontes

EETGEWOONTES 

Eetgewoontes b.nw menier van eet, verfynde eetgewoontes, bv. Weskus eetgewoontes is verskillend

Toe begin die ander Christene wat Jode was ook saam met Petrus voorgee dat hulle nog die Joodse eetgewoontes hou, en selfs Barnabas het ook agter hulle aangegaan. Gal 2:13 LV

 

 
  View Egbreek

EGBREEK 

Egbreek ww. Owerspel begaan, ontrou aan huweliksmaat, verneuk jou metgesel, skend huwelikstrou, buite-egtelike verhouding, verbond skending
 

Jy mag nie egbreek nie. Ek. 20:14
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Mat 5:27

 Nie te lank gelede nie het ek ’n getroude persoon tereggewys, omdat hy nie ’n buite-egtelike verhouding wou verbreek nie. Ek was uiteindelik gedwing om die ernstige gevolge van God se dissipline aan die persoon uit te spel, en ek het hom vertel dat party mense al geweldig gely het omdat hulle nie wou berou hê en hulle sondes aflê nie. Nadat ek voorbeeld na voorbeeld genoem het, het die persoon ongemaklik begin raak en gesê: “Hou op, jy maak my bang!”

“Bang vir wat?” het ek gevra.
“Bang dat God my sal straf as ek nie my verhouding verbreek nie.”
“Jy behoort bang te wees,” het ek gesê. “Want as jy dink God gaan stilsit en jou toelaat om twee Christelike families te vernietig en al die kinders en hulle toekomstige lewens en huwelike te ruïneer, ken jy nie God se toegewydheid om jou teen jou sondes te beskerm nie. Om die waarheid te sê, dis omdat jy nie die ‘vrees van die Here’ verstaan nie dat jy so dwaas optree.”
As jy ’n paar duidelike voorbeelde hiervan soek, moet jy Paulus se teregwysings in 1 Korintiërs lees. Party van hulle is sagkens gestel, terwyl ander direk en kragtig gelewer is. Of lees hoe Johannes die Doper die skares teregwys. Of dink aan Jesus se kragtige teregwysings aan die destydse godsdienstige leiers. Of lees weer die boeke Numeri en Deuteronomium en let op hoe God die mense konfronteer en teregwys. Daar bestaan geen twyfel oor nie—die Here predik en praktiseer die beginsel van teregwysing. Ons moet ook!
Wat sou met my gebeur het as my ouers my nie lief genoeg gehad het om my tereg te wys nie? Ek kan my nie voorstel nie. Ek is ook dankbaar dat baie van God se mense dwarsdeur my lewe hulle opdrag uitgevoer het om my tereg te wys, party sagkens en ander ferm, oor onderwerpe soos gedrag, gesindheid, en somtyds oor sake betreffende karakter. Hoe dank ek God nie vir hulle gehoorsaamheid en liefde nie!
Op dieselfde wyse sal jou kinders, vriende, eggenote, familielede en leerders jou bedank dat jy hulle lief genoeg het om die waarheid te praat wanneer hulle afdwaal en ’n woord van teregwysing nodig het.
Ek is mal oor Paulus se woorde aan sy toekomstige mede-onderwyser Timoteus, en per implikasie aan elkeen van ons wat die Here dien:
Wilkinson, Bruce H
Ek beveel jou voor God en voor Jesus Christus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig (2 Tim. 4:1–2).
 

 

 
  View Egpaar

EGPAAR 

Egpaar s.nw.  & b.nw. sielsverwant, getroude paar, jukmaat, twee-eenheid, lewensmaat, verbondspaar

'n Egpaar in die gemeente, genaamd Ananias en Saffira, het ook 'n stuk grond verkoop. Han 5:1
 

 
  View Egskeiding

EGSKEIDING 

Egskeiding b.nw huweliksontbinding, skeiding, kohabitasie opsegging, verbondsvernietiging

As jy van jou vrou skei en met 'n ander een trou, dan pleeg jy egbreuk. Want jou eerste huwelik bestaan nog steeds in God se oë. Mat 19:8 BV

Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. 16 Die Here die God van Israel sê Hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Mal 2:15
"Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? 5Daarby het Hy gesê: 'Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.' 6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie." Mat 19:4-6

Die Krisis van Egskeiding

Egskeiding bring meer krisisse in al die persone betrokke se lewens na vore, as wat dit op die oog af wil voorkom. Die kerk het in ons tyd soort van moed opgegee om huwelike met ernstige probleme te help. Almal begin gelate aanvaar dat egskeiding maar 'n allerdaagse gebeurtenis van ons tyd is. Hoe verkeerd kan dit nie wees nie. Word wakker oom ouderling, oom pastoor en oom dominee. Wat is jou taak? Ons vra nie waarvan hou jy nie, ons moet almal dinge doen waarvan ons nie hou nie. Tog doen ons dit sonder kla! En wat van ons ander? Wat doen ons om gebroke mense met hulle huwelike te versorg? Bid ons, praat ons, help ons?

Dan is daar die onskuldige kindertjies wat nie gevra het, nie gekies het om te lewe! Hulle wese half verwoes en half verward. Die vrees ongeken deur die harde ouer hart. Sonder omgee vir hulle smart.

Aan elke persoon wat egskeiding oorweeg. Dink aan die kindertjies en wat Jesus gesê het: "Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie." Jy sal hierdie geestes moord aan Hom verklaar!

Elke egskeiding is 'n moord...Ferdinand Deist

Krisis gebeure wat met 'n egskeiding geskep word

Identiteitskrisis

Sekuriteiskrisis

Sosiale krisis

Gesinskrisis

Ekonomiese krisis

Beroepskrisis

Eksistensiële krisis

Geloofskrisis

Waardekrisis

Geen krisis is sterker as die oorwinnende liefde van God nie. Die verkreukelde mens kan weer opstaan in die opstandingskrag van die oorwinde kruis. Hiervoor het Christus reeds gesorg. Vergifnis is die wegspring plek vir herstel. Sluit by 'n Christelike Kerk aan waar daar Omgee-groepe is en mense wat regtig omgee en nie net praat nie. Jy sal dalk nie met die eerste rondte reeds die regte omgee groep kry wat aan jou behoeftes voldoen nie, maar dan kan jy hulle vra of hulle spesifieke groepies het vir geskeide persone? Indien nie bel 'n ander kerk in jou omgewing en vind uit. Jy sal een kry waar jy tuis voel.

 
 
BANG
Zareth Bloem-Stroebel
 
Donker nag
Blitse rondom my,
Geen lig insig,
Waar….. is die pad 
Woestyn
Geen… einde
Seer gaan aan, aan, aan…
Die los sny….
Laat gaan...
Vergete
Vergeet op eiland, vergeet van my…
My bestaan en hart 
Die bang vir verloor
Vir wat was...
En nie sal wees
Rivier
Riviere gevul met trane van hart,
Vloei na die oseaan van smart 
Oerwoud
Oerwoud, groei die liefde deurmekaar
Gevaar skuil onder die blare van lag
Bang
Bang, vir van vergeet,
Die seer in die hart
In gebrand vir ewig 
Bang…

Dat alle Liefde

N.P. van Wyk Louw


Dat alle liefde moet verlore gaan
en wegwaai in die wye lug,
waar hierdie dooie ster sy norse vlug
neem deur die stiltes van sy baan –

dit is die vrees, dit is die eensaamheid
wat my, geboë, met die hande krom
rondom die kersie van ons liefde, stom
laat skuil in kleinlike verlatenheid.

Owerspel as rede vir Egskeiding

31“Daar is gesê: ‘Elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar ’n skeibrief gee.’ 32Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreuk pleeg, en iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.” (sien Deut. 24:1) Mt 5:31

Voor 1 Julie 1979 het die reg slegs 4 egskeidingsgronde erken;

 1. Owerspel
 2. Kwaadwillige (of konstruktiewe) verlating
 3. gewoontemisdadiger wat minstens 5 jaar tronkstraf uitdien
 4. Ongeneeslike kranksinnige wat in 'n inrigting in aanhouding is vir minstems 7 jaar

 Hier is 'n uittreksel uit 'n kosbare boek getitel "Die Tien Gebooie" , lees gerus die hele boek. Dit is premêr vir Predikante en Pastore, maar jy sal dit insiggewend vind rakende verskeie kopkrap onderwerpe van ons tyd. Geniet dit.

Redes vir egskeiding

 Redes volgens die Skrif

Owerspel

Onder owerspel (hoerery) word verstaan geslagsgemeenskap met 'n ander persoon as met die man of vrou waarmee die betrokkene wettiglik getroud is. Op grond van Christus se duidelike uitsprake in Matteus 5:31 en 19:9 word dit onder Christene feitlik algemeen aanvaar as 'n gegronde rede vir egskeiding. Aangesien geslagsgemeenskap 'n wesenlike deel van die huwelik is, eksklusief aan die huwelik verbonde is en 'n intiem-persoonlike saak van twee getroudes is, beteken owerspel dat die huweliksband in werklikheid met dié daad verbreek is. Daarom gee dit aan die ander lid van die huwelik die reg van egskeiding. Tog beteken dit nie dat egskeiding dan moet plaasvind nie. So 'n gebeurtenis moet in die lig van die Skrif as geheel gesien word. En dit beteken dat as die skuldige opreg berou het, sy/haar skuld bely en die huweliksmaat eerlik om vergifnis vra met 'n belofte van trou in die toekoms, dan behoort die huweliksmaat—veral as die owerspel slegs insidenteel was—die skuldige te vergewe (Matt 18:21–35) en dan is 'n egskeiding nie nodig nie. Trouens, die behoud van die huwelik moet altyd voorrang kry bo 'n moontlike egskeiding. Egskeiding moet slegs oorweeg word as herstel van die huwelik werklik nie meer moontlik is nie. Die vraag kan gestel word of owerspel die enigste rede vir 'n egskeiding is. Daar is teoloë in reformatoriese kerke wat van oordeel is dat owerspel nie die enigste rede vir egskeiding is nie. Hulle grond die siening veral op die betekenis van die woord behalwe (parektos) in die uitdrukking "behalwe oor owerspel" in Matteus 5:32 wat nie noodwendig beteken dat owerspel die enigste rede vir egskeiding kan wees nie (vgl. Hand 26:29; 2 Kor 11:28), én ook op die besondere karakter (die sogenaamde masjaal-karakter) van Christus se uitsprake. Hieroor is daar verskil van opinie.
 

Kwaadwillige verlating

Die Skrifgedeelte wat hier ter sprake kom, is 1 Korintiërs 7:10–17 en veral vers 15. In vers 10–13 stel Paulus dit duidelik dat as een lid van 'n egpaar 'n ongelowige is, die gelowige moet probeer om 'n egskeiding te voorkom. As die ongelowige nie wil skei nie, mag die gelowige nie aandring op 'n egskeiding nie. As daar reeds 'n egskeiding plaasgevind het en die gelowige die inisiatief geneem het, moet hy/sy daarna ongetroud bly of poog om tot 'n versoening te kom met sy/haar voormalige vrou/man. Na 'n aanduiding in vers 14 van die betekenis van so 'n huwelik met 'n ongelowige vir die ongelowige self en vir die kinders wat uit so 'n huwelik gebore is, gaan Paulus dan verder en sê in vers 15: "As die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebonde nie". Oor die verklaring van hierdie teks (1 Kor 7:15) is daar in die Christelike kerke twee uiteenlopende beskouings.
Die een groep sê dat hier wel sprake is van verlating, maar dat dit geen rede vir egskeiding is nie. Solank die verlater nie met iemand anders trou nie, mag die verlatene ook nie trou nie, want dan pleeg hy/sy egbreuk op grond van Matteus 5:32 en 19:9. Maar as die verlater trou, pleeg hy/sy egbreuk en dan het die verlatene die reg om op grond van genoemde tekste ook weer in die huwelik te tree. Die ander groep is van oordeel dat die kwaadwillige verlating waarvan Paulus hier praat, wel gesien kan word as 'n rede vir egskeiding, veral as dit 'n kwaadwillige verlating spesifiek om godsdienstige redes is. Hierdie standpunt is volgens Geesink (1931b:284–285) gehuldig deur Luther, Calvyn (1972:123), Beza en Voetius. Dit word verder gevind in die Wetminster Konfessie (Schaff, 1919:656–657). Ander voorstanders daarvan is Bouwman (1926?:12), Grosheide (1954:88; 1957:194), Boettner (1973:29), Olthuis (1975:72) en Groenewald (1982:55). As al die beskikbare gegewens, eksegeties en andersins, in ag geneem word, dan wil dit voorkom of daar tog 'n sterk saak daarvoor uitgemaak kan word dat kwaadwillige verlating op grond van godsdienstige redes wel aangedui kan word as 'n rede vir egskeiding. Dit is egter te betwyfel of dit na kwaadwillige verlating in die algemeen uitgebrei kan word, veral as 1 Korintiërs 7:15 alleen as basis geneem word. Maar dit is duidelik dat die laaste woord oor hierdie saak nog nie gespreek is nie.
 

Redes volgens huidige wetgewing

Volgens die Wet op Egskeiding van 1979 (Suid-Afrika, 1979:5) bestaan daar tans wetlik slegs twee egskeidingsgronde, naamlik
* "die onherstelbare verbrokkeling van die huwelik" en
* "die geestesongesteldheid of die voortdurende bewusteloosheid van 'n party in die huwelik."
Dit is duidelik dat die geleentheid wat die owerheid vir egskeiding bied baie ruimer is as wat in God se Woord aangedui word. Dit beteken dat al sou Christene op grond van wetgewing deur die owerheid kan skei, hulle nogtans in hulle gewetens aan God se Woord gebonde bly. (Vgl. punt 9.3.9.1.) 'n Egskeiding wat die owerheid ter wille van die handhawing van orde goedkeur, kan desondanks in die lig van die Woord as 'n oortreding van God se heilige wet en daarom as sonde beskou word. Daarom moet Christene wat wil skei hulleself afvra of hulle egskeiding ook voor die Here verantwoord kan word.
 

 Die gevolge van egskeiding

Egskeiding het verskeie nadelige gevolge waarvan Prof. de Bruin die volgende as die vernaamste uitlig in sy boek "Die Tien Gebooie":
 

 Die verlies aan gesinseenheid
 

Waar die gesin voor die egskeiding as 'n eenheid gefunksioneer het, verbrokkel die eenheid met die egskeiding. Hierdie verbrokkeling word dikwels nog vererger deur ouers wat met mekaar in botsing is oor geld, besittings, hantering van die kinders, ensovoorts. In die plek van die kragte wat die gesin voorheen saamgebind het, word deur die egskeiding dikwels kragte ontketen wat gesinslede van mekaar af wegdryf. Dit moet noodwendig 'n groot emosionele ontwrigting tot gevolg hê vir almal wat daarby betrokke is.
 

Die ontwrigting van die lewens van die ouers
 

'n Egpaar dink dikwels dat hulle die probleme wat hulle vanweë huwelikskonflikte ondervind die maklikste kan oplos deur te skei—net om later uit te vind dat die probleme daardeur slegs vererger is. Egskeiding is in baie gevalle niks anders nie as 'n uitklim uit die pan in die vuur. 'n Ondersoek het aan die lig gebring dat drie maal meer geskeide vrouens as getroude vrouens en vier maal meer geskeide mans as getroude mans selfmoord pleeg. Om dus as 'n geskeide persoon te lewe is beslis geen emosionele piekniek nie. (Vgl. Van Staden, 1991:140). 'n Mens kan die gebooie van God nie goedkoop oortree nie.
 

Die ontwrigting van die lewens van die kinders

"Die trauma van egskeiding word deur die kind in 'n sterker mate as deur die ouer ervaar" (Van Staden, 1991:170). Die kind ervaar egskeiding in die reël bewus of onbewus as 'n gebeurtenis wat die psigologiese basis van sy normale ontwikkeling in 'n beskermde atmosfeer onder hom uitruk. Dit ontwrig hom in so 'n mate dat hy verward en onseker voel, sy selfvertroue en sy vertroue in sy medemens verloor. Hy voel dikwels verwerp en verneder en ontwikkel 'n angs vir die toekoms omdat hy nie meer kan steun op die bystand van sy ouers soos in die verlede nie.
Simptome wat na 'n egskeiding by kinders waargeneem word is onder andere die volgende: agteruitgang in skoolwerk, die ontwikkeling van aggressiewe gedrag, 'n onvermoë om tydens adolesensie innerlike konflikte te hanteer en 'n vrees om self later in die huwelik te tree (Van Staden, 1991:186–187). Van Staden (1991:170–179) dui verskeie verliese aan wat die kind as gevolg van egskeiding kan ly. Afgesien van die feit dat egskeiding in stryd met God se wil is, behoort 'n mens dit ook so ver as enigsins moontlik te vermy aangesien daar soveel nadele en skadelike gevolge aan verbonde is. God eis immers van sy kind om negatief alles wat sy naaste kan benadeel sover as moontlik te voorkom en positief om die belange van sy naaste waar hy kan en mag te bevorder (Heid. Kat. antww. 107, 11; vgl. ook Rom. 13:10). Daarom moet 'n egpaar nougeset daarteen waak dat hulle nie iets doen, nalaat of toelaat wat later tot egskeiding aanleiding kan gee nie. Prof. PJ De Bruyn: Die Tien Gebooie.

 

Romeine 8:1
2631 κατÜκριμα [katakrima /kat·ak·ree·mah/] “condemnation and damnatory sentence, (doodstraf)
 
The word condemnation (katakrima) means more than just the opposite of justification; it indicates that we are not servants to the penalty for our sin, but that guilt and penalty is been removed at the cross.
 

 
1
 
There
 
is
 
therefore
 
now
 
no
 
condemnation
 
for
 
those
 
who
 
are
 
in
 
Christ
 
Jesus.
 
 
 
 
 
 
ρα2
 
νν3
 
Οδν1
 
κατÜκριμα4
 
 
τος5
 
 
 
ν6
 
Χριστ7
 
ησο8
 
 
 
 
 
 
 
 
ρα
 
νν
 
οδεßς
 
κατÜκριμα
 
 
 
 
 
 
 
 
ν
 
Χριστüς
 
ησος
 
 
 
 
 
 
 
 
T
 
D
 
JNSN
 
NNSN
 
 
 
RDPM
 
 
 
 
 
ED
 
NDSM
 
NDSM
 
 
 
 
 
 
 
 
686
 
3568
 
3762
 
2631
 
 

 
  View Eierleiers (Fallopiusbuise)

Eierleiers of FALLOPIUSBUIS 

Eierleiers s.nw. Vroulike geslagsdeel waardeur die vroulike eier na die baarmoeder vervoer word

15 Het Hy wat my in die moederskoot gemaak het, hulle nie ook gemaak nie? Job 31:15 NV
Sou Ek die moederskoot laat oopgaan en nie 'n geboorte laat plaasvind nie? vra die Here. Of sou Ek wat geboortes laat plaasvind, die moederskoot toesluit? Jes 66:9 NV

Die eierleiers is ongeveer 110cm lank en verbind die eierstok met die baarmoeder. Dit neem die afgeskeide eier ongeveer 72 uur om die Baarmoeder (Uterus) te bereik.
Indien die vrou gedurende hierdie tydperk gemeenskap het, is dit hoogs waarskynlik dat een van die MANLIKE SPERMS vanaf die Vagina, deur die baarmoeder, in die Fallopiaanse buis op sal beweeg en met die eiertjie vereenig.Indien hierdie vereniging nie plaasvind nie, beweeg die eier tot in die baarmoeder en gaan tot niet.

 
  View Eierstokke (Ovarium)

EIERSTOKKE ook genoem Ovarium

Eierstokke s.nw. orgaan waarin die eiertjies (saad) ontwikkel, beginpunt van vroulike voortplanting stelsel, Saaddoos, vroulike geslagskliere wat saad en hormone afskei.

Eierstokke se funksies

Eierstokke se funksie by die volwasse vrou

'n Vrou het twee eierstokke wat weerskante van haar buik sit. Hulle is ongeveer so groot soos duif eiers. Die sketse is verwarrend van grootte en is suiwer vir funksionele verduideliking en nie posisie ens. nie. Die woord Ovarium is afkomstig van die Griekse woord vir eier Ova. Wanneer 'n baba dogtertjie gebore word bevat haar eierstokke reeds tussen 300 000 en 400 000 saadhuisies wat eiers genoem word. slegs 300 tot 400 sal ooit volwasswnheid bereik en uit die eierstokke losgelaat word.


Eierstokke se funksie by die ontwikkelende dogter

Namate 'n dogter ontwikkel, skei eierstokke seks hormone af wat haar laat ontwikkel as vrou. Die liggaamlike veranderings begin in werking tree.

 • Haar borste ontwikkel, die heupe word breër,
 • Die hare onder die arms en rondom die geslagsorgane begin groei.
 • Op hierdie stadium begin sy al hoe meer die kenmerkende vroulike sagtheid en rondings ontwikkel, waarvan die manlike spesie só baie hou om na te kyk.
 • Vanaf ouderdom 12 kan die eiertjie vir die eerste keer afgeskei word.

Die eiertjie is ongeveer 1.3mm in deursnee en word dan op gereelde tussenposes van ongeveer 28 dae vrygestel. Die eier beweeg met die Fallopiaanse buis na die baarmoeder of ook genoem die Uterus.
 

 
  View Eksibisionisme

EKSIBISIONISME 

Eksibisionisme  b.nw. Die lus om te vertoon, vertoon van prag, praal, luister. Vir besigtiging aanbied, uitspattige begeerte om aandag te verkry.

Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere¤ nie. 4Nee, julle skoonheid moet dié van die innerlike mens wees: blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. 5In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier: hulle was aan hulle mans onderdanig. 1 Pet 3:3-5
¤Petus sou seker vandag se dae gepraat het van die "sierlike klere of gebrek aan klere"...Jan

Belanghebbendes en belangstellendes kan die geleentheid kry om alles te besigtig.

 Sien die lang beskrywing hieronder en eksplisiet

 
  View Eksperimentering

EKSPERIMENTERING 

Eksperimentering b.nw. Waarin 'n proefneming aangewend word; proefondervindelik. Met 'n nuwe metode eksperimenteer.

2:1–3 Die Prediker het sy soeke na die betekenis van die lewe soos 'n wetenskaplike eksperiment benader. Hy het begin deur plesier na te jaag. Hy het groot openbare projekte aangepak, slawe gekoop, baie vroue en byvroue gehad, oor ingewikkelde probleme nagedink, geweldig ryk geword en die kunste ondersteun. Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S. Pr. 2:4
 

In die huwelik is daar baie opwinding wanneer daar met verskillende aspekte in die huwelik ge-eksperimenteer word, veral met die Romanse, erotika en Seks.
 

 
  View Eksplisiet

 Eksplisiet

Eksplisiet b.nw. Uitdruklik vermeld, duidelik verklaar; Onomwond.ooglopend, in-die-oog-lopend, deursigtig, deurdringbaar, ondubbelsinnig, onmiskenbaar, blatant  seksueel prikkelend, uitgesproke, sonder om doekies om te draai (of is dit: "sonder om broekies te dra"?)

7“Sê my, jy wat ek liefhet, waar laat jy jou kleinvee wei, waar laat jy hulle rus op die middag? Hoekom moet ek my agter ’n sluier wegsteek en by die veetroppe van jou vriende rondsoek?” So 1:7 NV
 
5Jou twee borste is soos takboklammers, soos die tweeling van ’n ribbok wat tussen die lelies wei. 6Wanneer die aandwind begin waai en die skaduwees lank word, wil ek na my mirreberg, my wierookheuwel, toe gaan 7Alles aan jou is mooi, my liefling, aan jou is niks verkeerd nie. So 4:5-7 NV
 
Hooglied: Die naam van die boek is eintlik “Lied van die Liedere” of “Allermooiste Lied”. Dit is in pragtige poësie geskryf en besing die emosionele en fisiese liefde tussen ’n man en ’n vrou. Daar is sommige dinge wat ’n mens nie kan beskryf anders as in ’n gedig of ’n lied nie. Die liefde is so iets.
Die boek is soms net so eksplisiet soos die sekstonele wat ’n mens in films sien. Tog lê die verskil daarin dat Hooglied die seksuele met sensitiwiteit en respek hanteer as deel van God se skepping. Dit toon hoe mooi die seksuele kan wees en wat die plek en die doel daarvan is. Hierdie boek is ’n moet vir elke man en vrou. Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar

Sien ook Eksibisionisme

 
  View Ekstroversie

EKSTROVERT 

Ekstrovert s.nw. 'n Lewenshouding wat jou rig op die dinge buite jouself. Belangstellings is gerig op onderwerpe, mense en omgewing. Toegespits op hulle belange as prioriteit.

19 Hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. 1 Kor 9:19 NV

 

 
  View Emosioneel

EMOSIONEEL

Emosioneel b.nw. Die aard van die emosie, ontroerig,vatbaar vir gemoedsaandoenings, fynbesnaard, sentimenteel, nie met die verstand nie maar met my gevoel, 'n Fantasie van die waarheid, gespanne, geklem aan die gebeure van die verlede,

33Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en beangs geword 34en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak!" Mk 14:33-34 NV
Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers het Hy omgegooi. Mk 11:15NV


Is dit dan nie die werking van die siel om vinnig emosioneel te word, om met die gevoel aan te gryp en met die verstand te bedink nie?

Calvyn, Johannes ; Simpson, H.W., vertaal deur ; Brink C.M.M., vertaal deur: Institusie van die Christelike godsdiens. Potchefstroom : Calvyn-Jubileum boekefonds, 1998, c1991, S. III, iii, 11

 

 
  View Enkellopendes

ENKELLOPENDE 

Enkellopende b.nw.  Ongetroude persoon bv. jong mense, geskeides, ens.
 

18 Verder het die Here God gesê: "Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke." Gen 2:18 NV
17Op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken; jou broer is daar met die oog op jou nood. Pr 17:17


Wanneer jy by 'n enkellopende vrou van vyf en vyftig is, oordoen jy nie moederskap nie.
Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! : 'n naslaangids vir elkeen wat begeer om te onderrig ... met die oog op lewenservaring. 1ste Afrikaanse Uitgawe. Kenwyn : Juta in samewerking met Walk Thru the Bible, 1997, c1995, S. 178

 
  View Entoesiasties

ENTOESIASTIES  

Entoesiasme b.nw. & bw. Besield, begeesterd, besield, geesdriftig, lewendig, kragtig, op en wakker, oordrewe, opgeklop, fluks, liries raak, vurig, vuur en vlam wees, ywerig, Laat-maar-loop gesindheid,

 
  View Ereksie

EREKSIE

Ereksie s.nw.  Horing, opswelling, penregop, Styfte, verstywing, Ereksie v.d. penis, borste. klitoris.
 

 
  View Erotiek

EROTIEK of EROTIKA

Erotiek s.nw en ww.  Al die verskynsels en gevoelens van die sinlike liefde; liefdeslewe; kuns om lief te hê. Seksuele begeerte, geslagtelike liefde.Werklike of artistiese werk met ’n erotiese tema. Om seksuele liefde of begeertes op te wek. Seksuele begeerte, erotiese kuns of literatuur, word sterk uitgedruk of aangeraak deur seksuele begeertes
Oorspronklik uit Grieks: erôtikos wat afgelei is van Eros uit die Griekse metologie is dit die god van liefde

Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. 1 kOR 7:2bv
2"Soen my, soen my weer en weer!Jou liefkosings is beter as wyn, Hoogl. 1:2

Die erotiese droomnagte van my puberteit (Etienne Leroux).

Erotika en pornografie se verskille

Pornografie is altyd seksueel ekspisiet en nie noodwendig ‘n uitbeelding van seksuele liefde nie, want die persone betrokke toon gewoonlik min of geen liefdes emosie nie en dit kom ook nie voor dat hulle die daad regtig geniet nie. Pornogrifie is ook nie besorgd oor die opregte artistiese geheel beeld wat geskep word nie, dus is daar geen kunstige meriete teenwoordig nie. Uit die aard van ‘n man se samestelling is pornografie meer op die man gerig as die vrou. Sien ons artikel oor pornografie vir mans elders op hierdie webblad

 

Erotika is gewoonlik minder eksplisiet en is altyd seksueel opwekkind vir beide geslagte maar veral vir die vrou. Uit die aard van ons mens se samestelling is vroue meer aangetrokke tot erotika as mans. Sien in hierdie vernand ons artikel pornografie vir vroue elders op hierdie webblad. Erotika is meer kunstig as pornografie en poog om die skoonheid, vorm en tekstuur van die menslike liggaam uit te druk in sy emosies van begeerte, sinlikheid en listigheid. Erotika vertoon seksualiteit in ‘n vorm van seks waar wedrsydse genot, vreugde, opwinding intimiteit en selfs uniekhede in seksuele plesier opmerklik is. Hier haal ons ‘n stukkie Shakespeare aan...

 

Graze on my lips;

and if those hills be dry,
Stray lower,

where the pleasant fountains lie.

 

Ons haal hier ‘n stukkie aan van ‘n moderne erotika skryfster.  Haar gevoel is dat erotka vir beide geslagte opwekkend moet wees om aan die definisie te voldoen: If sex and sensuality is a beautiful part of life that is enjoyed by both men and women, art that depicts the beauty of sexuality is not necessarily demeaning to women… Karene 

Erotika en die Bybel

Hierdie woord kom nie direk in die Bybel voor nie maar Salomo het erotiese taal gebruik in sy skrywe van Hooglied en ook in Spreuke. Sien bv. Spreuke 5:15-20 Drink water uit jou eie ...boesem van ‘n ontugtige omhels? OV En ook Hl 4:5 U twee borste is soos twee lammers, tweelinge van ’n gemsbok, wat onder die lelies wei. Die hele Hooglied is ‘n eroties digbundel tussen twee verliefdes en behoort ons riglyne te gee waar die limiete vir die erotika van ons tyd behoort te wees.

 

Erotika en huwelikskeuse

 

Baie jong mense het ‘n romantiese verwagting om hulle toekomstige huwelik maat te ontmoet, iemand met erotiese aantreklikheid en ’n betowering (wat soms amper hipnoties is) van die misterieuse gevoel van aanpasbaarheid. Die “falling in love” of verliefdheid neem dan oor soos ’n kragtige godsdienstige belewenis en word verkeerdelik as “Van die Here af” of “Hierdie een is gestuur, net vir jou” gesien. Baie christen jong mense sit half bevange en wag vir hierdie soort misleiding om hulle te oorval!

 

Mense het leiding nodig met die keuse van hulle toekomstige huweliksmaat. Hulle het soms bykans iets soos kragtige oortuigende of instruksie nodig om hulle te lei in hulle keuses van christen liefde as meer ‘n dienende liefde wat onttrek is uit die emosie maar nie gebaseer is op emosie nie. Hulle het ook ’n gesonde maatstaf nodig om ’n toekomstige huweliks keuse aan te meet. Ons hier net ’n paar vrae wat kan help.

 

Watter soort lewe en lewenstyl wil Jesus hê moet ek volg? Watter soort lewensmaat sal dit ondersteun?

Hoe verskil ons godsdiens sienings en is dit moontlik om hierdie sienings te egaliseer?

Watter soort beroep beoefen ek? Is dit in lyn met my persoonlikheid? Sal my maat se persoonlikheid inpas hierby?

Watter soort persoon sal ’n goeie ouer uitmaak?

Watter persoonlikheid sal onnodige spanning (stres) op my persoonlike swakhede plaas? Sien ons persoonlikheids tipe vraelys

Wat is die belangrike kwaliteite, op die lang duur, in ’n metgesel?

Hoe vergelyk ‘n aantreklike uiterlike voorkoms of sin vir humor oor tyd gemeet aan vrae soos huwelikstrou of ondersteunende liefde?

 

Hierdie vrae kan die perspektief van lewensmaat keuse dalk drasties impak maar is nodig om te vra veral in ’n tyd waar egskeiding so algemeen as “dating” is. Ons besef dit hierdie paar vrae radikaal anders is as wat die kultuur van ons tyd is, maar behooert nie net vir die jong mense noie maar ook vir die ouers as riglyn te dien om hulle kinders te ondersteun in hulle huwelikskeuse.

Die uitdaging is dat erotika nie die enigste oorweegrede moet wees in ’n keuse van huweliksmetgesel nie.

 

Erotika binne die huwelik

 

Soos reeds op verskeie kere in hierdie webblad genoem is daar binne die huwelik nie perke wanneer huweliksmaats mekaar eroties opwek nie. dit kan met klere, foto's, sensuele betasting ens. wees, jou denke is die enigste beperking. Dit is een van die primêre doelwitte van die huwelik. Seks binne die huwelik is verteenwoordigend van ons eenwording met ons hemelse Vader en sy liefde vir ons. Dit is aanvaarbaar om eriese foto’s van mekaar te neem en ander vorme van die erotiek te gebruik om mekaar in die privaarheid van die huwelik, seksueel op te wek.

 

Wanneer hierdie werke buite die huwelik geneem word verander die prentjie dadelik en drasties. Dit is eties onaanvaarbaar vir die christelike leefstyl. Hoekom? Lees gerus in hierdie verband dan ook Gal 5:19-21 vir ‘n gesonde riglyn rakende veral emosies na buite die persoon se self en huwelik. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe; 5julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. 1 Thes 4:4-5 NV

 

 

 
  View Eiewillig

EIEWILLIG

Eiewillig b.nw & bw.  koppig, halstarrig, styfhoofdig, stroomop, obstinaat,

Nie bereid om toe te gee nie. Iemand wat vasberade is om sy sin te kry

13Daarom het Ek hulle laat begaan in hulle koppigheid en hulle het hulle eie sin en wil gevolg.Ps 81:13 NV

1:10 Petrus beklemtoon dat gelowiges nie maar kan leef soos hulle wil nie. Dit is wel so dat mens nie gered word omdat jy reg lewe nie maar omdat God jou roep en verkies. As jy egter sê dat God jou geroep en verkies het, en jy steeds maar roekeloos en eiewillig leef, plaas jy ’n groot vraagteken oor jou belydenis dat jy ’n kind van God is. Jy moet jou dus beywer om met jou lewe jou belydenis te bevestig. Dan sal jy jou ook nie laat mislei om aan jou luste toe te gee nie. Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S. 2 Pe 1:10

 
  View Eerbiedig

EERBIEDIG

Eerbiedig b.nw. & bw. respekteer, met agting bejeën, gevoelens respekteer, verdraagsaam, ootmoedig, nederig, opmerksaam

Behandel ander met respek, eervol en menswaardigheid

 Die mense van Levi is gehoorsaam aan u bevele, hulle eerbiedig u verbond. Dt 33:9 NV

7Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie Heb 11:7 NV

 

 

 
  View Eervol

EERVOL

Eervol  b.nw. & bw. eer soeker, verdienstelik, krediet, agtengswaardig, fatsoenlik, geëerd,

As die lewe van die geselligheid voed hy op die applous en aanvaarding van die groep. Hy doen dinge om hoofsaaklik die krediet en goedkeuring van ander te kry.

10Maar vir elkeen wat reg gedoen het, sal God heerlikheid en eer en vrede gee, in die eerste plek vir Jode maar ook vir die wat nie Jode is nie, 11want God oordeel alle mense op dieselfde manier. Ro 2:10 LB

 
  View Familie

FAMILIE 

Familie s.nw. Gesin, huisgesin; ouers en kinders. Groep bloedverwante wat nou skakel; ook, geheel van bloedverwante met dieselfde van.

Soos 'n voëltjie van sy nes verjaag word en verlore rondvlieg, so is 'n mens wat sy familie en vriende verlaat en eensaam rondswerf. Sp. 27:8
'n Mooi lewe maak jou gesin, jou familie en jou volk gelukkig. Sp 14:33
Om vir jou eie familie te sorg en op dié manier dankie te sê vir wat jou pa en ma of ouma en oupa alles vir jou gedoen het, is godsdiens in aksie. Daarvan hou God baie. 1 Tim 5:4 BV
Tydens ons lewe is daar baie gebeure, maar dit begin en eindig met familie!

 
  View Fellatio

FELLATILIO  ook Fellatio

Fellatio ww. Manlike orale seks, "Blow job", tongkafoefel, afgelei van 'n Latynse woord, fellatus, wat suig beteken, die manlike vorm van Cunnilingus

 
  View Flirtasie

FLIRTASIE 

Flirtasie  b.nw. Geneig tot vryery; verliefderig; vatterig. Hofmakery, minnekosery, vryasie, geknuffel, gekafoefel, flerrie, vryerige meisie, behaagsieke vrou, flirt, flirtery, skerts; flankeer (met meisies/mans), koketteer,

Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou nie. Mal 2:16
jy moet ophou om ontrou te wees en sy moenie meer owerspel pleeg nie, 2anders trek Ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Hos 2:1-2
"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV

 

 
  View Formeel

FORMEEL 

Formeel b.nw. Ooreenkomstig gereelde, erkende en vasgestelde vorme en metodes; bepaald, uitdruklik, duidelik, waardig, ongenaakbaar
Met nougesette inagneming van die sosiale gebruike.

Wie is so indrukwekkend met daardie rooi klere aan, so vol krag? Dit is Ek, die Here, Jes. 63:1

 

 
  View Fotograaf

FOTOGRAAF

Fotograaf s.nw. die man agter die kamera, kunstig met fotografiese komposiesie

 
  View Franse_Soen

FRANSE SOEN 

Franse Soen ww. Tongsoen, erotiese soen, oopmond soen, lekker soen

 
  View Gesin_Foto's

GESINSFOTO 

Gesinsfoto  s.nw. Foto van groep mense wat geneties aan mekaar verbind is.


Dit is 'n belangrike komponent van die gesin se identiteit. Die spreekwoord is: Die lewe begin en eindig met familie! Vir pragtige gesinsfotos wil ons julle graag verwys na Gerjanda Fotografie se webblad verwys. Indien julle in die Gauteng noord area woon kan julle selfs van julle gesin 'n aantal mooi foto's laat neem teen bekostigbare prys. Volg gerus hierdie koppel.
 

 
  View Gedwee

GEDWEE 

Gedwee b.nw. Volgsaam, meegaande, onderworpe; inskiklik, gehoorsaam, onderhorig, gelate, berustend,

Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle-ek, wat mos "gedwee" is as ek by julle is, maar "manhaftig" teenoor julle as ek van julle af weg is. 2 Kor 10:1
13Kyk na die werk van God: wie kan reguit maak wat Hy krom gemaak het? 14Wees bly op die dag van voorspoed, en as daar 'n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Pr.7:13-14
3Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, Rom 5:3

 

 
  View Geestelik

GEESTELIK 

Geestelik b.nw. Godsdienstig, gewyd, vanuit die gees van die mens, ontasbaar, onstoflik. Nie vir menslike sintuie waarneembaar nie, kropmens,

22 Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. Hand. 14:22
7 Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met Hom 1 Kor 6:17
God hou julle juis nou styf vas sodat niks met julle gebeur wat julle geestelik kan seermaak nie. 1 Pet 1:4
 

 
  View Geheime

GEHEIM 

Geheim s.nw. kennis wat nie openbaar gemaak mag word nie, verborge, moeilik gesiend, misterie, kajuitraad, dighou, voetjie-voetjie, kabbala

Josua seun van Nun het van Sittim af in die geheim twee verkenners uitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan kyk die land deur, veral Jerigo." Jos 2:1
13 Iemand wat loop en skinder, lap geheime uit; 'n betroubare mens bewaar 'n geheim. Pr 11:13
God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Pr.12:14

 Binne die huwelik  is daar nie geheime!

 
  View Gehoorsaam

GEHOORSAAM 

Gehoorsaam ww. volgsaam, geseglik, volg raad, inskiklik, stroopsoet, luister, maklik om te lei, afgeslote

Omdat Christus Homself altyd aan God oorgegee het en gehoorsaam was, het God sy gebed verhoor. 8Al is Jesus die Seun van God, het Hy ook gely en daardeur het Hy geleer wat dit beteken om God in alles te gehoorsaam. 9Nadat Hy op 'n volmaakte manier aan God gehoorsaam was, het Hy 'n ewige verlossing uitgewerk en Hy gee dit nou vir almal wat aan Hom gehoorsaam is Heb 5:7 LB
maar mense wat aan God gehoorsaam is, het 'n fondament wat vas staan. Pr 12:3 LB

 
  View Geldgierig

GELDGIERIG 

Geldgierig b.nw. Sterk begeerte na geld, geldbehep, 'n geldgogga, Mammon aanhanger, geldwolf, suinig

Die werklike  maatstaf vir 'n man se rykdom is wat hy belê het in die lewe  hierna.

1Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. 1 Kor 5:11 NV
...maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. 1 Tim 3:3 NV
...sal nie in God se nuwe ryk inkom nie, ook nie mense wat steel of geldgierig is of dronk word of van ander kwaadpraat of ander berowe nie. 1 Kor 6:9 LB
 

Miga stel dus ook die leiers, priesters en profete aan die kaak: hul geldgierige uitbuiting van die hulpeloses; hul oneerlikheid in saketransaksies; die huigelagtigheid van hul godsdiens. Alexander, David, and Alexander, Pat: Handboek by Die Bybel. Kaapstad : Lux Verbi, 1998, c1986, S. 449

 
  View Geloof

GELOOF

Geloof s.nw. 'n vaste vertroue, vaste oortuiging van die waarheid, godsdienstige oortuiging, vertroue op God se vermoë tot die uitvoering van 'n daad, vertroue in die waarheid van iemand se bewerings, geloof in die wetenskap, geloof in die toekoms

Ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Mat 8:10NV
Sy het vir haarself gesê: "As ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." 22 Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê: "Wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered. Mat 9:21 NV
28 "Mevrou," sê Jesus vir haar, "jou geloof is groot. Jou wens word vervul." Van daardie oomblik af was die dogter gesond. M t 15:28NV
Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Han 3:16 NV
2 die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Heb 12:2NV
So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Jak 2:26 NV

 Die woord Geloof kom 245 keer voor in die Bybel. Wat vir ons hier belangrik is, is die geloof wat twee mense in die huwelik met betrekking tot mekaar het! Wanneer ons die skrifgedeeltes hierbo lees besef ons dat geloof 'n dinamika besit wat kragtige uitwerkings of resultate tot gevolg het.
 

 
  View Gematig

GEMATIG 

Gematig b.nw. wat nie tot uiterstes oorgaan nie, beheersd, gebalanseerd, kalm, gemiddelde temperament,hou matigheid voor oë, taamlik langsaam, teen 'n rustige pas,nie uitspattig nie,

Festus was 'n meer gematigde goewerneur as Feliks maar het steeds met 'n harde hand regeer. Sien Han 24:27 - 26:32

In die huwelik is gematigheid een van die sleutels tot geluk!


 

 

 
  View GenitalieŽ

GENITALIEë 

Genitalieë b.nw  & bw. Geslagsorgane, veral die uitwendiges, sigbare geslagsdele.

Ek is God, die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom. Gen 35:11 OV

Dit is die "speelgoed vir getroudes" binne die huwelik en die koppeling vir eenwording volgens God se plan vir die huwelik.

In sommige kulture is dit nie belangrik dat die Genitalieë vatsoenlik voorkom nie.
Ander kulture beskou dit as totaal minderwaardig.
Vir die gesonde huwelik is dit egter belangrik dat hierdie deel van ons wonderlike liggaam ook versorgd sal voorkom, en dit is dan net vir my metgesel! Ek gaan nie my "Short and Cutlies" doenlik skeer en dan vir ander vertoon nie, nee, nooit! Dit is net vir my metgesel se oë!
Ek vra die vraag: Hoekom sal dames dan grimering gebruik? Om eerstens vir manlif aantreklik voor te kom, of vir die klomp by die werk?
Ek antwoord: Eerstens vir manlief, die ander maak nie saak nie!
Dit geld ook vir die minder vatsoenlike gedeeltes. Ons geslagsdele behoort ook versorgd te weed soos die res van ons liggaam!

 
  View Genotvol

GENOTVOL

Genotvol ww. plesierig, epikuristies(genotsugtig), gelukkige besit, hedonistiese genot of toegewyde genot, plesierig, sterk begeerte,

Iemand wat opspraakwekkend van geaartheid is en genotvol is om mee saam te wees

12 en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is? Gen 18:12NV
9 Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry.Pr 27:9
Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God 2 Tim 3:4
3Jou liggaam is 'n lushof,granaatbome met keurige vrugte,hennastruike saam met nardus, Hoogl 4:13

 In die huwelik is daar baie vorms van genot. Die erotika is net een van die opwindende metodes wat God ons bied om volkome ekstase te ervaar.
 

 
  View Gerespekteerd

GERESPEKTEERD

Gerespekteerd b.nw. & bw. eerbiedig, met agting, eervol, geëer word, waardig,

Plase se grense is deur die voorgeslagte bepaal. Ander se eiendom moet gerespekteer word. Pr 22:28 BV
Jesus het goed geweet en het ook vir die mense gesê dat 'n profeet nie gerespekteer word deur die mense onder wie hy grootgeword het nie. Joh 4:44 BV
Wie die moed het om mense mooi op hulle foute te wys, word meer gerespekteer as iemand wat hulle net heeltyd vlei. Pr 28:23 BV

Die dae wat deur die swakkes as besondere geleenthede gerespekteer is, was waarskynlik die sabatte en Joodse feesdae, en moontlik ook die Joodse vasdae. Die sterkes weer het alle dae as ewe belangrik beskou.
Paulus wil in hierdie nie-essensiële saak nie die groepe tot 'n eenvormige standpunt dwing nie. Belangriker is dat elkeen vir homself goeie rekenskap van sy opvattinge gee. van Zyl, A.H.: Die Bybel verklaar : 1983-vertaling. Kaapstad : Lux Verbi, 1997, c1993, S. Ro 14:4-5
 

 
  View Gesamentlike Masturbasie

GESAMENTLIKE MASTURBASIE

Gesamentlike Masturbasie: Die Bybel sê niks direk oor Masturbasie nie.
,
Gesamentlike Masturbasie is nie dieselfde as solo masturbasie nie en moet nie onder die selfde kam geskeer word nie!

Hoofsaaklik word dit toegepas deur paartjies wat nie normale seks kan geniet nie. Dit vind gewoonlik in mekaar se teenwoordigheid plaas, maar kan ook met moderne tegnologie d.m.v. afstand beelde plaasvind. Daar is deesdae al hoe meer getroudes wat vir lang tye van die huis afwesig moet wees en dit plaas 'n stremming op albei persone in daardie huwelik rondom die seksuele. Gesamentlike afstand masturbasie bied 'n oplossing vir daardie probleem en albei bly steeds kuis!

Dit is deel van die pret in die huwelik!

 
  View Gesellig

GESELLIG 

Gesellig b.nw  vriendelik, minsaam, gemoedelik, opgewek, opgeruimd, joviaal, keuwel, vrolik, na die wens van ander

22Terwyl hulle nog so gesellig saam aan tafel was, Rig 19:22 LB
2Toe hy koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy hom so bekoor dat hy die goue septer wat in sy hand was, na haar toe uitgesteek het. Es 5:2 NV

 

 
  View Gesinshoof

GESINSHOOF 

Gesinshoof s.nw. gesaghebber, gesagvoerder, outoriteit, huisvader, huismoeder, ouerskap, PRIESTER

Na jou man sal jy hunker, en hy sal oor jou heers." Ge 3:16 NV
By die maaltyd is die betekenis daarvan deur die gesinshoof verduidelik - Op die feesdag moet elkeen vir sy kinders vertel: Ek 13:8 NV
Toe hulle vind dat die nageslag van Eleasar meer manlike hoofde het as die nageslag van Itamar. 1 kron 24:4

 Word deur ons Hemelse VADER  as gesaghebbende, aanspreeklike en verantwoordelike oor die gesin geplaas

 
  View Geslagsorgane

GESLAGSORGANE

Geslagsorgane b.nw Gedeelte van die mens se liggaam wat, eerstens voortplanting van die mens verseker en verder groot genot verskaf in die huwelik

19Bewonder haar liggaam en laat dit vir jou 'n genot wees; geniet die liefde wat sy vir jou gee. Sp 5:19 LB

11 Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van kinders in die wêreld bring, 12 en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is? Gen 18:11 NV

 

 
  View Geslagsverskille

GESLAGSVERSKILLE

Geslagsverskille  b.nw.  eienskappe tipies gekenmerk deur die persoon se biologiese beslag bv. manlik of vroulik, optredes volgens geslagsverskille,

10Daarom behoort die vrou 'n teken van die man se gesag oor haar op haar kop te hê ter wille van die engele. 1 Kor 11:10 NV
23Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Ef 5:23 NV

Verskeidenheid t.o.v. Geslag - geslagsverskille by die mens

Die verskeidenheid bestaan ook in die erkenning van geslagsverskille. Die feit dat die eenheid alle verskeidenheid transendeer, verander nie die feit dat daar in die een kerk mans en vroue is nie. Mans bly mans en vroue bly vroue. Die Bybel erken nie alleen hierdie onderskeid nie, maar beskerm dit ook as iets heiligs wat God ingestel het. Verder gee die heilige Skrif ook verskillende voorskrifte vir mans en vir vroue. 1 Kor. 11:1–16; 14:34; Ef. 5:22–29.
Moller, F.P.: Woorde van lig en lewe : 'n dogmatiese studie. electronic ed. Westhoven : Evengelie Uitgewers, 1999, c1991
 

Sien ook Geslagsorgane

 
  View Gesondheid

GESONDHEID

Gesondheid b.nw. & s.nw.   'n toestand van liggaamlike en geestelike welsyn, wat straal, blymoedigheid uitstraal, goeie welstand, geen rede vir liggaamlike klagtes nie, medies gesproke perdfris en gesond

6 En sê vir hom: Gesondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit! 1 Sam 25:6 NV

16 En deur die geloof in sy Naam het sy Naam hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak, en die geloof wat deur Hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Hand. 3:15
 

Genoeg lewenskrag bring geluk, gesondheid en voorspoed, maar gebrek daaraan veroorsaak ongeluk, siekte en teenspoed. Meiring, Piet, and Crafford, Dionne  

 
  View Gesond Lewe

GESONDE LEWE

Gesonde Lewe:  Ek is die Here wat julle gesond maak." Eks 15:25 LB
"My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Mark 5:23
Daarom vra Hy toe vir hom: "Wil jy graag weer gesond word?" Joh 5:6 LB
2My liewe vriend, ek bid dat dit met jou in alle opsigte goed mag gaan en dat jy gesond is. Met jou siel gaan dit goed, dit weet ek.3 Joh v2 LB 
 

Volkome Gesondheid kom van God.

 6 Die volk sal sê: "Kom laat ons teruggaan na die Here toe, want dit is Hy wat ons gewond en verskeur het, maar Hy sal die wonde weer verbind en ons gesond maak.
 2Hy sal ons nie lank laat ly nie. Net 'n kort rukkie, dan sal Hy ons weer herstel en ons nuwe lewe gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan lewe. Ho 6:1 LB
Volgens hierdie teks is dit wanneer ons by God is dat ons volkome Genesing ontvang en regtig kan LEWE! Lees gerus die teks verder en verneem wat God vir hulle sê.
In vers 6 kom die antwoord: "wat Ek wil hê, is opregte liefde...dat julle My werklik sal ken eerder as om brandoffers vir My te offer. Hos 6:6 LB

Gesond lewe is dus nie net 'n paar pilletjies sluk en nou en dan 'n gebedjie opsê nie. Dit is 'n totale leefwyse!

 
  View Gesondheidsprodukte

GESONDHEIDSPRODUKTE

Gesondheidsprodukte b.nw. Produkte wat algemene siektes weer en die liggaamlike welsyn bevorder, normaalweg vitamiene en mineraal aanvullings, anti-oksidante en glukonutriënte

2Maar Hy sê vir hulle: "Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie." Joh 4:32NV
2Toe ek na die vye kyk, sien ek dat daar in die een mandjie pragtige gesonde vrugte was, maar die vye in die tweede mandjie was so sleg dat 'n mens hulle nie sou kon eet nie. 3Die Here vra toe vir my; "Wat sien jy daar, Jeremia?" "Ek sien vye," antwoord ek. "Daar is goeie vye wat pragtig gesond is, maar dan is daar ook vye wat so sleg is dat 'n mens hulle nie kan eet nie." Jer 24:1 LB

Gesondheidsprodukte wat werklik saak maak

Wanneer daar na voedsel aanvullers en gesondheidsprodukte in die algemeen gekyk word moet daar eerstens gevra word hoe effektief die spesifieke produk is en gaan dit werklik 'n verskil maak aan my moontlike voeding tekort. 

Eerstens moet verstaan word dat voedsel aanvullers van plant oorsprong baie duurder is om te vervaardig maar dit word direk deur die liggaam opgeneem.

Tweedens moet verstaan word dat kunsmatige aanvullers eers deur die liggaam verwerk moet word na 'n bruikbare voedsel en dan kan dit moontlik waarde toevoeg. Wat word hiermee bedoel. Dit neem 1000mg Askorbiensuur vir die liggaam om 1mg vitamine C aan die liggaam se selle te lewer. Daarom is dit beter om liewer minder van die regte aanvullers in te neem as groot hoeveelhede kunsmatig vervaardigde aanvullers.

Derdens moet verstaan word dat meeste kunsmatige voedsel aanvullers of gesondheidsprodukte word van fossiel brandstof of rou minerale vervaardig. Die plante is geskape om die rou minerale soos kalsium uit die grond te onttrek en te verwerk sodat dit vir die mens bruikbaar is. Die plant eet die grond, ons eet die plant. Dit maak mos sin! Voorbeeld: Sintetiese Vitamine E  word beskryf as dl-alpha tocopherol en word ook in kar olie gebruik as 'n bymiddel en kan van groot olie verspreiders gekoop word! Natuurlike vitamine E word beskryf as d-alpha tocopherol sonder die "l" na die "d" en kan nie van mineraal olie verspreiders se rafinering aanleg gekoop word nie.

Sonder goeie inter sel kommunikasie kan die liggaam nie effektief funksioneer nie en gee dit aanleiding tot 'n swak immuun stelsel wat weer aanleiding gee tot siektes. Lees gerus die artikel oor Glukonutriënte wat meer oor die liggaam se sel kommunikasie vertel. Die woord glukonutriënt is 'n nuwe woord wat nie in Afrikaans bestaan het nie. Ons het dit geskep vanaf die Engelse woord Glyconutrient
 

 
  View Gewaagde optrede In die huwelik moet ons altyd ons optrede meet aan die resultaat wat 'n gewaagde insident vanaf my kant, vir die gesin as geheel kan inhou. Ons openbare optrede kan onbewustelike spanning en hartseer vir ons gesinslede tot gevolg hÍ.  
  View Gewaagde kleding

GEWAAGDE KLEDING

GEWAAGDEKLEDING b.nw. wat met seksuele of erotiese risiko van oormatige blootstelling gepaard gaan, onbetaamlik, gedurfdheid, waaghalsige, stout, stuitig, skurwe jakkie, skraps gekle

Sien ook Seksgodin

 
  View Gewaagde Foto's

GEWAAGDE FOTO'S

Gewaagde Foto's kan onder die vaandel van gewaagd geklassifiseer word, afhangende van wie dit besigtig. Binne die huwelik kan huwelikseie foto's hoogs onwaarskynlik as gewaagd beskou word indien dit slegs vir eie sig behou word. Hierdie is dan vir foto's van mekaar of gesamentlik wat aan persone buite die huwelik vertoon word met die doel om seksuele opwekking by die kyker te bewerkstellig. Selfs foto's wat as pornofoto's in die openbaar beskou sal word is binne die huwelik steeds aanvaarbaar. Sien die artikel rakende "Seksgodin" vir my man

12Daar is mense wat sê: "Alles is my geoorloof." Ja, maar nie alles is heilsaam nie. "Alles is my geoorloof," sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. 1 Kor 6:12

Binne die huwelik is daar min dinge wat nie toelaatbaar is tussen die paartjie nie. Hierdie skrif is dan vir uitspattigheid wat uitvloei na "Buite" die huwelik en op gereelde basis beoefen word (verslaaf)


Gewaagde foto's van jou vrou of man is 100% in orde en dien meestal as stimulant vir 'n gesonde seks lewe. Dit kan ook na 40/60 jaar dien om te sien hoe mooi was ons toe ons jonger was!


Die Digitale Kamera is wonderlik hiervoor! Dit maak nie saak hoe oud, jonk, skrander of vol jou figuur is nie. Dit is die emosie wat binne julle twee omgaan en waaroor julle vrolik gesels wat saakmaak! Die neem van erotiese foto's is hoogs stimulerend, maar die nabetragting daarvan is nog lekkerder! Ons moet tog nog steeds Paulus se vermaning in gedagte hou en hierdie foto's sal nie in die sitkamer rondlê vir vreemdes om te sien nie.
 

 
  View Gewaagde Uitsprake

GEWAAGDE UITSPRAKE

sien gewaagde optrede

 
  View Gewild

GEWILD

GEWILD b.nw> Iemand wat graag gesien wil word, gesog, populêr, almal praat goed van hulle,

Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Ester 10:3 NV
Jy loop God se pad reguit en leer die mense om dit ook te doen. Ons sien jy probeer nie gewild wees nie. Lk 20:21 LB 

 

 
  View Glans Penis Peniskop

GLANS PENIS of PENISKOP

PENISKOP s.nw. Peesterkop, voorpunt van die manlike geslagsorgaan, sy piepie se punt, pielkop

 
  View Goedgeaard

GOEDGEAARD

GOEDGEAARD  b.nw.  beskaafd, vredeliewend, nederig, welopgevoed

11As 'n kind nog jonk is, kan 'n mens al aan sy gedrag sien of hy goedgeaard en eerlik is. Sp 20:11 LB

 
  View Goedgelowig

GOEDGELOWIG

GOEDGELOWIG b.nw. Hy wat goedgelowig is, word maklik gekul. liggelowig, vertrou ander geredelik, word maklik met mooi praatjies om die bos gelei, niksvermoedend, betroubaar, kretiekloos,

12Ek het toe geweet dat God hom nie gestuur het nie, maar dat hy dié voorspelling teen my gemaak het omdat Tobija en Sanballat hom omgekoop het. 13Hy is omgekoop om my bang te maak sodat ek 'n misstap sou begaan en hulle die geleentheid gee om my te beskinder en my naam sleg te maak. Neh 6:12-13 NV

 

 
  View Goedhartig

GOEDHARTIG

GOEDHARTIG b.nw. Mensliewend, sagte hart, vriendelik, goedig

8 Ten slotte: Wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. 9 Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie.1 Pet 3:8 NV
5Dit sal goed gaan met iemand wat goedhartig is en uitleen en eerlik is in sy transaksies. Ps 112:4 LB

 

 
  View Goedig

GOEDIG

GOEDIG b.nw. beminlik, goedgeaard, reggeaard, toegeeflik, welwillend, goedgunstig, inskiklik, oordrewe sentimenteel, lieftallig, soetsappig, welkomend, warm,

21'n Mens wat met wysheid en kennis gewerk en sukses behaal het, laat sy besittings na aan een wat glad nie daarvoor gewerk het nie. Pred 2:21 NV

 

 
  View Gretig

GRETIG

GRETIG  b.nw.  eiwerig, hulpvaardig, leergierig, begerig, met lus en ywer, vlytig, skarrelaar, besige bytjie, lus om te help,

Die soldate het die omkoopgeld gretig gevat. Mat 28:13 LB
Eintlik was hy so gretig omdat hy alreeds op sy eie besluit het dat hy wil gaan. 2 Kor 8:17 LB
2Ek is gretig om u gebooie te gehoorsaam, want u verryk my lewe. Ps 119:32 NV

 
  View Groephuwelik

GROEPHUWELIK

s.nw.  Onderling gemeenskaplike uitruilbare vrou vir enige man in die groep,

2Daar is mense wat sê:"Alles is my geoorloof." Ja, maar nie alles is heilsaam nie."Alles is my geoorloof," sê hulle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. 1 Kor 6:12 NV
Jy mag nie egbreek nie. Ek. 20:14
Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Mat 5:27

 

 
  View Groepseks

GROEPSEKS

"Julle ken seker ook die volgende bevel: 'Moenie by iemand slaap met wie jy nie getroud is nie.' "Ek sê egter vandag vir julle dat slegte begeertes reeds in julle kop begin, nie in dit wat julle doen nie. As jy byvoorbeeld op so 'n manier na 'n ander vrou kyk dat jy haar in jou gedagtes seksueel begeer, dan het jy eintlik al klaar by haar geslaap. En dan het jy God se voorskrif oortree. Mat 5:27 BV

13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. 14Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie Rom 13:13-14 NV

GROEPSEKS ww. Wilde partytjies, orgie, losbandige drinkparty,

 
  View Groot Skaamlippe - Labia Majora

LABIA MAJORA Groot Skaamlippe

LABIA MAJORA s.nw. lipvormige huidplooie van 'n vrou se skaamspleet gedeelte.

 
  View Grootmoedig

GROOTMOEDIG

GROOTMOEDIG b.nw. edel gesindheid, edelmoedig, ruimhartig, grootgeestig, ignoreer belangrike aantygings, goeie sedelike peil, voortreflik, meesterlik, uitmuntend,

17     Kyk, wat ek as ’n goeie ding gesien het, wat voortreflik is, is dat iemand eet en drink en die goeie geniet vir al sy arbeid waarmee hy hom vermoei onder die son gedurende die getal van sy lewensdae wat God hom gee; want dit is sy deel.  Ec 5:17 OV

 Die woord beteken in ’n ander konteks: om geduldig, groothartig, lankmoedig of grootmoedig met mense te wees, byvoorbeeld as eienskap van die liefde in (1 Korintiërs 13:4)  Jak 5:7 LV

11Dis verstandig om jou humeur in toom te hou en dis grootmoedig om kwaad te vergewe. Spr 19:11 LV

 

 
  View G Kol

"G" KOL

G - Kol Dr. Ernest Grafenberg ontdek die G Kol (G-spot) gedurende 1950 en publiseer 'n paar artikels daaroor in daardie jaar.
Dames vind dit hoogs stimulerend wanneer hulle G-Kol gemasseer word

 
  View Gesinsbegroting

GESINSBEGROTING

GESINSBEGROTING ww. opsomming van verwagte inkomste en uitgawes vir die gesin, skatting, beraming, vooruitskatting, prysopgawe uitwerk,

35Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang." Han 20:34-35 NV
16 Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit, sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Pr 31:16 NV

Balans in die gesin se begroting

Daar behoort op gelet te word dat daar balans in die begroting moet wees. 

Voorbeeld: Ons kan nie met 'n mooi kar ry en nie bekostig om vir ouma daar anderkant te gaan kuier nie. Dan was die kar te duur vir ons inkomste! Pa of ma se sport kan ook nie die gesin tekort doen nie, dan ontbreek die goeie balans ook weer. Julle kan aan nog baie goeie voorbeelde dink om hierdie begrip aan te vul. 
 

Tekorte in die gesinsbegroting

In 'n groot persentasie huishoudings werk albei ouers om hulle begroting te laat klop. Op baie plekke bly salarisse dieselfde terwyl pryse buite bereik styg, en mediese onkoste en skoolfondse die hoogte ingeskiet het. Die droom waarna baie jong volwassenes uitgesien het, het in 'n ligte nagmerrie begin ontaard. Die gesin se begroting behoort heelbo aan die lys, die gesin se kerkbydrae te bevat as eerste prioriteit. Volgens Mal 3 is dit nie 'n onderhandelbare saak nie!

Daar moet net onthou word dat ons nou in die Nuwe Testament leef en die rigiede tiende is nie meer van toepassing nie. Daar sal baie kerkmanne (Pastore veral) wees wat nou met my verskil, maar HULLE MOET ONTHOU: nou gee ons omdat ons wil gee vir die werk van die Here en nie omdat ons MOET gee nie. Baie gesinne se begroting klop nie omdat hierdie belangrike beginsel oor die hoof gesien word. Hierdie is eerstens 'n geloofsoortuiging en tweedens 'n gehoorsaamheidsdaad.

Gesinsbegroting en liefdadigheid

 Lees wat sê die Bybel in die Nuwe Testament oor geld vir die kerk gee! Lees hierdie verse as 'n geheel en verbandhoudend tot die totale artikel.

Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Rom 10:4 OV
Waar die sondes vergewe is, is geen offer daarvoor meer nodig nie.
 
 
As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. Rom 12:8b
6Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes. 2 Co 9:6
16Moenie nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God aanneemlik is Heb 13:16
17Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het  nie—hoe kan die liefde van God in hom wees?1 John 3:17

 Hieruit sien ons dat om mense in nood te help groter waarde het as om 'n kerk wat reeds oorloop van aardse welvaart, nog verder in te stop. Gee die kerk wat hom toekom. Nie wat hy noodwendig vra nie. Gee meer vir die armes wat hulle regtig nodig het en jy sal verbaas wees hou goedheid jou oorval.

In die mate waarin die Here jou God jou met voorspoed geseën het, moet jy ’n vrywillige offer vir Hom bring Deut 16:10 NV

 
  View Geboorte Volgorde

GEBOORTE VOLGORDE

Die geboorte volgorde soos die oudste, middel of jongste kind in die huishouding verklaar 'n aantal geheime wat u direk raak. Dit sal U insig verskaf oor persoonlikheids eienskappe van uself, U metgesel, kinders, vriende en sommer almal wat U mee tedoen kry.


Hierdie studiestuk behoort as aanvulling vir die vier persoonlikheids kategorië te dien en moet ook vergelyk word met die tipiese optrede van persone in die vier bloedgroepe!


Ons dien 'n groot God! Elke sielkundige se verhandeling oor die mens se persoonlikheid wat ek gelees het, het my opnuut met groot respek en bewondering vir ons Skepper en ewige God se almag vervul!

 
  View Gemengde huwelike

GEMENGDE HUWELIKE

14maar die vrouens en klein kindertjies, die vee en alles wat in die stad is, alles wat gebuit kan word, moet jy buitmaak sodat jy kan geniet wat jy by jou vyand buitgemaak het, wat die Here jou God vir jou gegee het. 15Dit moet jy doen met al die stede wat baie ver van jou af is, met die stede wat nie aan hierdie nasies hier by jou behoort nie. Deut 20:14-15 NV
(Hier word verstaan dat die vrouens dan getrou kan word of as slawe gegruik kan word)

Die Bybel spreek hom dus nie uit teen kleur gebaseerde huwelike nie. Onthou! Terwyl ons op die aarde is, is ons verbind aan die huwelik, maar na die opstanding is daar nie meer huwelike nie! Sien Mat 22:30
"In die huwelik bestaan daar nie meer twee mense in God se oë nie, maar net een. Mat 19:6 BV

Moses was met 'n "Anderskleurige" vrou getroud!
21Moses het ingewillig om by Reüel te kom woon, en is later met sy dogter Sippora getroud. 22Toe sy 'n seuntjie kry, het Moses hom Gersom genoem, "want," het hy gesê, "ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land." Ex 2:21-22 NV

Simson het oor die grense beweeg.
Daar is net 'n ernstige waarskuwing om nie met hulle Heidense kultuur en gewoontes, veral afgodery, verstrik te raak nie!
 

 
  View Gordelroos

GORDELROOS of Gorrelroos - Shingles

GORDELROOS  s.nw.  herpes zoster, zona. 'n Vel toestand wat aan die Herpes Zoster familie behoort.

27Die Here sal jou tref met die swere van Egipte, met bloedvinte, uitslag en jeuksiektes, waarvan jy nie genees sal kan word nie. Dt 28:27

Gordelroos Oorsaak

Gordelroos of gorrel roos soos dit ook bekend is, word onder neurologiese versteurings geklassifiseer volgens die mediese woordeboek van Dorland

Gordelroos, net soos bloedvinte is 'n moeilike toestand om van te herstel en mense sukkel gewoonlik vir lank daarmee. Slaan dus ag op dit wat hieronder aanbeveel word. Neem veral kennis van die stres faktor in die persoon se lewe omdat gordelroos ook 'n groot stres komponent veroorsaak in die pasiënt se lewe. Omdat gordelroos se oorsaak nie eenduidig bepaal kan word nie moet dan ook aandag geskenk word aan onbewuste stres in die persoon se lewe. Help die persoon om stres faktore te identifiseer en te verwerk.

Dit word veroorsaak deur dieselfde varicilla-zoster virus wat waterpokkies by kinders, genitale herpes by volwassenes en algemene koorsblare veroorsaak. Wanneer iemand waterpokkies as kind gehad het bly die virus permanent  in sy rugmurg en kan baie jare dormand vertoef. Dit word gewoonlik geaktiveer wanneer die persoon se gestel tydelik of permanent af is. Die virus beweeg na die senupunte en stuur impulse na die brein wat aanduidings gee dat die vel jeuk, brand en seer is. 90% van mense wat waterpokkies gehad het as kind is op risiko om gordelroos te kry op 'n latere ouderdom. Gordelroos is aansteeklik en iemand wat nog nie gordelroos of waterpokkies gehad het nie kan aansteek. Dit is ook moontlik om 'n herhaling van die toestand te beleef. Wees dus versigtig wanneer u met gordelroos en waterpokkies in aanraking kom om nie self aan te steek nie of dit aan ander oor te dra nie. Kinders wat aansteek kan waterpokkies kry. Dit is dus raadsaam om kinders weg te hou van iemand met gordelroos. Volgens Dr Hannes Jonker word Stress ook as 'n sterk (+80%) bydraende faktor beskou vir gorrelroos se stadige genesing.

 Hieruit kan afgelei word dat van die oorsake of sneller meganismes vir die toestand as onder-voeding of wan voeding en stres beskou kan word want dan is die liggaam se umienstelsel ook swakker en meer vatbaar vir siektes. Raadpleeg altyd 'n dokter om enige vel ongemak te ondersoek.

Gordelroos Feite

 • Gordelroos kom veral by ouer persone bo 60 voor wat alleen woon of wat nie voldoende toegang het tot behoorlike gebalanseerde voeding nie.
 • Persone met 'n swak gestel is ook meer op risiko om gordelroos te kry.
 • Gordelroos kom meer dikwels in die somer voor.
 • Die vog van die gordelroos blasies is aansteeklik.
 • Persone wat waterpokkies as kind gehad het, het 'n groter risiko om gordelroos te kry op 'n latere ouderdom.
 • Ongeveer 20% van persone bo 60 kan gordelroos kry.
 • Mense kry gewoonlik net een aandoening van gordelroos.
 • Ouer persone wat waterpokkies as kind gehad het en met kinders in aanraken kom wat waterpokkies het kan makliker gordelroos kry omdat die virus steeds in 'n rustende toestand in die liggaam is, en dan net weer aktief word.
 • Volwassenes kry gordelroos  en kinders kry waterpokkies van dieselfde virus.
 • Gordelroos kan in verskillende intensiteite voorkom en kan soms verwar word met iets wat soos masels lyk, veral as die intensiteit van die siekte nie hoog is nie.

Probeer dus verhoed dat jou kinders waterpokkies kry deur hulle te laat inent teen waterpokkies, om hulle weer die moontlike ongerief te spaar op 'n latere leeftyd van 'n leefstyl terugslag met gordelroos!

Gevolge van onbehandelde gordelroos

 • kan interne organe aantas soos die niere, longe en lewer
 • kan blindheid of doofheid veroorsaak wanneer dit in die gesig onbehandel bly
 • kan verlamming veroorsaak
 • sekondêre bakteriese infeksies kan hieruit voortvloei soos virale longontsteking

Behandeling van Gordelroos

Medies kan dit met spesifieke anti-virale middels behandel word. Hierdie medikasie genees nie die herpes siektes nie maar verlig grotendeels die  simptome wat by koorsblare, gordelroos en genitale herpes voorkom. Dit help om die sere vinniger te genees en verlig die ongemak en pyn wat deur die siekte verooraak word. Acyclover of Varasiklovir 500 behandeling vir sewe dae word meestal suksesvol gebruik terwyl die natuurlike produkte langer neem om in te skop.  Varasiklovirtrisulfaat inhibeer die virus DNA wat veroorsaak dat die virus voortplanting uiteindelik verbrokkel word.  Hierdie proses veroorsaak dat daar 'n kettingverbreking en staking van virus DNA sintese en dus 'n blokkering van virusreplikasie plaasvind. Die opbou van die persoon se gestel is natuurlik ook nodig. 'n Dosering van Pynstillers wat kodeïen bevat is ook meer effektief vir ongemak verligting. Kontak u mediese dokter sodra ongemak op die vel voorkom. Hierdie inligting is nie bedoel om as gesaghebbende navorsingmateriaal te dien nie. Dit bied oppervlakkige inligting rakende die siekte soos deur menige kenners as die basis van die gordelroos siekte bestempel word.

Voorsien voldoende vrugte en rou groente met vis en hoender as stapel voedsel. Veral piesangs, neute, aartappels en soet patats wat hoog is in Vitamine B6.

 Die maklikste metode om die persoon te behandel, is om eerstens sy gestel op te kry met 'n baie hoë dosis Multi-vitamine en Minerale Aanvulling doseering. Minstens 2500% van wateroplosbare vitamines en 1000% van vetoplosbare vitamines per dag. Verhoog geleidelik ook die Vitamien C aanvulling tot 8000mg per dag. Dien ook tot 800ie Vitamine E toe. Die toediening kan na ±5 dae geleidelik verminder word indien die persoon aandui dat hy begin beter voel. B-Kompleks behoort steeds minstens 2500% van ADI te wees. Zinc, Calcium en Magnesium kan ruim toegedien word. Knoffel @15ml per dag, 3x Druiwepit kapsules & 5ml Omega 3,6 &9 vetsure (5 groot kapsules per dag) Sien volledige tabel hieronder. Swanger vroue behoort toediening met omsigtigheid te benader, Veral Vitamine A

Gebruik Rooipeper oor die kos, dit het 'n natuurlike pynstiller vir die vel in. Drink net Groentee, dit het antivirus, anti-inflamatoriese en antioksidante in. Raadpleeg 'n Geneesheer, Homopaat of ander mediese praktisyn indien daar enige vermoede is dat dit gordelroos kan wees. Hierdie siekte toestand is nie jou maat nie en moet so spoedig moontlik behandel word met Acyclover of soortgelyke middels soos Zelivire 500 tablette!

Bid vir genesing en kundigheid met jou verantwoordelikheid teenoor die toestand. Onthou ons Hemelse Vader en die dokter het jou hulp nodig om te kan herstel! Onthou: "Deur Sy wonde het daar vir ons genesing gekom."  Lees Jes 53:5

Sien Lang Beskrywing hieronder vir meer inligting.

 

Die aangetasde vel kan ook met Calamine Lotion behandel word om topikale verligting te gee.

Die mediese navorsing oor gordelroos en  die hele Varicella-zoster virus ketting insluitende Postherpedic neuralgia word bemoeilik omdat dit net 'n siekte is wat by die moderne mens voorkom en proefdiere kan dus nie gebruik word vir navorsing nie omdat hulle nie vatbaar is vir die virus nie. Die virus is ook nie maklik om in die laboratorium te kweek nie.

Voorkoming van Gordelroos

Daar is nie 'n 100% waarborg teen enige siekte nie. Ons kan bloot voorsorg tref binne ons vermoë. Sommige persone glo nie aan voedsel aanvullers nie en dit skep die eerste struikelblok. Vir ander persone is die koste implikasie van voedsel aanvullers die grootste rede dat hulle dit nie neem nie en ander is onkundig oor die redes vir voedsel aanvullers en ook gordelroos infeksie. Verder kan voedsel aanvullers alleen nie ons 100% vrywaar nie, want daar is nog die stres kant van die siekte wat voorkom moet word. Vroë diagnose en behandeling met 'n anti-virale middel voordat die blasies begin verkort gewoonlik die intensiteit en duur van gordelroos.

 • Eerstens behoort alle kinders ingeënt te word teen Waterpokkies
 • Volwassenes bo 60 jaar kan ook ingeënt word teen Gordelroos
 • Hou die liggaam se immune stelsel in stand deur gesonde eet, ontspan, oefen en leef gewoontes.
 • Gebruik die noodsaaklike 8 Glukonutriente wat die liggaam se sel kommunikasie en werking verhoog.
 • Voorkom stres
 • Gebruik basiese natuurlike  voedsel aanvullers van plant oorsprong en nie sintetiese oorsprong nie. Gewoonlik baie duurder as sintetiese vitamines.

 Daar is huidiglik nog nie 'n bekende of eenvoudige medikament vir gordelroos nie! Navorsing word gewoonlik op laboratorium diere gedoen maar hierdie siekte kom nie in diere voor nie. Dus behoort u te reageer op die eerste simptome van 'n gevoelige vel irritasie (maks. 1 dag) en 'n toets te laat doen vir waterpokkies of gordelroos. Die anti-virale middels hierbo genoem, is meer effektief indien dit op hierdie stadium reeds geneem word.

 
  View Geslagsiektes

GESLAGSIEKTES

GESLAGSIEKTES b.nw.  Veneriese siektes, vuilsiekte, herpes, sifilis, gonorree, vigs,

Latyn: Venereus Die woord Veneries is afgelei van die Romainse godin van erotiese liefde en skoonheid - Venus.

 13Hulle sê ook: “Kos is vir die maag, en die maag vir kos.”Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. ’n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons liggaam Here is. 1 Co 6:13 NV

Geslagsiektes

Die gevolge van morele verval het ook  'n groot aandeel in hierdie siektes. lees wat skryf PJ de Bruyn hieroor: "Voorhuwelikse of buite huwelikse geslagsgemeenskap, veral met verskillende persone, lei tot ’n toename in geslagsiektes. In die jongste tyd is daar wêreldwyd en ook in Suid-Afrika ’n groot toename in geslagsiektes soos vigs, sifilis, gonorree, ensovoorts. En ’n groot probleem daarmee is dat ’n mens dit kan opdoen en dat sommige daarvan tot so lank as 40 jaar sluimerend kan bly voor dit tot openbaring kom." Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

Ons noem hier die mees algemene geslagsiektes. U kan die woord gebruik en op die internet meer daaroor lees.

AIDS/HIV

 

Chlamydia 

Van die Grieks χλαμýδα betekende "cloak" 'n Bakteriese infeksie (kiem) wat gekenmerk word deur inflammatoriese granulasie op die konjunktiewe oppervlaktes en by beide dames en mans voorkom, veral by jong dames wat begin om seksueel aktief te raak  in die ouderdom15-24 jaar. By dames is die gevolge groter as vir mans en sommige van die gevolge is: Risiko vir 'n buis swangerskap is ±8 keer groter, onvrugbaarheid as gevolg van 'n dame se voor huwelikse of buite huwelikse seks gewoontes wat hierdeur permanente buis skade opdoen wat dan onvrugbaarheid veroorsaak.

Simptome

 • kroniese buik pyn
 • tussen menstruasie bloeding
 • ongereëlde menstruasie
 • vaginale afskeiding
 • onvrugbaarheid
 • buis swangerskap
 • oog aandoenings
 • permanente blindheid
 • pyn gedurende seks
 • pyn in testikels
 • witterige afskeiding uit die penis 
 • melkerigheid in die uriene
 • branderigheid gedurende urinering

Behandeling

 Doseer Terramycin, Vibramycin of Erythromycin. Almal 'n tetracycline basis antibiotika. Raadpleeg u huis dokter vir behandeling of die plaaslike kliniek.

Gonorrhea 

 Herpes Simpleks Virus

Van die Grieks herpein wat letterlik beteken om te kruip. Herpes begin met iets wat lyk na 'n oppervlakkige opswelling van die vel en verander in 'n blasie vormende waterige inflammatoriese siekte wat in groepies vermeerder en op die geslagsorgane of binnekant van die mond vorm.

Herpes Simplex Virus tipe 1

Die mees bekende virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV1= Koorsblare. Gewoonlik bokant die gordel.

Herpes Simplex Virus tipe 2

Die meer gedugte virus is die  HSV2= seksueel oordraagbare siekte. Gewoonlik onderkant die gordel

HSV2 is 'n hoogs aansteeklike virus en wat meestal op die geslagsdele voorkom maar kan deur fisiese aanraking ook versprei word na ander mukus membrane of sagte weefsel in die liggaam. Dit vorm gewoonlik blasies op die penis, vagina en klitoris en soms in die uriene kanaal se uitmonding. Hierdie virus kan suksesvol behandel word met antivirale middels soos Valasiklovir of Asiklovir wat op voorskrif van 'n dokter by apteke te kry is. Dit is nie 'n goedkoop middel nie maar die resultate is hier moontlik al wat tel. Die onbehandelde virus kan newe effekte veroorsaak wat selfs tot die persoon se dood kan aanleiding gee. Lees meer oor hierdie siekte onder die titel Herpes.

Human Papilloma virus and Genital Warts

Pelvic Inflammatory Disease

 

Syphilis

 

Trichomoniasis

 

Vaginitis 

 

 
  View Geduldig

GEDULDIG

Geduldig b.nw & bw. verdraagsaam, lankmoedig, lydsaam, wie wag kry als, Job se geduld, gelate, stil,

Word nie veronrus deur vertragings nie, bly kalm en verdraagsaam

 11“Het ek nog die krag om dit uit te hou? Kan ek nog geduldig op my einde wag?Job 6:11 NV

9Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. 2 Pet 3:9 NV

Jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Hab 2:3

“Eerwaarde here, van my kant af is ek u groot dank verskuldig omdat u my so hoog vereer het sonder dat ek dit verdien het, en omdat u dikwels al my swakhede so geduldig gedra het.  Johannes Calvyn  geneem uit: Institusie van die Christelike godsdiens. boekefonds, 1998

 

 

 

 

 

 

 
  View Geskeduleerd

GESKEDULEREERD

Geskeduleerd b.nw.  rooster, wat in 'n skedule vervat is, tabel van voorgenome planne, riglyn, uitleg, inventaris,

Maak en lewe daagliks volgens volgens 'n dagplan, hou nie daarvan om uit sy beplanning versteur te word nie.

5Jesus het vir Marta en haar suster en Lasarus liefgehad. 6Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter nog twee dae op die plek gebly waar Hy was. 7Eers daarna het Hy vir sy dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” Jn 11:5-7 NV

33Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.  Mt 6:33 NV

13Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot ’n val kan bring nie. Ro 14:13 NV

 
  View Gemeenskap

GEMEENSKAP

Gemeenskap ww. seks, intimiteit, eenwording, gesamentlike erotiese ondervinding,

4 Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. 2 Sa 11:4 OV

 4 Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Ge 4:1 NV

 Lees ook die artikels onder Seksgodin en Seks

Sien  Lang Beskrywing hieronder vir meer inligting

 
  View Getrou

GETROU

Getrou b.nw. & bw.  geloofwaardig, standvastig, toegewyd, volkome, beginsel vas, bestendig, jou woord hou, noukeurig,

Volgehoue betroubaarheid, standvastig, lojaal, en só toegewy dat dit soms selfs redenasie oorskry.

 “Kyk hoe getrou hou ons en die ander godsdienstige Jode die vastye. Vir lang tye sonder ons ons vir God af en eet niks nie. Waarom steur jou dissipels hulle glad nie daaraan nie?” Mt 9:14 BV

13 As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie. 2 Ti 2:13 OV

4Maar julle wat getrou gebly het aan die Here julle God, lewe vandag nog almal. Dt 4:4 NV

 

 
  View Grappig

GRAPPIG

Grappig b.nw & bw. komieklik, humoristies, skreeusnaaks, amusant, geestig, lagwekker, hilaries

Sprankelende sin vir humor wat feitlik enige storie in 'n lagwekkende gebeurtenis verander

12Hy het vir hulle gesê: “Laat ek julle ’n raaisel vra. As julle my die raaisel se antwoord binne die sewe feesdae kan gee, sal ek vir julle dertig linnehemde en dertig stelle klere gee, Jdg 14:12 NV

Hulle het allerhande grappies oor my gemaak. Ps. 35:15b NV

16Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry ’n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels?  Mt 7:16 NV

 
  View Gedetailleerd

GEDETAILLEERD

Gedetailleerd b.nw. & bw.  uitvoerig, gespesifiseerd, in besonderhede ingaan,

Doen enigiets in 'n behoorlike orde met 'n duidelike bewustheid van wat gebeur.

 9Sê vir die nasies: “Maak julle klaar vir ’n oorlog, roep julle dapper manne op! Al julle soldate moet opruk en nader storm. 10Maak swaarde van julle ploegskare, en spiese van julle snoeiskêre. Selfs die swakke moet sê: ‘Ek is ’n dapper soldaat!’ Joe 3:9-10 NV (Dit is 'n detail spesifikasie van wat moet gebeur - Jan)

4Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Is 2:4 NV (Hier volg die uiteindelike teenoorgestelde wat in 'n beeld voor die VVO opgerig is - Jan)

 
  View Getabuleerd

GETABULEER

Getabuleer  ww.  in tabelvorm rangskik, tabelleer, planmatig, agtermekaar, geskeduleerd, standhoudend,

Organiseer sy lewe, take probleemoplossing deur tabelle, vorms of grafieke.

Moenie te gou praat nie, moenie oorhaastig ’n belofte aan God maak nie, want Hy is in die hemel en jy op die aarde. Laat jou woorde daarom min wees.Ec 5:1
 
  View Getabuleerd

GETABULEERD

Getabuleerd b.nw. & bw. in tabelvorm rangskik, planmatig, konstant, geskeduleerd

Organiseer die lewe, take en probleemoplossings deur lyste of grafieke en vorms te maak

 17Wees baie versigtig as jy na die huis van God toe gaan. Dit is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos ’n dwaas dit sou doen. ’n Dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Ec 4:17 NV

 
  View Gebalanseerd

GEBALANSEERD

Gebalanseerd b.nw & bw.  gelykmatig, ewewigtig, middeweg, egalig,

Stabiel en volg die middeweg sonder hoogtepunte of laagtepunte in sy persoonlikheid.

5Maar jy moet in alle opsigte gebalanseerd en nugter bly. 2 Ti 4:4 LB

 8’n Ouderling moet iemand wees wat graag mense in sy huis ontvang en hy moet ’n liefde hê vir alles wat goed is. Hy moet gebalanseerd en eerlik wees, aan God toegewy en gedissiplineerd. Tit 1:7 LB

 
  View GlukonutriŽnte

GLUKONUTRIëNTE - Glyconutrients

GLUKONUTRIëNT   s.nw effens bitter suiker ketting wat aan die koolhidraat groep verbonde is.
 
Gluko - is afgelei van die Griekse woord glyk  wat  soet beteken en vandaar die afgeleide Engelse woorde Glyco. Dit is 'n voorvoegsel wanneer 'n molekule wat suiker of koolhidrate bevat, beskryf word. Die oorspronklike Griekse woord  gleukos wat ook vars soet wyn beteken,  word verwerk na glukose en gebruik om iets soet te beskryf. Die Latynse woord saccharum beteken soet en vandaar die afgeleide woord saggariede en suiker.
Nutriënt - Voeding of voedsaam
 
“We are not sensible of the most perfect health, as we are of the least sickness.” —Montaigne, French essayist, 1533– 1592 
 

Wat is glukonutriënte?

Glukonutriënte verwys na die basiese 8 monosaggariedes wat algemeen in die glukolipiedes van die liggaam se sel oppervlakte gevind word. Dit is voeding stowwe wat deur toediening of diëet ingeneem kan word. Hulle word baie effektief deur die liggaam geabsorbeer en vervul 'n baie belangrike rol in ons gesondheid en immuniteit.

Glukonutriënte is die gesondheid oplossing vir die 21st eeu...Dr. Allan C Somersall

Glukonutriënt kompleks is nie soet suikers soos ons gewoond is nie, maar is lewens belangrike voeding wat ons op 'n daaglikse basis moet inkry...Dr. George V Dubouch

Waaruit bestaan hierdie 8 Glukonutriënte?

Eerstens behoort ons erkenning te gee aan die persoon wat hierdie ontdekking gemaak het Dr. McAnelley. Dit het moonlik geword deur die koms van die elektron mikroskoop en sy strewe om 'n verskil te maak in die lewe. Daar bestaan 16 verskillend molekulêre Aldohexose verbindings maar net agt daarvan word die Glukonutriënte genoem.

Die 8 bekende natuurlike monosaggariedes wat die glukonutriënte genoem word is:
 
D-Glucose  C6H12O6
D-Galactose  C6H12O6
D-Mannose  C6H12O6
 
Fucose C6H12O5
Xylose  C5H10O5
N-acetylglucosamine  C8H15NO6
N-acetylgalactosamine  C6H13O5N
N-acetylneuraminic acid C11H19NO
 
Wat word uit die samestellings hierbo opgemerk? Daar is drie suikers met dieselfde chemiese samestelling maar in praktyk verskil hulle aanmerklik van mekaar. Hoe werk dit, is die eerste vraag? Kom ons delf dieper in die chemie in, maar nie meer as wat hier nodig is vir hierdie verduideliking nie! Kyk na die Aldohexose verbinding hieronder en dit sal vir ons meer lig op die saak werp.
 
Glucose Galactose Mannose
     
 

Hoe bekom die liggaam Glukonutriënte?

Hierdie wonderlike voedingstowwe is ongelukkig nie meer in dieselfde of nodige hoeveelhede beskikbaar in die daaglikse voedsel inname van meeste persone nie. Die redes is meervoudig en sommiges is as volg, meeste vorme van kitskos, veranderde boerdery tegnieke, grond uitputting, kunsmatige bemesting met hormoon aanvullers, voedsel voorbereiding metodes en baie meer redes veroorsaak tekorte.

Wat veroorsaak die liggaam se Glukonutriënte tekorte?

Te min rou vars groente en vrugte inname wat stam ryp geword het. Dit beteken hulle is nie groen gepluk vir die mark en net reg wanneer dit later verkoop word nie, winkel groente is gewoonlik nie soos vars eie tuin groente nie. Glukonutriënte ontwikkel in die groente en vrugte op die latere stadium aan die stam net voor dit ryp is. Die moderne lewensstyl noodsaak meeste mense om hierdie minder gesonde eet gewoontes soos geriefskos en kitskos te volg. Kragvoeding of meer algemeen bekend as voedsel aanvullers is in hierdie geval dan die enigste oplossing. (Hier kan mens amper die teks uit Haggai 1:10b aanhaal en sou amper van pas wees... en die aarde het sy opbrings teruggehou. Die Bybel Ou Vertaling)

Wat is die gevolge van Glukonutriënt tekorte?

Verswakte kommunikasie tussen liggaam selle wat op sy beurt die immuunstelsel direk benadeel. Voorbeeld: Jy bel iemand maar laat drie van die nommers weg en druk die bel knoppie! Wat gebeur? NIKS! Presies ook so met jou liggaam. Daar is nie voldoende kommunukasie tussen die vriende nie, jou liggaam se selle in hierdie geval en hulle vervreem van mekaar. Waaraan dink jy nou dadelik? Indien hierdie proses lank genoeg voortduur kan die immuniteit stelsel nie korrek funksioneer nie  en siektes kan nou moontlik ontstaan. Hoekom? Want die liggaam se kommunikasie netwerk werk nie meer reg nie. (Kabel diefstal!) Meer hieroor later.

Beginnende met die  gesonde liggaam waarvan die 8 suikers beskikbaar is vir elke sel in die liggaam.
Goeie sellulêre kommunikasie in die liggaam.

Gesonde selle = gesonde weefsel = gesonde organe = gesonde liggame = gesonde immune stelsel = moontlik siektevry.

Nou draai ons die liggaam se voeding sinario om en kyk na die liggaam met 'n paar belangrike voeding tekorte.

Swak sellulêre kommunikasie

Verswakte selle = verswakte weefsel = verswakte organe = verswakte liggaam = verswakte immune stelsel = Moontlike siektes!

Watter tipe siektes kan uit 'n liggaam se verswakte immune stelsel ontstaan?

Onthou eerstens dat alle siekte toestande begin op sel vlak. Die liggaam is bloot 'n versameling van ±75 biljoen selle wat in harmonie saamwerk. Elke sel het sy eie struktuur, taak en funksie wat dit in die liggaam verrig. Ons noem hier net 'n paar voorbeelde, raadpleeg gerus die ondergenoemde literatuur of soek op die internet vir meer volledige lyste.

 Ooraktiewe immune versteurings

Asma Rhinitus Ekseem
voedsel allergie Gras en Stuifmeel Allergie  Juk uislag, netelroos of Urtikaria

 Outo-immune siektes

Gewrigsrumatiek - rumatoide artritis veltering  psoriase, skilfers, velsiekses
Verspreide Sklerose  Skleroderma of swamme  Diabetes tipe 1

 Inflammatoriese versteurings

Fibrositis - Fibromyalgia  Kolitis Crohn se siekte 
 Kroniese kolon inflammasie    

 Onderaktiewe Immune Stelel

Hepatitis B & C HIV Virus en Bakteriese Infeksie
Herpes Simpleks 1 & 2 Sinusitis Tuberkulose
Gordelroos Verkoue & Griep Kroniese Moegheid Sindroom

 Ander Versteurings

Spanning - Stress Diabetes tipe 2
Kanker Prostaat Vergroting - oumansklier probleme

 Bogenoemde inligting is verkry uit die volgende bronne:

Miracle Sugars the new missing Nutriens...Rita Elkins, M.H.  ISBN 1-58054-354-5
The Healing Powers of 8 SugerS... Allan C Somersall, Ph.D, M.d.  ISBN 0-9737317-0-2
The missing Nutrients..Dr Steve Nugent
Sugars that Heal...Dr. Emil Mondoa  eISBN: 978-0-307-49146-6
 
Dit moet verstaan word dat die 8 Glukonutriënte nie siektes genees nie. Dit stel die liggaam instaat om optimaal te kommunikeer en sodoende die kommunikasie na die immuun stelsel te verbeter. Daar is steeds behoorlike voedingstowwe nodig om die selle te voed. Lees veral Dr. Emil Monoa se boek om in diepte te verstaan hoe Glukonutriënte in die liggaam funksioneer en help met sel herstel.

 Hierdie artikel sal met verloop van tyd uitgebrei word om meer inligting oor hierdie wonderlike ontdekking en kragvoeding te gee. Besoek hierdie webblad gerus weer of vul die Kontak Ons vormpie in wat  onder die hoofbladsy sorteer en ons sal graag meer inligting oor hierdie onderwerp aan U verskaf. Ons glo dat volgens Suid Afrika se Grondwet elke persoon geregtig is tot goeie voeding.

Hier volg 'n uittreksel uit Suid Afrika se grondwet:

 Gesondheidsorg, voedsel, water en maatskaplike sekerheid. 

27.     (1)     Elkeen het die reg op toegang tot—
(a)     gesondheidsorgdienste, met inbegrip van reproduktiewe gesondheidsorg;
(b)     voldoende voedsel en water; en
(c)     maatskaplike sekerheid, met inbegrip van gepaste maatskaplike bystand indien hulle nie in staat is om hulself en hul afhanklikes te onderhou nie.
(2)     Die staat moet redelike wetgewende en ander maatreëls tref om binne sy beskikbare middele elk van hierdie regte in toenemende mate te verwesenlik.
(3)     Niemand mag mediese noodbehandeling geweier word nie.
 

Kinders

 
28.     (1)     Elke kind het die reg—
(c)     op basiese voeding, skuiling, basiese gesondheidsorgdienste en maatskaplike dienste;
 
Suid-Afrika-Parlement-Grondwetlike vergadering. (1997, c1996). Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996 : Soos op 8 Mei 1996 aangeneem en op 11 Oktober 1996 gewysig deur die Grondwetlike Vergadering. Ook in Engels beskikbaar. Kaapstad: Grondwetlike Vergadering

 Hierdie uittreksel wat ek uit die grongwet geneem het, het my laat besef dat daar inligting tot my beskikking is, wat beskikbaar gestel moet word wat die hele volk kan bevoordeel en op grond van hierdie wet wil ek jou graag help met die voorsiening van basiese inligting om besluite te neem wat jou persoonlik en jou afhanklikes se gesondheid direk kan bevoordeel. Dit is elke mens se reg om te weet.

Meer oor die skrywer:
Ek is nie 'n mediese beampte nie, maar het oor baie jare waardevolle inligting versamel rakende 'n gesonde leefstyl. Ek het wel 'n aantal noodhulp, tuisverpleging en ook 'n moederkunde kursus wat handel oor swangerskap, geboorte en moederskap bygewoon as deel van gevorderde noodhulp. Het ook waardevolle lesings oor voedsel aanvullers om gesondheid te bevorder en voedsel tekorte wat tot siektetoestande aanleiding kan gee by Dr. Till Haneman gekry terwyl ons Karemore se Sproei Vitamines bemark het. Hier het ons geleer om die liggaam met natuurlike produkte te versterk terwyk die Chemiese medikasie verligting van simptome gee.
Ek maak persoonlik ook baie gebruik van die volgende boeke: The Healing power of 8 SugarS, Nutritional Healing & Herbal Healing. Vir 'n meer volledige lys van boeke wat ek raadpleeg kan die Literatuur Lys elders op hierdie webblad geraadpleeg word.
Vanaf 1985 moes ek my verswakte liggaam met oefening, veranderde eetgewoontes, medikasie en fisioterapie help om te herstel van ernstige skelet probleme, kon beswaarlik loop op daardie stadium. Op daardie stadium het ek ophou draf en begin fietsry. Op 9 Aug 2011 was ek in 'n ernstige fiets ongeluk met 'n motor wat op die verkeerde kant van die pad begin ry het en het skelet en weefsel probleme oorgehou wat nie 100% wou regkom nie. 'n Vriendin, Marion Moss het my van die 8 Glukonutriënte vertel en deur die byvoeging van hierdie belangrike 8 Glukonutriënte het my skelet en weefsel begin herstel tot so 'n mate dat ek nou normaal kan loop en my arms en bene soos voor die groot fiets ongeluk kan beweeg. Daar is meer getuienis wat ek op 'n persoonlike basis sal deurgee. Hierdie unieke tegnologies gevorderde produk is deur ons beskikbaar, dit werk regtig...Jan Potgieter

 

 
  View Bors Kanker

 Bors Kanker

 

Die geheim vir genesing van bors kanker is vergifnis.

 

Vergewensgesind b.nw.  Bereid, geneig om te vergewe; nie haatdraend nie, toegewend, : Lankmoedig en vergewensgesind wees...Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal.

 4 Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie, 1 Co 13:4 OV


Die mediese wetenskap het die volgende twee kragtige ontdekkings gemaak rakende borskanker:

 

 1. 1. Bors kanker in die linker bors is onvergewens gesindheid teenoor 'n vroulike naaste famielielid. Bv. 'n ouma, moeder, suster, tannie, niggie, dus bloed familie.
 2. 2. Borskanker in die regter bors is onvergewens gesindheid teenoor enige ander vrou in die persoon se lewe. Bv. Skoonma, skoonsuster, mede werker, baas, vrou in die kerk, klub, buurvrou of niemand wat 'n verhouding met haar man het of  'n egskeiding veroorsaak het.
 3. 3. Bors kanker in beide borste is dus beide gevalle van een en twee hierbo.

 

Hoor wat is Jesus se kits oplossing vir baie siektes:

 

14 Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Mt 6:14 OV

 

16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Jas 3:16 OV

 

22 Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Ac 8:22 OV
 

 

Breast cancer is caused by long term festering bitterness, resentment and strive between the woman with the disease and another female... Long term festering bitterness can lead to the retention of toxins inside your body cells that destroy the anti-oncogenes. The cells in females that are targeted are the breast tissue because the breasts are the nurturing aspect of the female. Taken from the best seller book of Dr. Michelle K Strydom MD. Healing begins with sanctification of the heart - No disease is incurableI.  4TH EDITION p.418  ISBN:978-0-7974-4375-4

 

Jan H Potgieter doen gesig analises wat mineraal tekorte in die liggaam uitwys en kan help met weefsel soute wat die liggaam dringend nodig het. Vul die Kontak Ons vormpie in om afspraak te maak. Hy het Dr. Hannes Jonker se Gesondheid en Genesing kursus oor die emosionele aspek van Moderne Mens Siektes gedoen en mag van hulp wees met die aspekte genoem hierbo.

 

Hierdie kort inligtingsblad sal later meer volledig in Afrikaans/Engels oorgedoen word. Sien ook die notas onder Prostaat Kanker omdat daar heelwat ooreenstemming is.

 

  Breast Cancer - General  
             
  Natural Supplements to suppress Breast Cancer and improve Immunity
             
  Supplement   Info Suggested total devided daily dose   Comments
  Essential          
1 CellNu     12-18 Caplets devided. Start with 6 daily & increase every 5 days   Glycans improve cel communication. Essential for good health. Preferably on empty tummy. Very important supplement. Do not take with milk.
2 Astaxanthin     5-10mg   Most powerfull anti-oxidant known. Very important supplement and must be taken with other fatty acids below in devided doses.
3 Essential Fatty Acids a Omega 3 5-10ml   Needed for proper cell reproduction.
b Olive oil 10-15ml   May be used over breakfast porrage.
4 Coenzyme Q10     100mg   Improves Cellular Oxygation. Reduces the risk of breast cancer.
5 Melatonin     20-50mg bedtime   Blocks Estrogen-receptor sites on breast cancer cells.
6 Shark Cartilage     1000-3000mg   Inhibits tumor growth. If you cannot tolerate orally, reduce intake or use as  an enema.
7 Tissue Salts   3+4+5+6+7+11, 12-in-one 6-8x daily   2 tablets each dissolved in mouth. 12-in-one may be taken 3-6x daily. #11 must be one more than #7. Start with 2 3x/day and increase every 3 days with one per taking. 12-in-i must also be increases slowly every 3 days up to 15/day. some reaction may occur, just lower intake but dont stop, the body is busy adjusting.
  Very Important      
8 Multimineral     as per label   May be combined with multivitamin. Use naturals if possible.
9 Multivitamin     as per label   Do not use a sustained-release formula or a formula high in Iron.
10 Selenium     200-400 mcg   Protects the imune system.Preventative agains some tumors including breast tumors
11 Pycnogenol   Grapeseed as per label   Powerfull Antioxidant.
13 Vitamin B complex     100mg each of major B's 3x daily   Improve circulation, build red blood cells & aid liver function. Essential for normal cell division & function
14 Vitamin B3 - niacin   Extra 100mg   Regulate enzymes and hormone production. Do not take niacin if you have a liver problem, gout or high blood pressure.
15 Vitamin B12   Extra 2000mcg   Prevent anemia and support proper digestion of nutrients.
16 Brewer's Yeast   Extra 100mg 3x daily   Aids in reducing Estrogen production. Good natural B vitamins
17 Vitamin C     2000-4000mg   Powerfull anti-cancer agent.
18 Vitamin E     400-1000 IU   Deficiency has been linked to breast cancer. Only use d-alpha tocopheryl or Vit. E Complex also containing most other natural vit E's
19 Amino Acids     see CellNu   CellNu contain 18 important amino acids. Helpfull to detoxify harmfull substances. No milk.
20 Folic Acid   Extra 400-800mcg daily   Needed for utilising protein and blood cell formation. Critical during pregnancy. Important for proper brain and nerve function.
  Important          
18 Maitake, Reishi, Shiitake Mushrooms
    1600-3200mg   Inhibit the growth of tumor cells. Boost immune system.
19 Vitamin D     20-40 min.   Early or late sun exposure, preferebly with moderate exersice program.
             
  Breast Cancer general notes    
             
1 ladies who gained more than 10kg since their teenage years doubled their chance of getting breast cancer.
2 High-fat diet is linked to an increased risk of breast cancer.
3 When a woman eat a diet high in fat and low in fibre then her body produces more estrogen.
4 Estrogen replacement therapy (ERT) used during menapause may increase the risk of breast cancer.
5 Older breast implants may be a risk factor in breast cancer.
6 Eat a high fibre diet containing a fibre complex of Rice Bran, Oat Bran, Wheat Bran & Wheat Germ
7 Turmeric has cancer fighting properties and block the more danderous and stronger estrogen
8 Garlic is known as a cancer preventing nutrient. Eat or supplement daily.
9 Drink 100% pure fruit juices in the morning and fresh Vegetable juices in the evening.
10 Don't prepare or heat any food in a microwave oven. NEVER!
11 Eat at least 5 raw fruits and vegies daily. Include all sorts of berries on a weekly base.
12 Take extra fibre daily in prepared food. Add brans to stews, mince, cooked smooth vegies etc.
13 Do not take supplements containing iron on a regular basis.
14 Do not consume any alcohol or coffy.    
15 Eat raw crusiferous vegetables. Broccoli, Cabbage, Brussels Sprouts, Cauliflower, etc.
16 Eat Carrots, Pumpkin, Squash, Sweet Potatoes, Yams and more. Slow cook on low heat.
17 Dont eat fatty, charred or grilled foods.    
18 Include fish like Salmon and Tuna at least ones in the weekly diet.
19 Assure at least one bowel movement daily, preferrably two or three. Use Alloe Ferox if required.
20 Use 2-3 servings of proper Green tea per day in place of black tea
21 Include Soy foods your diet like Soymilk, Tufo, Soy powder  
22 Dark hair dyes have been linked to breast cancer. Don't dye your hair, be natural.
23 Low levels of Vitamin E and Selenium are linked with breast cancer.
24 Selenium kills tumors and protect healthy cells.    
25 Reduce daily intake of all dairy product.    
26 Lifestyle, attitude and diet changes are the core ingredients for recovery.
27 Start a fitness program and get involved helping other people in life.
28 Cancer cell don't florish in a alcaline environment. Avoid any foods containing vinegar, mayonaise, etc.
29 You are a winner not a loser. The only thing you may loose is a few calories!
30 Be active with spiritual things. Meditate daily over positive Bible verses. Talk to God.
31 Glycans are powerfull cell food that assist the inter-cell communication and vital functioning of the body.
32 Fucose, one of the  8 Glycans show promise to suppress breast cancer. CellNu contain Fucose.
33 Eat a rainbow of colorfull fruits and veggies every week.    
34 Relax regularly with a good comedy that make you laugh until your tummy is sore, daily if possible.
 35
10% of all breast cancer is caused by Mammograms  
         

 

 

Important Note and Disclaimer    
  Nutritional suppliments are not a warrenty against any desease but proofed helpfull if complimented with a proper balanced diet and lifestyle. In the adverse case of serious illness, proper medication is also important to fast track the body in the natural healing process. Always seek medical advise from a medical practisioner that understand holistic healing principals before any medication or suppliment is used. It must be understood that some natural products work very slow and can take up to six months before benefits can be visible/experianced. The above information was derived from various natural and nutritional healing resources. The auther of this article take no responsability for the effectiveness of any substance recommended above and is solely used on own risk.
 
Items 1,2, 7 & 18 can be obtained from Jan Potgieter, the writer of this short artical by sending us a requist via the Contact Us link on this website. We will gladly assist you.
 
  View HIV

HIV 

HIV   MIV human immunodeficiency virus - menslike immuniteitsgebrekvirus

Besmette persone wat waarlik tot bekering kom het God se genade aan hulle kant. Profeet Kobus van Rensburg bedien weekliks baie van hierdie mense en daar is 'n magdom getuienisse van 100% genesing daarna!

 
  View Haat

HAAT

Haat  s.nw. afkeurig, sterk vyandige gesindheid, wrok, onvergewensgesind, odium, skandelike daad,

16Die Here, die God van Israel sê: "Ek haat egskeiding, want 'n man wat dit doen, is wreed teenoor sy vrou. Daarom moet julle versigtig wees dat nie een van julle aan sy vrou ontrou word nie." Dit is wat die almagtige Here self sê. Mal 2:16 LB
5As 'n mens sy broer haat, is hy 'n moordenaar. En julle weet tog dat die ewige lewe wat God gee, nie iets is wat in die hart van 'n moordenaar kan woon nie. 1 Jon 3:15 LB
9Maar as iemand sê dat hy in die lig lewe en tog sy mede-Christen haat, is hy nog altyd in die donker. 1 Jon 2:9 LB

 

 
  View Hartlik

HARTLIK 

Hartlik b.nw. opreg, gul, innig, uit my hart, ongedwonge, amikaal, vriendelik,

10 wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning; Rom 12:10 OV


20 En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Luk 15:20


8 Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. 1 Pet 4:8 NV

 

 
  View Hartstogtelik

HARTSTOGTELIK

Hartstogtelik  b.nw. passievol, driftig, vurige liefde, heftig, met 'n sterk gevoel,

So sê die Here die Almagtige: Ek is hartstogtelik begaan oor Sion, Ek het woedend geword vir sy vyande, so begaan is Ek oor hom. Sag 8:2 NV
Hulle het skande hartstogtelik lief. Hos 4:18
 

 
  View Hemels

HEMELS 

Hemels  b.nw. verruklik, asemrowend wonderlik, salig, dit is hemels om met daardie persoon te praat, ontasbaar wonderlik, eteries, onmoontlik aards, 'n ondervinding wat te wonderlik is om te beskryf,

Die prinses lyk asemrowend. Sy wag daarbinne in die mooiste klere. Sy word na die koning toe gevat. Haar vriendinne loop saam met haar. Hulle is uitbundig van vreugde. So stap hulle die paleis in. Ps 45:14 BV

 

 
  View Hepatitis_B

HEPATITIS B

lewerontsteking,

 
  View Herpes

HERPES 

Herpes s.nw.'  n virus, herpes simpleks virus tipe 2, HSV2, Vuilsiekte, aansteeklike siekte wat opgedoen word gedurende geslagsomgang met 'n besmette persoon,

2"Wanneer iemand êrens aan sy lyf 'n swelsel of 'n uitslag of 'n seer het wat dalk kan ontwikkel in 'n velsiekte wat hom onrein kan maak, moet hy na Aäron of een van die Aäronitiese priesters toe gebring word Lev 13:2 NV
2 "Beveel die Israeliete om elkeen uit die kamp uit te stuur wat 'n ernstige velsiekte het of aan 'n geslagsiekte ly,... Num 5:2 NV
 

Herpes Simplex Virus tipe 1

Die meer bekende herpes virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV1= herpes simpleks virus tipe 1: gesig koorsblare. Gewoonlik bokant die gordel.

Herpes Simplex Virus tipe 2

Die meer gedugte herpes virus vanuit die geslagsiektes is die  HSV2= herpes simpleks virus tipe 2: genitale koorsblare. Gewoonlik onderkant die gordel. 

Van die meer as 400 bekende siektes en simptome wat 'n mens kan opdoen, is geslagsiektes sekerlik die mees skandelike wat jou kan oorkom!

Sien ook geslagsiektes vir ander tipes geslags oordraagbare siektes.

Herpes Simpleks Virus Tipe 2 - in kort HSV2

Van die Grieks herpein wat letterlik beteken om te kruip. Herpes begin met iets wat lyk na 'n oppervlakkige opswelling van die vel en verander in 'n blasie vormende waterige inflammatoriese siekte wat in groepies vermeerder en op die geslagsorgane of binnekant van die mond vorm.
 

Oorsig oor Herpes Simpleks Virus

Genitale herpes is ‘n herhalende lewenslange vel infeksie wat deur die Herpes Simpleks Virus veroorsaak word. Daar is twee tipes HSV
 
Beide tipes HSV veroorsaak twee tipes infeksie. Primêr of ook genoem eerste infeksie en herhalings. HSV is hoogs aansteeklik en veroorsaak ‘n infeksie by meeste van die persone wat met die HSV in aanraking kom. Alhoewel iemand infeksie opgedoen het, is die kans net 20% dat sigbare blasies of sere kan vorm. Blasies verskyn 5-6 dae na eerste besmetting met HSV en die blasies klaar op na 2-6 weke. opvolgende herpes simpleks infeksies se blasies klaar gewoonlik binne 6 dae op na ‘n her verskyning.Hierdie seertjies genees gewoonlik volledig en laat selde enige letsels op die vel. Na genesing bly die virus in die liggaam en verskans hom in die senuwee stelsel waar dit hiberneer. Soortgelyk aan die Gordelroos virus wat ook van die herpes familie is.
 
Daar is sekere oorsake wat ‘n herhaling kan voortbring. Die hibernerende virus ontwaak en beweeg weer na die senu punte om die vel weer te infekteer. Hierdie infeksie is gewoonlik nie so intens as die eerste HSV uitbarsting nie. Die herhalende infeksie vind meestal in dieselfde omgewing plaas as die vorige HSV blasies. Herhalende HSV infeksies is gewoonlik afnemend minder intensief as vorige infeksies. Later van jare verdwyn die infeksie heeltemal. Dit beteken nie dat die persoon nou “skoon” is van die HSV nie.
 

Wie is op risiko om Herpes Simpleks Virus Infeksie op te doen

 
Genitale herpes kan enige persoon wat seksueel aktief is, besmet.Die algemene statistiek is dat genitale herpes infeksie by 10-60% van die algemene gemeenskap voorkom. Julle kan self raai wie is die 10% en wie is die 60%.
 
Herpes word versprei deur direkte vel kontak met ‘n besmette persoon. Die herpes virus is
op sy aansteeklikste wanneer daar oop seertjies op die genitalieë is. Onthou dat die virus ook kan versprei al is daar nie seertjies nie. Dit word genoem nie simptomatiese verspreiding.
 
Slegs 20% van persone met HSV infeksie sal ooit seertjies ontwikkel. Dus loop 80% van hulle met ‘n salige gedagte dat ek “skoon” is terwyl hulle die herpes virus steeds rond saai. Hierdie 80% is meestal onbewus van hulle HSV besmette toestand. Dit is raadsaam om jouself en jou toekomstige metgesel te laat toets vir herpes. Dit is jou reg om te weet.
 

Simptome van Herpes Simpleks Virus tipe 2

Na ‘n paar dae van besmetting kan ‘n groepie pynlike blasies of natterige puisies op die genitalieë opgemerk word. Die vel is net voor die blasie stadium seer en gevoelig. Persone kan ook hoofpyn, koors, spier ongemak en moegheid ondervind met ‘n eerste infeksie.
 
By dames is die sigbare HSV2 infeksie waarneembaar op die genitalieë soos die vagina, serviks (baarmoeder nek) en anus.  Onlangse studies toon aan dat servikale kanker ook meer voorkom by vroue met HSV2 besmetting. Swanger vroue met herpes moet liewer 'n normale gegoorte vermy ter wille van die kind. Kinders wat besmet word met geboorte kan ernstge nagevolge ervaar insluitende infeksie van die sentrale senuwestelsel. Dit veroorsaak meestal dat daardie suigelinge sterftes van so hoog as 60% kan ondervind. By 20% van die oorlewendes kan verstandelike vertraagtheid voorkom.  By mans is die virus gewoonlik op die penis, skrotum, lieste, binne boude en anus. HSV2 kan erg wees met hewige pyn en brandende urinering. Soms is daar ook ‘n afskeiding merksaam.
 
Meeste persone kry ‘n herhalende HSV2 infeksie binne die eerste jaar na die eerste infeksie. Gemiddeld kry die meeste mense vier herhalende HSV2 infeksies per jaar en dit neem geleidelik af met die jare. Herhalende aanvalle is gewoonlik spontaan en onverwags.
 

Die volgende gebeure kan ook ‘n herhalende HSV2 aanval aanhelp

Hoe koors of siekte
Sonsteek
Stres
Operasie
Swak immuun stelsel
Wrywing op genitalieë soos seks of stywe klere
Traumatiese gebeure
 

Self sorg riglyne na HSV2 infeksie

 
Acetaminophen (Tylenol®) of ibuprofen (Advil®, Motrin®) kan help om die ongemak, koors en spier krampies te verlig wat net die HSV2 infeksie gepaard gaan. Dra los passende klere en katoen onderklere. Hou die aangetaste dele droog en skoon. Ys en bakpoeier kompressie kan dalk swelsel help verlig.
Moenie handdoeke of ander persoonlike sorg items deel nie
Was jou hande met seep en water na aanraking net besmette dele
Vermy seks tot na volkome genesing
Gebruik kondome na genesing om verspreiding en her infeksie te voorkom
 

Mediese Advies vir Herpes Simpleks Virus Tipe 2

 
Kry mediese advies sodra jy die geringste vermoede het van moontlike infeksie. Anti-virale medikasie sal die infeksie periode drasties verkort en die risiko van verspreiding inkort. Wanneer ‘n ernsige brand of jeuk onderving word, besoek dadelik ‘n dokter en kry dadelik medikasie. Ongelukkig sal die medikasie nie die virus vernietig nie. Dit verlig bloot die simptome.
 
Vra u geneesheer vir een van die volgende indien infeksie vermoed word: acyclovir (Zovirax®), valacyclovir (Valtrex®), of famciclovir (Famvir®) Hierdie medikasie neem gewoonlik 8 dae vir ’n eerste infeksie en 4 dae vir ’n her uitbarsting om te genees. Dit is beter as die 5 weke natuurlike genesing met al die pyn en lyding.
Na die eerste aanval kan die dokter versoek word vir ’n opvolg behandeling. Hierdie medikasie is bloot noodhulp vir ’n heraanval, indien die persoon nie spoedig by ’n behandeling sentrum kan uitkom nie. Die dokter sal besluit of dit geregverdig is of nie.
 
Ernsige HSV2 infeksie sal dalk ook verdere medikasie benodig
Orale antibiotika indien die mond ook besmet is
Orale fungus behandeling indien wit neerslag op tong ook voorkom
Orale pynstillers soos Lidocaine
Oog druppels indien daar risiko is vir oog infeksie
 

Verwysings Bronne vir Herpes Simpleks Virus

 
Bolognia, Jean L., ed. Dermatology, pp.1099, 2062-2063, 2167. New York: Mosby, 2003.

Freedberg, Irwin M., ed. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 6th ed, pp.1236-1239. New York: McGraw-Hill, 2003.
 
Gupta R, Warren T, Wald A. Genital herpes. Lancet. 2007 Dec 22; 370(9605):2127-37
 
"herpes simplex." Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: 2010.
 
 

 

 
  View Hindernisse

HINDERNIS 

Hindernis  b.nw.belemmering, steuring, struikelblok, lastig, beletsel, moeilikheid, obstruksie, kinkel,

maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. 1 Kor 9:12 OV
 

 
  View Hipertensie

HIPERTENSIE 

Hipertensie  b.nw.verhoogde bloeddruk, oormatige gestrektheid,

Ja, met groot bekommernis en beklemming van hart, en onder baie trane, het ek aan julle geskrywe. 2 Kor 2:4 NV


7 Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 1 Pet 5:6 OV

 

 
  View Hoerery

HOERERY 

Hoerery  b.nw. ontug, owerspel, afgodery, ongeoorloofde seks met iemand anders beoefen, sedes en gewoontes van losbandige sondaars beoeven,
 

8 Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. 1 Kor 6:18OVbr> 3 En Ek sal My oor haar kinders nie ontferm nie, want hulle is kinders uit hoerery gebore. Hos 2:3 OV
11 Hoerery en wyn en mos neem die hart weg. Hos. 4:11 OV
19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. 20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak; Mat 15:19-20 OV
3Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Pr 4:23 NV 

 
  View Hofmaking

HOFMAKING 

Hofmaking  b.nw. Minnekosery, vryery, liefdebetoning. Instinktiewe vertonerige soms skouspelagtige, patroonmatige gedragshandeling.

 
  View Homoseksueel

HOMOSEKSUEEL

Homoseksueel  b.nw homofiel, manlike eie geslag seks, geslagsverkeer tussen persone van dieselfde geslag, moffie, moffierig, gay, homo, janhen

22"Jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Lev 18:22 NV


13"Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood. Lev 20:13 NV

In die enkelouergesin moet die betrokke ouer daarop ingestel wees om toe te sien dat die godgegewe eie aard van die seun en die dogter tot hulle reg kom. Daarom moet hy/sy baie versigtig wees dat die kinders nie so opgevoed word dat die seun van sy manlikheid en die dogter van haar vroulikheid beroof word nie. Dit kan aanleiding gee tot homoseksualisme en lesbianisme (Van Staden, 1991:153). De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie

 

Deliverance From Homosexual Bondage

The apostle begins 1 Corinthians 6:11 with the words “and such were some of you.” Findlay says that “kai tauta tines, etc., means ‘and these things you were, some (of you).’ The neuter tauta is contemptuous, ‘such abomination’ were some of you.” Ellicott translates them “of such a description were some of you.”
Paul follows the bad news with the good by revealing God’s fivefold transforming power which set them free from bondage to the terrible sins of verses 9–10.
First, he says, “you were washed.” Matthew Henry explains this washing as referring to “the blood of Christ and the washing of regeneration, (which) can purge away all guilt and defilement.” Leon Morris concurs by saying that while many commentators see here a reference to baptism, there is nothing in the context to indicate it. He writes:
The verb apelousasthe . . . is in the middle voice, with a force something like, “you got yourself washed” (as in Acts 22:16). . . . The word may signify the kind of washing we see in Revelation 1:5: “Unto Him that loved us and washed us from our sins in His blood.” The prefix apo points to the complete washing “away” of sins. The tense is past, the aorist referring to a decise action.
Second, and third Paul says “you were sanctified, . . . justified.”
Matthew Henry calls this “a rhetorical change of the natural order,” between sanctification and justification. I will return to this point in a moment.
 
Fourth and fifth, the apostle says their sanctification and justification came “in the name of the Lord Jesus Christ, and in the Spirit of our God.”
The use of “the name” in biblical times was much more complex than its similar use in the Western world. At times it can be a difficult concept to grasp. It takes W. C. Kaiser, Jr. seven double-columned pages in the Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible to explain its use in Scripture and the culture of the biblical world.
Perhaps Morris’ short comment will suffice in reference to the name of Jesus and the Holy Spirit for now. We will examine the biblical concept of the name of our study of Acts.
The name brings before us all that is implied in the character of the Lord, while the full title “The Lord Jesus Christ” brings out the dignity of Him whom we serve. To this is joined the Spirit of our God. There is a power manifest in Christian living, and that power is not human. It is a divine power, given by the very Spirit of God Himself.
It is curious that this reference follows that of sanctification. It may be that Paul felt that sanctification required special stress. . . . The God who has justified them will surely provide them with the power needed to carry through their sanctification.
Matthew Henry’s comment is inspiring.
Sanctification is mentioned before justification and yet the name of Christ, by which we are justified, is placed before the Spirit of God by whom we are sanctified. Our justification is owing to the merit of Christ; our sanctification to the operation of the Spirit; but both go together. Note, none are cleansed from the guilt of sin but those who are also sanctified by His Spirit. All who are made righteous in the sight of God are made holy by the grace of God.
Thus there is hope for the homosexual. While homosexuality exerts an awful, disabling power over the lives of countless men and women, the justifying, sanctifying, transforming power “of the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God” is greater. I close this point with a beautiful extended quote from William Barclay:
The proof of Christianity lay in its power. It could take the dregs of humanity and make men out of them. It could take men lost to shame and make them sons of God.
There is the most amazing contrast between the pagan and the Christian literature of the day. Seneca, a contemporary of Paul, cries out that what men want is “a hand let down to lift them up.” “Men,” he declared, “are overwhelmingly conscious of their weakness in necessary things.” “Men love their vices,” he said with a kind of despair, “and hate them at one and the same time.” He looked at himself and called himself a homo non tolerabilis, a man not to be tolerated. Into this world, conscious of a tide of decadence that nothing could stop, there came the sheer radiant power of Christianity, which was indeed triumphantly able to make all things new.
While not minimizing the incredible binding power of homosexuality and homosexual fantasizing, I want to declare emphatically that God’s power is available to all practicing homosexuals and to all those who are plagued by homosexual lusts. The God who made new creations out of homosexuals in Paul’s day is in the same regenerating business today (2 Cor. 5:17).
 
This is a good reminder in our day when a new focus on God’s miraculous power has arisen among evangelicals. While extremes do exist, some of the evangelical opposition to this power emphasis is totally unfounded both from the perspective of Scripture and contemporary Christian experience (see Murphy, Spiritual Gifts and the Great Commission, 1975, 100–129; Wm. Carey).
Murphy, Edward F.: Handbook for Spiritual WarfareS. 139

 

 
  View Hoofspel

HOOFSPEL

Die hoofspel wat hier van gepraat word, is die toppunt van die seksuele liefdesspel tussen man en vrou.
Dit behoort die doelwit van albei te wees dat dit op 'n gesamentlike klimaks of hoogtepunt sal eindig.

 
  View Hoop

HOOP 

Hoop  s.nw.verwagting, positiewe vooruitsig, iets goeds verwag, met sekerheid, hoopvolle boodskap van die Bybel, ligkant, voordelig, gunstig

11 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jes 29:11 OV

 

 
  View Hormone

HORMOON

Hormoon   s.nw. Chemiese prikkelstof wat afgeskei word, deur die buislose kliere wat dan deur die bloedstroom vervoer word en die werking van sekere verwyderde organe beïnvloed.
 

2Toe Sigem seun van die Hewiet Gamor, 'n volksleier, haar sien, het hy haar gegryp en met haar gemeenskap gehad. Hy het haar verkrag. Gen 34:2 NV Lees die hele verhaal om die konteks te verstaan


Uit die mond van die Digter:
Hoe tintel die bloed as die hormone ontwaak en 'n vreemde gloed die liggaam ontdooi...M.M. Walters

 
  View HuisreŽls (Dissipline)

HUISREëLS 

Huisreëls  b.nw.eerste riglyne vir gehoorsaamheid aan gesag, orde skepping, harmonie verseker, verseker ordelike gedrag,

 Jy moet diep in jou hart weet: soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so het die Here jou God vir jou dissipline geleer. Deut 8:5 NV


15 'n Pak slae en 'n teregwysing bring wysheid; 'n kind wat sonder dissipline grootword, steek sy moeder in die skande. Sp 29:15 NV
 

Ouers se liefdevolle dissipline maak van ons mooi mense. Dit is soos klere wat ons lewe versier. Sp 1:8 LB


Dissipline is die deur tot 'n beter en gelukkiger lewe. Sp 6:23 BV

  

 
  View Huisversorging

HUISVERSORGING 

Huisversorging  ww. versorg, omgee, bewaar, onderhoud, bedien, tuisteskepping,  alimentasie, voorsiening, Die voegende bors van 'n Moeder! 

 

 
  View Huiswerk

HUISWERK 

Huiswerk  ww Die hele gesin behoort ingespan te word om roetine take in en om die huis op 'n daaglikse basis af te handel. Ter afwisseling kan daar uitsonderings op die reël wees. Bv. wanneer iemand verjaar of eksamin skryf, word hy/sy vrygespreek vir die tydperk geldig en die ander verdeel sulke take onderling

 
  View Humoristies

HUMORISTIES

Humoristies  b.nw. & bw. Grappig, geestig, luimig, snaakserig, komies, vermaaklik, kostelik, gevat, pittig, jolig, bekkig, lakonies

 Humor is genesing vir die gemoed! Lees verder en besluit self.

 
  View HuweliksbeŽindiging

HUWELIKSBEëINDIGING

Dit is 'n baie hartseer en emosionele saak wat nie ligtelik opgeneem mag word nie. My vraag is altyd:
Wat het verkeerd geloop?

Daar is altyd hoop vir versoening. Ons beleef dikwels paartjies wat na hulle egskyding eers hulle werklike probleme uitsorteer en weer trou!

Sien Egskeiding
 

 
  View Huweliksberading

HUWELIKSBERADING 

Huweliksberading  ww. huweliksversoening, huweliksvoorligting, probleemoplossing, paartjie bystaan om struikelblokke self te oorkom. Huwelikspastoraat.

Huweliksberading en huwelikskonflik hantering

Mense verstaan huweliksliefde dikwels verkeerd omdat hulle dink liefde moet ’n reserwelose ja vir mekaar wees, met die ontkenning van enige vorm van nee. Hulle is onder die indruk dat liefde net met ja-faktore werk, dit wil sê net met die aangename en aantreklike aspekte van ’n verhouding. Hulle dink dat ’n huwelik ’n goeie slaagkans het in soverre huweliksmaats met mekaar saamstem en ingestel is op ooreenstemmende faktore en dié dinge waarvan hulle in mekaar hou. Vir hulle is ’n geslaagde huwelik ’n konflikvrye verhouding waarin albei dieselfde belangstellings en waardes deel. Liefde beteken dus vir hulle dat man en vrou ’n kopie is van mekaar se ideale, drome en wense en dat enige vorm van verskil ’n aantasting is van die egte bedoeling van die liefde.


Almal wat getroud is, weet natuurlik dat dít nie juis met die werklikheid klop nie. So ’n onrealistiese opvatting van liefde laat nie ruimte vir botsings en verskille nie omdat konflik beskou word as ’n bedreiging vir die verhouding. ’n Romantiese beskouing van die liefde onderdruk en ontken die nee-faktore (dit waarin my maat anders as ek is en dink). Elke nee (ek stem nie met jou opinie of optrede saam nie) in die verhouding word dan ervaar as ’n bron van onsekerheid en teleurstelling. Op die ou end skep wrywing afstand in plaas daarvan dat dit huweliksmaats help om al meer aspekte van mekaar te ontdek en nader aan mekaar te beweeg...Liefde is vir altyd

Huweliksberading as eietydse vraagstuk

'n Moderne woord wat nie in die Bybel voorkom nie. Huweliksberading is 'n kragtige stuk gereedskap in die kerk se hande wat op hierdie stadium totaal verwaarloos word. Dit is soos Anti-biotika wat deur die dokter van sy pasiënt weerhou word. Daar is genesing vir alle christen huwelike met probleme, indien die kerk net wil wakker word en op die nood van ons tyd fokus. Jesus het bv. baie genesings gedoen omdat dit 'n krisis van sy tyd was. Die apostels het voortgegaan en ALMAL wat na hulle toe gebring is genees. (en hulle is almal genees...Hand 5:16 OV) Genesing van die innerlike mens is vandag die krisis van ons tyd! Jesus is steeds die groot geneesheer en vandag doen Hy dit deur die ware kerk van ons tyd. Volgens Mat 19:26 is alle dinge by God moontlik. Die opdrag aan die kerk was om hierdie "moonlik van God" voort te sit. Nie noodwendig altyd deur dieselfde persoon of denominasie nie, maar altyd deur dieselfde Heilige Gees wat inwonend is in daardie persoon wat homself / haarself aanbied as instrument van genesing!

Huweliksberading as Huweliksversoening

Pastors wil soms te graag self die versoening behartig en ontneem Heilige Gees die kans om die situasie te hanteer. Die kerk moet dus net 'n katalisator vir die herstel proses wees en die die Hersteller self nie. Dit is dan mos makliker as om "God" te wil speel en diep teleurgestel te wees wanneer die menslike pogings misluk het. Uit die wetenstkap leer ons die volgende les. Die katalisator bevorder die proses sonder om self daarby betrokke te raak. By huweliksberading werk dit presies dieselfde. Die persoon wat optree as  berader vir daardie huwelik is bloot instrumenteel volgens die voorskrifte van Heilige Gees aan daardie berader op daardie tydstip vir die spesifieke omstandighede van die huwelikspaar met huweliksprobleme.  Die Psalm skrywer sê dit baie akkuraat... want ek hoor ’n woord wat my wysheid gee en terwyl ek op die lier speel, wil ek ’n geheimenis verklaar.Ps 49:5 NV Hierdeur sê ons nie dat professionele berading nie plek het nie. In teendeel, daar is 'n behoefte aan meer professionele beraders met praktiese vaardighede wat juis hierdie geheimenisse kan hoor en vanuit die kerk optree.

Huweliksberading se weerstandsfaktore

Baie male is daar by een van die huwelikspare 'n weerstand teen huweliksberading omdat hulle voel en beweer dat daar geen fout met hulle huwelik is nie. Mans se ego-gesentreerde benadering vrees 'n openhartige konfrontasie. Die man is bang om verneder te word. Daar is ook vroue wat hierdie geleentheid as 'n lang verwagte verhoog sien en dit gebruik om hulle man intiemste foute uit te basuin. Hierdeur voel hulle verskans dat hulle net hulle hart uitgepraat het. Die man voel dan dat hy is in die rug gesteek. Die intieme man-vrouverhouding het ook in homself 'n gevoel van bedreiging wanneer daar ekstern na die kwaliteit van die huwelik gekyk word. Sommige van hierdie faktore kan volgens "Versoening in die huwelik" deur Prof. Dr. Danieël Louw die volgende insluit:

 • Vrees vir verandering
 • Skaam vir foute
 • Onsekerheidsgevoel
 • Mite van optrede volgens instink
 • Voel bedreig
 • Laat slapende honde met rus
 • Privaatheidsvoorreg
 • Onkunde
 • Wat sal die mense sê
 • Mag van gewoonte

Huweliksberading strategie

Inleidingsvrae

 • Hoekom wil ek huweliksberading verkry
 • Wat verwag ek van hierdie huweliksberading
 • Wat se veranderinge verwag ek na hierdie sessies

Fokus op die probleem

Fokus op die liefde

Fokus op persoonlikheidsverskille

Fokus op huwelikskommunikasie

Fokus op huweliksintimiteit

Fokus op seksualiteit

Fokus op voortgesette huweliksverryking

Fokus op gesamentlike huweliksgebede

Fokus op huweliksbeloftes

As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. C.J. Langenhoven

 
  View Huweliksbevestiging

HUWELIKSBEVESTIGING 

Huweliksbevestiging  b.nw. wettige verbintenis tussen twee persone van die teenoorgestelde geslag wat lewenslank saam sal wees,

2     En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi. Joh 2:2 OV


die bruid is net bedoel vir die bruidegom en oor húlle gaan die troue. Joh 3:29 BV


 'n Koning het vir sy seun 'n groot troue gereël. Mat 22:1 BV 

Saam met elke troue gaan daar 'n paar dinge gepaard. Een hiervan is gewoonlik Troufotos. Kliek op hierdie koppel om meer oor troufots te leer en sien.

 

 
  View Huweliksbou

HUWELIKSBOU  

Huweliksbou  ww. is 'n nuwe Afrikaanse terme, en elkeen wat dit lees weet presies waaroor dit gaan!

Huweliksbou is 'n volgehoue deurlopende proses van positiewe aksies om jou huwelik  en gesin se waarde in alle opsigte te verbeter.

Ons bied gereeld kursusse aan wat jou huwelik in 'n wonderlike belewenis sal verander.
1 Die Huweliksverryking kursus is 'n moet vir elke getroude paartjie vanaf 20 tot 80 jaar

 Kry die volgende huweliksverryking kursus se datums onder die "NUUS" gedeelte van hierdie webblad. Dit is noodsaaklik om te regestreer vir die kursus.

 'n Gelukkige huwelik is die beste wat die lewe kan bied. Dit word baksteen vir baksteen opgebou deur die jare en word net soveel gesement deur die oomblike van teerheid as dié van irritasie... Jill Cooper

 

 
  View Huweliksdaad

HUWELIKSDAAD (SEKS) 

Huweliksdaad s.nw.  gemeenskap beoefen, raps, kafoefel, spyker, teel, steek, naai,

23maar die aand van die troue het hy sy dogter Lea gevat en haar na Jakob toe gebring, en hy het met haar gemeenskap gehad. Gen 29:23 NV


Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. 1 Kot 7:3 BV 

Sien ook Bybel se beloftes vir seks oortreding

 

 
  View Huwelikseremonie

HUWELIKSEREMONIE

Sien ook Huweliksbevestiging

Ons weet dat hulle destyds die gebruik gehad het om die bruidspaar tydens die huwelikseremonie as 'n koning en koningin te behandel.


Vosloo, W. ; van Rensburg, F. J.: Die Bybellennium Eenvolumekommentaar Die Bybel Uitgele Vir Eietydse Toepassing. Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 2000, c1999, S. Hoogl 1:1

 
  View Huweliksfinansies

HUWELIKSFINANSIES

 Die groot geheim van Huweliksfinansies is: Beplan en begroot 

en leef binne daardie begroting, kom wat wil!

Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Gen 11:6 NV

Ek beplan voorspoed vir julle en nie teenspoed nie. Daarom is daar vir julle 'n goeie vooruitsig en 'n toekoms. Jer 29:11 LB

Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? — Luk 14:28 OV
 
"Moenie vir My sê wat Ek moet doen nie!" sê Jesus toe. "Ek weet wanneer Ek wat moet doen. Los My uit en beplan julle eie lewe. Jn 7:9 Die Nuwe Testament vir kinders in 'n taal wat hulle verstaan. Carpe Diem

 Wat ons beplande finansiële bydraes aan die kerk en die gee van offergawes vir liefdadigheid betref, wil ons U graag vriendelik versoek om die artikel onder die opskrif Offergawas te lees. Dit behoort vir U riglyne te bied waarvolgens die familie begroting voorsiening sal maak vir die werk van ons Hemelse Vader hier op aarde. Dit bied 'n vars benadering wat sommige kerk mites sal verkrummel en U in 'n dimensie plaas van vrede rakende U kerk verpligtinge. Indien daar meer vrae is rakende hierdie saak kan julle die "Kontak Ons" gedeelte voltooi vir meer inligting.

Baie kerke versoek hulle lidmate om al hulle kerkgeld aan die kerk oor te betaal. Die kerk sal dan volgens hulle, onder die leiding van Heilige Gees die geld verdeel. Hierdie is 'n Mite. Hulle sorg eerstens net vir hulleself en die nood wat Heilige Gees op JOU hart geplaas het is vergete. Gee soos jy van Heilige Gees hoor en Sy opdrag verstaan! Dit verkry mens deur gebed en rustigheid in jou gees. Die artikel oor offergawes hanteer hierdie saak breedvoerig.

 

 
  View Huweliksfokus

HUWELIKSFOKUS 

Huweliksfokus  s.nw. doelwitte en energie in die huwelik konsentreer op wat belangrik is vir daardie besonderse gesin,

Gee jou oë vir God sodat Hy dit op dié dinge kan fokus wat Hy wil hê jy moet sien. Luk 11:35 BV


Laat my hart nie neig na verkeerde dinge, dat ek nie in sonde verval saam met manne wat onreg doen nie, Ps 141:4 MV
 

Laat Jesus daarom die fokus van julle lewe wees. Heb 3:1 BV

 

 
  View Huweliksformulier

HUWELIKSFORMULIER 

Huweliksformulier s.nw Die formulier wat by 'n kerklike huwelik aan die bruidspaar en gaste voorgelees word as 'n formule of resep vir volkome huweliksgeluk volgens daardie Denominasie se siening

Sien Huweliksbelofte vir die Pro-forma Huweliksformulier soos in baie Christelike Kerke gebruik word

 

 
  View Huweliksvoorligting

HUWELIKSVOORLIGTING

Huweliksvoorligting b.nw. Vooraf kennis van wat verwag word deur beide partye na die huwelik, vooraf inligting bekom aangaande die huwelik, Voorligting omtrent sake in verband met die huwelik,

bv. Hierdie webblad se Huwelikskursus is 'n idiale voorligtings forum

 
  View Huweliksgemeenskap

HUWELIKSGEMEENSKAP

Huweliksgemeenskap  ww. Twee persone binne die huwelik met dieselfde belange en doelwitte vir hulle huwelik wat deel in mekaar se liefde, besittings, denke, geslagtelike omgang en ondersteuning en dan groei om werklik 'n eenheid te word. Sien ook huweliksintimiteit

Dit is meer as bloot Erotieka binne die huwelik!

 
  View Huweliksgroei

HUWELIKSGROEI

Huweliksgroei b.nw. & bw. uitbou van huweliksbande, verstewiging van die huwelik tussen man en vrou soos tyd verloop

Jesus Sê: "Hulle sal dan liggaamlik en geestelik een word. "In die huwelik bestaan daar nie meer twee mense in God se oë nie, maar net een. Hierdie band tussen man en vrou is onbreekbaar. As God dan twee mense op hierdie manier in die huwelik aan mekaar verbind, mag niemand op aarde dit verbreek nie." Mat 19:6 BV
 

Die slim mense sê: "Dit neem 'n paar sekondes om 'n besonderse persoon te identifiseer. "n Uur of meer om hom te waardeer. 'n Dag of wat om hom lief te kry. "n Hele lewe om hom te vergeet."

Huweliksgroei gaan juis hieroor, om mekaar vir altyd op te bou en dit onmoontlik te maak om mekaar te vergeet. Baie mense verstaan die eenwording proses, hulle weet net nie wie en waar die EEN is wat hulle moet wees nie. Christus is die weg en die waarheid en die Lewe!

 

 
  View Huweliksharmonie

HUWELIKSHARMONIE  

Huweliksharmonie  b.nw & bw.  My konsonant d.w.s. soos die musikale klank wat met 'n ander saamklink. Twee persone wat saam soos een mens optree, praat, dink en doen. Volkome ooreenstemming, sienswyse, balans en integrasie.

31 Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Efe 5:31 OV

 

 
  View Huweliksinstelling

HUWELIKSINSTELLING 

Huweliksinstelling  b.nw eenwording van man en vrou. Huweliksverbond, veel inniger verbing as bloed verwante. Geestelike eenwording, huweliksintimiteit

Die huwelik word gewoonlik ingestel deur die lees van die Huweliksformulier waarop die paartjie bevestigend antwoord. Dit is hoogs aanbevelend dat hierdie huweliksinstelling herbevestig word na 'n paar jaar se getroude lewe. Dit word dan gedoen tydens 'n feestelike byeenkoms waar daar op 'n informele wyse weer die huweliksbeloftes hardop aan mekaar herbevestig word. Kliek hier vir 'n pro-forma huwelik herbevestiging.

 
  View Huweliksintimiteit

HUWELIKSINTIMITEIT 

Huweliksintimiteit  b.nw & bw. huweliksvertroue, onderlinge innigheid, huweliksgemeensaamheid, kameraadskap, my metgesel se nabyheid

God het die huwelik ingestel ook as 'n refleksie van die liefde wat Hy vir ons koester. Huweliksintimiteit wys ons na die intieme verhouding wat ons Hemelse Vader met ons wil koester. Huweliksintimiteit is dan in wese die liefdeskommunikasie tussen man en vrou en dit sluit die totale verantwoordelikheid vir mekaar se wedersydse intimiteit in. Intimiteit is nie net erotika soos die glanstydskrif bedryf dit vir ons aanbied nie. Dit omvat die hele menswees met verskillende fasette. Hieronder volg tien besprekingspunte wat as inset vir huweliksintimiteit oefeninge kan dien.

Basis vir huwelikskreatiwiteit

 • Emosionele intimiteit
 • Godsdiensintimiteit
 • Intelektuele intimiteit
 • Seksuele intimiteit
 • Estetiese intimiteit
 • Konflikintimiteit
 • Kreatiewe intimiteit
 • Krisisintimiteit
 • Beroepsintimiteit
 • Rekriatiewe intimiteit

 Die gedienstige engel het gekom in 'n huis waar daar liefde was, en met 'n glimlag omgedraai, en gesê: My diens is hier oorbodig. CJ Langenhoven

 
  View Huwelikskommunikasie

HUWELIKSKOMMUNIKASIE

Huwelikskommunikasie is veral vir die vrou baie belangrik omdat dit een van haar 5 benodighede is om haar "Tenk" vol te hou en help om persoonlikheidsbalans te verskaf. (1 toegeneentheid, 2 kommunikasie, 3 eerlik en openlikheid, 4 finansiële versorgdheid, 5 familie verpligtings) Hierdie beginsels moet egter nie verwar word met die 5 tale van die liefde nie. Volgens Dr. Hannes Jonker is ons  hoofsaaklik 'n kommunikasie wese wat leef uit kommunikasie gebeure! Die vrou is dikwels meer ingestel op intimiteit-georiënteerde en "belewenis van emosie" gesprekke as die man. Sy is ook meer ingestel op diepsinnige waardering en persoonlike kommunikasie tydens haar seksuele belewenis.

Jare gelede het ek 'n bestuurskursus bygewoon en die aanbieder wou oor kommunikasie sy punt deeglik laat insink. Hy het toe 'n baie treffende stelling gebruik wat ek nou nog onthou. Sy  stelling was: "Kommunikeer-of-kom-in-die-Moeilikheid"

Huwelikskommunikasie word meer beïnvloed deur karakter en toewyding as net blote verbale gesprek. Wie ek is, sê meer as wat ek sê!

 
  View Huweliksbedeling

HUWELIKSBEDELING  

Huweliksbedeling is  'n ooreenkoms waarvolgens besittings onderling in die huwelik gereël word, ook genoem huweliksvoorwaardes, Enigeen van die bepalings van 'n huweliksooreenkoms volgens die Huwelikswet, Wet 25 van 1961, soos gewysig

Die huwelik was van die begin af 'n verbond. Vir die moderne mens is 'n "verbond" slegs 'n saak van wetlike dokumente en 'n amptelike seël. Met die oorspronklike instelling van die huwelik, het dit egter alle verhoudings gedek waarin mense in gesamentlike verpligtinge verbind was, dit het ingesluit alles waarby die paartjie betrokke was, en het ingesluit  'n huwelikskontrak, handelsonderneming of mondelinge ooreenkoms.

 Sien die opsies vir die huweliksbedeling onder "Lees Meer"

 

 
  View Huwelikslewe

HUWELIKSLEWE 

Die huwelikslewe vir ons wat gelukkig getroud is, is dit met een woord: Feestelik!

 4Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom.  Heb 13:4

 
  View Huweliksmaat

HUWELIKSMAAT 

Huweliksmaat s.nw. Huweliksmaat, huweliksgenoot. 2. Lewenslange maat, egverbintenis, ander helfte, (boesem)vriend.
'n goeie huweliksmaat; make a good catch, 'n goeie vangs doen/maak; 'n groot vis aan wal bring; 'n goeie huwelik doen.
 

Die kinders van hierdie eeu trou en word in die huwelik uitgegee; Luk 20:34 OV

Seks is bedoel vir die huwelik en daarom is dit beter dat mense liewer trou en elkeen so sy of haar eie maat het. Ek bedoel dat hulle werklik seksuele maats vir mekaar moet wees en dit vir mekaar aangenaam moet maak. In die huwelik kan die vrou nie maak asof die man geen sê oor haar liggaam het nie. Dieselfde geld vir die man. Die vrou kan ook aanspraak maak op sy liggaam. Hulle moet vir mekaar beskikbaar wees, veral op seksuele gebied. Hou mekaar op seksuele gebied gelukkig, behalwe as julle saam besluit om vir 'n rukkie nie saam te verkeer nie. 1 Kor 7:2 BV

Kies jou liefde en bemin jou keuse.

Werk deur die Huwelik Kursus om die regte en verkeerde redes vir Trou te bepaal!

Jou keuse vir 'n huweliksmaat is een van die belangrikste keuses wat jy maak. Dit moet nie oorhaastig geneem word nie. Kry goeie raad van mense met wysheid!

 
  View Huweliksmoraal

HUWELIKSMORAAL

Huweliksmoraal  b.nw. huweliksgewete, gedrag in die huwelik, huwelikseerbaarheid, sedelike stand van die huwelik,

 1 Gesamentlike begrip oor die sedelike beginsels wat in die huwelik gehandhaaf sal word.
2 Die mate van paraatheid, veggees, vasberadenheid, doelgerigtheid, lojaliteit en moedigheid wat deur die egpaar ingeneem word om hulle huwelik te beskerm

 
  View Huweliksmotief

HUWELIKSMOTIEF

Huweliksmotief  b.nw.  beweegrede vir trou, dryfveer agter troue, Liefde was ons grootste motief vir trou,

Hebsug was nooit ons verborge motief nie; 1 Thes. 2:4  NV

9Die mens vir wie geld alles is, het nooit genoeg geld nie; die mens vir wie rykdom alles is, kry nooit genoeg in nie. Pred 5:9 NV

 
  View Huweliksonkunde

HUWELIKSONKUNDE 

Huweliksonkunde b.nw.  onwetend wat verwag word binne die huwelik, gebrek aan huwelikskennis en ervaring,

 14God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Pr 12:14 NV

 Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: Job 42:3 NV

 

50% van sogenaamde gelukkige huwelikke het probleme as gevolg van Huweliksonkunde. Ons praat van voorbeeldige KERK mense! Nou kan u ekstrapoleer hoe erg gaan dit buite die kerk!

Werk deur ons huwelikskursus en sorteer 80% van jou onkunde uit

Soteria Woordbediening bied ook gereeld die "Family Foundations International" se gesinskursusse aan. In daardie kursusse word onderliggende kern probleme uitgewis!
Bv. "Why does my Husband Remind me of My Dad?" en "Why does my wife remind me of my Mom?"

 
  View Huweliksoorlewing

HUWELIKSOORLEWING 

Huweliksoorlewind b.nw As ek kon, sou ek my huwelik net so wou oorlewe! ervaring, probleme te bowe kom, triomnanklik, seëvierend, 'n moeilike huwelik saak oplos, huweliksterapie, immuun word teen die versoekings, sak sout saam opeet,

  6Aan die Here kom die lof toe:Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ps 124:6 NV

 

 

 

 
  View Huweliksopwinding

HUWELIKSOPWINDING 

Huweliksopwinding  b.nw "met 'n tikkie senuweeagtigheid", Fees en lekkerte, vreugde,  opwinding soos met 'n toetswedstryd, hartstogtelik, met buitengewone emosie, ekstase

’n Gelowige se lewe is vol opwinding. Sp 12:26 BV

 
  View Huweliksorg

 HUWELIKSORG

Huweliksorg  ww. 'n huwelik sonder bekommernis, voorsien in die gesin se behoefte

Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is, selfs op kaal heuwels sal daar vir hulle genoeg wees. Jes 49:9 NV

 

 

  

 
  View Huwelikspastoraat

HUWELIKSPASTORAAT 

Huwelikspastoraat s.nw. herderlike versorging van die huwelikspaartjie, hulpverlening aan persone om huweliksprobleme te identifiseer en self op te los, huwelikspastoraat kan ook 'n huweliksverryking kursus of boek behels

 
  View Huwelikspraktyk

HUWELIKSPRAKTYK 

Huwelikspraktyk  b.nw wat vir die daaglikse huwelikslewe van belang is, doelmatige beginsels, riglyne, "Huweliks Konstitusie"

10Esra het hom gewy aan die wet van die Here. Hy wou dit in die praktyk toepas en Israel elke voorskrif en bepaling leer. Esra 7:10

 

 

 
  View Huweliksriglyne

HUWELIKSRIGLYNE 

Bestudeer die Huwelikskursus op hierdie webblad vir Bybelsgerigte riglyne

 
  View Huweliksrolverdeling

HUWELIKSROLVERDELING 

Huweliksrolverdeling: Pligstaat, is ook die toewysing van verskillende pligte binne die huwelik aan die persoon wat meer bevoeg is vir die taak, sonder om die gesagstruktuur binne die huwelik te versteur. 

21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.  Eph 5:21 NV

hupotasso (ὑποτÜσσω, 5293), primarily a military term, “to rank under” Vine's Dictionary of Old and New Testament Words.

 • Die positiewe van die woord "onderdanig" in hierdie konteks kan dan beteken om met "jeugdelike inskiklikheid" teenoor mekaar op te tree.
 • Die negatiewe of omgekeerde van die woord "onderdanig" in hierdie konteks beteken om "jou humeur te verloor" 
 • Die gesamentlike betekenis is dan "word volledig" deur mekaar se onderdanige eenwording. Sien volledige Strong's 5293

 Huweliksrolverdeling volgens Genesis 2:18-24

God maak die vrou uit ’n deel van die man om daarmee aan te dui dat sy nie anders as die man is nie, maar van dieselfde bloed is. Wanneer die mens die vrou sien, erken hy hierdie eenheid deur haar ’n naam te gee wat van die Hebreeus vir “man” afgelei word en dalk vertaal kan word met “mannin”. Die keuse van die ribbebeen hou waarskynlik verband met die feit dat die Hebreeus vir “ribbebeen” sekere klankooreenkomste het met die Hebreeuse woord vir “beeld”. Daarmee word beklemtoon dat die vrou die man se beeld, sy gelyke is. Die uitdrukking “gelyke” of “wat by hom pas” beteken niks anders nie as dat die vrou die eweknie van die man is. Die vrou is dus nie minderwaardig teenoor die man nie. Volkome huweliksgeluk kan alleen bereik word wanneer sy die man se eweknie word. Solank die een ondergeskik is aan die ander, sal daar altyd iets haper. Die verskil lê dus nie in status nie, maar in rolverdeling. Daarom beklemtoon Paulus dit in Efesiërs 5:21–32 dat die man net die hoof van die vrou kan wees soos Christus hoof van die gemeente is. Dit is deur te dien, te ly en te sterwe. Huweliksmaats moenie net na vriendskap streef nie, maar na gelykheid wat mekaar aanvul en tot eenheid lei. Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling).  Ge 2:18-24

  Sien ook  ROLVERDELING vir verdere kommentaar

 
  View Huweliksselfbeeld

HUWELIKSELFBEELD 

Huwelikselfbeeld is die gesamentlike begrip of beeld wat die egpaar van hulle huwelik het. Dit kan ook die voorstelling of uitbeelding van die huwelik se innerlike toestand wees soos deur ander waargeneem word.

 
  View Huweliksstyl

HUWELIKSSTYL 

Die huwelikstyl (b.nw.) is 'n leefwyse binne die huwelik, en is 'n eenheid van vorm of optrede binne die huwelik, Bv.elegant, gevoelvol, plat of afterlik,  

 3Die man moet sy plig teenoor die vrou doen soos dit in die huwelik hoort, en die vrou ook teenoor die man. 4Want as ’n vrou getroud is, is dit nie meer sy alleen wat seggenskap oor haar liggaam het nie. Haar liggaam behoort dan ook aan die man. Net so het ’n getroude man nie meer alleen die seggenskap oor sy liggaam nie, dit behoort ook aan die vrou. 5Julle moet dan nie vir mekaar hierdie omgang in die huwelik weier nie, behalwe as julle saam besluit om dit vir ’n tyd lank te doen sodat julle net op die gebed kan konsentreer. Daarna moet julle weer soos gewoonlik bymekaar kom sodat die Satan julle nie verlei om sonde te doen as julle julle drange nie meer kan beheer nie 1 Kor 7:3-5 LB

 

 

 
  View Huweliksteleurstelling

HUWELIKSTELEURSTELLING 

Huweliksteleurstelling b.nw.  liefdesteleurstelling, huweliksmisrekening, huweliksdroewigheid, huweliksontnugtering,

'n Huweliksteleurstelling het gewoonlik 'n tydperk van ontnugtering en teleurstelling oor werklikhede wat bekend word en vir daardie persoon nie sigbaar of selfs denkbaar was voor dit aan die lig gekom het nie. Die werklike oplossing is om 'n kursus soos die "Family Foundation" van Soteria Woordbediening by te woon en die effek van die hele gebeure te neutraliseer 

 

31Ek hou vas aan u verordeninge, Here, moet tog nie dat my lewe ’n teleurstelling word nie.  Ps 119:31 NV
 
-maar by ons hoogste prestasies is daar tog ook frustrasie en teleurstelling en dan het ons lewe verbygevlieg. Ps 90:10 LB
 
  View Huweliksterapie

HUWELIKSTERAPIE  

Huwelik Terapie b.nw.  huweliksgenesing, behandeling van huweliksprobleme - gewoonlik op Bybelse beginsels, probleemoplossing deur sekere soort vrae aan mekaar te vra en dan iets werklik konstruktief daaraan te doen, pad na huweliksversoening en oplossings, ook pad na verlossing, Om huwelike gesond te hou = voorkomende huweliksterapie

 Grieks:  κηρýσ‌σ‌ω gesond maak {terapie} 

Ek voel soos ’n pragtige ou motor wat reggemaak moes word.’n Bedrewe motorwerktuigkundige het lank gewerk aan my om die foute reg te stel. Alhoewel baie daarvan pynlik was, kan ek reeds die verskil voel, die motor ry al klaar beter! Verandering is nooit maklik nie, maar ek voel dat die tyd wat ek in terapie deurgebring het, my enjin herbou en my weer padwaardig gemaak het. Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! 

Wetenskaplike toetse uitgevoer op beide babas en klein diertjies, het aan die lig gebring watter stremmende uitwerking die afwesigheid van aanraking op die ontwikkeling van mens en dier het. Is daar iemand naby jou wie se selfwaarde wag op die prikkeling van ’n liefdevolle omhelsing?...Wilkinson, Bruce. H.

“Echte heling van binnenuit is ALTIJD een effectieve en heel belangrijke hulp!”...Mommaerts
 

sien ook huweliksprobleme vir meer oor hierdie onderwerp

 
  View Huweliksverbond

HUWELIKSVERBOND 

Die huweliksverbond (s.nw.) huweliksband, egverbintenis. Dit is 'n permanente bindende en duursame ooreenkoms wat tot die dood gestand bly, maar kan ook verder voortbestaan deur die nageslag wat die beginsel eerbiedig en daarby hou!

4     En Hy antwoord hulle en sê: Het julle nie gelees dat Hy wat hulle gemaak het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie,
5     en gesê het: Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;
6     sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees? Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Mt 19:4 NV (sien ook Mark 10:2-12 & 1 Kor 7:15)

2Die getroude vrou, byvoorbeeld, is deur die wet aan haar man gebind so lank as hy lewe. As haar man te sterwe kom, is sy onthef van die wet wat haar aan haar man gebind het.  Rom 7:2 NV

6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie." Mat 19:4-6

3Jonatan en Dawid het ’n verbond gesluit omdat Jonatan hom liefgekry het soos homself.  1 Sam 18:3 NV

15Onthou, sy verbond is vir altyd,  1 Kron 16:15 NV

 Sien ook Verbond

 

 
  View Huweliksverryking kursus

HUWELIKSVERRYKING  KURSUS

Die huweliksverryking kursus wat deur hierdie webblad aanbeveel word, fokus op hegte en intieme verhoudings tot mekaar, groter betrokkenheid by mekaar, beter begrip vir mekaar en kommunikasie verdieping asook konflikhantering en bestemmingsrealisme en verbond herbevestiging, is waarlik die antwoord vir elke getroude en verloofde paartjie wat erns maak met hulle huwelik. André en Heléne Britz se kursus is absoluut finominaal. Dit word toegelig met praktiese voorbeelde uit hulle eie huwelik. (Soos die dag toe sy hom met die sambok gejaag het. Kom hoor wat gebeur het!!!... en dit  vir 'n gesiene kerkmens soos Heléne. Shoe! Nou verklap ek teveel wat julle op die kursus gaan beleef.) Ons lewer by sommige sessies ook kommentaar. Ons raad is ook soms van waarde want ons is darem reeds  sedert 1970 gelukkig getroud.

Ons weet dat alle paartjies op 'n periodike basis skours skuur en is meestel onseker hoe om die konflik te hanteer. Dit is absoluut gewoon en menslik en totdat iemand jou kundige raad gee, sal jy steeds wonder of jy die argument reg benader het. Konflik hantering is slegs een van die aspekte wat gedurende die naweek seminaar hanteer word. Persone wat reeds die kursus bygewoon het, het dit baie insiggewend gevind. U kan moontlik ook hierby baat. Ons kan die seminaar aanbeveel vir oud en jonk. Lank getroud, pas getroud, verloof of net saam, almal behoort baat te vind by een van die onderwerpe wat behandel word. Mense reageer gewoonlik na 'n aanbieding met 'n tipiese: "Hierdie lesing was net vir my!" of "Hierdie gedeelte is perfek vir my eggenoot se ore!" Die ander onderwerp wat baie waardeer word is die gesprekke oor die seks beoefening in die verhouding.

Om die datum vir die volgende huweliksverryking kursus of ook soos ons dit kortweg die naweek seminaar noem, kliek gerus op hierdie "nuus" koppel en die webblad sal u na die "Nuus" opskrif hierbo neem.

 
  View Huweliksversoening

HUWELIKSVERSOENING 

Huweliksversoening b.nw.  herstel van huweliksvrede, vrede maak,  weer toenadering bewerkstellig,

Lees gerus Prof. Dr. Daniël Louw se boek: "Liefde is vir altyd" Hieronder is 'n uittreksel uit sy boek om jou lus te maak vir die hele boek. Dit is 'n kosbare bron van inligting vir die huwelik.

Bereidheid tot ’n versoeningsbenadering

Die wil tot versoening ontdek ’n mens wanneer jy agterkom dat emosies wisselvallig is en nie ’n sterk genoeg basis bied vir ’n duursame verbintenis nie. Vir duursaamheid benodig ’n huwelik geloof en genade. As jy hiermee saamstem, kan jy jul verhouding aan God oorhandig en ’n nuwe kontrak sluit. Ten einde jou te help om dit reg te doen, kyk nou eerlik na die volgende stellings:
 

Huweliksversoening stellings

Die feit dat julle ’n verbintenis (“commitment”) tot huweliksgroei aangegaan het, beteken ongelukkig nie dat julle in die toekoms daarin gaan slaag om alles te doen waartoe julle jul verbind het nie. Huweliksgroei beteken onder meer ook dat julle vir teleurstellings moet voorsiening maak. Eintlik is ’n mens ’n onvoorspelbare en wisselvallige wese. Juis omdat julle pynlik hiervan bewus is, moet julle nie sukses nastreef nie maar versoening. Teleurstelling oor foute en probleme wat ondanks al die insig herhaal word, moet nie ’n rede wees om moedeloos te raak nie. Met die deurlees van al die hoofstukke in dié boek het julle bewus geraak van die teerheid en die fynheid van huweliksliefde. Moenie toelaat dat ontnugtering weer julle oë daarvoor sluit nie.

Die huwelik is inderdaad ’n guns en ’n kuns—’n guns van Gods genade en ’n kuns van die liefde.


Ten einde hierdie guns en kuns in jul verhouding lewend te hou, is dit belangrik om ook eerlik en realisties te bly. Dit is goed dat julle van die gevaartekens bewus raak. Wanneer julle gevaartekens in jul verhouding ontdek, is dit belangrik om dadelik daaroor met mekaar te praat en iets daaraan te doen. 

 
  View Huweliksvoorbereiding

HUWELIKSVOORBEREIDING

Huweliksvoorbereiding b.nw.& ww.  Proses wat gevolg word om alles in orde te kry vir die troudag en die wittebrood wat daarop volg

Die belangrikste word gewoonlik oor die hoof gesien. "Wat nou, ons is terug van wttebrood af. Wat doen ons nou?"

 
  View Huweliksvrede

HUWELIKSVREDE

Huweliksvrede b.nw & bw. smeltlose huwelik, versoenende huwelik, vredeliewende paartjie,

“Julle is gelukkig as julle vrede maak tussen mense wat aan die baklei is. God sal eendag voor almal sê dat julle sy kinders is. Mt 5:9 BV

Weet julle, die Vader van ons Here Jesus se Naam word regtig grootgemaak wanneer julle almal in liefde en vrede met mekaar leef. Ro 15:6 BV

Faktore wat huweliksvrede kan benadeel

 1. Vrees vir vernuwing of verandering
 2. Mag van die gewoonte
 3. Skaam om foute te herken
 4. "Let sleeping dogs lie"
 5. Onsekerheid
 6. Dit is te persoonlik en privaat
 7. Onkunde
 8. Ongemotiveerd a.g.v. huweliksdroefheid
 9. Dit was instinktief
 10. Wat sal die mense sê

   sivis pacem parabellum - as jy die vrede begeer berei jou voor vir oorlog

 
  View Huweliksvrees

HUWELIKSVREES

Huweliksvrees b.nw. is 'n tronk wat jy self bou en jouself daarin toesluit totdat jy bereid is om jouself daar uit te laat. Mense het jou in hierdie tronk laat beland! Dit vat egter ook mense om jou daar uit te laat! Gevangenisskap in hierdie vrees sal sorg dat jy nie God se volkome wil vir jou lewe bereik nie. Gebruik die wapens van Geloof en Liefde om dit te oorkom en die deur vir jou te ontsluit. Gal 5:21-23

Vrees is 'n siekte wat in die lewe invreet... J van Melle

Soteria Woordbediening se FFI 1 Kursus is 'n perfekte sleutel vir hierdie soort vrees!

 
  View Huweliksvreugde

HUWELIKSVREUGDE 

Huweliksvreugde b.nw.& ww.  hartlike gehegtheid, warm diepgaande opgewektheid wanneer bymekaar, 'n ongekende lekkerte,

Hierdie webblad bied uitkoms aan menige egpare in huwelike wat voel dat hulle vasgepen is in 'n toestand van "net tevrede" en daar is nie volkome Huweliksvreugde en Huweliksgroei nie. Ons weet dat hierdie webblad verandering teweegbring want  dit funksioneer in 'n baie sterk driehoek wat saam die vierde dimensie se antwoord is:

 1. Christus in sy genade
 2. Man se behoeftes
 3. Vrou se behoeftes
 4. Huweliksverbond

Kyk weer na jou huwelik en impregneer dit elke dag met Huweliksvreugde, sodat jy 'n ongekende huweliksverrying kan beleef! Die christen se huwelik is nie bedoel om net iets allerdaags te wees nie. Jou huwelik is bedoel om die diepste vreugde wat God verskaf te reflekteer. Hier gaan ons leer hoe huweliksmaats in God se verhouding met ons, kan sien hoe om teenoor mekaar op te tree. Die kerk is veronderstel om 'n voorbeeld en rolmodel te wees vir die liefde tussen man en vrou net soos die liefde tussen Christus en sy Kerk. Ongelukkig het die kerk deur die jare hierin misluk en is daar net voorbeelde hoe een kerk teen die ander uitskree. Ons doelwit is nie om kerke teen mekaar af te speel nie. Hier gaan dit suiwer om die huwelik tussen man en vrou. Die Bybel gebruik dikwels die huwelik om ook andersom die verhouding tussen God en sy Kerk te beskryf.

Hierdie webblad gaan jou help om God se plan vir jou huwelik te ondek.

Jy sal die uniekheid van die Christen Huwelik ontdek

Hier word aandag geskenk aan onderwerpe soos vergifnis, liefde, verbond, temperamente en nog baie meer. Daar is reeds meer as 675 onderwerpe wat behandel word! Hierdie is seer sekerlik die mees volledige webblad rakende die huwelik. Daar word gepoog om elke faset van die huwelik aan te spreek. Geniet dit!

 
  View Huwelikswet

Vir 'n meer volledige artikel oor hierdie aspek sien Huweliksbedeling

 
  View Huweliksgeluk

HUWELIKSGELUK  

Huweliksgeluk  b.nw. Egtelike liefde, verknog wees aan mekaar,

24 Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word.Gen2:24

7 Want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is; maar die vrou is die heerlikheid van die man. 1 Co 11:7

elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie Mt 12:25 OV

'n Gelukkige man trou met die vrou wat hy liefhet, maar die gelukkigste man het die vrou lief met wie hy getrou het...Samuel T Coleridge
 

 
  View Huwelikstoewyding

HUWELIKSTOEWYDING

Huwelikstoewyding b.nw & bw. hernieude huwelik verbintenis, huweliksgroei ooreenkoms

Huwelikstoewyding  is nie dieselfde as die huweliksformulier nie. Die huwelikstoewyding plegtigheid kan gesien word as die verpersoonlikde herbevestiging van die oorspronklike huweliksformulier en kan selfs 5 jaarliks op die huweliksherdenking herhaal word tydens 'n plegtige byeenkoms. Dit kan ook in 'n groep gedoen word waar 'n kerk/ instansie al die getroudes na 'n huwelikskursus opnuut toewy. Die huwelikstoewyding is een van die belangrikste gebeure vir positiewe huweliksgroei en geskied met erns in God en ander gelowiges se teenwoordigheid.

Hierdie huwelikstoewyding word deur die egpaar hardop voor die gaste vir die Here gelees en nie soos met die huweliksformulier deur die huweliksbevestiger vir die paartjie nie!

Hieronder volg 'n goeie voorbeeld vir juis só 'n huwelikstoewyding geleëntheid!

Sien ook Huweliksgebede

 
  View Huweliksprobleme Oplos

HUWELIKSPROBLEME OPLOS

26Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee, Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Esg 36:26 NV

Om uit 'n huwelik se probleme te kom, moet mens gewoonlik daardeur. 

1 Werk deur die Huwelik Kursus van André en Heléne Britz.
2 Gee veral aandag aan die rolverdeling in die Huwelik
3 Woon die Kursus as egpaar self by indien enigsins moontlik. Sien moontlike datums onder "Nuus"

 
  View Huweliksverryking

HUWELIKSVERRYKING

Huweliksverryking b.nw. & bw.   huweliksontwikkeling, huweliksvernuwing, huwelikspotensiaal vervulling, versoenende liefdeskommunikasie binne die huwelik, huweliksgroeiberaad, huweliksprobleem voorkoming, huweliksverdieping,

Be gentle with one another, sensitive. Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you. Eph 4:32 The Message

Met “verryking” word hier bedoel die groei van julle verhouding, die optimale ontwikkeling van jul huwelikspotensiaal en die tydige raaksien en uitskakeling van probleme...Huweliksverryking is gebaseer op ’n etiek van toewyding, diens en onselfsugtige liefde. As julle net op julle emosies staatmaak, lewer julle jul verhouding uit aan die willekeur van menslike behoeftes en die pyn van teleurstelling. Vir duursame liefde – wat inderdaad vir altyd kan wees – is ’n “ekstra” faktor nodig. Om dié “Derde Faktor” te ontdek, kyk ons vervolgens na God se plan met die huwelik. Prof. Daniel Louw: Liefde is vir altyd

Sien ook ons Huweliksverryking Kursus onder "Kursusse" vir meer oor hierdie onderwerp. Die huweliksverryking kursus is die kern van hierdie webblad. 

Huweliksverryking volgens God se plan vir jou Huwelik 

’n Gelowige se huwelik is nie sommer iets doodgewoons nie. Dit het ’n heel unieke karakter. Ten diepste wys die huwelik heen na God se liefde vir die mens. Die Bybel gebruik dan ook dikwels die verhouding tussen man en vrou om iets te verduidelik van die verhouding tussen Christus en die gemeente. Omgekeerd is die verhouding tussen Christus en die gemeente ’n rolmodel vir die huweliksverhouding. Die liefde van God vir die sondige mens word maatstaf vir die liefde tussen man en vrou in ’n huwelik. In God se verhouding met die mens kan huweliksmaats sien hoe hulle teenoor mekaar behoort op te tree.
Om beter te verstaan wat die betekenis van huweliksliefde is, is dit nodig om ’n slag deur die oë van God na die huwelik te kyk. Mense wat na mekaar kyk deur die bril van daaglikse frustrasies en onopgeloste konflikte kan later net die negatiewe raaksien. Om uit die sirkel van beskuldigings en sieldodende roetine te kan wegbreek, is dit nodig om ’n keer ’n nuwe perspektief op die huwelik te kry.Prof. Daniel Louw: Liefde is vir altyd
 

Weerstandsfaktore by Huweliksverryking

In die algemaan het mans 'n weerstand teen 'n huweliksverryking seminaar omdat sy ego-gesentreerde benadering'n vrees vir openbaarmaking van sensitiewe sake en 'n openhartige konfrontasie. Hy is bang vir vernedering of as minderwaardig deur die vrou ontmasker te word. Baie vroue is juis ingestel op hierdie uitbuit geleentheid. Vir hulle is dit 'n lank gekoesterde platform om hulle hart uit te praat met die "skuldige" in teenwoordigheid. Dit bied hulle die kans om die man so 'n slaggie by te kom!

Die volgende is faktore wat volgens kenners weerstandsfaktore vir huweliksverryking seminare kan wees.

 1. Vrees vir verandering
 2. Mag van gewoonte
 3. onsekerheidsgevoel
 4. Instink mites
 5. Bedreigdheid veroorsaak ongemotiveerde optrede
 6. Onkunde waaroor huweliksverryking gaan
 7. Die sindroom van: "Laat slapende honde met rus"
 8. Skaam om foute te erken
 9. Wat sal die mense sê?
 10. Daar skort niks met ons nie

Bondige riglyne vir voordurende Huweliksverryking

 1. Doen gereeld dinge saam
 2. Gee tyd net vir mekaar
 3. Raak gereeld aan mekaar
 4. Moenie mekaar beperk nie. Skep ruimte vir selfstandige optrede.
 5. Gun mekaar daagliks 'n bietjie privaatheid
 6. Lewer diens in julle gemeenskap
 7. Lees goeie boeke en doen Bybelstudie saam
 8. Vergewe mekaar.
 9. Leer die volgende begrippe aan: ekskuus - ek is jammer - ek was verkeerd - jy is reg - wat dink jy moet ons doen? - ens.
 10. Doen iets wat jou maat goed sal laat voel

 

 
  View Huweliksprobleme

HUWELIKSPROBLEME 

Huweliksprobleme b.nw.Wat is die Redes vir Probleme? Struwelings, misverstande, ego state,
By 85% van alle egskeidingsprosedure word genoem dat drank as die hoofoorsaak van huweliksprobleme genoem is (Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek)

Huweliksberaders noem dat selfs so hoog as 50% van alle sogenaamde "Gelukkige Huwelike", ernstige wrywing in hulle huwelik ondervind.
'n Wanbegrip van Persoonlikheid tipe of ook genoem Temperamente, is 'n groot faktor by huweliksprobleme. Ons verstaan nie onsself nie en ook nie ons lewensmaat nie! Doen gerus gesamentlik die Persoonlikheid Analise en begin mekaar verstaan!

Die kerk wat hierdie probleem raaksien en die mense help om volkome geluk in die huwelik te ondervind, sal as die "Derdedag Kerk" uitgelig word! DWS "Die Kerk van ons tyd". Vir ons is dit dan ook juis belangrik dat elke paartjie die uitmuntende Huwelikskursus van André & Heléne Britz sal deurwerk. Daar is nie DENOMINASIE oortuigings of ander "SIDESHOWS" betrokke NIE! Net julle huwelik.
 
Mees algemene redes vir konflik in die huwelik kan in kort saamgevat word as die uitvloeisel van die sondige aard van die mens. Hierdie toestand behoort dan elke keer na die Bybel toe geneem te word om die kern van die probleem te verstaan.Die oplossing sal dan ook gewoonlik voor die hand liggend wees.
 
Dit is duidelik dat meeste mense vir die verkeerde redes trou en dan na die “wittebrood” fase totaal ontnugter word. Om huweliksprobleme uit te sorteer moet daar eers na die kern van die probleem gekyk te word. Hier verwys ons julle ook na die Huwelikverryking kursus se lesing wat handel oor hierdie onderwerp.

 

Die laaste aantal jare word daar al hoe meer gepraat van die reg op geslagsgemeenskap van ongetroudes en in die besonder van die ongetroude vrou. (Vgl. Rinzema, 1972:15; Narramore, 1971:21; De Vries, 1970:196.) De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993

Daar word dan gesê dat die ongetroude vrou 'n baie nuttige funksie in die samelewing kan vervul. As 'n getroude man byvoorbeeld huweliksprobleme ondervind, maar tog nie wil skei nie, dan kan so 'n ongetroude vrou hom ontvang en met hom geslagsgemeenskap hê. Op die wyse bied sy hom 'n uitlaatklep vir die spanning wat daar in sy huwelik heers (Rinzema, 1972:15). De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. Midrand : Varia Uitgewers, 1997, c1993
Hierdie siening behoort nie huweliksprobleme op te los nie maar eerder te vererger en dit is in stryd met die doel van die huwelik. Dit is suiwer 'n tydelike verskuiwing en vergroting van die werklike probleem. Mans is rasionele wesens en hierdie tipe uitlaatklep pas hulle soos 'n handskoen. Daar word nie in berekening gebring wat die emosionele effek op die vroe wat sulke oplossings aanbied, doen nie. Vrouens is emosionele wesens en hier word hulle emosies en diepste wese letterlik verkrag, net vir 'n paar minute se plesier. Dit werk nie so nie.
 
  View Huweliksgrappe

HUWELIKSGRAPPE - HUMOR - TROU GRAPPE

Huweliksgrappe vir die seremonie meester by 'n troue

Ons het hier 'n paar grappe geplaas vir die algemene huwelikseremonie. Onthou die huwelikseremonie en die gebeure daarna  is 'n feestelike gebeure. Lag, vrolikheid, harde musiek op tye, dans, lawwigheid, ontspanning en genietinge van die hele proses is waaroor dit gaan. Kies die gepasde huweliksgrappe wat by julle omstandighede pas en geniet dit. Hier is nie blatente of negatiewe grappe geplaas nie. Ons sal met tyd nog giggels vir die huwelik bysit! Indien julle ook 'n paar goeies het "wat ons kan bywerk, kan julle die "Kontak" vormpie invul en dit vir ons deurstuur.

1 Ek is baie lief vir skoonfamilie. Ek hou baie meer van my vrou se skoonfamilie as van my eie skoonfamilie!

2 Die huwelik is soos 'n vuurtjie, dit doof geleidelik sonder aandag.

3 Getroude paartjie gesels oor hulle finansies. Man:"As dit nie vir my geld was nie, het ons nie hierdie huis gehad nie" Vrou Antwoord: "My skattie, as dit nie vir jou geld was nie, dan het jy my ook nie gehad nie"

4 Daar is 'n dwase stelling wat beweer: "Dit is beter om lief te kry en dit later te verloor as die eensaamheid om nooit lief te kry nie."

5 'n Arogante jong man aan sy bruid: "Net 'n paar huisreëls. Ek sal huis toe kom wanneer ek wil. Ek sal saam met my vriende gaan wanneer ek wil. Ek verwag 'n behoorlike ete wanneer ek tuis kom en jy gaan my nie 'n harde tyd gee hieroor nie. Enige opmerkings van jou kant?" Sy bruid antwoord kalm: "Dit is 100% in orde met my. Weet net een ding, daar sal seks wees hier in die huis om 7:00 elke aand. Met of sonder jou!"

6 Jong getroudes gaan vroeg bed toe. Ou getroudes gaan vroeg slaap.

7 'n Vrou trou 'n man met die hoop dat hy gaan verander en hy verander nie. 'n Man trou 'n vrou met die hoop dat sy nie gaan verander nie en sy verander.

8 Verloofdes praat van om eendag kinders om hulle te hê. Getroudes praat van om eendag van die kinders weg te kom.

9 Jong man aan meisie: "Ek weet hoe om dames gelukkig te maak!" Dame antwoord terug: "Los my dan uit."

10 Vrouens maak nie gekke van mans nie. Meeste mans is die DIY tipes.

11 Dame aan haar vriendin: "Ek is 'n goeie huishoudster. Na elke egskeiding kry ek die huis!"

12 Seremomiemeester aan Paartjie: 'Ek hoop dat die enigste op en af in julle huwelik tussen die lakens sal wees!"

13 Die wat nie gelukkig getroud is nie, beweer dat die geheim van 'n gelukkige huwelik 'n geheim bly.

14 Die geheim van 'n gelukkige huwelik is om een te word. Die grootste probleem ontstaan oor watter een!

15 Die beste menier om 'n man te kry om iets te doen is om vir hom te sê hy is te oud om dit te doen!

16 Dame aan vriendin: "Ek was al baie gevra om te trou!" Vriendin: "Deur wie?" Dame: "My ouers."

17 Liefde is nie om die perfekte lewensmaat te kry nie. Dit is om die onperfekte, perfek te sien.

18 'n Man behoort nooit sy vrou se oordeelsvermoë te bevraagteken nie. Kyk net met wie het sy getrou!!!

19 'n Goeie vrou vergewe altyd haar man as sy verkeerd was.

20 If you get them by the short and curlies, their hearts, mind and purse normally follows.

21 Man aan sy vrou na 'n argument: "Ek was 'n aap toe ek met jou getrou het." Sy vrou antwood skerp. "En ek was te verlief om dit te sien."

22 Seuntjie vra sy pa: "Pa , hoeveel kos dit om te trou?" Pa antwoord: "Ek weet nie, ek betaal nog steeds!"

23 Kosmetika is iets wat vroue gebruik wat mans te verhoed om tussen die lyne te lees.

24 Dames, voordat jy jou aantreklike droom Prins ontmoet sal jy 'n magdom paddas moet soen!

25 As dit waar is dat meisies mans trou wat soos hulle pa is, dan verstaan ek hoekom so baie mammas huil op hul dogter se troue!

26 People say there is no difference between COMPLETE & FINISHED....

But sometime there is.

When you marry the right one, you are COMPLETE....

And when you marry the wrong one, you are FINISHED.....

And when the right one catches you with the wrong one, you are...COMPLETELY FINISHED 

27 Sannie se pa was maar onrustig met Jannie wat kom kuier en tree hom aan. "Kyk" sê hy vir Jannie, öm 10 uur sit ek die ligte af" Jann merk ewe verwaand op. "Nee, dis reg oom, ek het nie kom boek lees nie!

"28 Een sekretaresse aan die ander een. "Jou baas trek darem mooi aan."Die ander een beaam dadelik met, "Ja en so vinnig"

29 Blykbaar is seks oorerflik. As jou pa en jou dit nie gehad het nie, was die kans 100% dat jy nie sou bestaan het nie!

30 In Bybelse tye kon 'n man soveel vroue aanhou as wat hy voor kon sorg. Blykbaar is dit nog in gebruik by sommige mans.

31 Wat is die definisie van vroulike intuïsie? Die vermoë van 'n vrou om haar man te weerspreek nog voordat hy iets gesê het.

32 Klein jannie vra sy pa: "Waar kom ek vandaan? "Sy pa antwoord hom skertsend. "Jy was 'n klein apie toe jou ma jou gevang het." Jannie vra weer: ën waar kom pa vandaan? Sy pa vluister saggies. "Ek was al 'n groot aap toe jou ma my gevang het!

 

 

 

 
  View Huweliksbelofte

HUWELIKSBELOFTE

Huweliksbelofte b.nw.  die belofte deur die bruidspaar aan mekaar wat gedurende die huweliksbevestiging gedoen word. Word ook die huweliksformulier genoem of te wel huweliksresep

 Man en Vrou (Vgl Kol 3:18–19; 1 Pet 3:1–7)

21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

22Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. 23Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk. 24Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.
25Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. 26Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het, 27sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. 28Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, 29want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen 30omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.
31Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” 32Hierin lê daar ’n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk. 33Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ’n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Vgl. Gen. 2:24 & Eph 5:21-33 NV

Hier volg 'n voorbeeld wat André Britz vir ons voorsien het vir die seremonie van 'n Huweliksbelofte wat by hernuwing geneem word. Gewoonlik met die herdenking van een van die groter jaargetalle al om die 5 jaar Bv. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ens. Gewoonlik word dit deur 'n Predikant of Pastoor behartig, maar kan deur enige ander persoon behartig word omdat dit nie 'n wettige "Trou Sertifikaat" is nie.

Herbevestiging van hierdie Huwelik Beloftes soos deur André Britz saamgestel is vir algemene gebruik. Hy is ook beskikbaar om hierdie seremonie vir U te uit te voer. Kontak hom deur hierdie webblad.

 

HERBEVESTIGING VAN ONS HUWELIK BELOFTES

Man:
·          Ek het ____ jaar gelede jou GEKIES en geneem as my vrou
·          Ek bevestig vandag dat ek steeds glo en bely dat jy deur die Here aan my gegee is
·          Ek wil vir jou BAIE dankie sê vir 40 jaar – jy was en is ‘n ster, wat onmisbaar in my lewe geword het!
·          By hernuwing vandag, kies en neem ek jou weer as my vrou en lewensmaat, want jy is die beste!
·          Ek vra jou nederig om verskoning waar ek jou baie keer in die steek gelaat en baie seer gemaak het – weet net dit was nooit my doelbewuste intensie  
·          Ek belowe egter opnuut dat ek jou baie liefhet, jou altyd sal beskerm, jou altyd sal versorg, jou altyd sal koester en primêr op jou behoeftes sal fokus
·          Ek kies opnuut om jou belange en begeertes, BO myne te plaas
·          Verder onderneem ek opnuut om jou nooit te verlaat of by enige ander vrou ooit toenadering te soek nie – jy is die ENIGSTE fokus van my liefde
·          My onderneming is ook dat ek as hoof van ons huis, ons as gesin, DOELBEWUS na die beste van my vermoëns sal lei en bestuur
·          Ek kies en verklaar vandag, dat ek saam met jou wil oud word en die mooiste en die beste van die lewe saam met jou wil geniet
·          Ek het jou BAIE lief en sal hierdie verbond gestand bly nakom – tot die dood ons skei!
 
Vrou:
·          Ek het ____ jaar gelede JA gesê om jou vrou te wees
·          Ek bevestig vandag dat ek steeds glo en bely ek deur die Here aan jou gegee is
·          Ek wil ook vir jou BAIE dankie sê vir al jou liefde en omgee – ek is trots op jou en waardeer jou oneindig baie!
·          By hernuwing vandag, aanvaar en neem ek jou weer as my man en lewensmaat
·          Ek vra jou nederig om verskoning waar ek jou baie keer in die steek gelaat en baie seer gemaak het – weet net dit was nooit my doelbewuste intensie  
·          Ek belowe egter opnuut dat ek jou opreg sal respekteer, jou altyd sal help, jou altyd sal bystaan, jou altyd sal aanmoedig en primêr op jou behoeftes sal fokus
·          Ek kies opnuut om jou belange en begeertes, BO myne te plaas
·          Verder onderneem ek opnuut om jou nooit te verlaat of by enige ander man ooit toenadering te soek nie – jy is die ENIGSTE fokus van my liefde
·          My onderneming is ook dat ek as jou hulpmaat, DOELBEWUS, na die beste van my vermoëns sal dien en aan jou sal onderwerp
·          Ek kies en verklaar vandag, dat ek saam met jou wil oud word en die mooiste en die beste van die lewe saam met jou wil geniet
·          Ek waardeer jou en gee myself opnuut aan jou in hierdie verbond – tot die dood ons skei!
 
Ons herbevestig ons TROUPAND wat ons op __ / __ / ____ geneem is
 
Man:                     Elke keer as jy na hierdie ring aan jou vinger kyk, onthou dan:
·          Ek het beloftes aan jou gemaak wat ek gestand sal doen
·          Ek behoort slegs aan jou en is vir niemand anders beskikbaar nie
·          Ek het gekies om my lewe vir jou af te lê en jou eerste te stel in my lewe
·          Ek kies om jou altyd lief te hê en dit tasbaar aan jou te demonstreer
 
Vrou:                    Elke keer as jy na hierdie ring aan jou vinger kyk, onthou dan:
·          Ek gaan my beywer om elke belofte wat ek aan jou gemaak het na te kom
·          Ek is vir jou afgesonder en behoort slegs aan jou en aan niemand anders nie
·          Ek gaan sover dit moontlik is as jou vrou, in al jou huweliksbehoeftes voorsien
·          Ek kies om jou leierskap volkome te aanvaar en dit tasbaar aan jou te demonstreer
 
Datum: ­­__________                                                                      Plek: __________________-
 
 
 
 
Man se Naam                                                                                                Vrou se Naam
 
 
 
Getuie: ____________________                                                 Getuie: ____________________
Met erkenning aan André Britz
 
  View Huweliksprioriteite

HUWELIKSPRIORITEITE

Huweliksprioriteite b.nw bw.  Dinge wat meeste saakmaak in die huwelik, waardesisteme, huweliksoortuigings, voorkeure in die huwelik, huwelikssake wat eerste opsie is en voorrang geniet. Oortuigings, lewenswaardes, etiese norme, lewenskoers, doelwitte, ideale  en standaarde wat vir die huwelik van kern belang is vir gelukkige voortbestaan.

9Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, 10sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Php 1:9-10 NV 

6b Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Ga 5:6b NV

2Julle rykdom sal tot niet gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word, 3julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig en aan julle vreet soos ’n vuur. Julle maak skatte bymekaar, en dit terwyl dit die laaste dae is. Jak 5:2-3 NV

6 In all your ways know, recognize, and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths.The Amplified Bible, Pr 3:6

Life is too short, and the Christian life too exciting, for us to waste our time on trivialities. Wiersbe, Warren W.: Prayer : Basic Training. Wheaton, IL : Tyndale, 1988

 

 
  View Huweliksgebede

 

Huweliksgebede b.nw & bw. seënwense,

22Moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sondes van ’n ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. 1 Ti 5:22 NV

Nothing is so sacred that Satan will not invade it. In fact, the more sacred something is, the more he desires to profane it. Surely few things please him more than to come between believers and their Lord during the sacred intimacy of prayer. Sin will follow us into the very presence of God; and no sin is more powerful or destructive than pride. In those moments when we would come before the Lord in worship and purity of heart, we may be tempted to worship ourselves. John MacArthur: Alone with God

 • Gebed vir 'n huwelik is nie die laaste uitweg nie,dis die begin van 'n huwelik!
 • Gebed in die huwelik is die stuurwiel en nie die spaarwiel.
 • Die kortste pad na jou metgesel, is deur gebed.
 • Meeste mense bid nie vir hulle huwelike nie, hulle bedel namens die huwelik.

Sien ookHuwelikstegniek

HUWELIKSVERKLARING

  Ons verklaar hardop teenoor mekaar dat; In die naam van Jesus neem ons ‘n besluit, en maak ons volgens Job 22:28 die volgende VERKLARING. Dood en lewe is in die mag van die tong. Ons verklaar in die Naam van Jesus dat ons huwelik gaan positief verander omdat wat ons sê en spreek in ons huwelik gaan verander en oplyn met God se Woord.

 Huweliksgebed

 • Vader, ons dank U dat ons huwelik en gesin geseënd is met alle geestelike seëninge in die hemel en op aarde deur Christus Jesus on Heer en Meester.
 • Deur verstand word ons huwelik gebou en deur insig word sy fondamente gelê. Deur kennis word sy kamers gevul met allerhande kosbare en mooi goed. U Woord bevestig dat “In die huis van die regverdige is daar groot rykdom.” Goddeloses val en dit is klaar met hulle; maar die nageslag van die regverdige bestaan voort. Daarom is daar oorvloed vreugde, liefde en rykdom in ons huwelik, in Jesus naam. Ons aanvaar dat ons hierdie oorvloed sal aanwend volgens Heilige Gees se aanbeveling aan ons.
 • Omdat ons na U toe kom en U Woord in ons harte bewaar en daarop mediteer, daarom sal ons huwelik stewig op die rots gebou word. Jesus is die hoeksteen van ons huwelik. Jesus is die Heer van ons huishouding. Jesus is ons Heer, in ons gees, siel en liggaam.
 •  In alles wat ons doen, sal ons van harte doen soos vir U Here en nie vir die mense nie. Ons het mekaar lief, want ons weet dit is die band wat ons tot volmaakte eenheid saambind. Daarom sal die vrede van Christus in ons huwelik die deurslag gee. Ons vertrou hierdie huwelik aan God toe en aan die woord van U genade. U Woord is magtig om ons op te bou en ons te laat deel hê in die seën wat U aan ons as koningskinders belowe het as erfdeel.
 •  Here, ons erken en verwelkom die teenwoordigheid van Heilige Gees in ons huwelik. U Goddelike krag het ons huwelik alles geskenk wat ons nodig het om te lewe. Dit kom deurdat ons U ken. U wat ons geroep het deur U heerlikheid en mag. 
 •  Vader, in die naam van Jesus verklaar ons hierdie gebed na aanleiding van Jesaja 32:20: “Ons sal in rustige plekke woon, in veilige wonings, op plekke waar daar rus is en geen sorge nie.”
 •  Wat ons familie betref, ons sal die Here dien – hallelujah!
 •  

'n Gebed van Jan & Gerda Potgieter

Bid hierdie huweliksgebed op 'n daaglikse basis en doen hierdie huweliksverkaring daagliks. Dit sal julle huwelik in 'n ander dimensie plaas!

 
  View Hulpvaardig

HULPVAARDIG

Hulpvaardig b.nw. & bw.  geredelik, dienswillig, behulpsaam, sorgsaam, tegemoedkomend

Akkomoderend, gou om dit volgens 'n ander se smaak te doen

3     En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie... Php 4:3 OV

 

 
  View Huweliksliefde

HUWELIKSLIEFDE

Huweliksliefde b.nw. & bw.  Hooglied van die liefde, huwelikstrou, egtelike staat, Agape

 18Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. 19Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie.Col 3:18-19 NV

26ἀγÜπη [agape /ag·ah·pay/] 116 occurrences translates as “love” 86 times, “charity” 27 times, “dear” once, “charitably + 2596” once, and “feast of charity” once. 1 brotherly love, affection, good will, love, benevolence. 2 love feasts. Strong, James: G26

Die uniekheid van die huweliksliefde is ware liefde wat in die monogame huwelik gekonkretiseer word, veronderstel dat dit ’n unieke verbintenis moet wees waarin die twee betrokke persone wedersyds ’n heel besondere plek in mekaar se lewe inneem. De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie.
Almal verdien  om bemin te word.... Veral hulle wat dit nie verdien nie.

 Volgens Prof. Louw kan ’n mens sê dat liefde wel geëvalueer kan word. Dit kan beslis ook ontwikkel word wanneer ons die bravo van liefde verstaan.

Die huweliksliefde bestaan uit wedersydse:
Begrip vir mekaar;
Respek vir mekaar;
Aanvaarding van mekaar;
Vertroue in mekaar;
Openhatigheid teenoor mekaar.
= b-r-a-v-o!
Prof. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 Die huweliksliefde herhinner ons aan die verhouding tussen Christus en sy bruidskerk se liefde vir mekaar. Die uniekheid van die huweliksliefde veronderstel dat daar 'n konkrete verbintenis moet wees waarin die man en vrou wedersyds 'n heel besondere plek in mekaar se lewe inneem. Paulus skryf in Ef. 5:21-25 en ons haal aan uit die OU Lewende Bybel, 'n mooi uiteensetteing van wat wedersyds van mekaar verwag word in die huwelik en let veral op vers 21 wat 'n wedersydse verantwoordelikheid vra... "21Omdat ons vir Christus soveel eerbied het, moet julle julle ook onderwerp aan mekaar. 22Vir die vroue wil ek sê: elke vrou moet haar stel onder haar man soos ons ons onder die Here stel. 23Want Christus is die Verlosser van sy kerk, wat ook sy liggaam is. En net soos Hy die Hoof van die kerk is wat beheer daaroor het, so is ’n man ook die hoof van sy vrou. 24Daarom moet ’n vrou in alle opsigte gehoorsaam wees aan haar man soos die gemeente aan Christus gehoorsaam is. 25Nou wil ek vir die mans ook sê: ’n man moet sy vrou liefhê net soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe gegee het om die kerk te red."

 
  View Huwelikstegniek

HUWELIKSTEGNIEK

Huwelikstegniek ww. vaardighede vir 'n suksesvolle huwelik, bewerkingsmetodes om huwelik te laat slaag, vakkundigevermoë,

16     Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag. Jak 5:16 OV

Dit neem 'n paar sekondes om 'n besonderse persoon te identifiseer. "n Uur om hom te waardeer. 'n Dag om hom lief te kry. "n Hele lewe om hom te vergeet.

 Hiervan is die deur die Gees geïnspireerde kultuur in die vorme van wetenskap en tegniek, die floue en gebroke, maar tog die legitieme voortsetting en afbeelding. Dit is juis die koninkryksperspektief wat die ware sin van die natuurwette in die ruimte van ’n versoende natuur laat sien, wanneer die ban van die sonde, van angs en leed deurbreek is. Heyns, Johan Adam: Teologiese etiek

Sien Lang Beskrywing

Sien ook Huweliksgebede

 
  View Haatdraend

HAATDRAEND

Haatdraend b.nw. & bw.  agterdogtig, bitsig, brutaal, gemeen, hardekwas, hardegat (plat), jaloers, kwaadwillig, onbillik, nagaande, venydig,  wrokkig,

Hou kwade gevoelens teen 'n persoon as gevolg van 'n werklike of veronderstelde misstap van daardie persoon.

18     Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here. Lev 19:18 OV

Haman het al die eienskappe vertoon wat die Bybel afkeur. Hy was behep met mag. Hy was haatdraend en moordlustig. Hy was oormoedig en vol van homself. Hy was hooghartig en arrogant. Hy het sy bose planne agtermekaar gekry en die koning en sy posisie aan die hof misbruik om dit uit te voer. Toe Mordegai weier om voor hom te buig, het hy besluit om hom te vernietig. Mordegai se toewyding aan God en sy weiering om ’n mens te vereer, was ’n struikelblok vir Haman se selfgesentreerde lewensiening. Hy was vol haat en bitterheid en hy het die Jode begin sien as ’n bedreiging vir sy mag en besluit om hulle almal dood te maak. Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling)  Es 8:3 NV

Medikasie vir Haat

Volgens die bekende sekulêre sielkundige Dr. Mommaerts is daar 10 tegnieke waarmee ons baie van ons eie en die lewe se hartseer kan verlig. Ek noem hulle hieronder sommer die 10 liefdes tegnieke.

10 redenen om LIEFDE te gebruiken

 1. Het is aangenaam in gebruik.
 2. Je verkrijgt zélf opnieuw meer kracht tot welzijn en genezing.
 3. Er zijn geen negatieve bijwerkingen.
 4. Het is voor iedereen toepasbaar.
 5. Het kan gebruikt worden samen met gelijk welke vorm van therapie.
 6. Het voorkomt in veel gevallen de nood aan (al te veel) medicatie.
 7. Het is een 100% natuurlijke methode.
 8. Het ‘diepere zelf’ heeft op veel domeinen een bewezen grote invloed.
 9. LIEFDE is een heel gedegen en onderbouwde methode.
 10. Reeds velen hebben de positieve invloed ervan ondervonden
   

   

 
  View Harteloos

HARTELOOS

Harteloos  b.nw. & bw.  onbarmhartig, ongevoelig, gevoelloos, arrogant, liefdeloos, wreed,

Vind dit moeilik om in 'n gesprek en selfs fisies sag teenoor ander op te tree.

Hartelose optrede versus sagmoedigheid

Jesus se eerste woorde aan die kruis is om te bid dat die mense wat Hom teregstel, vergewe word. Jesus is die onskuldige martelaar. Terwyl Jesus hulle vergewe en vol deernis teenoor hulle is, tree hulle harteloos teenoor Hom op deur sy klere onder mekaar te verdeel. Die laaste teken van menswaardigheid (sy klere) word van Hom weggevat. Die Bybellennium Lees Lk 23:33 NV

 
  View Hardekop

HARDEKOP

Hardekop  (s.nw) b.nw. & bw.  hardekoejawel, hardekwas, koppig, hardgebak, hardegat (plat), onversetlik, brutaal, styfhoofdig, 'n jong Turk,

Dring daarop aan om dinge sy eie menier te doen. Word nie maklik oorreed nie.

Hierdie mense is hardekop. Hulle hou hulle doof en blind. Daarom dring niks tot hulle deur nie. Van wat besig is om te gebeur, verstaan hulle net mooi niks. Mt 13:15 BV

 

 
  View Huweliksherdenking

HUWELIKSHERDENKING

Huweliksherdenking  s.nw.  jaarlikse dag waarop die oorspronklike troudag herdenk word, gewoonlik met 'n fees. (soos met 'n verjaarsdag) Tweede Wittebrood, roep die oorspronklike troudag in herinnering. Dit sluit ook die intieme spel gebeure op daardie dag tussen man en vrou in,

12 Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. 1 Jn 4:12 OV

Die Bybel praat nie van 'n huweliksherdenking nie. Dit word eenmalig as 'n permanente instelling gesien. Daar is nie kordaatskap vir lank uithou nie, omdat daar nie egskeiding betrokke is nie.  

A man standing in the greeting card section of a store was having trouble picking out a card. The clerk asked if she could help, and he said:
“Well, it’s our fortieth wedding anniversary, but I can’t find a card that says what I want to say. You know, forty years ago it wouldn’t have been any problem picking out a card, because back then I thought I knew what love was. But we love each other so much more today, I just can’t find a card that says it!” The Bible exposition commentary. "

 For their tenth wedding anniversary, Danielle LeFeuvre of Toulouse, France, brought her husband a throne, a crown, and a sceptre. “All of this talk about women’s liberation and domination got him down,” she explained. “He’s a new man now that he knows the children and I consider him king and master in his own home.” Encyclopedia of 7700 illustrations. Garland TX: Bible Communications.

Too many people marry for better or for worse, but not for good.
The most impressive example of tolerance is a golden wedding anniversary…Grit
 
The highest happiness on earth is in marriage. Every man who is happily married is a successful man even if he has failed in everything else…William Lyon Phelps
 
Socrates the philosopher said: “By all means marry. If you get a good wife, you will become very happy; if you get a bad one, you will become a philosopher—and that is also good.”
 
“The increasing divorce rate is rapidly making Soth Africa the land of the free,” a visiting Englishman acidly observed. “Yes,” admitted his South African companion, “but remembers the marriage rate is increasing too. That shows South Africa is still the home of the brave.”
 

Huweliksherdenking Geskenke

Sien die lys hieronder die lang beskrywing om 'n objektiewe voorstel vir jou volgende huweliksherdenking geskenke, benamings en temas te verkry. Daar is drie aanbevelings en almal is aanvaarbaar. Dit hang van julle af watter een sal meer van pas sal wees vir julle op daardie tydstip. Daar is heelwat herhalings en 'n persoon kan kies of die spesifieke tema nou gevolg gaan word of by 'n later herdenking. Dit bly tog belangrik om hierdie herdenkings te beklemtoon.
 
  View Individualisme

INDIVIDUALISME   

Individualisme  b.nw.  & bw. leer dat die individu belangriker of minstens gelyk aan die geheel is kan ook gesien word as 'n  ontkoppelde leefstyl,

21Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.  Efe 5:21 NV

 
  View Inhibeer

INHIBEER 

Inhibeer  ww. woede teenoor mekaar teenhou,iets onderdruk, proses vertraag of stopsit. Die brandblusser inhibeer die vuur! Die jonges is soort van loslyf, hulle het geen inhibisies nie! verhoed probleme in die huwelik, begrens, blokkeer, teenhou, smoor die kwaad in die kiem

 
  View Inmenging

INMENGING  

Inmenging  b.nw.  steuring, interferensie van kragte, te bemoei met iets. Ouers, Skoonouers vriende en familie wat inmeng in die huwelik. Inmenging in jou oortuigings,

 

 
  View Innemend

INNEMEND 

Innemend  b.nw & bw.  Lieftallig, bekoorlik, Sjarmant, Minsaam, grasieus, mooi, gevoelig, Ook: bv. "het 'n slag met kinders" Persoonlikheid wat 'n mens se guns wen.

Jou huweliksmaat voel jy is innemend en prakties en voel jy gee om vir julle huwelik en vir mekaar. Jy is ’n opregte en betroubare mens. Jou huweliksmaat kom dikwels na jou toe met probleme, want jou maat dink jy is die enigste persoon wat verstaan en wat dus kan help.

 
  View Inplanting of Protese

INPLANTING  of PROTESE 

Inplanting of prostese  b.nw. aan die liggaam aangeheg, kunsmatige invoeging, kunsmatige liggaamsdeel, soos 'n bors protese na 'n mammektomie

 
  View Inskiklik

INSKIKLIK 

Inskiklik  b.nw.  Toegewend, laat baie toe, tegemoedkomend, konsessie, inwilligend, verdraagsaam, gedwee,

4Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby Fil 4:4-5 NV

 Hulle moet inskiklik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Tit 3:2 NV

 

 
  View Intelligensie

INTELLIGENSIE 

Intelligensie  b.nw &bw.  skranderheid, verstandelike vermoë, vermoë om tot insigte te kan kom, slim persoon, wyse besluitneming,

 
  View Intensie

INTENSIE  

Intensie  b.nw.  van voorneme, doel, oogmerk,  bedoeling, opsetlik, voorbedagtelik,

 

 
  View Interessant

INTERESSANT 

Interesant  b.nw. &bw.  trek die aandag, belang inboesem, belangwekkend, belangstelling kweek,

 

 
  View Internet Seks

INTERNET SEKS 

Internet seks  ww.  Die vraag ontstaan, is dit dalk 'n vorm van afgodery met Satan se Tempel Prostitute? Sien ook Pornografie

Virtual reality is reality according to the Word of GOD!

28Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ’n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. Mat 5:28 NV

Moenie julleself om die bos lei nie. Mense wat seks misbruik, of wat seks met persone van dieselfde geslag het, mense wat hulle nie steur aan die reëls van die huwelik nie, wat agter allerhande valse gode aanloop en wat ander se goed vat, sal nooit die binnekant van God se nuwe wêreld sien nie.  1 Kor 6:9 BV

Vir een ding is ons liggame nie bedoel nie en dit is om net instrumente vir seks te wees.  1 Kor 6:13 BV

 
  View Intiem

INTIEM 

Intiem  b.nw. & bw.  in my binneste aanwesig, noue verband, innig, my diepste geheime ken, geslagtelike gemeensap, geen afstand tussen ons, liefdes verbinding, huisvriend,

 Julle sal dan agterkom hoe intiem die verhouding tussen My en my Vader is. Net so intiem sal julle verhouding met My en my verhouding met julle wees. Joh 14:20 BV

Julle verhouding met Hom moet so heg en intiem wees soos die band tussen ’n boom en die aarde waaruit dit groei. Kol 2:6 BV

 
  View Invloedryk

INVLOEDRYK  

Invloedryk  b.nw.  veelvermoënd, ryk, magtig, welgesteld, bemiddeld, belangrik,

Om die waarheid te sê was ek maar skrikkerig, want ek het geweet ek is nie iemand wat belangrik of invloedryk is nie. Ja, my boodskap was eenvoudig. 1 Kor 2:3 BV

 
  View Ideale Man

 

Die Ideale Man: Solank daar sonde in die samelewing is, sal dit moeilik wees om die ideale mens op aarde op te spoor. Die waarheid is, daar is niemand sonder foute nie, selfs nie een nie! Hieronder volg 'n paar riglyne waarna 'n man moet streef om die etiket van "Ideale Man" te kan dra! Eerstens volgens 'n opname wat onder duisende vroue gemaak is en dan onder die riglyne wat God in die Bybel aanbeveel.

Wat vroue in 'n ideale man wil hê

Vroue van Ouderdomsgroep 25 se keuse vir 'n ideale man

 1. Baie aantreklik
 2. Sjarmant
 3. Finansieel suksesvol
 4. Simpatieke luisteraar
 5. Sin vir humor
 6. Liggaamlik Fiks
 7. Modieuse kleredrag
 8. Goeie maniere en verfynd
 9. Gee verrassing geskenke
 10. Verbeeldingryk en romanties

Vroue van ouderdomsgroep 40 se keuse vir 'n ideale man

 1. Aantreklik, verkieslik hare op die kop
 2. Elegant, maak kar se deur oop en trek stoel uit.
 3. Genoeg geld vir 'n lekker ete
 4. Meer luister as praat
 5. Lag vir my grappies
 6. Kruideniersware kan dra
 7. Hou van tuis gekookte kos
 8. Verjaarsdae en huweliksherdenking onthou
 9. Minstens een maal per week romanties raak
 10. Moet 'n das besit

 Vroue van ouderdomsgroep 55 se keuse vir 'n ideale man

 1. Nie te lelik nie - bles of kaalkop is aanvaarbaar
 2. Moet nie ry voor ek in die kar is nie
 3. Goeie werk - eet af en toe uit
 4. Knik kop wanneer ek praat
 5. Onthou gewoonlik 'n grap se kern
 6. Fiks genoeg om kaart te speel
 7. Dra 'n hemp wat sy maag toemaak
 8. Wil meer as skyfies hê vir 'n romantiese aand
 9. Onthou om die toilet sitplek af te slaan
 10. Skeer meeste naweke

Lees gerus die res van hierdie verwagtinge in Diana Hagee se boek "Wat elke vrou in 'n man wil hê."

Dit is hieruit duidelik dat die mens se sin vir waarde verander soos wat die jare aanstap en die minder belangrike sake eenkant toe geskuif word. Verder is dit duidelik dat die mens se keuses nie op die dieper waardes van die huwelik fokus nie, maar meer op die uiterlike dinge soos voorkoms, geld en eie sake. Laastens is dit duidelik dat vroue al gaande minder verwagtinge het vir hulle huwelik en meer gelate die omstandighede aanvaar soos dit voorkom. Let veral daarop dat die verwagting hierbo só geskryf is dat daar tog 'n tikkie humor in te vinde is. Die kern van hierdie artikel word hieronder gevind en elke Bybel teks kan gerus opgelees word. Dit sal hierdie beeld wat ons wil uitbeeld volle kleur verleen. Dit is ons weergawe van die ware "Paint by Numbers" beeld vir die ideale man of voortreflike eggenoot in die huis.

Vader God se riglyne vir 'n ideale man

 1. Leier van huishouding 1 Kor 11:3 Efe 5:23
 2. Respekvolle optrede 1 Pet 3:7
 3. Liefdevol Efe 5:25-33; Kol 3:19
 4. Man van een vrou 1 Kor 7:2-4
 5. Lewenslank getrou Mat 19:3-9
 6. God se beeld draer Gen 1:26
 7. ‘n Man wat nie hoef te swoeg en sweet om vir sy familie te sorg, maar in die totale voorsiening van God leef Sp 8:2
 8. Eenwording met sy vrou Mt 19:5.
 9. Intiem Heb 13:4 Gen 31:4-7.
 10. Hou die huweliksverbond ooreenkoms Mal 2:4
 11. Waardige seks maat Ps 45:11
 12. ‘n Man wat sy vrou bo alles en almal plaas en hom oor haar ontferm Gen 2:24

Hier word gefokus op die sake wat permanente eenwording met mekaar en met God bewerkstellig. Hier word dan ook ons Hemelse Vader se hart van liefde en erbarming vir die mens deurgegee en afgestempel. Wat 'n verskil!

 
  View Inspirasie

INSPIRASIE 

Inspirasie  b.nw. & bw.  skeppende krag of drang, geestelike prikkel, besieling,  innerlike vuur,  digterlike inspirasie, 

 

’n Gelowige se woorde kan baie vir mense beteken. Dit is ’n onuitputlike bron van inspirasie.  Spr 10:11 BV

 

 
  View IngetoŽ

Ingetoë

Ingetoë  b.nw & bw. beskeie, nederig, terughoudend, stemmig, besadig, sedig, bestendig, asketies, effens ingesluit, introvert

Toon geen emosies en gevoelens en onderdruk entoesiasme d.w.s. swygsaam

9Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoë moet wees. Hulle versiering moenie haarkapsels en goud of pêrels of duur klere wees nie, 10maar goeie werke, soos dit vroue betaam wat openlik bely dat hulle God dien. 1 Tim 2:9-10 NV

 Vraag 108: Wat leer die sewende gebod ons ?

Antwoord: Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe sowel binne as buite die huwelik.
 

 
  View Idealisties

IDEALISTIES

Idealisties b.nw & bw.  verbeelding, eksperimenteel, edelmoedig, utopies, groothartig, kreatief,

Visualiseer dinge in hulle perfekte form en skep 'n behoefte om self ook daarvolgens te presteer.

’n Luielak doen niks nie. Hy slaap hom honger en eet hom weer vaak. Hy sal nooit sy ideale waar maak nie, nooit lekker kan leef nie. Pr 19:15 BV

Dit is lekker as ons ideale waar word. Slegte mense bereik niks nie, want hulle sukkel om hulle verkeerde dade te los.Pr 13:19 BV

 

Wanneer jou lewenshouding te idealisties is en nie met jou vermoëns klop nie, kan dit jou spanningslyn negatief beïnvloed. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 
  View Introvert

INTROVERT

Introvert  s.nw. & b.nw. swyger, ingekeer, eenselwig, gereserveerd, stilbly, alleenloper,

Die introvert se aandag is op sy eie innerlike toegespits. Hy leef in homself.

 

My introversie is soms ook 'n beperking net soos die ander mense beperkings het

It’s been a great relief to acknowledge publicly that I am an introvert, that I get physically weary from being around large groups of people, and that there’s nothing wrong with me when I do.

I recognize in order to fulfill my pastoral responsibilities, I have to be in many such settings. But I don’t have to agonize about my discomfort or doubt my calling. It’s one part of ministry where I’ll never be comfortable.
Sharing the fact can also help my congregation understand when I don’t get involved in community affairs as did my predecessor—and when I don’t come off as well when I do.
Shelley, Marshall: Deepening Your Ministry Through Prayer and Personal Growth : 30 Strategies to Transform Your Ministry. 1st ed. Nashville, Tenn. : Moorings, 1996 (Library of Christian Leadership), S. 281
 

'n Introvert kan maklik stil word voor God

For introverted people the choice for solitude is fairly easy. Their temperament inclines them to get away from people. For extroverts being alone is almost unthinkable, because they draw energy from being with people. Solitude is important for extroverts, but it comes at a greater cost and must be managed in small doses.
Eyre, Stephen D.: Drawing Close to God : The Essentials of a Dynamic Quiet Time : A Lifeguide Resource. Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, 1997, c1995
 
  View Jags

JAGS 

Jags  b.nw. & bw.  (plat) heftige paringsdrang ontwikkel, katools begin raak, geslagsdrange manifesteer, troulustig optree, verspot, laf begin raak, sinnelik of sensueel, selfs sedeloos (buite die huwelik) optree, blasfemisties, wellustig, eksebisionisties, verleidend, skurf, onwelvoeglik

Binne die huwelik is dit 100% normaal op sy regte plek en tyd.

 
  View Jaloesie

JALOESIE   

Jaloesie  b.nw.  afgunstig op mekaar, naywer teenoor mekaar, kleinlik optree, mekaar onreg aandoen,

13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Rom 13:13 NV

 
  View Jeukerigheid

JEUKERIGHEID 

 Jeukerigheid  b.nw.  kriewelrige drang, begerigheid, vleeslike begeerte, wulpsheid, wellus, verlangend, sinlikheid, katoolsheid, geilheid, liggeraaktheid,

 
  View Jesebel

JESEBEL- Isebel

Jesebel s.nw. goggelose, skaamtelose, vals, wrede, slegte vrou. Ook die wisselvorm van Isebel.

 31Dat hy voortgegaan het met die sondes van Jerobeam seun van Nebat was nog die minste; hy het ook met Isebel dogter van koning Etbaäl van die Sidoniërs getrou en die god Baäl begin dien en hom aanbid.1 Ki 16:31 NV

7Toe sê sy vrou Isebel vir hom: “Jy is mos die een wat oor Israel regeer! Gaan eet nou en moet jou nie bekommer nie. Ék sal die wingerd van Nabot die Jisreëliet vir jou gee.” 8Sy skryf toe briewe in die naam van Agab en sit sy seëlafdruk daarop, en sy stuur die briewe aan die leiers en die ampsdraers van Nabot se stad. 1 Ki 21:7-8NV (Lees die hele gedeelte tot vers16.)

22bMaar hy antwoord: “Wat? Vrede? Met al hierdie hoerery en toordery van jou ma Isebel se afgodsdiens?” 2 Ki 9:22 NV

20Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. 21Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. 22Kyk, Ek gee haar aan ’n siekbed oor, en die mense wat met haar owerspel gepleeg het, aan swaar lyding—as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie. 23Haar volgelinge sal Ek deur ’n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit Ek is, die Een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Op. 2:20-23 NV

Eienskappe van 'n Jesebel Gees

'n Vrou met 'n Jesebel gees word geken deur haar opponerende en negatiewe aksies teen haar man en ook ander mans. Sy wil die "Broek Dra" in die huis. Sy veroorsaak rebellie in die huishouding en bring verdeeldheid. Baie kere is 'n vrou nie eers bewus dat sy met 'n Jesebel Gees optree nie, totdat sy daarop attend gemaak word. Dan behoort sy 'n daadwerklike proses te begin om haar oorheersing oor haar man, af te sny. Sy kom daarmee weg as haar man 'n Anan gees openbaar wat haar toelaat om rebellie en verdeeldheid te saai. Manne moet dit geensins toelaat nie. Vat dit op 'n mooi en simpatieke metode vas, neem dan gesag. Roei dit uit en neem outoriteit in die huishouding. Die Jesebel gees in 'n vrou is nie volgend God se orde nie. Hierdie moet nie verwar word met 'n vrou wat Koleries is en haar berekende mening lig oor 'n saak nie. Dit is ook nie die vrou wat Salomo van praat in Sp 31 nie. Hierdie vrou is wat volgens die naam betekenis soos hierbo beskryf, optree!

 

 

 
  View Kaal

KAAL  

 Kaal  b.nw. Moedernaak,mense wat nie klere dra nie,Iemand wat (nagenoeg of heeltemal) kaal loop; naakloper, kaalgat, poedelnaak, nudis:
 
Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Gen 2:25

In jou ontrou aan My het jy jou kaal uitgetrek, op jou bed geklim en vir jou minnaars plek gemaak. Jes. 57:8

Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Hos 2:9

Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie." Open. 16:15


Sien ook Naak en Naakstudies, ens.
 
 
  View Kaal Swem

KAAL SWEM 

Kaal Swem  "Skinny Dip"   In die huwelik is dit 'n opwindende uitnodiging wat die vrou aan haar man kan rig om 'n opwindende aand mee af te skop.

Geniet dalk 'n skemer kelkie saam langs die swembad en daag hom uit om saam met jou kaal in die swembad te spring. Begin dan dadelik uittrek en stap om die swembad en nooi hom om in te duik en jou te kom haal! Of so iets van die aard, maak 'n plan, enige plan sal werk!

Sorg net dat julle minstens 90% BESKUT & veilig is voor julle dit doen!

 
  View Kama Sutra

KAMA SUTRA  

Kama Sutra  s.nw.  Kamasutra, Erotiese kuns van seksuele  intiemheid.

Die Kama Sutra is ‘n ou Indiese Hindoe teks wat algemeen aanvaar word as die maatstaf vir hulle godsdienstige seksuele gedrag. In die Sanskrit, literatuur van die 4e eeuse skrywer Mallanaga Vatsyayana word ‘n gedeelte afgestaan aan raad oor praktiese seksualiteit en geslagtelike gemeenskap. Die boek bestaan blykbaar uit sewe hoof afdelings. Die oorsprong van die Kama Sutra dateer blykbaar uit versamelings van so vroeg as die 2e eeu.
 
Die Hindoe geloof bestaan uit “vier kern doelwitte vir die lewe”:
 1. Dherma – deugde, voortreflikheid, of doeltreffendheid van die menslike lewe.
 2. Artha – Materiele welvaart en verkryging van weelde
 3. Kama – Heilige estetiese en erotiese plesier
 4. Moksha – bevryding, vrylating of verlossing na die dood
 
"Dharma is better than Artha, and Artha is better than Kama. But Artha should always be first practised by the king for the livelihood of men is to be obtained from it only. Again, Kama being the occupation of public women, they should prefer it to the other two, and these are exceptions to the general rule." Richard Burton: Kama Sutra (1883)
 
Die woord Kama beteken sensueel of seksueel en Sutra beteken letterlik ‘n garingdraad of string wat iets bymekaarhou. Hulle So kan dit dus gesien word as die geloof formules of dissiplines in ‘n handboek vervat oor aspekte van die Hindoe geloof met inbegrip van seks. Kamasutra moet deur al 5 sintuie beleef word gedurende die seksdaad. Dus, hoor, voel, sien, proe, en ruik.
 
Die “dissipline van Kama” is ‘n bepaling wat afkomstig is van Nandi, die heilige bul waarop Shiva hulle hoof god ry. Sy deurwagter, was in vervoering deur sy gewyde seksuele uitings met sy godin vrou Parvati (die opperste moeder godin) en ook emosioneel aangeraak tydens die liefdes daad tussen die afgod Shiva en sy vrou Parvati.
 
Hieruit is dit baie duidelik dat die Kama Sutra ‘n heidense afkoms het, daarom moet Christen met groot omsigtigheid hierdie soort raadgewing vanuit die Kama Sutra benader en nie die afgod vereer nie maar die huwelik versterk deur sommige van die posisies te probeer. Daar het onlangs ‘n boek verskyn van ‘n Poolse Katolieke Priester met die titel: Christian Kamasutra

Kamasutra is 'n seks tegniek wat vir die jonger en soepel persone ontwerp is. Sommige posisies is hoogs akrobaties en moet nie eers oorweeg word deur ouer persone nie. Elke posisie behoort met versigtigheid beoefen te word totdat die paartjie die kuns bemeester het. Daar is 'n firma in Kaapstad wat spesiaal 'n Kamasutra Sofa vervaardig om al hierdie posisies haalbaar te maak. Hulle het ook illustrasies van die posisies op die "golfie stoel" Ons sal daardie bankkie sommer "Ou Ryperd" noem! Probeer dit gerus maar moenie vir ons kwaad wees as dit "hom stomp teen jou lyf afbreek nie". Geniet dit sonder die veroordeling van 'n religieuse aspek daaraan gekoppel - God het seks in sy totaliteit geskep vir die huwelik en nie die Duiwel of ander godsdienste nie.

 
  View Kameraadskap

KAMERAADSKAP 

Kameraadskap  b.nw.  genant, wapenbroer, maatskap, genootskap, in assosiasie, proefhuwelik, huweliksmaat, bystand, verbondskap, verbondenheid

2Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede  Han 2:42 NV

6Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, 7in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul Kol 2:6 NV

 
  View Kanker

KANKER 

Kanker  s.nw.  Kwaadaardige woeker geswel wat vinnag versprei en degenereer tot verswelling. (karsinoom sowel as sarkoom) Treurende vergaan, om wesenlik te verloor, wegsterf,
 
4’n Bekwame vrou is vir haar man ’n aanwins en ’n vreugde, maar een wat haar skandelik gedra, is vir haar man soos ’n kanker wat aan sy liggaam vreet  Sp 12:4 LB
 
30’n Kalm gemoed is goed vir ’n mens se gesondheid, maar afguns is soos ’n kanker wat aan jou liggaam vreet.  Sp 14:30 LB
 
  View Kantoor Seks

KANTOOR SEKS

Kantoor Seks  ww. losbandig intiem verkeer buite die huwelik deur kantoor genantes

En jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê om jou met haar te verontreinig nie. Lev 18:20 OV

Die beste raad hiervoor is: Bly uit die bed (kantoor) tensy jy alleen soontoe gaan!
 

 
  View Kerkbywoning

KERKBYWONING 

Kerkbywoning  b.nw. kerkbesoek, kerkgesind,

24Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. 25Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom. Heb 10:24-25 NV
 

Kerkbywoning behoort nie 'n godsdienstige gewoonte te word nie, maar eerder die verdieping en opbou van die siel. Indien jou kerk nie dit bied nie, behoort jy te skuif na 'n geestelike huis waar jy geestelik opgehef kan word!

 
  View Kinders

KIND 

Kind  s.nw.  jong onvolwasse mens gewoonlik met verwysing na niemand jonger as 13 jaar,  ook ongebore kind, kan ook wees in die sin van ek bly steeds my ouers se kind.

 

14     Maar Jesus sê: Laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na My te kom nie; want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele.
15     En Hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. Mat 19:14 OV

Sien ook Jan Potgieter se mooi kinderfoto's wanneer hierdie koppel gevolg word. Kinders is 'n geskenk van God en ons kan Sy juwele nie verwaarloos nie, ons sal eendag rekenskap moet lewer van ons rentmeesterskap oor hierdie saak.

 
  View Klein Skaamlippe (Labia Minora)

Klein Skaamlippe of LABIA MINORA 

Labia Minora of klein skaamlippe s.nw. kleiner skaamlippe van die vrou se geslagsdele wat net binne die Labia Majora sit,

 
  View Kleredrag

KLEREDRAG  

Kleredrag  b.nw.  Dit verwys na die soort klere wat 'n persoon dra. Bv. Uitspattig, modieus, vatsoenlik, modern, tradisioneel, volkseie, swierig, weird, uniform, daardie paartjie is altyd smaakvol geklee, kostuum, transvertisties, onversorgd, slordig, kokketterig dws Wulps (sexy)
 
maar die vrou is die heerlikheid van die man. 1 Kor 11:9 OV

9Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoë moet wees. 1 Ti 2:9

2 My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie Jak 2:1 NV

 
 
  View Klimaks

KLIMAKS 

Klimaks b.nw.  hoogtepunt, toppunt, fyndraai, orgasme bereik,

Met seksuele liefde word bedoel die hunkering na mekaar se liggame. Seksuele liefde is vol emosie, drif en geslagsbehoeftes. Die ekstase van liggaamlike streling en die genieting van seksuele bevrediging en orgasme verdiep intimiteit in die huwelik. Seksuele liefde is die wedersydse genot van twee mense wat mekaar met liggaamlike stimulering en geslagsgemeenskap plesier gee. Seksuele liefde is die hoogtepunt en dieptepunt van huweliksliefde. Dit laat die liefde in vreugde en nabyheid ontspan. Romantiese liefde en seksuele liefde verhoog die belewings- en ervaringsmoment van huweliksliefde.Louw, Daniel: Liefde is vir altyd : 'n huweliksgids vir verloofdes en getroudes. Kaapstad : Lux Verbi, 1997, c1996
 
  View Klitoris

KLITORIS 

Klitoris  s.nw.  Tikkelaar, vroulike geslagsdeel wat in die middel aan die bokant van die skaamlippe gevorm is. Die sagte stimulasie hiervan sorg hoofsaaklik  vir haar orgasme,

 
  View Klitorishoed

KLITORISHOED 

Klitorishoed  s.nw.  sagte gedeelte net bokant die klitoris wat amper 'n pet of hoed vorm

 
  View Kommunikasie

KOMMUNIKASIE  

Kommunikasie  b.nw.  Verbale of nie-verbale kommunikasie, mededeling, uitruil van inligting,

 29Die Here is ver van die goddeloses af, maar Hy hoor die gebed van die regverdiges. Sp 15:29 NV

Kommunikeer of kom in die moeilikheid!...At Goote

Sien Huwelikskommunikasie vir meer inligting

 
  View Kompeterend

KOMPETEREND

Kompeterend  b.nw.  wedywerend, mededingend, opponerend, Mans is meer geneig om kompeterend te wees as vroue!

Verander elke situasie, gebeurtenis of speletjie in 'n wedstryd en wil dan altyd wen.

 15Dit is wel waar dat daar party is wat mense van Christus vertel omdat hulle op my jaloers is en met my wil kompeteer, maar daar is ander wat dit met goeie bedoelings doen. Fil 1:15 LB

 
  View konflik

KONFLIK 

Konflik  ww.  botsing van teenstrydige gevoelens tussen mekaar, dualistiese siening oor dieselfde onderwerp, ontstaan uit die Sielsdimensie van die mens, slaan, innerlike tweestryd, teenstrydigheid, worsteling, stuursheid, bitterbekkigheid, knorrig teenoormekaar,

Harde woorde breek harte

 31Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea liefhet nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Ragel kinderloos gebly het.

32Lea het swanger geword en ’n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, “want,” het sy gesê, “die Here het my smart raakgesien. Nou sal my man my liefhê.”
33Lea het weer swanger geword en ’n seun in die wêreld gebring en sy het gesê: “Die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang nie. Daarom het Hy my hierdie seun gegee.” Sy het hom Simeon genoem.
34Sy het weer swanger geword en ’n seun in die wêreld gebring. Toe sê sy: “Na hierdie keer sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al drie seuns vir hom in die wêreld gebring.” Daarom het sy die seun Levi genoem.
Die naam Ruben herinner aan die Hebreeuse woorde vir “my smart raakgesien”.
Die naam Simeon hou verband met die Hebreeuse woord vir “hoor”.
Die naam Levi hou verband met die Hebreeuse woord vir “gebind wees”. Gen 29:31-34 NV

Sien Konflik Hantering vir meer oor die onderwerp

 
  View Konflik Hantering

KONFLIK HANTERING  

 Konflik Hantering  b.nw.  probleemoplossing, kuese tussen twee norne, kompromie aangaan, akkomodasie vir die ander party se siening, antagonisme demp,
 
12Verder het Haman gesê: “En dit is nie al nie, koningin Ester het selfs niemand behalwe vir my saam met die koning uitgenooi na die maaltyd wat sy voorberei het nie. Ek is ook vir môre saam met die koning deur haar uitgenooi. 13En tog bevredig dit alles my nie so lank ek die Jood Mordegai in die poort van die paleis sien sit nie.” Ester 5:12-13 NV

 19Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie, en niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Mat 12:19 NV

9     Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Mat 5:9 OV

 Sien ook Lang Beskrywing hieronder

 
  View Konvensioneel

KONVENSIONEEL

b.nw. & bw.  Karakterloos, geesterloos, gebruiklik,  sonder selfstandigheid, eerloos, allerdaags, "Plain Jane", burgerlik, platvloers,

 

 
  View Koophuwelik

KOOPHUWELIK 

b.nw. & bw.  Bruidskat, bruidsprys, ww. lobôla,

Word nie meer algemeen in Suid Afrika gebruik nie. Dit het ook in die verlede die onlosmakende band tussen die twee families gesmee. Instelling by Afrika volke waardeur ’n jong vrou as vrou verkry kan word teen betaling van ’n bepaalde aantal beeste. Wanneer die man die lobôla betaal het, kon die ouers nie die bruid terugneem nie

Odendal, F.F.: Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Midrand : Perskor Uitgewery, 2000

 
  View Koppig

KOPPIG 

b.nw. & bw.  halstarrig, eiesinnig, ontoegeeflik, eiewillig, dwarstrekkerig, moeilik, hardegat, hardkoppig, verstar, obstinaat, hardekoejawel,

 20 Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. 21 Baie planne is in ’n man se hart, maar die raad van die Here, dié sal bestaan. Sp 19:20-21 OV

 
  View Kragdadig

KRAGDADIG 

Kragdadig b.nw. &bw.  met krag, met inspanning, met energie, moeite doen om te verander. - "Hy het kragdadig tot Bekering gekom"

'n Bevelende persoonlikheid wat ander traag sal wees om teen te staan

 33Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het, en die genade van God was groot oor hulle almal.  Hand 4:32-33 NV

20“Daarom,” so sê die Here my God, “pluk Ek die toorbande van julle arms af, die bande waarmee julle mense soos voëltjies in julle mag gekry het, en laat Ek die mense vry vir wie julle so in julle mag gekry het. Eze 13:20 NV

 
  View Kreatiewe Liefde

KREATIEWE LIEFDE 

Kreatiewe Liefde  b.nw & bw.  skeppende liefde, tegniekvolle liefde, kunstige liefde,

'n Drukkie is  'n groot geskenk! "One size fits all"!

 1. Skryf 'n liefdesgedig op 'n stukkie papier en los dit onder haar/ sy kopkussing
 2. Knik vir haar in 'n winkel waar sy klere aanpas
 3. Speel 'n soentjie speletjie
 4. lees die boek "Making Love Last"
 5. Sien ook ROMANSE WENKE VIR MANS 
 
  View Kreatiewe Seks

KREATIEWE SEKS 

Kreatiewe Seks  b.nw. & bw.  Seks binne die huwelik bemeester op 'n nuwe metode, doen dit op 'n heel oorspronklike wyse, bv, doen dit  voor die spiël, in die kombuis, ens.

"How to teach an old dog new tricks"

Onthou, selfs op ouderdom 80 kan daar 'n nuwe poging opgedis word! Seks is deur God vir ons gegee om binne die huwelik geniet te word en Hom daarmee te verheerlik. Satan het dit verdraai en ons probeer flous met immorele seks as die maatstaf vir genot. Die teendeel is waar en dit is dat seks binne die huwelik die norm is vir genot! Om mee te begin. Hier is nie skuld gevoelens nie. Noem gerus vanuit jouself nog 'n paar voorbeelde.

 
  View Kwalifikasies

KWALIFIKASIES 

b.nw & bw.  bevoegtheid vir die huwelik, geskikte opleiding vir sy taak, toepaslike naskoolse studies, kursusse voltooi, toepaslike literatuur bestudeer om antwoorde te bekom,

Bv. Ons het hierdie webblad taak aangepak met die nodige insig en literatuur tot ons beskikking. Sien ons verwysingbronnelys onder literatuur hierbo!

Onthou hierdie stelling:

"God does not necessarily use the equipped, but he always equip those He use"

Wysheid is nie geleerdheid of goeie kwalifikasies nie. Dit het met lewensgedrag te make, met die manier waarop jy lewe Sp 1:1 BV

 
  View Kruie

KRUIE 

ww.  letterlik: plante wat geneeskragtige eienskappe besit, kruie verleen smaak aan kos,

2Sy het na Jerusalem toe gekom met ’n baie groot gevolg en ook kamele wat belaai was met kosbare kruie en ’n groot hoeveelheid goud en edelstene.  1 Kon10:2 NV

Die hare word spierwit soos amandelbloeisels en ’n mens beweeg met moeite. Om kruie te drink, help dan ook nie meer nie.  Pr 12:5 LB

 
  View Kosmaak

KOSMAAK 

ww.   Voedselvoorbereiding vir die gesin, kookkuns, kos gaar maak, garneer,

Dit bly vir my as Man 'n voorreg om my vrou in die kombuis te help!

 

 
  View kinderopvoeding

KINDEROPVOEDING 

ww. Sluit in: Kleuter,peuter, skoolgaande tot net voor jong onvolwassenes se opvoeding,

Kinderopvoeding is die "Die grootste geskenk aan die toekoms"

 Kinders, neem die opvoeding wat ’n vader julle gee, ter harte; slaan daarop ag, sodat julle kan leer wat insig is, 2want wat ek julle leer, is goed; moenie die onderrig wat ek gee, versmaai nie. 3Ek was ook eenkeer ’n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. 4My vader het my toe ook geleer en vir my gesê: “Wat ek jou sê, moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe. 5Sorg dat jy wysheid bekom, en insig! Moenie my woorde vergeet en daarvan afwyk nie; 6maak die wysheid jou metgesel, dit sal jou beskerm; as jy dit liefhet, sal dit jou veilig bewaar. 7Die wysheid kom eerste. Sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het, om insig te kry! 8Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dit sal jou ’n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. 9Dit sal jou lewe versier, dit sal vir jou ’n sierlike kroon wees.” 10Luister, my seun, en aanvaar wat ek jou sê; dit sal jou lewensjare baie maak. 11Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. 12As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie. 13Hou vas aan wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie; Sp 4:1-13

 
  View Kennis

KENNIS 

s.nw. bekwaam, om te weet, deur en deur ken, wandelende Woordeboek, bekendheid, kognisie,

U hoef nie Kollage by te woon vir 'n Woord van Kennis nie...Harold Hill

3’n Mens wat verstand het, loop nie met sy kennis te koop nie, maar dwase mense wys openlik hoe min hulle weet. Spr 12:23 LB

18’n Mens wat sy eie idees verkondig, wil graag hê mense moet hom eer. Maar as iemand die een eer wat hom gestuur het, is hy betroubaar en opreg. Joh 7:18 LB

7maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Gen 2:17 NV

  2Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 Kor 13:2 NV

 
  View Kindergebede

 KINDERGEBEDE

Leer jou kind Bid

Ons Vader in die hemel, U is groot en heilig. Gee dat almal hier op aarde groot eerbied vir U sal hê. U is die Koning van hierdie wêreld en ook van die wêreld wat nog kom; laat u nuwe wêreld tog gou aanbreek.

Dit wat U wil hê, gebeur in die hemel; gee dat almal hier op aarde ook sal doen wat U wil hê. Gee ons vandag genoeg om van te leef. Vergeef ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teen ons optree nie. Help ons om nooit te swig voor versoekings nie, en beskerm ons wanneer die duiwel ons wil verlei om sonde te doen.” BV

True prayer is not to be found in the words of the mouth, but in the thoughts of the heart. Gregory the Great

 

 

 

 

A Father’s Prayer

By General Douglas MacArthur in the early days of World War II while in the Pacific:

Build me a son, O Lord, who will be strong enough to know when he is weak, brave enough to face himself when he is afraid, one who will be proud and unbending in honest defeat, and humble and gentle in victory.
Build me a son whose wishes will not take the place of deeds; a son who will know Thee—and that to know himself is the foundation stone of knowledge.
Lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge. Here let him learn to stand up in the storm; here let him learn compassion for those who fail.
Build me a son whose heart will be clear, whose goal will be high; a son who will master himself before he seeks to master other men; one who will reach into the future, yet never forget the past.
And after all these things are his, add, I pray, enough of sense of humor, so that he may always be serious, yet never take himself too seriously. Give him humility, so that he may always remember the simplicity of true greatness, the open mind of true wisdom, and the meekness of true strength.
Then, I, his father, will dare to whisper, “I have not lived in vain.”
 

General Douglas MacArthur stated:

History fails to record a single precedent in which nations subject to moral decay have not passed into political and economic decline. There has been either a spiritual awakening to overcome the moral lapse, or a progressive deterioration leading to ultimate national disaster.
 
MacArthur, Douglas. “A Father’s Prayer,” composed in the early days of World War II while in the Pacific. Major General Courtney Whitney, MacArthur: His Rendezvous with History (Alfred A. Knopf, Inc, 1956; Time, Inc., 1955).
 
  View Kindermolestering

KINDERMOLESTERING

ook KINDER MOLESTERING

Seksuele Kindermolestering b.nw. verkragting, boosaardigheid, aanranding, perverteer, kinderfoltering,

 Have I not charged the young men not to molest you? Ru 2:9b Amp

Seksuele Kindermolestering

Definisie vir seksuele kindermolestering

Kinder seksuele molestering kan beskryf word as ‘n blootstelling van seksuele dade op kinders wat inherent oor die onvermoë beskik om emosioneel, volwassenheid en verstandelike ontwikkeling beskik om te verstaan of ten volle te weet wat sulke dade beteken of waaroor dit gaan. Hierdie dade sluit nie noodwendig seksuele dade of fisiese geweld in nie, merendeels ook manipulasie en fnuik spel. Outoriteit en mag bevoordeel die oortreder om die kind tot oorreding te stem.Die karakteristieke en motiverings van die molesteerder verskil van persoon tot persoon. Sommige sal seksueel optree om hulle dominansie oor ander te beklemtoon; ander mag molestering inisieer om hulle eie seksuele drange te stimuleer.
Definisies vir seksuele kindermolestering verskil nogal drasties in siening maar hoofsaaklik stem meeste kundiges saam dat dit die betasting dade van borste, genitalieë, oraal, en anale seks en vaginale geslagsgemeenskap insluit. Die definisies is meestal uitgebrei om ook kontaklose gebeure soos kinder pornografie en die vertoon van seks dade aan kinders in te sluit.
 

Omvang van kindermolestering

Die omvang van kindermolestering is eintlik onbekend. Meestal uit skaamte en stigma wat met kindermolestering saamgaan. Baie slagoffers maak nooit hulle ondervindinge bekend nie. Die laaste 25 jaar het dit na vore gekom dat molestering toeneem of meer bekend gemaak word as in die verlede. Slagoffers kom uit alle ekonomiese vlakke en kulture en rasse van die samelewing. Huidig word beraam dat kindermolestering tussen 12% - 40% voorkom, afhangende van populasie groep.
 

Statistiek vir kindermolestering

Statistiek is gewoonlik net ‘n aanduiding van ‘n groter onderliggende probleem wat nie aangespreek word nie. Kyk hierna en wees paraat. Leer jou kind om paraat te wees.
 
 • 22% van dogters jonger as 13 jaar erken dat gedwonge seks by hulle voorgekom het.
 • 20% van meisies tussen graad 6 en 12 erken dat hulle seksueel gemolesteer was.
 • 7% van dogters tussen graad 3 en 8 rapporteer ook seksuele molestering.
 • 65% van die meisies wat gemolesteer is erken dat hulle meer as een keer gemolesteer is.
 • 57% erken dat dit ‘n familielid was.
 • 53% verklaar dat dit by hulle ouerhuis gebeur het.
 • 16% oor die breë front gesien, rapporteer volwasse vroue dat hulle een of ander vorm van kindermolestering ondervind het.
 • 18% van Amerika se vroue is verkrag of het ‘n noue ontkoming gehad.
 • 22% van hulle was jonger as 12 jaar.
 • 32% van hulle was tussen 12 en 17 met hulle eerste verkragting
Inligting verkry vanaf die Amerikaanse Akademie vir Traumatiese Stres. Ek is oortuig dat ons Suid Afrikaanse statistiek selfs slegter vertoon!
 

Algemene Simptome nadat kindermolestering plaasgeving het

Algemene simptome wat na ‘n molestering begin voorkom en wat gereeld by volwasse persone voorkom wat moontlik deur hulle traumatiese kindermolestering ondervinding veroorsaak is en nie geestelik verwerk is nie. "'n Mens kan jouself gelukkig as as jy die hartseer van jou kinderjare kan ontgroei en verwerk voordat jy 40 jaar oud is"...aldus die beroemde sielkundige Dr. Hannes Jonker. Nie al hierdie simptome kom by almal voor nie, maar wanneer meer as een hiervan gemerk word, is dit raadsaam om dieper ondersoek in te stel.
 • Fisiese afwykings
 • Psigologiese afwykings
 • Gedrag afwykings
 • Chroniese buik of maag pyn
 • Gastro intestinale ongemak
 • Spier en skelet siektes soos Artritis, gewrig probleme, rumatiek, tennis elmboog, inflammatoriese siektes, ens.
 • Vetsug en eetlus afwykings
 • Slapeloosheid en slaap afwykings
 • Seksuele disfunksie
 • Depressie, vrees en angs
 • Asma en asemhaling aandoenings
 • Verslawing
 • Kroniese Migraine
 • Kroniese nek en rugpyn
 • Post traumatiese stres
 • Herhalende self besering - ongeluksvoël
 • Selfmoord neigings
 • Lieg, steel, wegloop
 • Swak geboorte beperking beginsels
 • Kompulsiewe seksuele behoeftes – onbeheerbare seks drange
 • Verwag altyd ‘n vroeë dood
 • Ontrou om mediese voorskrifte uit te voer

Psigosomatiese toestande wat ook veroorsaak kan word deur molestering:

 • Duiseligheid
 • Paniekerig
 • Sosiale Fobies en aanpassings probleme
 • Swak balans
 • Obsessies
 • Dubbel visie
 • Hoofpyne
 • Seer spiere
 • Bang vir skoolbesoek
 • Vrees vir ernstige siekte
 • Swak selfbeeld
 
Daar is nie ‘n maklike enkel sindroom wat dadelik aan die hartseer van die kinderjare toegeskryf kan word nie. Dr Hannes Jonker noem dat die mens wat die hartseer van sy kinderjare kan verwerk ‘n gelukkige persoon is, met vrede in sy liggaam – piecefull person
 

Sheldean  
deur "A.G."

Eensaam alleen was jou vlug
Eers sou mamma jou wou tug
Toe word dit nag  moeder sug,
Oor Afrika  jou naam gerug,
Mense word krom die polisie dom,
Jou kinder gesiggie hemel se liggie,
Word gedoof deur satans kind.
Jy bring smart in swart,
Mense dra pienk met blou,
Vir my word die lewe oornag grou,
Jou liggaam gebreek,
Wil graag jou dood wreek
Hy moet smeek die bloed,
Van vergieting word my genieting,
Lewe is die geskenk maar joune
Met hande van 'n grootmens gekrenk.
Rus in vrede liefste kind, nie myne.
SYNE was jy van die begin net geleen,
Vir ander al wat oorbly 'n steen,
Jou naam is, was, sal bly ......Sheldean
 
Hierdie geval het heelwat publisiteit gelok en die borg vir hierdie webblad www.alarman.co.zahet self ook sterk positief daarop gereageer. Hier volg 'n koppel wat u self kan bestudeer om Solidariteit se siening oor die saak te verkry. hulle het 'n webblad juis vir die doel geskep en verdien krediet. Klik op Helpende Hand
 
  View kortaf

KORTAF

Kortaf  b.nw & bw.  abrup, bars, kortweg, onvriendelik, toesnou, nors, ongeërg, sonder omweë, plein reguit,

Vertel jou plein reguit sonder omgee oor wat jy dink, uitgesproke

5     En Jesus sê vir hulle: My kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord Hom: Nee. Jn 21:5 OV

 3Hierdie man was ’n afstammeling van Kaleb, en sy naam was Nabal. Sy vrou Abigail was verstandig en aantreklik, maar hy was ’n onbeskofte en moeilike mens. 1 Sa 25:2 LB

 
  View Klakous

KLAKOUS

Klakous b.nw. & bw.   neulpot, kerm, ontevrede, onvergenoeg, kieskeurig, knorpot, prutselaar,

Volhardend oor niks seggende dingetjies of detail, wil aandag laat skenk aan onbenullighede.

 11’n Man wat sy grond bewerk, sal genoeg kos hê om te eet, maar dis ’n onverstandige mens wat sy tyd mors met onbenullighede. Pr 12:11 LB

19’n Man wat sy grond bewerk, sal genoeg kos hê om te eet, maar een wat sy tyd mors deur onbenullighede sal arm word. Pr 28:19 LB

19     Wie sy land bewerk, het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het armoede volop Pr 28:19 OV

 
  View Kinderlik

KINDERLIK

Kinderlik  b.nw. & bw.  beginselvas, onnosel, onskuldig, opreg, eenvoudig, eerlik, goedmoedig, ontwykend, kinderagtig, naïef, onskuldig, oppervlakkig, sonder geestes diepte, sondeloos,

Het 'n eenvoudige en kinderlike perspektief wat die diepere en gesofistikeerde semestellings van die lewe. Het nie 'n natuurlike aanvoeling vir die dieper dinge in die lewe nie.

Jesus was nogal verbaas en beïndruk oor wat die man gesê het. “Sowaar,” sê Hy vir die mense daar, “Ek het nog niemand onder die Israeliete raakgeloop wat so kinderlik glo soos hierdie man nie. By hom kan julle ’n belangrike les leer. Mt 8:10 BV

 Die dissipels het seker vergeet wat Jesus van die kindertjies gesê het. Hy wou graag hê dat die kindertjies na Hom moes kom omdat Hy hulle liefgehad het en omdat hulle die regte gesindheid getoon het wat nodig is om na God te gaan. Hy het nie bedoel dat net kinders in die hemel sal kom nie, maar dat alle mense kinderlik op God moet vertrou. Die ontvanklikheid van die klein kindertjies was in skrille kontras met die koppigheid van die geestelike leiers wie se geestelike hoogmoed in die pad van ’n eenvoudige geloof in Jesus gestaan het. Die Bybel in Praktyk  Mt 19:13-15 NV

 
  View Kleinmoedig

KLEINMOEDIG

Kleinmoedig  b.nw. & bw.  sonder moed, kleinhartig, bevrees, teruggetrokke, papbroek, bang, bedees, skroomagtig,

Krimp of skram weg vir moeilike situasies

Want God het ons nie ’n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Ti 1:7 OV

 

 
  View Kindermishandeling

KINDERMISHANDELING ook genoem Kinder Mishandeling

Kindermishandeling as gemeenskap vraagstuk

 Kyk na hierdie foto's en doen iets aan kindermishandeling. Hierdie is 'n ware (verhaal) gebeure in ons tyd. Raak dit jou aan? Dan het jy 'n hart van erbarming en liefde! Jy is iemand wat 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Wees dan dapper, sterk en gewillig om die probleem te help oplos. Tree saam op teen hierdie wreedheid. Vertel vir ander van hierdie webblad en die verskil wat dit aan jou gemaak het rakende God se Skepsels. Jesus het klaar aan die kruis vir almal wat Hom aanneem se sonde betaal. Ook vir die molesteerder en mishandelaar. Ons kan hulle en hulle slagoffers help deur hulle van Jesus te vertel. Ons kan die kindertjies help deur vir hulle te sorg terwyl die ouers van mishandelde kinders terapie ontvang.

Kindermishandeling statistiek

Een uit Sewe kinders in ons samelewing word mishandel. Jy ken moontlik een van daardie kinders of ouers. Of, jy is dalk een van daardie ouers! Daar is hulp vir sulke probleme en ons kan maar net vra en iemand sal graag wil help met raad, bemoediging en selfs opregte gebed en berading vir die ouer wat self 'n slagoffer van omstandighede is.

Minstens 1800 kinders op aarde sterf elke jaar as gevolg van kindermishandeling d.w.s. 5 per dag!

Een uit elke Drie dogters word op een of ander wyse seksueel gemolesteer voor hulle 18 jaar oud is. Ken jy dalk een van hulle? Weet jy hoe lyk die molesteerder? Het jy iets daaraan gedoen? Kom ons begin ons samelewing skoon maak van hierdie hartseer gebeure. Kom ons maak mense bewus van die probleem en wees bedagsaam! Die Bybel sê: "Word daders van die Woord.."

My name is Chris , 
 I am three, 
 My eyes are swollen.. 
 I cannot see.
 
 I must be stupid, 
 I must be bad, 
 What else could have made, 
 My daddy so mad? 
 
 I wish I were better, 
 I wish I weren't ugly, 
 Then maybe my Mommy, 
 Would still want to hug me.
 
 I can't do a wrong, 
 I can't speak at all, 
 Or else I'm locked up, 
 All day long.
 
 When I'm awake, 
 I'm all alone, 
 The house is dark, 
 My folks aren't home.

 

 

 I just heard a car, 
 My daddy is back, 
 From Charlie's bar 
 
  I hear him curse, 
 My name is called , 
 I press myself, 
 Against the wall.
 
 I try to hide, 
 From his evil eyes, 
 I'm so afraid now, 
 I'm starting to cry.
 
My name is Chris , 
 I am three, 
 Tonight my daddy, 
 Murdered me.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkoming van Kindermishandeling is die gemeenskap se verantwoordelikheid. Dit is my en jou verantwoordelikheid.

Meld Alle voorvalle van Kindermishandeling waarvan u bewus word by u naaste Polisie Kantoor aan of kliek op hierdie blou koppel en stuur 'n e-pos direk aan die SAPD se Kinder Beskerming Eenheid. Sien ook die Suid Afrikaanse Polisie Diens se amptelike riglyne rakende kindermishandeling en kindermolestering. Onthou, jou kind kan 'n onskuldige slagoffer word van kindermishandeling of kindermolestering. Tree in alle opsigte op al is die waarskynlikheid baie klein dat daar kindermishandeling of kindermolestering plaasgevind het. Jou optrede mag dalk 'n onskuldige kind se lewe red. Jou optrede kan ook 'n swak gesinde volwassene tot sinne roep en dit kan weer op sy beurt 'n gesin red. Onthou in elke geval om te bid vir raad en insig rakende jou optrede in so 'n situasie. Niemand is te sleg om te verander nie. Vroegtydige optrede met die regte terapie, kan 'n persoon met 'n probleem van kindermishandeling of kindermolestering help om van hierdie negatiewe optredes genees te word en weer 'n voorbeeldige ouer in ons sameleweing word. Die verkorte betekenis van kindermolestering kan op die SAPD se webblad verkry word deur hierdie koppel te volg

Volksblad Artikel

Man kry 15 jaar vir kindermishandeling

2010-10-22 12:27 

Bloemfontein – ‘n Vrystaatse man, wat op ‘n plaas in die Edenburg-streek werk, is tot 15 jaar tronkstraf gevonnis in die Bloemfonteinse hooggeregshof nadat hy ‘n vierjarige meisie mishandel het, het polisie Vrydag gesê.

Petrus Makamole (28) Is vyf jaar tronkstraf opgelê vir kindermishandeling en ‘n verdere 10 jaar vir strafbare manslag, het polisiewoordvoerder konst. Martin Xuma gesê.

Makamole het tydens die voorval die meisie se kop teen ‘n kas gekap.

Sy is na die Universitas-hospitaal in Bloemfontein geneem, maar is later na die intensiewesorgeenheid by Pelonomi-hospitaal geneem, waar sy in Junie aan haar wonde beswyk het.

Xuma het bygevoeg die hof het beslis dat die meisie gesterf het as gevolg van die beserings wat Makamole veroorsaak het, alhoewel hy nie beplan het om haar dood te maak nie.

 

Moenie skroom om die welsyn, kerk of 'n vertroueling te kontak vir raad indien jy kindermishandeling vermoed by selfs persone wat jy goed ken nie! Jy red dalk die kind en die ouer van nadelige permanente gevolge. Hanteer die saak met omsigtigheid, liefde en veral met voorafgaande gebed vir insig en wysheid van optrede. Jy sal verbaas staan oor die sagte tog dringende woorde wat Heilige Gees in sulke oomblikke aan ons voorsien.

Lees ook die artikel oor Aborsie in hierdie webblad. Die Kaapse Owerheid het ook heelwat inligting rakende kindermishandeling en seksuele molestering. Lees gerus ook die artikel rakende  kindermolestering in hierdie webblad.

Hierdie artikel is geïnspireer deur 'n e-pos wat Heléné Brits van ons Huwelikverryking kursus aan Gerda gestuur het.  Dankie Heléné vir jou liefdevolle hart vol erbarming vir mense. Ons leer van jou en André om 'n verskil te maak in hierdie lewe.

 
  View Krities

KRITIES

Krities  b.nw. & bw.  bitsig, nagaande, deurkyk, uitmekaar trek, kleingeestige aanmerkings maak op niksbeduidende verskilpunte, andersdenkend, knibbelrig, vitterig, veelseggend,

Is gedurig besig met evaluering en beoordeling, dink of maak soms uitsprake wat negatiewe reaksie uitlok.

1 Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is. Jes 5:21 OV

Konflikshanteringstyle

Besluit van watter styl jy gewoonlik gebruik maak wanneer julle konflik ervaar.
a. Konfrontasiestyl:
Ek val my maat aan, probeer om te kleineer, te kwets, krities af te breek en myself te handhaaf.
 
Prof. Louw, D. Liefde is vir altyd
 
  View Kompromie

KOMPROMIE

Kompromie  b.nw. & bw.  minlike skikking, tot vergelyk kom, akkoord, bylê, konsensus, toegewing, saamstem, skikking, ooreenkoms, modus vivendi,

Sal sy eie posisie of standpunt opoffer selfs wanneer hy reg is, net om konflik te voorkom.

5 In dié dae was daar geen koning in Israel nie: elkeen het gedoen wat reg was in sy oë.Ri 21:25 OV

5 En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir ’n profeet gehou het. Mat 14:5 OV

Kompromie, wat ’n poging is om mekaar halfpad te ontmoet en verdraagsaam teenoor mekaar op te tree. Prof. Louw, D. Liefde is vir altyd

 
  View Lewenslus

LEWEWSLUS 

Lewenslus  b.nw.  blyheid, lus om te lewe, oorborrel, opgewektheid, malkop, skitter, verfrissend, hartverkwikkend, lewensvreugde, bruis van energie, uitbundig,

 

 
  View Lankmoedig

LANKMOEDIG 

Lankmoedig  b.nw. & bw.  Verdraagsaam, geduldig, genagig, vergewensgesind, barmhartig,

9     Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  2 Pet 3:9 OV

4     Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,  1 Kor 13:4 OV

 

 
  View Lepel_LÍ

LEPEL LÊ 

Lepel Lê  ww.  knipmeslê, met lywe inmekaar ingekrul lê, waarby die een se rug na die ander se maag gedraai is, sardientjie styl, warmpies nestel,

 
  View Lesbianisme

LESBIANISME 

LESBIANISME  b.nw. homoseksualiteit by vroue, Lesbiër,

22"Jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. Lev 18:22 NV


1 Th 4:3 Sexual immorality or "fornication" (Gk. porneia) refers to all sexual indulgence: premarital sex, extramarital sex, homosexuality, lesbianism, sodomy, rape, and incest. Holiness requires abstaining from all such practices.

Thomas Nelson, Inc: Woman's Study Bible . Nashville : Thomas Nelson, 1997, c1995, S. 1 Th 4:3

 
  View Lewendig

LEWENDIG 

Lewendig  b.nw. & bw.  op en wakker, entoesiasties, opgewek, plesierig, bly, kopspelend,

Lewenslustig.  lewenslustige gebruik van hande,arms en gesigsuitdrukkings

 
  View Lewenskragtig

LEWENSKRAGTIG 

Lewenskragtig  b.nw. & bw.  iets tot stand bring, lewendig, lewenslustig, fluks, vol lewe,

Die huwelik behoort ook hierdie lewenskragtige dinamika te beleef!

 

5Selfs in hulle ouderdom sal hulle nog toeneem in krag. Hulle sal fris en lewenskragtig wees. Ps 92:15 NV
 
  View Libido

LIBIDO 

Lebido  b.nw.  & bw.  hulle geslagslus is mooi en beheersd, wellus, lewensdrif, libidinaal, wellustig, wulps, hingserig, bronstig,

 
  View Liefde

LIEFDE 

Liefde ww. opregte toegewyde belangstelling, warm toegeneentheid, opofferingsgesindheid, liefde is 'n daad en nie 'n gevoel nie. In die liefde en in oorlog is alles geoorloof! Liefde maak 'n plan. Liefde is 'n wilsbesluit.

 • Laat hy my kus met kusse van sy mond; want u liefde is kosteliker as wyn. hoogl 1:2 OV
 • Hoe mooi en hoe lieflik is u, o liefde, onder al die genietinge! Hoogl 7:6 OV
 • Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea liefhet nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Ragel kinderloos gebly het.
Lees die hele Hooglied hardop vir nekaar.

Ware Liefde is soos:

 • Liefde is soos 'n paar skoene; jy moet alby hê en hulle moet pas.
 • Liefde is 'n keuse, nie 'n gevoel nie.
 • Liefde is die enigste Kontak Spel wat nie hoef op te hou as daar nie lig is nie!
 • Liefde is die ontstaan van die Heelal. Dit deur GOD se Liefde en denke!
 • Verstaan die skeppende krag wat daar in jou liefde is. 
 • Liefde kan nie gevind word waar dit nie teenwoordig is nie, en ons kan dit nie wegsteek waar dit teenwoordig is nie!
 • Liefde is harde werk en harde werk kan soms seermaak.
 • Sommige verliefdheid hou lank, maar were liefde is vir altyd.
 • Liefde is nie om die perfekte persoon te ontmoet nie, maar om die onperfekte persoon perfek te sien.
 • Om lief te kry sonder rede is om werklik lief te kry.
 • Liefde is wanneer die realiteit groter is as jou drome.
 • Die hart ken die rede vir liefde en dit het niks te doen met rede nie!
 • Mense wat soentjies blaas is hopeloos lui! Hulle moet dit liewer gee!
 • Wat ons vir ander kan doen is die toets van ons krag. Wat ons vir ander kan deurstaan is die toets van ons liefde.

 Vir meer Liefdes woorde wat jou hart sal aanraak lees gerus ook die volgende koppel: Liefdes Woorde

 

Die liefde laat ons ontwaak in 'n nuwe lewe 

Hierdie liefdes gediggie hieronder het ek vroeg op 'n koel wintersoggend geskryf (10 Julie 2010 om presies te wees) net toe die sagte sonstraaltjies  aan my lessenaar begin raak het, terwyl hulle die koel winter oggend aankondig. Dit het my gedagtes aangegryp, opgetel en die woorde het net spontaan uit my hart gerol. Die liefdes woorde het my laat ontdooi saam met die verkoelde winter plantjies wat ook weer moed skep deur die soentjies van die son en dan hulle koppies optel vir die somber Saterdag wat rustig op hul wag...

"Arise... all servile dependents of God...arise" - Jan

Arise
 
From Jan Potgieter to Gerda, my beloved wife
 
Arise my beautiful one arise
And come with me
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
Arise dawn in my heart
Like the summer light
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
Arise the winter is past
Love appear in my heart
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
Arise like the summer flowers
And come in my heart
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
Arise over strongest of night
Love started all ending
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
 
Arise love endure over all
Love surpassed the night
Before the dawn break
And shadow overcome our light
 
Arise love started all ending
Love now surpassed ending
Because dawn has broken
And our love endure forever
 
Arise dawn now has broken
And our love endure forever
Because dawn has broken
And our love endure forever
 
Arise our love endure forever
Like the summer light
It came in our hearts
Love started this, never ending.

Liefde is ons keuse

Om Gerda se behoefte aan liefde te vervul, moet ek elke dag 'n keuse uitoefen. Ek moet haar emosionele behoeftes bevredig en haar gerusstel dat sy veilig kan voel want my liefde vir haar hou nie op nie. Hierdie optrede van my is nie 'n natuurlike aksie van my persoonlikheid nie. Dit is 'n uitdrukking van my liefde vir haar. Liefde is 'n proses, soos 'n produksielyn. Wanneer jy die keuse uitoefen om die STOP LIEFDE knop te druk, dan begin die liefde proses stadiger produseer totdat dit stop. Op daardie punt reageer mense dgewoonlik met 'n uitdrukking soos: "Ek voel nie meer iets vir haar nie" of "My liefde vir hom is dood". NEE, jy kul jouself, jy het 'n keuse uitgeoefen en die STOP LIEFDE knoppie gedruk.

Liefde is tydloos, anders was Christus se opstanding en verlossingskrag net vir 'n tyd geldig. Sy Liefde vir ons is ewigdurend. Dit gee ons volgens my gediggie hierbo 'n rede om aanhoudend lief te wees vir my metgesel: Love started this, never ending. - Love never ends Love! 

ARISE to LOVE

 
  View Liefderyk

LIEFDERYK 

liefderyk b.nw & bw.  sagkens, teer, strelend, liefdevol,

Alle mense  glimlag in dieselfde taal.

26 By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg, Ps 18:26 OV 

14My duif in die klipskeure, in die skuilplek teen die krans, wys my jou gesig, laat hoor my jou stem. Jou stem is strelend, jou gesig lieflik.’Hoogl 2:14 NV

 
  View Liefdestaal

LIEFDESTAAL 

Liefdestaal  b.nw.  minnewoorde, liefdeswoorde, liefdesliedjies, liefdes gediggies, liefdesdade, liefdevolle streling, fiefdevolle saamwees,

“As daar een reël is waarvolgens julle moet lewe, dan is dit die volgende: vra julleself af hoe julle wil hê ander mense moet teenoor julle optree. Spring hulle dan voor: gaan tree eerste so teenoor hulle op. Lk 6:31 BV

'n Glimlag is soos liefde...dit praat 'n universele taal

Gary Chapman het 5 liefdestale ontdek, lees gerus die hele boek, ons kan dit aanbeveel:
 1. Opbouende woorde

 2. Kwaliteittyd

 3. Geskenke

 4.  Diensbaarheid 

 5.  Fisieke Aanraking 

 11Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit ’n heuningkoek.  Ps 19:11 NV

 Liefde doen wonderwerke!

Dr. Gary Chapman sê: "Ons drome voor die troue is van huweliksgeluk...Dit is moeilik om enigiets anders te glo wanneer ons verlief is."

 

 
  View Liefdevol

LIEFDEVOL

Liefdevol  b.nw. & bw.  vol van liefde, deernis, vredeliewend, moederlik, sorgsaam, beminlik, minsaam,

5Maar as ’n Christen beswaar het teen die eet van iets en jy dring daarop aan dat dit geëet moet word, dan het jy jou broer seergemaak en is jy nie meer liefdevol nie.  Rom 14:15 LB

Mans, wees lojaal en liefdevol teenoor julle vroue. Moenie geïrriteerd raak met hulle nie. Kol 3:19 BV

 
  View Liefling

LIEFLING 

Liefling  b.nw. & bw.  my mees geliefde persoon, gunsteling, hartlam, harteduifie, skapie, skat, beminde,

 15“Jy is mooi, my liefling, jy is mooi, jou oë is duiwe.” Hoogl 1:15 NV

 
  View Liggaamlike Oefening

LIGGAAMLIKE OEFENING 

Liggaamlike Oefening b.nw.  inspanning van die liggaam, liggaamsbeweging om fiksheid te verwerf, Oefening met of sonder apparaat met die doel om daardeur liggaamskrag, gesondheid, buigsaamheid, vlugheid, uithouvermoë, spierontwikkeling te bevorder

 Grieks: γυμνασßα (s.nw. vroulik)
Transliterasie: gumnasia
Foneties: goom-nas-ee’-ah
Oefening
 
10Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die Verlosser is van alle mense, van almal wat glo 1 Tim 4:10 NV
 
  View Lighartig

LIGHARTIG 

Lighartig  b.nw. & bw.  ligsinnig, onbesorg, sonder erns, skertsend,

 
  View Limiete in Huwelik

LIMIETE IN DIE HUWELIK 

Limiete in die huwelik  bw.  uiterste ooreengekome gense in die huwelik, keerpunt vir die huwelik, reserwe guns, skydslyn wat nog aanvaarbaar is,

 23Daar is mense wat sê:“Alles is geoorloof.”Ja, maar nie alles is heilsaam nie.“Alles is geoorloof,” sê hulle.Ja, maar alles is nie opbouend nie.
24’n Mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar dié van ander. 1 Kor 10:23-24 NV

In die huwelik is daar plek vir net twee mense, naamlik die twee eggenotes, die man en die vrou. Ook by die proses van bevrugting is daar slegs plek vir dié egpaar. Geen derde party het die reg tot toegang in die huwelik nie. Geneem uit "Die Kerkpad" blad van die Hervormde Kerk Nov 2000

 
  View Listig

LISTIG

Listig  b.nw. & bw.  geslepe, deurtrap, slu, skelm,

Maar voordat hy (Josef) naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. Gen 37:18 OV

 

 

10     En kyk, daar kom ’n vrou hom tegemoet, soos ’n hoer aangetrek en listig van hart — 11  sy is onrustig en losbandig,  Sp 7:10 OV

 
  View Lojaal

LOJAAL

Lojaal  b.nw & bw.  getrou wees aan iemand, opreg, verknog aan mekaar, baie lief vir metgesel,

Getrou aan 'n persoon sy idiale of werk. Soms oortref dit rede.

6Sy het na die dorsvloer toe gegaan en alles gedoen wat haar skoonma vir haar gesê het. Rut 3:6 NV

26As iemand My wil dien, moet hy My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand My dien, sal die Vader hom eer.  Joh 12:26 NV

35Hulle was ook nie lojaal teenoor die gesin van Jerubbaäl, dit is Gideon, nie, ten spyte van al die goeie dinge wat hy vir Israel gedoen het. Rigters 8:35 NV

 
  View Loopbaan

LOOPBAAN 

Loopbaan  s.nw.  beroep, die soort werk wat ek mee 'n inkomste verdien, Bv. Sakeman, onderwyser, klerk, advokaat, ens.

24     Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Hand 20:24 OV

My loopbaan word nooit as eerste prioriteit besien nie, God eerste, dan my huwelik en dan my gesin want hulle het groter waarde en dus voorkeur! Ek het nog NOOIT iemand op sy sterfbed hoor Sê: "Ek moes meer tyd by die werk gespandeer het!"

 
  View Luister

LUISTER 

Luister  ww.  Die moeilikste kommunikasie vaardigheid om aan te leer! Hoor is nie Luister nie! Maak jou ore oop en luister!

Herhaal wat persoon sê om seker te maak jy het reg gehoor. Bepaal dan wat is die bedoeling van wat gesê is. Oordink dit sorgvuldig en oorweeg alternatiewe. vra vrae om seker te maak jy verstaan reg.

“Bekeer julle! Luister na my woorde! Dan sal ek met al die spreuke julle wys om reg te leef. Ek sal julle vertel hoe om geluk te vind.” Sp 1:23 BV

Julle moet ander mense kans gee om te sê wat hulle op die hart het. Luister rustig na hulle sonder om hulle te wil doodpraat. Wanneer dit jou kans is, gee jou mening. Moet jou net nie vererg nie, want wat gaan dit nou help? As jy jou humeur verloor, kan jy mos nie meer daarop ingestel wees om te doen wat God wil nie. Jak 1:19 BV

 
  View Liefde se Eienskappe

LIEFDE SE EIENSKAPPE

Liefde se eienskappe  ww. Liefde is 'n werkwoord en nie 'n naamwoord vir 'n geestes toestand nie, daarom beskryf ons die eienskappe van die liefde met hoofsaaklik werkwoorde en byvoeglike naamwoorde om die toestand van werk aan te dui!

Liefde is ook wanner jy die gevoel, die passie en die romanse in 'n verhouding wegvat en jy besef dat jy steeds vir die persoon omgee!

Liefde is blind - maar die huwelik maak gou daardie oë oop! Dan tree die volgende tabel in werking om dit oop te hou.

 Bou hierdie woorde hieronder in julle verhouding in en julle sal gelukkig wees. Neem nou elke woord en kyk of jy 'n toepaslike Bybelvers kan kry. Dis waar ons dit vandaan gekry het! Reg vanuit ons Hemelse Vader se Hart!

Liefde se unieke eienskappe

gasvry eensgesind

 geduldig

geloofwaardig

geneë

goedgesind

goedhartig

groothartig

hartlik

hoopvol

hulpvaardig

ingetoë

inskiklik 

nederig

opgeruimd 

sagmoedig

verdraagsaam

vergewensgesind

vreesloos 

vriendelik

welvoeglik

 

 

 

 Lees verder  hieronder die ou Indiaanse siening oor Goed en Kwaad. Pas die beginsel toe op die liefde wat uit jou uitvloei en sien watter een van jou liefdestale groei die vinnigste.

The Tale of TWO WOLVES

 

One evening an old Cherokee told his grandson about a battle
that goes on inside people.
 
He said, "My son, the battle is between two wolves inside us all.
 
One is Evil
It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity,
guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority, and ego.
 
One is Good
It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness,
benevolence, empathy, generosity, truth, compassion and faith.
 
The grandson thought about it and asked his grandfather:
 
"Which wolf wins?"
 
The old Cherokee simply replied,
 
"The one you feed."
 
  View Leuens

LEUENS - Leuenaar

Leuen ww.  dwaling, fals, Opsetlike vooraf uitgedinkte onwaarheid, jok, kluitjie, lieg, oneerlik, sameraapsel, valslik, verbloem, verdigsel, vererger, versin, voordoen, woorde weefsel,

 Grieks: ψεýδομαι (ww.) pseudomai - om te lieg

   3Mense, hoe lank gaan julle nog my naam slegmaak en aanhou met julle skinderpraatjies omdat julle so lief is vir leuens?Ps 4:2 LB

 15By ’n ongelowige kom gedurig nuwe kwaad op, want hy dink slegte dinge uit en kom met leuens vorendag.Ps 7:14 LB

10“Jy is ’n duiwelskind met al jou skelmstreke en jou leuens! Jy veg teen alles wat reg is en verdraai gedurig die waarheid van die Here!  Hand 13:10 LB

7Uit sy mond stroom daar vloeke en leuens en dreigemente, want hy maak graag planne vir ander se ondergang. Ps 10:7 LB

Die afkeur in leuens kom meer as 53 leer voor in die Bybel. Sterk drank in ons tyd, is menige male die aanspoorder dat persone onwaarhede "profeteer" of leuens vertel om watter rede ook al. Al wat ek kan byvoeg is Salomo se woorde soos vervat in Spreuke 4:24 Put away from you false and dishonest speech, and willful and contrary talk put far from you. The Amplified Bible

 

 

 

 
  View Leier

LEIER

Leier  s.nw. aanvoerder, baas, bestuurder, dirigent, grootbaas, hoof, ratdraaier, voorman, voorloper, voorganger,

'n Natuurlike gebore leier wat aangevuur word om in beheer te wees. Hy vind dit soms moeilik om te glo dat daar ook ander is wat die werk kan doen.

2’n Leier in die gemeente se lewe moet onbesproke wees. Hy moet getrou wees aan sy vrou en daarby moet hy ook nie uitspattig lewe nie maar hy moet hom gedissiplineerd en ordentlik gedra. 1 Ti 3:2 LB

  6‘Betlehem in die gebied van Juda, jy is beslis nie die onbelangrikste dorp in Juda nie, want in jou sal daar ’n Leier gebore word wat oor my volk Israel sal heers.’ Mt 2:5 LB

 8Hier is ’n lys van Dawid se beroemdste soldate. Daar was drie van hulle wat heel besonders was, en die leier van hierdie drie was Isboset van Hakmon. Eenkeer het hy ’n afdeling van agthonderd man met sy spies aangeval en hulle almal doodgemaak. 2 Sa 23:7 LB

 

 
  View Luisteraar

LUISTERAAR

Luisteraar b.nw. bw. toehoorder, met onverdeelde aandag luister, persoon wat luister soos om radio te luister (sonder om terug te praat)

Is altyd gewillig om te luister na wat ander te sê het. Iemand met luistervaardighede

 EIENSKAPPE VAN ’N GOEIE LUISTERAAR

Empatie. Dit verskyn wanneer ’n luisteraar voel wat die ander persoon voel. Empatie beteken om self die dinge te ervaar waardeur iemand anders gaan.
Aanvaarding. Deur hierdie eienskap te toon laat jy jongmense wees presies wat hulle op die oomblik is. Aanvaarding eis nie van mense om anders te wees as wat hulle is nie.
Opregtheid. Met hierdie eienskap word van die luisteraar verwag om sy of haar eie innerlike ervaring ook bloot te stel. Met ander woorde, doeltreffende luister verg deursigtigheid, eerlikheid en bereidheid om jouself bloot te stel.
Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser!  Walk Thru the Bible p. 210
 
  View Lewenslustig

LEWENSLUSTIG

Lewenslustig b.nw. & bw. lewendig, lewenskragtig, vitaal, flink, energiek, ywerig, op en wakker, spelerig,

'n Borrelende, opgewekte persoonlikheid wat vol energie is.

Hulle sowel as hulle seuns en broers was bekwame manne, flink in die diens, 1 Ch 26:8b NV

Die pragtigste woorde vloei oor my lippe. Ek lees my gedigte vir die koning. My tong is soos die pen van ’n goeie skrywer. Ps 45:1 BV

 

Deel van verantwoordelikheid is immers om die grense van jou eie vermoë én die grense van die sake waarvoor jy veronderstel is om verantwoordelikheid te aanvaar, te ken en te eerbiedig. Dan sal die mens ontdek dat die dra van verantwoordelikheid—ook waar dit die lewe van mense raak—hom bly en lewenslustig maak.Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, Sosiale etiek. p. 307

 

 

 
  View Liefdes Woorde

LIEFDES WOORDE of ook Liefdeswoorde

Liefdes Woorde  . Woord(jies) waarmee liefde betuig word. Minnetaal, verliefde praatjies, whisper sweet nothings. Oorhaal deur vleiery, geneentheid bewys, emosionele omhelsing, toenadering soek, intimiteit, romantiese woorde, positiewe liefdes assosiasies.

GELIEFDES, laat ons mekaar liefhê; want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God...God is liefde.  1 Joh 4:7,8 OV

Prof. Heyns verwys in sy boek oor Teologiese Etiek p60 dat: "Woorde, hoe goed bedoel en hoe verhewe van inhoud ook al, is nie voldoende nie. God se liefdeswoorde het sélf in liefdesdade oorgegaan. Daarom moet die naaste ook met dade gedien word."

Die liefde is dan ook 'n reeks van afwisselende dade, woorde en emosies vir mekaar. Lees ook die artikel wat handel oor romantiese wenke vir mans en romantiese wenke vir dames.

Voorbeelde van Liefdeswoorde

Hieronder is +52 liefdes aanhalings wat jy kan gebruik op 'n weeklikse basis deur 'n SMS, faks of e-pos te stuur aan die liefde in jou lewe. Stuur elke week vir jou beminde die week se liefdes greep. Jou verhouding kan net verbeter, veral as jy hierdie beginsel deel van jou lewe en lewens styl maak.

 1. Dit is nie in my oor wat jy fluister nie , maar in my hart. Dit was ook nie my lippe wat jy gesoen het nie maar my hart…Judy Garland
 2. Tot ons weer sien, ‘n duisend soentjies vir jou, mio dolce amor...maar moet nie vir my een terug stuur nie, jou soene ontketen ‘n vuur in my hart! ...Napolion Boneparte vanuit die oorlogsfront aan sy vrou Josephine 1795
 3. Saam met jou is ek ‘n beter mens
 4. Net jou liefde heel my wonde
 5. Die beste antibiotika vir gebrokenheid is liefde, jou liefde.
 6. Nabyheid aan ons Skepper prosesseer en ontwikkel die liefde in ons soos 'n foto wat dan sigbaar word en uitgedeel kan word tot ander se voordeel.
 7. Liefde is nie om ‘n perfekte persoon te kry nie, maar om die onperfekte perfek te sien
 8. Jy is perfek vir my.
 9. Vir die wêreld is jy net ‘n persoon. Vir my is jy die wêreld!
 10. Liefde heel, nie tyd nie!
 11. Jou liefde omvat alles in my.
 12. Jy is die beste minnaar/minnares op aarde.
 13. Jou liefde maak my toegeneent tot diensbaarheid.
 14. Jy soen die lekkerste op aarde.
 15. Jou seksie lyfie maak my liggaam opstandig.
 16. Mio dolce amor (beteken: my soet lief), ‘n duisend soentjies vir jou
 17. Ek; lag, hoop, probeer, lief, begeer, huil. Jy doen dieselfde dinge. Ons is dus soortgekyk, ek en jy...Colin Raye
 18. Ons liefde is meer as net liefde
 19. Jou vurige omhelsings van gister is sterker as opium. Ek is in 'n totale vervoering wat aanhou toeneem.
 20. Iemand het laas nag my hart gesteel, weet jy dalk wie dit het...?
 21. Liefde is ‘n oogwink van hemel
 22. Liefde verouder nie, dit verbeter...Jan Potgieter
 23. Liefde is lewe...Mahatma Ghandi
 24. Verhoudings se genesing is meer liefde...Jan Potgieter
 25. Sommige kies liefde vir ‘n tyd. Ons liefde is ‘n ewige keuse...Jan Potgieter
 26. Liefde is duisende klein dingetjies...Jan Potgieter
 27. Jy is besonders liefdevol
 28. Jy is mooi
 29. Jou parfuum verdoof my. Jou soene oorweldig my. Jou aanraking verkwik my.
 30. Jy het jou naam op my hart gegraveer.
 31. Jou blote teenwoordigheid skep 'n atmosfeer van liefde.
 32. Jou liefde is vir my soos water vir 'n woestyn plant.
 33. Ek is emosioneel beskikbaar om vir jou absolute liefde te gee.
 34. Ons liefde is nie net woorde nie maar ook dade.
 35. Jou sagte aanrakings bevestig dat daar iemand is wat my aanvaar, omgee en regtig lief het.
 36. Ons liefde is die enigste Kontak Spel wat nie hoef op te hou as daar nie lig is nie! 
 37. Liefde is nie liefde totdat dit weggegee word nie. Ek gee my liefde net vir jou!
 38. Egte liefde is nie 'n klikbek nie darom onderneem ek om jou nie in verleëntheid te bring nie.
 39. Ons liefde vir mekaar is bereid om aan te pas en ons goeie na vore te bring.
 40. Dankie dat jy my aanmoedig, moed inpraat en aanspoor om my drome en doelwiite te behaal.
 41. Jy is my ondersteuning en sterkte.
 42. In jou oë is ek die beste en jy laat my voel dat ek niks verkeerds kan doen nie, al weet ek dit is nie altyd waar nie.
 43. Dankie dat jy dink ek is in alle opsigte perfek vir jou, al weet ek van beter.
 44. Dit is so wonderlik om gekoester te word, veral deur jou.
 45. Dankie dat jy omgee vir al my idees, my lewens doelwitte en ook soms my belaglike drome.
 46. Dankie dat jy my beter behandel as enig iemand tevore, ek bedoel enige ander persoon ooit tevore.
 47. Jou respek vir my maak van my 'n wonderlike, anderse mens, ander praat selfs daarvan. Hulle vra:"Wat het met jou gebeur?"
 48. Was jy al in die Hemel? Want jy tree soos 'n engel op!
 49. jy is pure plesier! Saam met jou is die mens wat ek graag wil wees. Ek lewe vir die oomblikke saam met jou.
 50. Ek het niks meer as JY nodig nie!
 51. Dankie wat jy nie verwag dat ek soos jy moet wees nie maar my ruimte gee om myself te wees.
 52. Wanneer jy met ons as gesin tyd spandeer, weet ek die rekenaar, TV en jou eie voorkeure oorheers nie jou lewe nie, jy het balans in jou prioriteite.
 53. Begin weer met die mooi gewoontes wat julle uitgaan dae gekenmerk het.
 54. Wat kan ek vandag vir jou doen?
 55. Liefde is nie om in jou oë te kyk nie maar om saam na ons liefde se doelwitte te kyk.
 56. Dankie vir jou uniekheid wat daagliks varsheid in ons verhouding bring.
 57. Dankie dat jy my tekorte aanvul, saam is ons EEN geheel!

Liefde konfronteer net met verantwoordelike woorde en aanraking.

Hier is 'n uittreksel uit die musiekspel Fiddler on the Roof  wat ons gerus kan ontleed en besluit of dade alleen genoeg is.
Tevye het Golde vir die eerste keer gevra of sy hom liefhet. Haar antwoord: “Het ek jou lief? Vir die afgelope vyf en twintig jaar was ek jou klere, kook ek jou etes, maak ek jou huis skoon, baar ek jou kinders, en melk ek die koei. Hoekom nou na vyf en twintig jaar praat van liefde… Ek bly die afgelope vyf en twintig jaar by hom, veg saam met hom, ly honger saam met hom. Die afgelope vyf en twintig jaar deel ek sy bed; as dit nie liefde is nie, wat is?”...Wilkinson, B. H. Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser! 

Liefdes Woorde as intimiteits uitdrukking

Ons liefdeswoorde wil sê: jy is vir my uniek en onvervangbaar. Intimiteit in die huwelik is ’n wyse waarop mense hul trou aan mekaar bewys. Dit is ’n manier waarop twee mense mekaar met liggaam en siel só vertrou dat hulle waarlik “een vlees” word. Liefdes woorde is die begin en voleinder in 'n verhouding wat op die uiteinde eidig in seksualiteit. Seksualiteit  op sy beurt kan ’n binding word wat heenwys na God se verbond met ons: “Ek sal vir julle ’n God wees.”
 

 
  View Lui

LUI

Lui  s.nw. of b.nw. & ww.Lusteloos, aardslui, luibroek, luilak, sonder lus vir werk of inspanning, nie geneig tot inspanning of werk nie.

Evalueer werk of aktiwiteite op grond van hoeveel energie dit sal neem om af te handel.

9Vir ’n lui mens is die lewe vol probleme, maar as iemand pligsgetrou is, verloop dinge glad. Sp 15:19 LB

4Hardwerkende mense kom in magsposisies; lui mense word dwangarbeiders. Sp 12:24 NV

 
  View Luidrugtig

LUIDRUGTIG

Luidrugtig  b.nw. & bw.  uitgelate,  uitbundig, hardop, lawaaierig, raserig, uitgelate, vrolik, opgewek, onbeteuld, vrolik, stem verhef,

Iemand wie se stem bo die ander persone in die vertrek gehoor kan word.

2Hoekom is die hele stad so opgewonde en luidrugtig besig om fees te vier? Je 22:1 LB

 

 
  View Kinder Masturbasie

KINDER MASTURBASIE 

Kinder Masturbasie  b.nw. & bw.   selfbevlekking, jouself seksueel bevredig, saadverspilling, seksuele ontdekking, geslagtelike en sintuiglike  gewaarwordings, strelende sensasie,

MASTURBASIE is nie coitus interruptus soos in Gen 38:9 aangetref word en verkeerdelik deur oningeligte geestelikes aangehaal word nie! Hulle is sensasie predikers wat met "pluisies in die ore" aangehoor moet word. Dit geld vir bykans alles wat hulle verkondig.

Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. 28 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. Mat 5:27-28 NV

Die Bybel spreek hom nie direk uit oor masturbasie nie. Die wese en doel van seks is dat dit deur God aan ons gegee is om met 'n persoon van die ander geslag te deel binne die huwelik. By solo masturbasie word hierdie eenwording nie aangetref nie en beantwoord nie aan die Godgegewe doel van seks nie. Masturbasie by kinders is hoofsaaklik deel van 'n "ontdekkingsrys gedurende die puberteit"  wat begin met die verhoging in hormone in die geslagtelike organe EN die ontwikkeling van die geslagtelike organe. Masturbasie behoort voor die ouderdom van 20 jaar tot ruste te kom en die volwasse tempo van masturbasie te handhaaf. Sien ook Testosteroon in hierdie verband

Ouerleiding en masturbasie by kinders en tieners

 Dit is die ouers se plig om presies te weet wat gebeur in hulle kinders se liggaam gedurende hierdie ontwikkelingstydperk en dan op 'n verantwoordelike wyse met hulle te gesels oor die hormoon ontwikkeling en masturbasie. Daar behoort limiete aan gekoppel te word vir beide seuns en dogters. Indien die ouer nie vroegtydig die plek van masturbasie verduidelik nie, sal die maats by die skool 'n ander weergawe demonstreer. Adolosente behoort die hele proses van lewe skepping te verstaan. Verder behoort die einddoel van geslagtelike ontwikkeling nl. die huweliksverbond reeds op die ouderdom van 11 Jaar in hooftrekke bespreek te word.

Daar is heelwat literatuur wat die afgelope paar jaar verskyn het, wat of die een of die ander siening oor masturbasie het. Die kort van die saak is dat op hierdie stadium 92% volwasse mans masturbeer en 86% volwasse vroue masturbeer! Die persentasies het toegeneem met die groter openheid oor seks in die samelewing en dat  bykans almal in elk geval deur die eue reeds masturbeer. Die seks revolusie van die sestiger jare het mense spontaan gemaak wat seks betref. Sommiges is steeds net nie uitgesproke daaroor nie en ons verwelkom dit, veral in die permissiewe tyd waarin ons leef.

 
  View Maagdevlies (Himen Virgin)

MAAGDEVLIES 

Maagdevlies s.nw.  himen, (Hymen kan ook die sing van die Huwelikslied wees), Dun vlies wat geheek of gedeeltelik die ingang van die vrou se skede of vaginale opening bedek, aanwesig by 'n ongerepte maagd, virgin,

8 Ek het twee dogters. Hulle het nog nie gemeenskap met 'n man gehad nie. Gen 19:8 NV


3Die hoëpriester mag net met 'n maagd trou. Lev 21:13 NV
 

 
  View Man

MAN 

Man s.nw. mens, meneer, seun

Die Bybel verwys heelwat na die mens as man of seuns, dit bedoel dan die mensheid en is nie geslagtelik, soos bv. mensekind

Die Hebreeuse terme ’îš en iššâ, ‘manlik’ en "vroulik", verwys ook na "man" en "vrou" in die huwelik

"Door de vrouw wordt de man een persoonlijkheid. Hij wordt een ik, doordat hij komt te staan tegenover een wezen dat hij mag aanspreken met gij"...Wielenga (1936:79)

Sien die lang verduideliking

 
  View Manlike Saadselle (Spermatosoa)

MANLIKE SAADSELLE 

 

Manlike Saadselle  b.nw.  Manlike saad of geslagsel,

Grieks:  sperma = saad + zoon = dier

’n manlike geslagselle, wat gewoonlik in groot aantalle voorkom, met ronderige of lang kop, ’n middelstuk en ’n sweepagtige stert waarmee dit kan beweeg totdat dit ’n eiersel vind waarin dit by bevrugting in sy geheel opgeneem word: Die elektroniese weergawe van die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal.

 
 
  View Manlikheid

MANLIKHEID

Manlikheid  b.nw.  Eienskappe wat net 'n man kenmerkend identifiseer. Hy het eienskappe wat sy manlikheid beklemtoon soos ware priester van sy huis, nie net geslagtelik nie maar ook geestelik en in sy diepse sielswese is hy 'n man

Ek het verlede naweek 'n eg manlike ondervinding beleef toe my kinders my vereer het as die beste Pappa wat daar is

 
  View Masseer  
  View Matrimonie

MATRIMONIE

Matrimonie b.nw & bw. Getroud. vereeniging van man en vrou in huwelik, die staat van eenheid tussen persone van die teenoorgestelde geslag as man en vrou binne die huwelik

Afgelei van Anglo-Frans: Marier betekende Trou. Nie 'n populêre Afrikaanse woord nie.

18Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo.
19Mans, julle moet julle vrouens liefhê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie.Kol 3:18-19 NV

Sien Huwelik

 

 
  View Medikasie

 Medikasie

Medikasie b.nw & bw.  heelmiddel, preperaat, voorskrifmedikasie, gesondmaak mengsel,

Toe hy sien hoe die arme man lyk, het hy hom baie jammer gekry. Hy het dadelik die medisyne wat hy by hom in sy tas gehad het, uitgehaal en die man se wonde skoongemaak. Hy het hom toe verbind en versigtig op sy donkie getel. Die Samaritaan is toe na die naaste hotelletjie toe.  Luk 10:34 BV

  Die eerste woorde wat Jesus vir die verlamde man gesê het, was: “Vriend, wees gerus; jou sondes word vergewe.” Daarna het Hy hom gesond gemaak. Dit is goed om God te vra om geneesmiddels, soos medisyne, te seën. ’n Mens moet altyd waak teen geloofskrisisse as God ons gebede om genesing nie verhoor nie. Jesus het gesien dat hierdie man nie net liggaamlike gesondheid nodig het nie, maar ook geestelike gesondheid. Ons kry geestelike gesondheid slegs as ons deur Jesus se genesende krag aangeraak word en só herstel word in ’n gesonde verhouding met God.  Mat 9:2 BV

Vra vir Heilige Gees om wysheid en insig rondom 'n siekte toestand in jou of 'n naasbestaande se lewe, daar skuil dalk meer agter dit as die blote simptome wat manifesteer. Die medikasie sal die korttermyn probleem aanspreek. Die gees van die mens moet die langtermyn probleem aanspreek. Soms is die tydperke inmekaar geweef en moet alby tydperke vir baie lank hanteer word. Bv. kanker of 'n hartsiekte. Dan help drie weke se pilletjies en 'n kort gebedjie om beterskap nie veel nie!

 

 
  View Menopouse  
  View Menseverhoudinge  
  View Menstruasie

MENSTRUEER

Menstruasie ww.  Maandstonde,  maandvloede, maandelikse bloeding, mensys,

(Latyn = menstruare wat 'n afgeleide is van die woord menstruus wat maandeliks beteken) Verkeerdelik ook genoem Maandsiekte, want menstruasie is nie 'n siekte nie en die vrou wat menstrueer is nie siek nie. God het haar liggaam uniek geskape en dit is een van haar kenmerkende eienskappe as VROU. 'n Dogter se eerste menstruasie word 'n menarg genoem en behoort op 'n gepasde wyse gesamentlik deur die dogter en haar ouers gevier te word om haar te verwelkom in die begin van haar volwassenheid!

Menstruasie siklus

Maandelikse (±elke 28 Dae) bloeding van die baarmoederslymvlies by vroue wat geslagsryp is.

Menstruasie en die Bybel

19“‘As ’n vrou ’n afskeiding van bloed het by haar gewone menstruasie, sal sy sewe dae lank onrein bly.  Lev 15:18

Hierdie wet het gelukkig in onbruik verval, want mans en vroue gaan vir honderde jare reeds saam kerk toe as verlostes uit en deur Christus se koms. Christus het die vrou se eer herstel met sy koms en ook die wette rondom hierdie saak is aan die kruis volbring. Moderne vroue leef normaal gedurende hulle menstruasie periode, dankie tog daarvoor! 

Menstuasie en seks

Baie dames vra ook vrae wat handel oor die seksuele gedurende die menstruasie siklus. Mag ek seks geniet tydens my menstruasie? Hoe kan ek seks geniet tydens my menstruasie? Wat is aanvaarbare metodes vir seks gedurende my menstruasie siklus?

Hoe behoort my man en gesin teenoor my op te tree gedurende my maandelikse menstruasie periode? Weet hulle hoe voel dit om te menstrueer en mag ek hulle daarvan vertel? Sal hulle dan begrip toon indien hulle weet wat in my liggaam gebeur tydens menstruasie? Van watter ouderdom af mag seuntjies en dogtertjies weet dat mamma bloei?

Hierdie vrae oor menstruasie sal op 'n latere datum behandel word.

Bors pyne en buierigheid gedurende Menstruasie

Baie dames ondervind sensitiewe of selfs pynlike borste gedurende menstruasie. Daar kan ook klein sagte klontjies vorm net voor menstuasie. Die bekende premenstruele buierigheid word ook in dieselfde artikel behandel. Dit is deel van dieselfde probleem hou almal interaktief verband met mekaar. Daar is 'n oplossing vir die probleem wat breedvoerig in die onderwerp Borste bespreek word.

 

 
  View Minnaar

MINNAAR / MINNARES

Minnaar - minnares  s.nw.  vryer, galant,  Don Juan, Kêrel of Nooi, casanova, vlyer,  1 persone wat saamleef sonder om getroud te wees.  2 'n persoon wat die ander persoon in die verhouding liefhet en dit duidelik laat blyk. Hy is 'n man so na 'n vrou se hart!  3 My beau d.w.s. my kêrel

20     Maar soos ’n vrou troueloos skei van haar minnaarJes 3:20 OV

 

 
  View Model

MODEL

Model  s.nw. 1 'n voorbeeld van wat die werklike onderwerp behoort te wees.  1 Foto model vertoon klere of stel haarself (bv. haar grimering of veltekstuur) bekend hoe jy dit kan verpersoonlik vir jouself

 13 Now follow the example of the correct teaching I gave you, and let the faith and love of Christ Jesus be your model.  2 Tim 1:12 CEV

Kort voor lank was ek ’n model-Fariseër wat kop en skouers bo my partygenote uitgestaan het. Gal 1:14b BV

 
  View Monogamie

MONOGAMIE

Monogamie b.nw. & bw.  volgens God se skeppingordinansie is die huwelik bedoel vir een man met een vrou, dit is monogamie.  Dit is dus die toestand waar 'n man net een vrou het, die teenoorgestelde is dan veelwywery of ook genoem poligamie

Ek en my vrou het 'n monogame huwelik en word as monogamiste beskou, wat 'n opwindende voorreg!

4Hy het hulle geantwoord: “Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? 5Daarby het Hy gesê: ‘Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees.’ 6Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie.”  Mat 19:4-6 NV   Vgl. Gen. 1:27  Gen. 2:246

11en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. 12Dit is ’n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Ef:11-12 NV

 

 

 
  View Moederskoot

MOEDERSKOOT

 Moederskoor  b.nw.  van jongs af, van moederskoot af, toe ek nog klein was,  ook s.nw  Baarmoeder

Wanneer die Bybel praat van Moederskoot kan dit ook beteken die vrou se baarmoeder of die baba in die baarmoeder gedurende swangerskap bv.  ...het Hy die naam Jesus gekry, die naam wat deur die engel genoem is nog voordat Hy in die moederskoot ontvang is.  Luk 2:21 NV

15geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot.  Ps 139:15 NV
 
  View Mineraalaanvullers

MINERAALAANVULLERS 

Mineraal aanvullers  b.nw.  mineraalvoeding, grondstowwe wat die mens se liggaam nodig het om te gesond te bestaan en dan additioneel ingeneem word omdat die persoon se dieet nie voldoende van daardie minerale insluit nie.

Bv. Kalsium, Boron, Magnesium, Chroom, Molybdeen, Silikoon, Vanadium en Sink word benodig om ons sterk skelet te vorm

7     En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ’n lewende siel geword.  Gen 2:7 OV

Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.  Gen. 3:19 OV

7     en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Pr 12:7  OV

 

 
  View Musikaal

MUSIKAAL

Musikaal  b.nw. ritmies, melodies, harmonieus, musiekliefhebber, musiek aanleg, oor vir musiek,

Neem deel of het 'n diepe waardering vir musiek, is verbind aan musiek as 'n kuns, eerder as die blote genot van uitvoering.

 23Telkens wanneer die boosaardige gees in Saul was, het Dawid die lier gevat en daarop gespeel. Dan het Saul bedaar, en die boosaardige gees het van hom af padgegee.1 Sa 16:23 NV

21Die naam van sy broer was Jubal en hy was die stamvader van dié wat op die lier en die fluit speel. Ge 4:21 NV

 
  View Morning After Pill

MORNING AFTER PILL 

Morning After Pill  s.nw.  ook genoem die Aborsie Pil  of Nood Voorbehoed Pil s.nw.:'n Pil by apteke verkrygbaar om 'n swangerskap te verhoed as daar geen voorsorg getref was met die huweliksdaad nie. Moet verkieslik binne 72 uur na gemeenskap geneem word, maar kan met gepaartgaande risiko tot op 96 uur na die geslagsdaad geneem word.


Die mees bekende Morning After Pil is NORLEVO skedule S2 en bestaan uit 2 pille wat dadelik geneem moet word. Voorheen het hulle aanbeveel om 1 dadelik en 1 na 12 ure te drink. Sommige ander produkte is steeds so.

Die Aborsie-pil is 'n sterk hormoon behandeling waarvoor die mens se liggaam nie 'n natuurlike teenmiddel het nie. Die gevolg hiervan is dat meeste vroue 'n baie sterk reaksie vanaf hulle liggaam ontvang. Elke persoon reageer ietwat anders, maar die meeste dames sal een of meer van die volgende simptome ervaar. Daar is dus 'n onmiddelike PRYS betaalbaar vir die daad en baie dames rapporteer dat dit meer as 'n maand aanhou, selfs na hulle opvolgende siklus!

Algemene Newe Effekte wat ondervind kan word vir 'n hele paar weke:

 1. langdurige buik pyn
 2. gedurige gevoel van urinering
 3. pynlike of sensitiewe borste en tepels
 4. langdurige rugpyn - tot 6 weke 
 5. bloeding en bloek klonte vanuit die baarmoeder
 6. naarheid en braking
 7. landurige hoofpyn

 

 
  View Masturbasie

MASTURBASIE

Masturbasie b.nw. & bw.  self bevrediging,  saadverspulling, draad trek, strelende sensasie, seksuele prikkeling,

Verskillende Sienings rakende Masturbasie

Masturbasie en die uitwerking wat dit op ’n mens het, is in die verlede dikwels oorskat én onderskat.

Dit is oorskat deur persone soos Breevoort (1936:30–31) wat die allerverskriklikste fisies-nadelige gevolge daaraan toegeskryf het. Hoewel dit later geblyk het dat die bewerings louter onsin is, het dit tot gevolg gehad dat mense wat masturbasie beoefen het, ontsettend skuldig gevoel het. Masturbasie en sy uitwerking word soms egter weer onderskat, met die gevolg dat mense dan dink dat dit ’n normale wyse van beoefening van seksualiteit is. De Bruyn: Die Tien Gebooie

 
Daar is heelwat literatuur wat die afgelope paar jaar verskyn het, wat of die een of die ander siening oor masturbasie het. Die kort van die saak is dat op hierdie stadium die statistiek vir volwassenes as volg is, 92% mans masturbeer en 86% vroue masturbeer! Die persentasies het toegeneem met die groter openheid oor seks in die samelewing en dat  bykans almal in elk geval masturbeer. Sommiges is net nie uitgesproke daaroor nie en ons verwelkom dit, veral in die permissiewe tyd waarin ons leef.

Masturbasie binne die huwelik

Liggaamlike nabyheid en troeteling bied veel vreugde. Wanneer die man se behoefte dringend is, kan die vrou hom so stimuleer, of ook hy self, dat ontlading self sonder penetrasie plaasvind en ook omgekeerd. Die belangrike punt om te snap is dat albei met sensitiwiteit daarop ingestel moet wees om die maat se seksuele behoeftes te begryp. So ’n sensitiwiteit moet rekening hou met die feit dat geslagsbehoeftes verstrengel is met emosionele behoeftes. Wanneer albei veilig en aanvaar voel, skep dié positiewe gevoelens ’n gunstige klimaat vir genotvolle gemeenskap. Daniël Louw: Liefde is vir altyd 

Dames Seks "speelgoed" partytjies bevorder Masturbasie

 Dames hou deesdae bedkassie "speelgoed" partytjies en nie meer net Tupperware partytjies nie. Almal wat dit bywoon vind dit komies, insiggewend en soos by die plastiek partytjie koop amper almal ook maar iets om die gasvrou nie sleg te laat voel nie. Dit is blykbaar 'n groot pret ervaring vir almal en selfs die kuise dame kan gewoonlik nie haar lag en berekende opmerking onderdruk nie. Baie dames nooi met die opvolg partytjie selfs hulle groot tiener dogter saam om die werklikheid en sogenaamde "opwinding van die lewe" se sien! Hierdie ouers voel dat 'n speelding vir hulle dogter 'n beter alternatief is en sonder risiko is vergeleke met die hoë risiko van alles wat met die werklike tiener seks daad saamhang. Dit kan volgens hulle, ook die tiener dogter op 'n gemaklike wyse help met haar seksuele ontdekking tydens puberteit. Dames wees versigtig hiervoor, julle kan julleself en julle dogter aan onbekende boosheid en bose geeste blootstel wat 'n mooi openlike en opregte kind die verderf in kan stuur. Sou jy dit wil beleef en verantwoording doen eendag?

Die vraag behoort te wees of sulke seks hulpmiddels verkeerd is?

Hier sal elke persoon volgens sy eie gewete moet optree. Die een teoloog sal dit goedkeur en 'n ander op sy rug val soos 'n bobejaan wat 'n slang gesien het. Vir honderde jare al gebruik dames hulpmiddels vir 'n dieper en opwindende seks ervaring. Daar was net nie in ons konserwatiewe opset oor die dinge gepraat nie. Ouma se spesiale kers en des meer. Weereens moet ons bedoelings met Mat 5:28 getoets word. Wanneer daardie toets slaag is ons nie onder veroordeling nie. Dan kan ons sê: "Laat waai Maraai!" Binne die huwelik is daar seker min mee verkeerd en word dit deur sommige huwelik beraders aanbeveel as 'n afwisselende metode van opwekking. Die onderwerpe onder bespreking,  volgens my mening, behoort generies te wees en bv. nie soos 'n regte manlike orgaan te lyk nie. Ons weet nie of dit 'n replika van 'n werklike orgaan is of nie. Dit sal dan as sodomie of buite huwelikse seks gesien kan word.

 
  View Morsig

MORSIG

Morsig b.nw & bw.  slordig, onsindelik, smerig, in wanorde, onordelik, goor, varkerig,

Lewe in 'n toestand van onordelikheid, kan nie dinge maklik kry nie.

Terwyl jy die laaste paar hoofstukke van Eksodus met aandag lees, moet jy die Here vra om dit aan jou duidelik te maak in watter opsigte jy lui en slordig in jou diens aan Hom geword het. Die opbou van jou lewe as die tempel van God vra net soveel toewyding as die bou van die tabernakel—as jy die heerlikheid van God moet weerkaats en ’n getuie vir Hom in jou omgewing moet wees...Wilkinson, Bruce H. ; Willie Botha,  Bybelkrag vir elke dag : lees die Bybel in een jaar deur; 365 dagstukkies.

 

 
  View Manipulerend

MANIPULEREND

Manipuleremd  b.nw. & bw.  hanterend, bewerkend, oorredend, " Beheersing van die subjek deur die objek"..Dr. FP Möller

Beinvloed of bestuur gewetenloos of bevraagtenbaar tot sy eie voordeel en sal sy sin op een of ander wyse kry.

 Soos op baie ander lewensterreine, is “gepastheid” ’n kwessie van balans. Party predikers en onderwysers gebruik te veel emosie of te veel druk wanneer hulle om ’n verbintenis vra. Miskien het party van hulle so verslaaf geraak daaraan om resultate te wil hê dat hulle manipulasie en bedrog ten prooi geval het.

Wilkinson, Bruce H.: Die 7 skrif-en skolingsbeginsels van die leerder.
 
  View Mompel

MOMPEL

Mompel  ww.  binnensmonds praat, prewel, murmereer, in die geheim praat, onverstaanbaar praat, mor, kla, fluister, 

Is nie ingestel om duidelik te praat nie, sal eerder sagter en met 'n onder stemtoon praat wanneer geforseer word om te praat.

2 Die Fariseërs het gehoor dat die skare dit van Hom mompel, en die Fariseërs en die owerpriesters het dienaars gestuur om Hom gevange te neem. Jn 7:32 OV  

 
  View Nat Drome

NAT DROME - roomdroom - wet dreams

Nat drome b.nw.  Roomdroom, "karringmelk" spontane ejakulasie van semen gedurende jou slaap, tiener seuns en dogters kry gereeld nat-drome terwyl hulle slaap!

Het julle geweet? Ja, laat dit dalk 'n verrassing is, is moontlik. Tiener dogters kry ook roomdrome net nie met dieselfde hoeveelheid room nie! Roomdroom is 'n nuwe Afrikaanse woord wat die hele proses gepas beskryf. Dit is nogal deur 'n dame toegeken - puik! Roomdrome begin gedurende die puberteit fase en duur tot lank in die volwasse stadium.

Ouers behoort met empatie die saak met hulle tieners te bespreek en hulle gerusstel oor die gebeure. Ek was persoonlik oningelig as kind en het hewige stress oor hierdie saak beleef gedurende my tiener en jongmens dae.

 

 
  View Naak

NAAK

Naak b.nw Meer deftig as kaal,sonder klere, ontbloting met grasie, kaalbas, kaalgat, poedelnaak, ongeklee, Naak binne die huwelik is meestal opwindend
 

2Laat een middag toe Dawid van sy rusbank af opstaan om 'n bietjie litte te rek op die platdak van sy huis, sien hy 'n baie mooi vrou wat besig was om te bad. 3Hy stuur toe iemand om uit te vind wie sy was, en so het hy agtergekom dat dit Batseba, 'n dogter van Eliam was. Haar man se naam was Uria 'n Hetiet. 4Dawid stuur toe mense om haar te laat haal. Sy het gekom en Dawid het by haar geslaap. (Sy was juis net rein na haar menstruasie.) Daarna is sy weer terug huis toe. 2 Sa 11:2 LB


25 En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Gen. 2:25
Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Open. 16:15
En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy bo-kleed om - want hy was naak Joh 21:7

 Sien ook Naaktheid

 
  View Naakstudies

NAAKSTUDIES 

Naakstudies b.nw. Die studie van die mens se uiterlike voorkoms sonder klere, studie in 'n kuns medium soos bv. waterverf, brons beeld of selfs 'n foto van 'n naakte persoon.

Sien Naak   en Naaktheid vir kommentaar

Die etiek rakende naakstudies

Die etiese bepaal nie die kategorie van die estetiese nie, maar is wel medeverantwoordelik—ook nie eksklusief verantwoordelik—vir die gehalte van die kunswerk. Die kunswerk word dus nie kunswerk op grond van ’n hoë etiese standaard nie—dit bly nog steeds ’n kunswerk, al is dit dan ’n swak kunswerk. ’n Kunswerk kan in ’n goeie vorm, in aantreklike styl, in struktureel dringende krag gegiet wees, maar in botsing kom met basiese etiese waardes, dan hou dit weliswaar nie op om kuns te wees nie, maar het dit nog nie tot groot kuns uitgestyg nie. Die estetiese word dus nie deur die etiese bedreig nie, maar van sinverryking en -verdieping voorsien. Volledig geïntegreerd in die estetiese word die etiese nooit die estetiese nie. Net so min as wat die estetiese ooit die etiese word. Die estetiese bly dominerend ook al dien die etiese die estetiese en omgekeerd. Ons kan ook sê: in die essensieel estetiese dominerende is die etiese ’n onmisbare gegewene. Dit gaan om die harmoniese, wedersydse singewende eenheidsverhouding van die etiese en die estetiese in die kunswerk, waar die mooie en die goeie in die mens, in ’n diepe eenheid saamgesnoer kan word; waar die etiese perspektiewe kan open op die estetiese en laasgenoemde op eersgenoemde. Wat eties volstrek afgewys moet word, bly nog steeds esteties, maar is nie esteties bevredigend nie en sal ook nie ’n esteties bevredigende effek hê nie. Die mens is één en daarom kan die mooie en die skone nie ten koste van die eties-goeie geniet word nie Teologiese etiek, Sosiale etiek. S. 358 Prof. Heyns het hier 'n gebalanseerde sienswyse ingeneem waar die plek van kuns nie die etiek kan oorheers nie en omgekeerd. Dit is eerder 'n hand-aan-hand proses wat balans moet btong in die naakstudie as kuns en ook die etiek aan die anderkant wat die emosie daarin inhibeer tot iets wat mooi en aanvaarbaar vertoon.

 Opsommend oor naakstudies as kuns vorm

Met hierdie mondvol wysheid is die kort opsomming dat naakstudies nie eksplisiet moet wees wat seksuele drange opwek nie. Die teendeel behoort te geld waar die kyker bloot net kan opmerk dat dit waarlik mooi is, dus evokatief en nie seduktief nie. Gerjanda Fotografie is bekend vir hierdie tipe werk en hulle sal evokatiewe foto's neem op aanvraag. Besoek gerus Gerjanda Fotografie se webblad vir 'n vollediger beskrywing van hierdie onderwerp.
 

 

 
  View Naaktheid

NAAKTHEID

Naaktheid  b.nw.  nuditeit, kaallopery, persone wat gemaanskaplike naaktheid in die vrye natuur voorstaan en beoefen en meestal beweer dit is vir gesondheidsredes

Jy moet vir hulle linnebroeke maak om hulle naaktheid te bedek. Ex 28:42
 

Naaktheid en die mens se skeppingsdoel

Omdat naaktheid seksuele ondertone inhou, bestaan daar 'n baie ou opvatting dat seks die oersonde sou wees. So 'n standpunt is egter verwyder van die waarheid. Die mens is geskape sodat daar seksuele verbintenisse kan wees en die Bybel is uitgesproke oor die feit dat dit deel is van die God gewilde verhouding tussen man en vrou, lees gerus die boek Hooglied. Wat die Bybel egter male sonder tal afkeur, is die perversie van seks... Die Bybel in Praktyk . Ge 3:7 NV
 

Naaktheid se plek en betekenis

Naaktheid het 'n besondere plek en betekenis in die verhouding tussen man en vrou in die huwelik. Vir die sukses van die seksuele ontmoeting tussen man en vrou is volledige oorgawe aan mekaar noodsaaklik. Van hierdie volledige liefdes-oorgawe is naaktheid 'n simbool. "Dit is die onvoorwaardelike weggee van jouself aan die ander een, die gewilligheid om aan die ander persoon te behoort" (Du Toit, 1989:35). So 'n ingrypende weggee van jouself moet volgens die Skrif slegs in die eksklusiewe lewensgemeenskap van één man en één vrou in die huwelik plaasvind omdat geslagsgemeenskap eksklusief aan die huwelik verbind word. (Vgl. punt 9.2.1.1) Omgekeerd, wie binne die liefdesgemeenskap van die huwelik naaktheid aan man of vrou weerhou, tree oneties op. (Vgl. Heyns, 1982:481.) 9.4.10.1.2 Nudisme  of ook genoem naaklopery en doelbewuste ontbloting van jou liggaam in die openbaar soos ekshibisionisme, misken die ware betekenis van naaktheid soos hierbo (9.4.10.1.1) aangedui. Daarom is dit ook 'n skending van die ware betekenis van seksualiteit. Verder hou dit ook nie rekening met die uitwerking van die sondeval op die mens se seksualiteit nie en dit openbaar 'n gees van skaamteloosheid. (Vgl. Buytendijk, 1962:263.) Op sy beurt word skaamteloosheid volgens die Bybel gevind by die onbekeerde en goddelose, terwyl die lewe van die ware gelowige gekenmerk word deur 'n paslike skaamte (Sef 3:5; Jer 6:15; Esra 9:6). Hierdie paslike skaamte vereis 'n behoorlike bekleding (Jes 20; 1 Tim 2:9). 9.4.10.1.3 Die ontkleedanseres wat voor aanskouers (gewoonlik mans) op wellustige wyse stuk vir stuk van haar klere ontslae raak, skep die indruk dat sy bereid is om volledig aan 'n ander te behoort in geslagsgemeenskap. Daardeur stimuleer sy die seksuele drange van die teenwoordige mans op oormatige wyse en wek wellustige begeertes by hulle op. Maar dit is bedrog, want sy kan nie seksueel aan hulle almal behoort nie. Daarom misken sy enersyds die ware betekenis van naaktheid en andersyds hits sy die teenwoordiges aan tot dade van ontug en seksuele losbandigheid. De Bruyn, P. J.: Die Tien Gebooie. 

 

Naaktheid en die Teologie

Die mees basiese uitspraak wat oor klere gemaak kan word, is dat dit 'n gawe van God aan die mens is, en dat Hy self hulle daarmee beklee het (Gen. 3:21). Sy gawe is egter 'n drieledige teken. Dit is vóór alles 'n teken van genade. Soos elders in die Skrif is genade ook hier God se voortgaande handelinge teenoor die mens se alles beëindigende handelinge. Die mens het in sonde geval en daarmee in 'n ander en dodelik gevaarlike wêreld—religieus-eties én klimatologies—te lande gekom. Maar God het Adam en sy vrou liefgehad, en daarom gaan Hy met hulle voort. Die mini-klere wat hulle vir hulle self gemaak het, was nie voldoende nie—nie om hulle naaktheid te bedek nie, en ook nie om hulle teen die ongunstige weersomstandighede o.a. koue en hitte te beskerm nie. God kon, as straf op die sonde, die skamele bedekking van die mens afgeruk het en hom daarmee meedoënloos aan die vernietigende gevolge van die sonde blootgestel het. Maar Hy doen dit nie. God dink aan die toekoms wat op hulle wag, en gee hulle tewens ook 'n aanwysing van hoe hulle hulle duursamer en deegliker kan klee. Maar God se gawe van klere is ook 'n teken van sonde. Dat die mens en sy vrou aan klere behoefte gehad, en daarna gesoek het, en hoe hulle hul daarmee geklee het—in alle opsigte onvoldoende—dit bring die gawe van klere met sonde in verband 17, p. 491. Om hieruit die konklusie te trek dat die mens geen klere sou gedra het as daar nie sonde was nie, is waarskynlik te veel gesê. Wat die situasie t.o.v. kleding sou gewees het, kan ons nie sê nie. Wat ons wel weet is dat Adam en Eva van hulle naaktheid bewus geword het, en dat dit tot 'n skaamtegevoel aanleiding gegee het. In die algemeen sou ons kon sê is skaamte die negatiewe gevoelstoestand wat manifesteer wanneer aan ander iets onthul word wat mens graag verborge sou wou hou—bv. wanneer 'n sosiaal onaanvaarbare gedragswyse soos diefstal of wanbesteding van trustgelde bekend sou word. Die sondeval roep by Adam en Eva bewussyn van hulle seksuele naaktheid op, en dit bring die skaamtegevoel na vore. So staan dan twee konkrete mense ás mense, in hul diepste wese oop en bloot voor mekaar, dwarsdeur die naaktheid van die liggaam sien hulle die naaktheid van hulle hart, van hulle gesindheid en hulle motiewe raak. Die een sien die ander se opstand teen God en sy ongehoorsaamheid aan God, hulle sien hulle verleiding van mekaar en dus ook hulle liefdeloosheid teenoor mekaar. Eva se sonde en Adam se sonde—wat hulle graag vir mekaar wou verberg—is nou vir mekaar ontbloot, en hulle skaam hulle daaroor. Daarmee word nie alleen harmonie met God versteur nie, maar ook die lewenseenheid met mekaar. Die mens self is nie meer 'n geheel nie, want die verdorwe fantasie het die ander tot die liggaamlike, en m.n. tot die seksuele, gereduseer. Wanneer hulle dan hulle naaktheid met klere bedek, wil hulle daarmee ten diepste hulle skaamte bedek en elimineer. Teologiese etiek. S. 478
 

 
  View Naspel

NASPEL

Naspel  ww. afkoel liefkosing na inteme seks, erotiese slot gesprek, kort stukkie spel na 'n erotiese toneelspel

Hier word nie bedoel die slotstuk op die orrel na die godsdiens nie! Dit behoort egter dieselfde rustigheid teweeg te bring as die orrel spel, met net sulke heilige herhinneringe!

Die naspel verdiep die betekenis van geslagsgemeenskap – heelwat tyd moet hieraan bestee word. Die maat moenie sommer dadelik omdraai en slaap nie. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd : 'n huweliksgids vir verloofdes en getroudes. Kaapstad : Lux Verbi, 1997, c1996
 
  View Neerslagtig

NEERSLAGTIG

Neerslagtig  b.nw.  Mismoedig, droefgeestig, bekommerd, moedeloos, verslae, melancholiek,  bedruk, opprimerend, terneergedruk, bekaf. In die huwelik behoort die een die ander op te beur wanneer neerslagtigheid kop uitsteek.

13     ’n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Sp 15:13 OV

 6Waarom is ek dan nou neerslagtig en bekommerd? Ek moet my verwagting op God stel en Hom ook onder hierdie omstandighede prys, want Hy is my Redder en my God. Ps 42:5 LV

 Die huwelik is die plek waar ek as mens uitbundig bly kan wees en ook soms radeloos neerslagtig mag raak, daar mag ek my irritasies en sy woede oor aangeleenthede lug, want my metgesel is daar vir my om my in liefde en met begrip te help en te lei om my emosies te beheer.

 

 
  View Negatief

NEGATIEF

Negatief  s.nw. b.nw en bw.  waaraan iets ontbreek, lewenslot, radikaal, pessimisties. 

Die negatiewe reaksies van sy vrou op sy poging om hulle huwelik op te beur sal beslis hulle huweliksgeluk strem.

Agt van die Tien Gebooie is negatief, DAAROM HET JESUS DIE GEBOD VAN LIEFDE INGESTEL, dit is 100% positief

 
  View Netheid

NETHEID 

b.nw.  & s.nw.  netjiesheid, welversorgdheid, sindelik, onberispelik, skoonheid, versorgdheid, smetteloosheid, verfyndheid,  keurigheid, sindelikheid,  oerdelikheid, sierlik, kieskeurigheid, deftig

Vir Maria het gasvryheid beteken dat sy meer tyd aan die gas self moes bestee as aan sy fisiese behoeftes. Sy wou liewer gesels as kosmaak. Haar kuiergas se woorde was vir haar belangriker as die netheid van haar huis en die stiptelikheid waarmee sy haar maaltye op tafel kon hê.

Van Wil Vosloo, and Van Rensburg Fika J.: Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Vereeniging : Christelike Uitgewersmaatskappy, 1997, c1993, S. Mt 26:3

 

 
  View Non monogamie

NON MONOGAMIE

b.nw.   'n huwelik met een man en verskeie vroue tegelyk of omgekeerd soos by poliandrie

Grieks: mono + gamos = een + huweliksmaat

POLIGAMIE =  veelwywery (veelvrouery)

POLIANDRIE =  veelmannery

2’n Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, 1 Tim 3:2 NV

 
  View Noulettend

NOULETTEND 

b.nw. & bw.  opmerksaam, skerpsiende, krities, kleinsielig, vitterig, sikkeneurig

27Ek sal noulettend na julle kyk, ten kwade, nie ten goede nie,  Jer 44:26 NV

 
  View NutriŽnte vir Genesing

NUTRIëNTE VIR GENESING 

Nurtiënte vir genesing  is in werklikheid genesingsvoeding, belangrike voeding vir die genesing van 'n bepaalde simptoom, eet jouself gesond,

19Of besef julle nie dat julle liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is nie?  1 Kor 6:19 NV 

3Moenie sy lekker kos begeer nie; dit kan jou duur te staan kom. Sp 23:3 NV
 

 Voedingswaarde van moderne kits kosse

 
 

Many modern foods have been robbed of their vital nutrients and contain ingredients that may fill our bodies with elements that take the place of nutritious foods. The gluttonous use of foods high in sugar and fat takes away from the nutritional balance of milk, fruit, vegetables, meat and bread, which contain fiber and other nutrients for good digestion and health.

First and foremost, we are not to satisfy our selfish and harmful appetites but rather use our bodies to bring glory to God...Woman's Study Bible . Nashville : Thomas Nelson, 1997, c1995, S. Pr 23:29

 
  View Nudisme

NUDISME 

b.nw. kaalkultuur, Kaalbas lopery, kaallopery, in Adams gewaad paradeer, Adamietisme, naturisme, natuuraanbidding, skaamteloos,

Latyn: Nudus

2Vat maalklippe en maal meel, slaan jou sluier op, trek jou boklere uit, maak jou onderlyf kaal en loop deur die rivier. 3Jou geslagsdele sal kaal wees, mense sal jou bekyk en jou bespot. Ek, die Here, gaan jou straf, Ek sal niemand verskoon nie.Jes 47:2 NV
 
  View Negatiewe gesindheid

NEGATIEWE GESINDHEID

Negatiewe Gesindheid: Negatiewe verstandelike toestand, omgekeerde ingesteldheid, ’n gesindheid van weerstand en vyandigheid,

'n Persoon wat selde die positiewe wil raaksien en meestal net die donker kant of negatiewe in enige opset.

Negatiewe Gesindheid

’n Huweliksprobleem is dikwels ’n kommunikasieprobleem. Die werklike probleem is egter nie altyd dat daar glad nie kommunikasie is nie, maar dat daar gebrekkig of te veel en negatief gekommunikeer word. Negatiewe kommunikasie vind plaas wanneer een of albei huweliksmaats as gevolg van frustrasie en teleurstelling met ’n gesindheid van weerstand en vyandigheid gedurig op die maat se foute en tekortkominge hamer en sy/haar positiewe eienskappe heeltemal miskyk. Vanselfsprekend skep dié soort afbrekende kritiek, wat die maat wil kleineer en verneder, verwydering en ’n gespanne huweliksatmosfeer. Prof. Louw: Liefde is vir altyd

 

 
  View Onvervuld

ONVERVULD 

b.nw.  onuitgevoerde, ongerealiseerde, waar alle strewe tot 'n einde gekom het, betekenloos, niksseggend,

 jy moet nie een woord onvervuld laat bly van alles wat jy gespreek het nie.  Ester 6:10 OV

 

 
  View Onverskrokke

ONVERSKROKKE 

b.nw. & bw.  sonder vrees, moedig, heldhaftig, kordaat, onversaag, onvervaard die gevaar tegemoet gaan, dapper,

gedra u manlik,  wees kloekmoedig...Gesang 75:1

 19Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.  Luk 10:18-19 NV

13Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.  Fil 4:13 OV

 

 

 
  View Ontman (kastreer)

ONTMAN - KASTREER 

ww.  steriliseer, regmaak, kapater, die vermoë tot voortplanting ontneem deur die verwydering van die teelballe of die knip van die saadbuis

Dit is deesdae 'n algemene praktyk dat die man hom laat steriliseer en nie die vrou nie, die newe effekte is baie kleiner en word selfs as weglaatbaar beskou.

 
  View Obsessie (Hangup)

OBSESSIE 

b.nw.  verstandstoornis, 'n dwanggedagte of 'n kwelgedagte wat hom gedurig aan 'n persoon opdring en sodoende sy gedagtes besig hou met onweerstaanbare negatiewe terugflitse, bv. selfmoord of bankrotskap

2Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ’n ander man se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle rusie en baklei julle.  James 4:2 NV

13sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Rut 1:13 NV

’n Skewe godsdiensbelewing kan selfs persoonlikheidsteurnisse veroorsaak wanneer dit die “te”-trek in jou (die geneigdheid om tot uiterstes te gaan) versterk. Dan word godsdiens ’n soort obsessie. Jy onttrek jou om heilig te leef en word geweldig veeleisend op jouself (en ander!). Louw, Daniel: Liefde is vir altyd

 

 
  View Onberispelik

ONBERISPELIK 

b.nw & bw.  Ons Huwelik kan beskryf word as: gebrekloos, foutloos, kretiekvry, keurig, vlekkeloos, onbesproke, korrek,

  7As ’n mens eerlik en onberispelik lewe, maak hy die lewe vir sy kinders makliker.  Sp 20:6 LB

80Mag my lewe onberispelik wees volgens u vereistes sodat ek nooit hoef skaam te wees nie. Sp 119:79 BV

 
  View Onderlyf

ONDERLYF 

s.nw.  die gedeelte onder die middellyf, onder die beld, laagvat,

3Saul self het baie swaar gekry in die geveg. Uiteindelik het die boogskutters hom gewaar en hom swaar gewond in sy onderlyf. 1 Sam 31:3 LB

 

 
  View Ongeduldig

ONGEDULDIG 

Ongeduldig  b.nw. & bw.  onvermoë om vir iets te kan wag, sy raak ongeduldig as haar hare nie reg wil stileer nie!

Iemand wat dit moeilik vind om ander se irritasies te verdra, of om vir ander te wag.

  4Dié wat so ongeduldig was, sal ’n gesonde oordeel hê en die wat sukkel om te praat, sal dan duidelik praat.  Jes 32:3 LB

16So het sy dae lank by hom bly neul en hom lastig geval. Hy het so ongeduldig geraak dat hy kon sterf.  Rig 16:16 NV

 

Een ervaring het ’n diep indruk op my gelaat. Sweet het teen my rug afgeloop en ek het ongemaklik rondgevroetel terwyl ek saggies by Cec se seun gepleit het om in te gee. Dit was die vierde keer wat Cec hom by die trappe afgebring het van die slaapkamer af om sy suster om verskoning te vra. Hy het hardkoppig geweier. Hulle is terug met die trappe op—sewe keer. Groot was my verligting toe die seun uiteindelik om verskoning vra.
Cec was nie kwaad of ongeduldig nie. Hy was sag en vriendelik. Maar sy vriendelikheid het gepaardgegaan met ’n ferm aandrang dat hierdie jong seun moes toegee aan sy pa se wil. Hoe anders was dit nie as die enigste dissipline wat ek kan onthou uit my kinderjare nie, inkonsekwent uitgedeel in kwaai uitroepe wat my wil nie kon buig nie.Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser!
 
  View Onselfsugtig

ONSELFSUGTIG 

b.nw. &bw.  Iemand wat nie sy eie voordeel soek nie, onbaatsugtig, in die huwelik behoort alby onselfsugtig op te tree teenoor mekaar

0“Mag die Here jou seën,” antwoord Boas. “Jy was baie onselfsugtig toe jy besluit het om by jou skoooma te bly, maar jy is nou nog meer onselfsugtig. Want jy kon vir jou maklik ’n jong man uitgesoek het wat jy graag wou hê.  Rut 3:10 LB

 Sukses word bepaal deur wie jy is. Dit is die kwaliteit van die liefde in jou lewe wat jou kan maak of breek. Ware sukses hang af van die mate waarin jy onselfsugtig dien. Die Christelike etiek is ten diepste nie ’n prestasie- of wenmoreel nie maar ’n offervaardige diens- en ’n verantwoordlikheidsetiek. Louw, Daniel: Liefde is vir altyd Kaapstad : Lux Verbi, 1997, c1996

 

 
  View Ontrou

ONTROU 

s.nw  In die huwelik kan een of albei as volg optree: Oneerlik teenoor mekaar, owerspel pleeg, afvallig raak, troueloos handel,  

[in + fidelis = ontrou]

Maar nou het hy ontrou geword aan daardie vrou al het hy die ooreenkoms van ’n huwelik met haar aangegaan en al het sy al die jare by hom gebly. 15Het God dan nie die man en vrou gemaak om een te wees nie? Hulle behoort aan Hom met liggaam en gees en Hy het hulle een gemaak sodat daar gelowige kinders kan wees.  Mal 2:14b LB

4Vir die huwelik moet almal respek hê, en daar mag geen ontrou wees nie. God sal almal straf wat onsedelik is en in die huwelik ontrou is  Heb 13:3 LB

As die Gras  groener is aan die ander kant van die draad, kan jy verseker wees die kunsmis en water rekeninge is ook  hoër.

Lees gerus die boek "Desperate House Lies"deur Sally Marcey, dit bevat wonderlike inligting wat gevaartekens uitwys en ontrouheid voorkom. Sy noem die sewe mees algemene versoekings en die leuen wat daarmee saamgaan

Returning from Sunday school, where the Ten Commandments had been the topic of the day, a young boy asked his father, “Daddy, what does it mean when it says, ‘Thou shalt not commit agriculture’?” There was hardly a beat between the question and the father’s reply: “Son, that just means that you’re not supposed to plow the other man’s field,” an answer satisfactory to both of them.  Green, Michael P.: Illustrations for Biblical Preaching : Baker Book House, 1989

 

 

 

GEDIG AAN JOU - MY MAN
Zareth Bloem-Stroebel
 
Ek het jou so onsaglik lief
Die liefde van ‘n vrou vir ‘n man
Liefde wat seer maak, onbeskryflik seer.
Liefde wat ‘n sagheid oor my bring.
Ek weet jy kan dit nie met beide hande vashou noie.
Ten volle bewus dat ek van jou net krummels gaan ontvang.
Jy weet selfs dit is genoeg vir my.
Ek weet nie eers hoe lank gaan dit duur nie.
Ek wat seer soos ‘n magneet aantrek. 
Ek wat nie daarvoor gevra het nie.
Dit het net in my gegroei, die liefde vir jou.
Ek gebore en getoei vir seer. 
Ek is net dankbaar dat ek Jesus in my hart het,
Want Hy verstaan en help my dra aan al die seer.
Ook net Hy weet hoekom ek vir jou lief geword het. 
Wat in jou hart aangaan weet net jy.
Jou gedagtes is ook net joune.
Ek wil graag weet, maar dit is eise stel en ek mag nie.
Jy moet uit vrye wil dit met my deel. 
 
 
 
  View Ontspanne

ONTSPANNE 

b.nw.  spanningloos, rustig, op my gemak saam met my metgesel,  minder streng, verslap,  kalm, koelkop, onversteurd, stemmig, vredevol, "relax"

12As regverdiges rede tot blydskap het,  praat almal met trots daaroor,  as goddelose mense aan die bewind kom,  kruip die mense weg.  Sp 28:12 NV

 

 
  View Ontvanklik

ONTVANKLIK 

b.nw.  vatbaar vir nuwe oortuigings, kinders is ontvanklik vir die Woord, onbevange gemoed, sensitief,

Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. 15Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Han 16:14 NV

52“Wees tog ontvanklik vir die smeking van u dienaar en u volk Israel, verhoor tog elke gebed wat hulle tot U rig.  1 Kon 8:52 NV

 

 

 

 
  View Oorredend

OORREDEND 

Oorredend  b.nw.  charismaties,  oorhalend, ompratend,

oorreed deur logiese stellings en feite, eerder as sjarme en dominansie

Toe besluit hy om sy goeie vriend Saulus te gaan opsoek en hom te oorreed om in Antiogië te kom werk. Hy is sonder versuim na Tarsus toe, waar hy vir Paulus raakgeloop het. Paulus was dadelik bereid om saam met hom in Antiogië te kom werk. Han. 11:24 BV

 
  View Oorspronklik

OORSPRONKLIK 

b.nw.  by die begin,  van die begin af, nuwe musiek komponeer,

 6“Wie is dit wat daar soos ’n rookwolk uit die woestyn uit kom, omgewe deur die geur van mirre, van wierook, van al die lekkerruik-kruie. Hooglied  3:6 NV

 
  View Openhartig

OPENHARTIG 

Openhartig  b.nw.  & bw.  toeganklik, rondborstig, vatbaar vie nuwe idees, sonder voorbehoud, ronduit, ruiterlik, vrymoedig, opreg, eerlik, "Sy hart lê op sy tong"

Beweeg maklik tussen mense.Hou van 'n partytjie en kan nie wag om almal in die vertrek te ontmoet nie, selfs vreemdelinge.

4Met julle kan ek heeltemal openhartig praat en ek is baie trots op julle.  2 Kor 7:4 LB

11Ons het openhartig met julle gepraat, Korintiërs. Ons harte is vir julle wyd oop. 12Ons het nie ons harte vir julle gesluit nie; julle het julle harte vir ons gesluit. 13Ek praat met julle as my kinders. Doen aan ons wat ons aan julle gedoen het: maak julle harte ook wyd oop!   2 Kor 6:11 NV

 
  View Opoffering

OPOFFERING 

b.nw.  verduur, 'n daad tot voordeel vir iemand anders doen en jouself verongerief in die proses, iets prysgee vir 'n ander persoon, onselfsugtig, uit my eie, ten koste van myself, Christus het Sy lewe vir ons opgeoffer

“Ek gee julle vandag die versekering dat almal wat iets groots moes opoffer om te doen wat God vra, definitief ’n plek in sy nuwe wêreld sal kry. As jou familie jou weggejaag het omdat jy in My glo, of as jy jou gesin of ’n goeie werk moes opoffer ter wille van My, sal jy daarvoor vergoed word. Sommer nou al. Ja, jy sal elke dag oorlaai word met God se goedheid. En jy sal vir seker ook ’n plek kry in sy nuwe wêreld.”  Luk 18:29 BV

 
  View Optimisties

OPTIMISTIES 

Optimisties b.nw. &bw. hoopvol, geessdriftig, afwagtend, positeif, sorgeloos, kommervry, alles lyk rooskleurig,  verwag 'n goeie afloop, beskou 'n saak van die beste kant,

Sonnige uitkyk wat homself en ander bemoedig dat alles reg sal uitwerk

11 Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ’n hoopvolle toekoms te gee.  bJer 29:11 OV

 
  View Orale Seks

ORALE SEKS 

Orale Seks  ww. die beoefening van die seksdaad met behulp van die tong. klitorale stimulasie met die tong, "afsuig" van die manlike penis deur sy vrou.

Binne die huwelik is dit 100% in orde en kan per geleëntheid dien as voorspel, hoofspel of naspel.

 
  View Orgasme

ORGASME

ww. 'n hoogtepunt of klimaks bereik gedurende seksuele omgang, gaan gewoonlik gepaard met luide uitroepe van genot

Die persoon wat 'n orgasme bereik se hele wese verander gedurende hierdie stadium en is dit onmoontlik om jou uiterlike belewenis te inhibeer. Ons moet besef dat God hierdie wonderlike ekstase vir die huwelik gegee het en dit behoort op 'n gereëlde basis geniet te word.

 

 
  View Ouerhuis

OUERHUIS  s.nw.  Familiekring, gesin, gedenkwaardige herinneringe van my ouerhuis, waar ek groot geword het,

“Onthou die goeie waardes wat jy in jou ouerhuis geleer het. Moenie jou ouers se hart op hulle oudag breek nie. Hou vas aan die lewenswaarhede wat hulle jou geleer het.”  Sp 23:22 BV

 20Jakob het toe ’n gelofte afgelê en gesê: “As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, 21sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees. Gen 28:20 NV

 
  View Ouerskap

OUERSKAP 

s.nw.  ouerpaar se optrede teenoor hulle kinders, grootmens optrede, egpaar se voorbeeld teenoor kinders, persoon met 'n eie direkte afstammeling,

“Die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God.”  2 Sam 6:12 NV

Die manier waarop julle in die gesin leef, is belangrik. 1 Pet 3:1 BV

Daar word huidiglik gewerk aan 'n volledige afdeling op hierdie webblad, wat hierdie opwindende gebeure in 'n egpaar se lewe sal toelig met wenke, ervarings en hulpmiddels. dit behoort  voor November 2010 gereed te wees

 
  View Outo Erotika

OUTO EROTIKA 

Outo Erotika ww. self opwekking met die doel om gereed te wees vir seksuele stimulasie,

Dit sluit in om eroties na my eie liggaam in die spiël te kyk en fotografiese selfstudies wat suiwer eroties voorkom met die doel om myself op te wek. Outo erotika is nie masturbasie nie, maar soms die voorspel daartoe. Praktiese toepassings kan gevind word onder die titel Seksgodin vir my man. Outo erotika moet nie summier as verkeerd gesien word nie. Dit pas veral by die vrou wat stadiger opwarm as 'n man wat basies soos 'n ligskakelaar werk. Druk op sy knoppie en hy is aangeskakel. Dames is meer soos 'n strykyster. Jy sit haar vroegaand aan om laataand warm te waas.

 
  View Owerspel

OWERSPEL  ww.  egbreuk, ontug, hoereer, afgodery, boeleer,

“Ek sê egter vandag vir julle: julle mag glad nie skei nie. Dis teen God se wil. Jy mag net van jou vrou skei as sy by iemand anders geslaap het. As jy oor enige ander rede van haar skei, maak jy dat jou vrou owerspel pleeg as sy later weer trou. Omdat haar eerste huwelik nog steeds in God se oë voortgaan, is sy en haar nuwe man dan skuldig aan egbreuk.” Mat 5:32 BV

Owerspel bring net ellende. Hoe kan ’n vrou ’n man darem nie verlei nie  Sp 31:9 BV

 
  View Oorgewig

OORGEWIG 

b.nw.  oormatigheid, oorontwikkelde figuur, oormaat gewig vir liggaamslengte,

27met sy ronde, vet gesig en sy onderlyf dik van die vet. Job 15:26 NV

 

 
  View Ontug

ONTUG

Ontug ww. onsedelike handeling, onkuisheid, owerspel, immoreel, Ontugtig = sedeloos, sonde

13Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Ro 13:13 NV

 3Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Eph 5:3 NV

 

 

 
  View Onderdanig

ONDERDANIG

onderdanig b.nw. & bw.  onderworpend, maklik onder die juk bring, nederig, soos 'n kneg,

Gewillig om 'n ander persoon se oortuiging te aanvaar sonder om sy eie wil of opinie uit te oefen

24     Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.
25     Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het  Eph 5:24 OV
 
17     Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie. Heb 13:17 OV
 
  View Oortuigend

OORTUIGEND

oortuigend b.nw & bw.  aanneemlik, gegrond, streekhoudend, welsprekend, beredeneerd, motiverend, apodikties, beslistheid,

Kan jou oorhaal na enigiets deur die verfynde sharme van sy persoonlikheid

 23Die manier waarop ’n verstandige mens dink, laat hom ook verstandig praat, en daarom is sy woorde oortuigend. Pr 16:22 LB

 17Broers, ek wil julle waarsku. Oppas vir mense wat verdeeldheid veroorsaak en ander mense se geloof ondergrawe en gekant is teen die dinge wat aan julle geleer is. Bly weg van hulle af. 18Want mense wat so maak, werk nie vir ons Here Jesus Christus nie maar is net begaan oor hulle eie eet en drink. Hulle kan so goed en so oortuigend praat dat hulle onskuldige mense omrokkel. Rom 16:16 LB

 

 

 
  View Ordelik

ORDELIK

Ordelik b.nw & bw.  agtermekaar, netjies, gereeld, prosessie,

'n Persoon met 'n metodiese en sistematiese rangskikking van dinge

40Alles moet egter gepas en ordelik geskied. 1 Kor 14:40 NV

5As Hy ’n bevel na die aarde toe stuur, word dit dadelik uitgevoer.Ps 147:15 LB

 
  View Onafhanklik

ONAFHANKLIK

Onafhanklik b.nw. & bw.  selfstandig, outonoom, sonder aanporring van ander, eie inisiatief, soewereiniteit,

Self voorsienend, self instandhoudend,  met selfvertroue optree en het min hulp van ander nodig. Ek doen my eie ding en tree graag onafhanklik op.

  5As jy ontsteld raak, moenie sondig nie; dink in stilte daaroor na as jy gaan lê, en laat dit daarby! Ps 4:5 NV

 20Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat Hy my liefhet. 2 Sa 22:20 NV

 

 

 
  View Onaanstootlik

ONAANSTOOTLIK

Onaanstootlik b.nw. & bw.   onergerlik, onskadelik, met agting behandel, nie opdringerig,

'n Persoon wat nooit iets sê of onaangenaamdhede veroorsaak of bevraagtekend optree.

57     En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ’n Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. Mt 13:57 OV

 9     En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, 10     om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand ’n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, Php 1:9 OV

19Wie hou van aanstoot gee, hou van rusie;  Spr. 17:19 NV
 
  View Onversetlik

ONVERSETLIK

Onversetlik   b.nw & bw. onbuigsaam, onbeweeglik, met wilskrag, vasberade, onwrikbaar, getrou, dapper, manhaftig, moedig,

Hou ferm en onversetlik aan sy doelwit vas en sal nie ophou totdat die doel bereik is nie

30“Maar koning Sihon van Gesbon het geweier om ons deur sy gebied te laat trek, want die Here jou God het hom onversetlik gemaak.  Dt 2:30 NV

 Die Ou Testament sien geen botsing tussen die soewereiniteit van God en die vryheid van die mens nie. Nêrens word gesê dat God die hart van ’n goeie mens “verhard” nie. Handboek by Die Bybel. p195

 
  View Opgeruimd

OPGERUIMD

Opgeruimd b.nw. & bw.  blygeestig, gemoedelik, gesellig, lwendig, opgewek, vrolik,

Vol lewe en dartelende energie

As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Jas 5:13 NV

10Daar is baie dinge wat my hartseer maak, maar ek bly altyd opgeruimd. Al is ek arm, maak ek tog baie mense se lewe ryk. Eintlik besit ek niks, maar ek het alles wat die moeite werd is. 2 Co 6:9 LB

 Paulus het getrou aan Christus gebly, of mense hom nou ook al geprys of fel gekritiseer het. Hy het opgeruimd en tevrede geleef onder die moeilikste omstandighede. Mense se verwagtings moet ’n mens nie regeer nie.  Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling)

 
  View Ordentlik

ORDENTLIK

Ordentlik b.nw &bw.  fatsoenlik, eerbaar, beskaaf, behoorlik, goedgemanierd, gepas,

Het 'n konstante begeerte om in só 'n wyse op te tree wat vir hom vanpas voel vir die situasie

 40Alles moet egter gepas en ordelik geskied. 1 Co 14:40 NV

Vroue moet hulle ook ordentlik aantrek sodat hulle nie die verkeerde boodskap vir ander mans gee en so hulle eie mans in die verleentheid bring nie. Hulle moet so aantrek dat God en hulle mans tevrede sal wees. 1 Ti 2:9 BV

 Hy moet getrou wees aan sy vrou en daarby moet hy ook nie uitspattig lewe nie maar hy moet hom gedissiplineerd en ordentlik gedra. 1 Ti 3:2b LB

 

 

 

 
  View Onbeskaamd

ONBESKAAMD

Onbeskaamd b.nw & bw.  dapper, stoutmoedig, vrymoedig, vrypostig, skaamteloos, vreesloos, uitdagend, onverfyn, sonder 'n bang haar op sy kop, astrant,

Met vreesloosheid uitdagings aanvaar en vorentoe beweeg sonder om terug te staan vir die risiko.

 Nadat die Heilige Gees oor die kerk uitgestort is, het Hy vir Petrus en Paulus en die ander Christene met groot krag toegerus sodat hulle vreesloos van Jerusalem tot in Rome oor Jesus kon gaan praat. Ac 1:1 BV

13Sy gryp die jongman en soen hom, onbeskaamd sê sy vir hom:14“Ek moes maaltydoffers bring en ek het vandag juis my geloftes betaal. 15Daarom het ek jou kom soek, ek was op die uitkyk na jou en nou het ek jou gekry. Pr 7:13 NV
 

6Almal is met ontsag vervul en het God geprys deur te sê: “’n Groot profeet het onder ons opgestaan,” en “God het na sy volk omgesien.” Lukas 7:16 NV 

Die mense het gedink dat Jesus ’n profeet was omdat Hy, net soos die profete van die Ou Testament, God se boodskap vreesloos oorgedra het en wonderlike dade gedoen het. Deur hierdie wonder het Jesus gewys dat God in en deur Hom werk. Vir ons is dit ’n teken van die besondere verhouding tussen Jesus en God. Die Bybel in Praktyk (Nuwe Vertaling). Lk 7:16
 
  View Onsimpatiek

ONSIMPATIEK

Onsimpatiek b.nw. & bw.   onwelwillend, ongevoelig, stuurs, onvriendelik, gevoelloos, onbedagsaam, koud, taktloos,

 Vind dit moeilik om homself te vereenselwig met ander se probleme en hartseer.

 Om te rus, is ’n aanspraak wat die mens mág maak en ook móét maak, sodat hy kan doen wat hy van Godsweë moet doen. Wie die arbeider dus nie die geleentheid gee om te rus nie, tree nie maar net onsimpatiek op nie, maar vergryp hom ook aan ’n reg waarop die mens aanspraak mag maak.  Teologiese etiek J.A. Heyns. Deel 2/1, S. 275

 
  View Onvergewensgesind

ONVERGEWENSGESIND

Onvergewensgesind  b.nw & bw.  antagonisties, onversoenlik, haatdraend, onversoenbaar, onwelwillend, iemand nie maklik kwytskeld, wrokkerig,

Grieks: ἄσπονδος (b.nw.) Transliterasie: aspondos  (onversoenlik) Els, J. M., Prof: Grieks-Afrikaanse Woordeboek Met Strong Se Numering. G786

Iemand wat dit moeilik vind om te vergewe of te versoen na 'n hartseer of ongeregtigheig wat teen hom gepleeg is. Is geneig om aan 'n wrok te kleef.

3     sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, 2 Ti 3:3 OV

 As julle nie ander mense vergewe as hulle iets verkeerd teen julle gedoen het nie, moet julle ook nie verwag dat God julle sondes sal vergewe nie. Aan die ander kant, as julle ander mense vergewe, sal julle hemelse Vader ook al julle sondes afskryf.” Mt 6:14-15 BV

Is dit nie ’n sprekende maar ook skokkende voorbeeld van ons eie optrede nie? Is ons nie ook dikwels onvergewensgesind, onbarmhartig en onversoenlik teenoor ons naaste nie? Wat hulle my aangedoen het, word altyd onder hulle neuse gevrywe. Voortdurend word ou koeie—of hulle geraamtes!—uit die sloot gehaal. Hoeveel huwelike, gesinne, families, verhoudings en vriendekringe is nie al uitmekaar geskeur deur die weiering om te vergewe nie?  de Bruyn, P.J.: Jou enigste troos. Question 126

Die mees effektiewe metode van vergelding is Vergifnis

 

 
  View Ongedissiplineerd

ONGEDISSIPLINEERD

Ongedissiplineerd b.nw & bw.  beginselloos, wanordelik, sonder vaste oortuigings, ordeloos, karakterloos, verward,

'n Persoon wie se lewe in meeste areas 'n gebrek toon aan orde en selfdissipline.

6’n Ouderling moet iemand wees oor wie daar nie klagtes is nie en hy moet aan sy vrou getrou wees. Sy kinders moet gelowig wees; daar moet nie van hulle gesê kan word dat hulle wild of ongedissiplineerd is nie. Tit 1:6 LB

 5Intussen het Adonia, seun van Dawid en sy vrou Gaggit, ewe hoogmoedig by homself gedink: ek gaan binnekort koning wees. Hy skaf toe vir hom ’n strydwa met ruiters aan, en vyftig man om voor hom uit te hardloop. 6Sy vader het hom van kleins af nooit berispe of vir hom gevra: “Hoekom maak jy so?” nie. Adonia, die jonger broer van Absalom, was ’n baie mooi man. 1 Ki 1:5 NV

 Van Adonia hoor ons dat hy ewe hoogmoedig was en dat sy vader hom van kleins af nooit berispe (het) nie … So beeld hy Adonia as ongedissiplineerd uit, maar hy moet tog toegee dat Adonia ’n baie mooi man was. Die Bybellennium Eenvolumekommentaar 1 Ki 1:5

 

 
  View Onentoesiasties

ONENTOESIASTIES

Onentoesiasties b.nw. bw.  afsydig, lewensloos, flou, dof, lou, onywerig, sonder geesdrif, sonder lewendigheid, sy battery is altyd pap,

Raak nie maklik opgewonde nie en voel meestal dat dit nie sal werk nie. 

11Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Ro 12:11 NV
 
  View Onseker

ONSEKER

Onseker b.nw.  wisselvallig, gebrekkige selfvertroue, huiwerig, twyfelagtig, in die war,  verward, wantroue, ongelowig,

Iemand wat gebrekkige selfvertroue het of bang voorkom.

Saam sal ons die Seun van God beter leer ken en meer op Hom vertrou. Dan sal ons soos geestelike grootmense word, so volwasse in ons geestelike lewe soos Christus self. Ons sal nie meer soos klein kindertjies onseker wees oor wat van ons verwag word nie.  Eph 4:13-14 BV

Ons sal met vertroue voor God self kan staan. Selfs as daar dinge is waaroor ons skuldig of onseker mag voel, weet ons dat God groter is as al ons skuldgevoelens of onsekerhede. Hy weet immers meer oor ons as onsself. 1 Jn 3:19-20 BV

Oorwinning van die Koninkryk is Verseker

  Maar is die uitkoms nou, as gevolg van die voortgaande stryd, onseker? Veg die gelowige ’n stryd waarvan die afloop ’n ope vraag is? Moet hy onseker wees en twyfel oor die uitslag? Dit is juis nie die boodskap van die Bybel nie! ’n Sprekende hemel het dit self uitgebasuin: “Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy Gesalfde en Hy sal as koning heers tot in alle ewigheid” (Op 11:15). JA Heyns: Teologiese etiek Deel 2/1, S. 63
 
  View Onderbrekend

ONDERBREKEND

Onderbrekend b.nw. & bw.  Steurend, hinderlik, herhaaldelik,  bewerig,

Iemand wat meer van 'n prater is as luisteraar, praat sonder om te besef dat iemand anders reeds besig is om te praat.

Sosiale Sidney. Hy is die siel van enige partytjie en wil die sessies “ophelder” en pret hê. Sidney sien die Bybelstudie as ’n geleentheid om tyd met mense deur te bring, ’n konteks waarbinne hy sy behoefte aan sosiale samesyn kan bevredig—alhoewel hy miskien nie doelbewus so daaroor dink nie. Dit wil voorkom of Sidney die groep of lesing verdra sodat hy saam met mense kan wees van wie hy hou. Sy "slim en pittige" opmerkings verlig soms die spanning, maar by ander geleenthede is dit ontydig en steurend.  Wilkinson, Bruce H.: Bykans elke antwoord vir feitlik enige onderwyser!

 
  View Onbemind

ONBEMIND

Onbemind  b.nw. & bw.  onpopulêr, onbekend maak onbemind, nie geliefd, ongewild,

Iemand wie se intensies en aandrang vir perfektheid ander van hom laat wegskram.

 

 
  View Onbetrokke

ONBETROKKE

Onbetrokke  b.nw & bw.  asosiaal, onmaatskaplik, ongemoeid, neutraal, ongeërg, afsydig, apaties,

Persoon het geen begeerte om na ander te luister of om betrokke te raak by groepe, aktiviteite, klubs of ander mense se lewens nie.

 

 
  View Onvoorspelbaar

ONVOORSPELBAAR

Onvoorspelbaar  b.nw. & bw.  inkonsikwent, onlogies, veranderlik, wispelturig, onstandvastig, vol grille,

Sal die een oomblik in ekstase wees en die volgende moment terneergedruk., of bied aan om te help en verdwyn dan stilweg, of belowe om te kom maar vergeet om op te daag.

 8Maar niemand kan ’n mens se tong mak maak of in bedwang hou nie. Hy is onvoorspelbaar en vol kwaad, vol gevaarlike gif. Jas 3:7 LB

10Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met Hom kan lewe. 1 Th 5:10 NV

 

 
  View Onverskillig

ONVERSKILLIG

Onverskillig  b.nw. & bw.  ongeërg, sonder geesdrif, afgestomp, ondeurdag, sorgeloos, onvoorbereid, traak-my-nie-agtig, oppervlakkigheid, ruggraatloos,

 Het nie 'n konstante metode om dinge te doen nie.

18     Daar is een wat onverskillig woorde uitspreek soos swaardsteke, maar die tong van die wyse is genesing. Pr 12:18 OV

 

 
  View Ontevredenheid

ONTEVREDENHEID

Ontevredenheid  b.nw. & bw.  frons, bekla, ontstemd, kapsie maak, kla, kermkous, moppel,

Iemand wat sy standaarde so hoog stel dat dit onmoontlik is om hom tevrede te stel.

MAAR Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword. Jon 4:1 OV

God se woede en ontevredenheid sal wees soos ’n glas wat vol wyn gegooi word. Die mense wat aan die dier behoort, sal dit dan moet drink, of hulle wil of nie! Dit sal wees soos iemand wat in ’n verskriklike warm vuur baie seer brand. Re 14:10 BV

 
  View onvriendelik

ONVRIENDELIK

Onvriendelik  b.nw. & bw.  bars, botaf, kortaf, knopperig, onaangenaam, onplesierig, norserig, stief, suurbek, stroef, nukkerig,

Maak tyd om vriendelik te wees, dit is jou siel se musiek

 7Toe Josef hulle sien, het hy hulle dadelik herken, maar hy het gemaak asof hy nie weet wie hulle is nie en onvriendelik met hulle gepraat: “Waar kom julle vandaan?” vra hy. Ge 42:6 LB
27en Isak sê vir hulle: “Waarom kom julle na my toe? En dit nogal nadat julle my onvriendelik behandel het en my van julle af weggestuur het!” Ge 26:27 NV
 
  View Oorsensitief

OORSENSITIEF

Oorsensitief  b.nw. & bw.  gevoelig, fynbesnaard, emosioneel, sentimenteel, kleinserig, liggeraak,

Oordrewe introspektief en raak maklik beswaard indien 'n misverstand ontstaan

Paulus se voor- en afkeure was nie net sy eie maatstawwe nie, maar wel wat tot die eer van God en die beste was vir die mense óm hom. ’n Mens kan ’n ander maklik deur jou gesindheid seermaak, soos byvoorbeeld deur: (1) onsensitief te wees en te doen wat jý wil hê, sonder om om te gee wie daardeur seerkry; (2) oorsensitief te wees en eenvoudig niks te doen nie, omdat jy altyd bang is dat iemand dalk ontevrede kan wees; of (3) deur altyd op alles “ja” te antwoord omdat jy almal se goedkeuring daardeur probeer wen. Paulus se woorde boei ons gedurende hierdie tyd waarin selfsug en eiebelang so algemeen voorkom. Sy woorde stel ook vir ons ’n standaard wat nagestreef moet word. As ons altyd ander mense se belange eerste stel, sal ons ’n diensbare gesindheid hê. Paulus se voorbeeld is nastrewenswaardig omdat hy sy lewe op die voorbeeld van Jesus Christus geyk het. Die Bybel in Praktyk  - Lees 1 Co 10:33

 

 

 
  View Ongeorganiseerd

ONGEORGANISEERD

Ongeorganiseerd  b.nw. & bw. in wanorde, swak gereël,

  Kort die vermoë om selfs sy eie lewe in orde te kry.

 Ahithophel said to Absalom: Let me choose twelve thousand men and attack David tonight, 2 while he is tired and discouraged. He will panic, and everyone with him will run away. CEV 2 Sa 17:1
 
  View Onverdraagsaam

ONVERDRAAGSAAM

Onverdraagsaam  b.nw. & bw.  onsimpatiek, ongeduldig, wreed, meedoënloos, kerkisties, twisgierig, intolerant,

Vind dit moeilik om ander se sienings, standpunte en metodes van doen te aanvaar. Verdra nie teenkanting teen sy siening nie.

  Moet ook nie jou tyd mors om met ander te stry oor watter wette ons nog moet hou en watter nie. Al hierdie gesprekke en argumente help net mooi niks. Dis ’n mors van kosbare tyd en energie. Tit 3:9 BV

 

 
  View Onwaardig

ONWAARDIG

Onwaardig  b.nw bw.  sonder agting, vernederend, verwerp,

Traak my nie agtig teenoor ander mense optree.

6In hierdie uiteensetting, broers, het ek myself en Apollos as voorbeelde gebruik om julle te leer wat die gesegde beteken: “Hou jou binne die perke wat God gestel het.” Dan sal niemand hom belangriker as ’n ander beskou oor sy leermeester nie. 7Wie maak jou so belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom stel jy jou so aan asof jy dit nie ontvang het nie? 1 Co 4:6 NV

 
  View OpvliŽende Mens

OPVLIëENDE MENS

Opvliënde mens  b.nw. & bw.  korrelkop, driftig, liggeraak, impulsiewe mens,

Word gou kwaad wanneer ander nie gou genoeg klaarkry met 'n taak nie, of nie afhandel wat van hulle verwag is nie. Hy het 'n veeleisende ongeduldigheid en is kort van draad.

24Moenie maats maak met ’n opvlieënde mens nie, moenie saamgaan met een wat kort van draad is nie: Sp 22:24 NV

Soms help ’n geskenk om iemand se woede te laat bedaar. Geld wat ongemerk in ’n baadjiesak gesit word, help om ’n opvlieënde humeur te temper. Sp 21:13 BV

 
  View Onbedagsaam

ONBEDAGSAAM

Onbedagsaam  b.nw & bw.  onnadenkend, onbesonne, ligvaardig, indiskreet, onoordeelkundig, onbesuis, voortvarend

Mag oorhaastig optree sonder om 'n saak behoorlik te deurdink, gewoonlik as gevolg van ongeduld.

25 Dit is vir die mens ’n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers ná die geloftes te oorweeg. Sp 20:25 OV

 
  View Onwillig

ONWILLIG

Onwillig  b.nw. & bw.  steeks, dwars, teëstribbelrig, langtand, moedswillig, teësinnig, lui, onlustig, halfhartig,

Onwillig of traag om betrokke te raak.

...maar hy was heeltemal onwillig om nou te gaan; hy sal egter gaan wanneer die tyd vir hom geleë is. 1 Kor 16:12 OV

...Ek verkondig die evangelie omdat ek móét! En wee my as ek dit nie doen nie! 17As ek dit uit eie keuse doen, kan ek op loon aanspraak maak, maar ek doen dit nie uit eie keuse nie: dit is ’n taak wat aan my toevertrou is. 
1 Kor 9:16b-17 NV

 

 
  View Prikkelfoto

PRIKKELFOTO

Prikkelfoto  s.nw. Geneig tot singenot; wat alleen die sinne bevredig; wellustig, wulps, sinlik, vleeslik, sensueel, sedeloos, onbetaamlik, onbehoorlik, los, pervers, onkuis, promisku, pornografies, seksbehep, hitsig, geil, wild, jags (plat), suggestief, ekshibisionisties, verleidend, uitspattig

Meisies se boude wat wulps woel...Etienne van Heerden

 
  View Persoonlikheid Analise Vrae

PERSOONLIKHEID ANALISE Vrae

Daar is basies  4 persoonlikheid tipes wat algemeen aanvaar word as verteenwoordigend van meeste mense. Daar is dan ook min mense wat net in een kategorie val. Ons behoort 'n sterk verteenwoordiging in elke kategorie te hê as ons onsself as gebalanseerd wil bestempel. Wat bedoel ons hiermee? Dat ons in elke situasie volgens die vereistes van die oomblik sal optree en nie net 'n standaard stel persoonlike wette wat ons vir onsself stel waarvolgens ons in die algemeen dit vir alle situasies aanwend en ons dink dit is vir almal aanvaarbaar.

Ons wil hier 'n platform skep waar jy jouself kan posisioneer en daaruit jou sterkpunte, swakpunte, geleenthede en bedreigings kan bepaal. Voorbeeld: Ek kan 'n kind deftige kledingstukke aantrek en niemand gaan sien dat die voete en lyf nog vol modder is nie. Dit is 'n vals oplossing vir die kind se probleem sal ons sê. Gaan stort en was oordentlik. Begin waar it saak maak. Daar waar ander nie sien nie, net só met ons persoonlikheid. Ons moet soms begin waar ander nie sien nie en die kern van die negatiewe eienskap positief aanspreek! Ken jouself.

Christus het per situasie opgetree en by elkeen van sy wonderwerke en gesprekke kan letterlik 'n ander persoonlikheid styl waargeneem word. DIE DOELWIT VAN HIERDIE ANALISE IS NIE OM 'N DETAIL ANALISE VAN JOU PERSOONLIKHEID TE DOEN nie , MAAR EERDER AS 'N VERTEKPUNT VIR SELF ONTWIKKELING. Vir 'n diepgaande analise beveel ons aan dat jy 'n christen sielkundige of christen arbeidsterapeut nader.

ONTHOU DAAR IS NIE regte OF verkeerde ANTWOORDE NIE! Jy is spesiaal en uniek en hier posisioneer ons daardie wonderlike en unieke JY. Hier gaan jy leer of jy:

 • Sanquinie - 'n spontane, lewenslustige, vreugdevolle persoon. ’n Vrolike mens is ’n gesonde mens, ’n neerslagtige mens raak uitgeput. Pr 17:22 NV
 • Melankolie - 'n bedagsame, getroue, lojale persoon  Die Here sorg dat die regte insig  behoue bly; ... Pr 22:12 NV
 • Kolerie - 'n avontuurlustige, vindingryke, versekerde persoon. Sonder oorwoë leiding val ’n volk; die redding lê in baie raadgewers. Pr 11:14 NV
 • Plagmaat - 'n vredeliewende, geduldige, diplomatiese persoon. ...dan sal jy geregtigheid en reg verstaan en regverdigheid—elke goeie pad. Pr 2:9 NV

of, heel waarskynlik 'n kombinasie van almal hierbo. Jy gaan ook leer hoe om hierdie God gegewe bates te harmoniseer in al jou verhoudings. Die Woord sê: "Deel mee aan die wyse, en hy sal nog wyser word, leer die regverdige, en hy sal insig vermeerder."  Pr 9:9 OV

"Wanneer ons weet wie ons is en hoekom ons optree soos ons doen, dan begin ons onsself verstaan en kan ons hierdie unieke persoonlikheid verbeter om in alle omstandighede met ander oor die weg te kom" Dr Florence Littauer

Wanneer ons, ons beste na vore bring dan lyk ander sommer dadelik ook dadelik beter! Neem dus die tyd en ontdek die persoon wat jy nog altyd wou wees met hierdie persoonlikheid analise. Jy sal verstom staan hoe akkuraat jy jouself werklik plaas!

Hoe doen ons hierdie Persoonlikheid Analise?

Druk die twee tabelle uit en merk slegs een woord per lyntjie wat jou die beste beskryf uit die vier. Jy kan op die woorde kliek om na die woordeboek verklaring van die spesifieke woord te kyk, indien jy so verlang.

Wat volg Dan?

Wanneer U die vrae hieronder in die Lang Beskrywing deurgewerk het gaan U na die Antwoorde Bladsy en dra die gemerkte persoonlikheid eienskap woorde oor na die ooreenstemmende woorde op die antwoord bladsy.

 
  View Persoonlikheid Analise Antwoorde

 PERSOONLIKHEID ANALISE   ANTWOORDE

 b.nw. & bw. persoonlikheid ontleding, persoonlikheid kategorisering, profiel analise,

Die vier temperamente wat ons hier gebruik is niks nuut nie.

 1. Melancholies -droefgeestig, neerslagtig
 2. Plagmaties - ongevoelig, onverskillig
 3. Sanquinies - temperamenteel, hoopvol
 4. Koleries - opvliënd, knorrig

Om die waarheid te sê, dit is die eerste keer deur Hippocrates beskryf 400 jaar voor Christus! Ou nuus wat min mense al gehoor het! Daar is ook 'n magdom boeke en verhandelings gedurende die laaste 50 jaar oor die onderwerp gepubliseer. Een van die vroëre Christen leermeesters was Dr. Tim LaHay se boek "Spirit Controlled Temperament" wat in die vroë Sestigs gepubliseer is.

 
  View Passie

PASSIE 

Passie  b.nw. & bw.  onweerstaanbare drang, hartstogtelik, driftig, toegewyde liefde, voorliefde, onvoorwaardelike en standhoudende liefde, (appassionato - musiek) ook lydingsgeskiedenis van Christus

 

 

 
  View Passief

PASSIEF 

Passief  s.nw.  lydelik, onaktief, onsosiaal, lui, star, slapgat, staties, stil,

 
  View Pelvis

PELVIS 

Pelvis  s.nw.  bekken, vlak komvormige holte wat deur die heupbene en onderste deel van die ruggraat gevorm word.

Die naaste beskrywing wat die Bybel aan  Pelvis of Bekken gee is Salomo se minnelied!

2Jou naeltjie is ’n ronde kom waarin die kruiewyn nie ontbreek nie. Jou maag is ’n hoop koring met lelies omring. Hooglied 7:2 NV

 

 
  View Penis of Roede

PENIS

Penis  s.nw.  man se privaat dele, roede, piel, peester, tril, piepie, piepermannetjie, swingel, voël, "joystick", eikel of glanspenis

Daardie kind kom beslis nie uit sy Koker nie!

Die onderstaande wet was 'n tydelike instelling en is deur Christus aan die kruis nietig gemaak. Almal kan nou God se koninkinders word

“If a man’s testicles are crushed or his penis is cut off, he may not be include